zabiegi medycyny estetycznej

TOP 5 zabiegów dla kobiet po 30.

Po prze­kro­cze­niu 30. roku życia zaczy­na­my coraz bardziej krytycz­nie obser­wo­wać zmia­ny poja­wia­ją­ce się na naszym ciele. To natu­ral­na reak­cja, więc jeśli doty­czy i Ciebie – pamię­taj, że nie masz powo­du do zmar­twień! Stosuj odpo­wied­nio dobra­ną do swoich potrzeb pielę­gna­cję, a gdy ona nie wystar­czy, skorzy­staj z ofer­ty gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej i kosme­to­lo­gii. Poni­żej przed­sta­wia­my 5 najbar­dziej popu­lar­nych zabie­gów dla kobiet po 30.

Epilacja laserowa

Depi­la­cja lase­ro­wa, czyli epila­cja, różni się od trady­cyj­nych metod usuwa­nia owło­sie­nia. Podsta­wo­wą zale­tą tej proce­du­ry jest fakt, że po prze­pro­wa­dze­niu serii (złożo­nej zwykle z 5–8 zabie­gów) problem odra­sta­ją­cych włosków prze­sta­je istnieć.

Laser upośle­dza miesz­ki włoso­we, trwa­le pozba­wia­jąc skórę na danym obsza­rze owło­sie­nia. Zabieg jest bezpiecz­ny i prak­tycz­nie bezbo­le­sny – w trak­cie jego trwa­nia skóra pacjen­ta jest kojo­na stru­mie­niem chłod­ne­go powie­trza. Meto­da lase­ro­te­ra­pii jest również wyjąt­ko­wo uniwer­sal­na. Można ją prze­pro­wa­dzić prak­tycz­nie na każdym obsza­rze ciała, a najbar­dziej popu­lar­ne miej­sca zabie­go­we to:

 • pachy,
 • uda,
 • łydki,
 • kola­na,
 • klat­ka piersiowa,
 • plecy,
 • brzuch,
 • poślad­ki,
 • ramio­na,
 • przed­ra­mio­na,
 • kark,
 • twarz (podbró­dek, górna warga),
 • okoli­ce intymne.

W zależ­no­ści od rozle­gło­ści obsza­ru zabie­go­we­go, epila­cja trwa od kilku­na­stu do kilku­dzie­się­ciu minut. Zabieg nie pozo­sta­wia skut­ków ubocz­nych i nie wyma­ga rekonwalescencji.

Modelowanie twarzy kwasem hialuronowym

Zabie­gi na twarz z wyko­rzy­sta­niem kwasu hialu­ro­no­we­go w naszej klini­ce Novo­derm w Łodzi są bardzo popu­lar­ne ze wzglę­du na swoją niską inwa­zyj­ność i wyso­ką skutecz­ność. Prepa­rat jest wyko­rzy­sty­wa­ny m.in. w celu usuwa­nia wcze­snych efek­tów proce­su starze­nia: wygła­dze­nia drob­nych zmarsz­czek czy wypeł­nia­nia ubyt­ków, takich jak zapad­nię­te policz­ki czy mocno zary­so­wa­na doli­na łez.

Iniek­cję kwasu hialu­ro­no­we­go można prze­pro­wa­dzić nie tylko na obsza­rze twarzy, ale również szyi, dekol­tu czy dłoni. Poza proce­du­ra­mi anti-aging, prepa­rat wyko­rzy­stu­je się także do mode­lo­wa­nia twarzy. Jednym z najczę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów tego typu jest plasty­ka nosa kwasem hialu­ro­no­wym. Inne częste miej­sca, w które wstrzy­ku­je się prepa­rat w celu zmia­ny kształ­tu lub nada­nia obję­to­ści, to usta, broda i żuchwa.

Iniek­cja kwasu hialu­ro­no­we­go trwa ok. 20–30 minut. Rezul­ta­ty są widocz­ne od razu po zabie­gu i utrzy­mu­ją się do 24 miesięcy.

Oczyszczanie wodorowe twarzy

Jeże­li jesteś zapra­co­wa­na, ale jedno­cze­śnie zale­ży Ci na opty­mal­nym dbaniu o kondy­cję Twojej skóry, dosko­na­łym zabie­giem na twarz po 30. roku życia będzie dla Ciebie oczysz­cza­nie wodo­ro­we.

Proce­du­ra przy­no­si wiele korzy­ści w bardzo krót­kim czasie. Gwaran­tu­je dogłęb­ne oczysz­cze­nie, dotle­nie­nie i wygła­dze­nie skóry, deli­kat­ny peeling oraz lifting, a także odży­wie­nie komó­rek poprzez dostar­cze­nie do nich substan­cji aktyw­nych (głów­nie antyoksydantów).

Zabieg trwa trwa około 60 minut. Można go wyko­ny­wać na skórze twarzy, szyi, dekol­tu i pleców.

Elektrostymulacja Sculpting Pro

W przy­pad­ku elek­tro­sty­mu­la­cji miej­sca­mi zabie­go­wy­mi są zazwy­czaj brzuch, uda lub poślad­ki. Proce­du­rę prze­pro­wa­dza się w celu wyszczu­ple­nia tych części ciała, a także rozbu­do­wa­nia i wyrzeź­bie­nia tkan­ki mięśnio­wej. Dodat­ko­wą zale­tą zabie­gu jest popra­wa napię­cia i sprę­ży­sto­ści skóry.

W celu prze­pro­wa­dze­nia elek­tro­sty­mu­la­cji stosu­je się urzą­dze­nie medycz­ne Sculp­ting Pro. Emitu­je ono fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne o wyso­kiej często­tli­wo­ści, które wywo­łu­ją skur­cze podob­ne do tych, jakie towa­rzy­szą mięśniom podczas trenin­gu na siłow­ni. Różni­ca pomię­dzy trady­cyj­ny­mi ćwicze­nia­mi a proce­du­rą medycz­ną jest widocz­na w ich skutecz­no­ści. Poje­dyn­cza sesja elek­tro­sty­mu­la­cji przy­no­si efek­ty podob­ne do tych, które można osią­gnąć po wyko­na­niu 20 tysię­cy przy­sia­dów lub brzuszków.

Trwa­ją­cy od 30 do 45 minut bezin­wa­zyj­ny zabieg elek­tro­sty­mu­la­cji umoż­li­wia zredu­ko­wa­nie tkan­ki tłusz­czo­wej o około 16%. W tym samym czasie docho­dzi do około 19-procen­to­we­go przy­ro­stu masy mięśnio­wej. Dla uzyska­nia opty­mal­nych rezul­ta­tów zale­ca się prze­pro­wa­dze­nie 4 sesji zabiegowych.

Ultradźwiękowy lifting twarzy i ciała

Jeże­li zasta­na­wiasz się, jakie zabie­gi na twarz po 30. roku życia są warte uwagi, naszą ostat­nią propo­zy­cją jest lifting wyko­ny­wa­ny za pomo­cą ultra­dź­wię­ków. Tech­no­lo­gia HIFU umoż­li­wia bezpiecz­ne i bezin­wa­zyj­ne kory­go­wa­nie owalu twarzy i usuwa­nie efek­tów starze­nia się skóry.

Lifting HIFU spraw­dza się u pacjen­tów, których celem jest:

 • wyszczu­ple­nie linii żuchwy,
 • zmniej­sze­nie tzw. chomiczków,
 • wyszczu­ple­nie podbródka,
 • unie­sie­nie brwi

Zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem ultra­dź­wię­ków można również prze­pro­wa­dzać na innych obsza­rach ciała. Tech­no­lo­gia HIFU jest skutecz­na w redu­ko­wa­niu nadmia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej, usuwa­niu cellu­li­tu czy mode­lo­wa­niu sylwetki.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry