Leczenie łysienia

Leczenie łysienia

Łysie­nie nale­ży do powszech­nych scho­rzeń, które doty­czy zarów­no kobiet, jak i mężczyzn. Nadmier­na utra­ta włosów może mieć wiele przy­czyn, dlate­go wyróż­nia się łysie­nie andro­ge­no­we, łysie­nie plac­ko­wa­te, łysie­nie telo­ge­no­we, łysie­nie anage­no­we, łysie­nie łojo­to­ko­we i łysie­nie blizno­wa­cie­ją­ce. Lecze­nie łysie­nia w dużym stop­niu zale­ży od jego rodza­ju. W niektó­rych przy­pad­kach lecze­nie nie jest koniecz­ne i włosy po jakimś czasie odra­sta­ją, w innych może dojść do całko­wi­tej utra­ty włosów. Przy­czyn łysie­nia jest również bardzo wiele: uwarun­ko­wa­nia gene­tycz­ne, choro­by prze­wle­kłe, urazy, oparze­nia, silne prze­ży­cia, zabu­rze­nia gospo­dar­ki hormo­nal­nej. Istot­nym elemen­tem w lecze­niu łysie­nia jest właści­wa diagno­za, dzię­ki której można uzyskać najbar­dziej opty­mal­ne efek­ty terapii.

Rodzaje łysienia

Łysie­nie obja­wia się nadmier­ną utra­ta włosów oraz ich wyraź­nym prze­rze­dze­niem. Nadmier­na utra­ta włosów może mieć wiele przy­czyn, dlate­go wyróż­nia się nastę­pu­ją­ce rodza­je łysienia:

  • łysie­nie andro­ge­no­we- najczę­ściej spoty­ka­ny rodzaj łysie­nia, charak­te­ry­zu­ją­cy się utra­tą włosów w okoli­cach skro­ni, przy­czy­na­mi łysie­nia andro­ge­no­we­go zazwy­czaj są uwarun­ko­wa­nia gene­tycz­ne, zabu­rze­nia gospo­dar­ki hormo­nal­nej oraz silny stres,
  • łysie­nie łojo­to­ko­we- zwią­za­ne jest bezpo­śred­nio z łojo­to­ko­wym zapa­le­niem skóry, które niele­czo­ne może dopro­wa­dzić do znacz­nej utra­ty włosów,
  • łysie­nie plac­ko­wa­te- charak­te­ry­zu­je się prze­rze­dze­niem i utra­tą włosów w kilku miej­scach na owło­sio­nej skórze  głowy w kształ­cie przy­po­mi­na­ją­cym plac­ki, najczęst­szą przy­czy­ną tego rodza­ju łysie­nia są uwarun­ko­wa­nia gene­tycz­ne, choro­by prze­wle­kłe oraz choro­by o charak­te­rze immunologicznym,
  • łysie­nie telo­ge­no­we- charak­te­ry­zu­je się osła­bie­niem kondy­cji włosów, a w efek­cie ich wypa­da­niem, łysie­nie telo­ge­no­we nie prowa­dzi do całko­wi­tej utra­ty włosów i zazwy­czaj włosy odra­sta­ją po około pół roku, łysie­nie telo­ge­no­we najczę­ściej zwią­za­ne jest z zabu­rze­nia­mi gospo­dar­ki hormo­nal­nej spowo­do­wa­nej przyj­mo­wa­niem doust­nych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych, prze­by­tym poro­dem, a także uraza­mi, opera­cja­mi i silnym stresem,
  • łysie­nie anage­no­we- nadmier­na utra­ta włosów jest przej­ścio­wa i nie nastę­pu­je uszko­dze­nie miesz­ków włoso­wych, włosy odra­sta­ją po wyeli­mi­no­wa­niu czyn­ni­ka draż­nią­ce­go, najczęst­szą przy­czy­ną łysie­nia anage­no­we­go są leki stoso­wa­ne w chemioterapii,
  • łysie­nie blizno­wa­cie­ją­ce- najrzad­szy rodzaj łysie­nia, który prowa­dzi do nieod­wra­cal­nej utra­ty włosów, najczęst­szą przy­czy­ną tego rodza­ju łysie­nia są zaka­że­nia grzy­bi­cze, infek­cje wiru­so­we i bakte­ryj­ne, a także choro­by o charak­te­rze immu­no­lo­gicz­nym i zabu­rze­nia gospo­dar­ki hormonalnej.

Metody leczenia łysienia

Lecze­nie łysie­nia w dużym stop­niu zale­ży od jego rodza­ju i przy­czyn. W niektó­rych przy­pad­kach jak np. w łysie­niu telo­ge­no­wym spowo­do­wa­nym prze­by­tym poro­dem nie jest koniecz­ne stoso­wa­nie tera­pii, ponie­waż włosy odra­sta­ją po upły­wie od kilku miesię­cy do pół roku. W przy­pad­ku łysie­nia łojo­to­ko­we­go istot­ne jest zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich prepa­ra­tów na łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry, które ma bezpo­śred­ni wpływ na nadmier­ną utra­tę włosów. W lecze­niu telo­ge­no­wym istot­ne jest przy­wró­ce­nie równo­wa­gi hormo­nal­nej w orga­ni­zmie za pomo­cą odpo­wied­nio dobra­nej kura­cji. Łysie­nie plac­ko­wa­te wyma­ga zasto­so­wa­nia leku zawie­ra­ją­ce­go minok­sy­dyl lub leków o dzia­ła­niu immu­no­su­pre­syj­nym. W lecze­niu anage­no­wym najważ­niej­szym elemen­tem jest wyeli­mi­no­wa­nie czyn­ni­ka draż­nią­ce­go, czasem stosu­je się również prepa­rat zawie­ra­ją­cy minok­sy­dyl. W przy­pad­ku łysie­nia blizno­wa­cie­ją­ce­go stosu­je się leki o dzia­ła­niu immu­no­su­pre­syj­nym, leki prze­ciw­ma­la­rycz­ne, anty­an­dro­gen­ne, anty­bio­ty­ki oraz leki stery­do­we. W niektó­rych przy­pad­kach jedy­ną meto­dą lecze­nia jest prze­szczep włosów. W lecze­niu łysie­nia andro­ge­no­we­go stosu­je się prepa­ra­ty zawie­ra­ją­ce minok­sy­dyl, leki wyrów­nu­ją­ce poziom andro­ge­nów lub trans­plan­ta­cję włosów.

W klini­ce Novo­derm w Łodzi stosu­je się nowa­tor­ską meto­dę prze­szcze­pu włosów WAW FUE, która zapew­nia opty­mal­ne rezul­ta­ty przy mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści. Prze­szczep włosów w Novo­derm to natu­ral­ne efek­ty, bez blizn i okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Sprawdź opinie na forum.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry