Udana transplantacja włosów. Kiedy wiadomo, że przeszczepione włosy się przyjęły?

W obec­nych czasach prze­szczep włosów jest jedną z najsku­tecz­niej­szych metod radze­nia sobie z proble­mem łysie­nia andro­ge­no­we­go. Przy znacz­nej utra­cie włosów potrzeb­na jest bardziej zaawan­so­wa­na tech­ni­ka przy­wra­ca­nia fryzu­rze utra­co­nej obję­to­ści niż domo­we zabie­gi kosme­tycz­ne. Niemniej, zdarza się, że u niektó­rych pacjen­tów trans­plan­ta­cja włosów nie przy­no­si ocze­ki­wa­nych efek­tów. Kiedy wiado­mo, że prze­szcze­pio­ne włosy się przy­ję­ły? Podpo­wia­da­my, kiedy prze­szczep włosów meto­dą FUE może­my uznać za udany i wyja­śnia­my najczęst­sze przy­czy­ny niepo­wo­dzeń w przy­pad­ku tego zabiegu.

Efekty przeszczepu włosów metodą FUE

Prze­szczep włosów tech­ni­ką FUE to proces, przy którym warto uzbro­ić się w cier­pli­wość. Dobra wiado­mość jest taka, że pacjent po zabie­gu może niemal natych­miast wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści i jedy­nie czekać na efek­ty zabie­gu. Okre­su rekon­wa­le­scen­cji potrze­bu­je jednak skóra głowy, która w prze­cią­gu 5–7 dni musi uporać się z lekkim zaczer­wie­nie­niem, a dodat­ko­wo stwo­rzyć jak najlep­sze warun­ki do adap­ta­cji miesz­ków włoso­wych pobra­nych z rejo­nu dawcze­go i prze­szcze­pio­nych w nowe miejsce.

Kiedy wiadomo, że przeszczepione włosy się przyjęły?

Pierw­sze efek­ty zabie­gu widocz­ne są po upły­wie ok. 3 miesię­cy — prze­szcze­pio­ne miesz­ki włoso­we zaczy­na­ją wtedy produ­ko­wać pierw­sze włosy, co dla pacjen­ta może stano­wić także potwier­dze­nie, że prze­szczep włosów się przy­jął. Z czasem kosmy­ków jest coraz więcej, popra­wia się jakość i gęstość włosów, a po upły­wie około 6 miesię­cy może­my cieszyć się z napraw­dę widocz­nych efek­tów prze­szcze­pu — głowa jest zapeł­nio­na nowy­mi włosa­mi, a łysie­ją­ce frag­men­ty skóry głowy stają się tylko niemi­łym wspomnieniem.

Nale­ży jednak pamię­tać o tym, że czas, w którym widocz­ne stają się rezul­ta­ty prze­szcze­pu włosów, jest kwestią indy­wi­du­al­ną. Zazwy­czaj jednak obser­wu­je­my, że po 4 miesią­cach od prze­szcze­pu poja­wia się ok. 20% odrost włosów, zaś po 8 miesią­cach wzra­sta on do pozio­mu 60–70%. Końco­wy efekt widocz­ny jest nato­miast maksy­mal­nie po roku od wyko­na­nia prze­szcze­pu włosów.

Wypadanie włosów po przeszczepie. Czy przeszczepione włosy mogą wypaść?

Dla wielu pacjen­tów dość niepo­ko­ją­cym obja­wem zabie­gu trans­plan­ta­cji włosów jest to, że po ok. 2 tygo­dniach od prze­szcze­pu włosy wypa­da­ją. Jest to jednak natu­ral­na reak­cja orga­ni­zmu nazy­wa­na “utra­tą szoko­wą”. Po tym czasie nastę­pu­je ponow­ny wzrost włosów, które odra­sta­ją zdecy­do­wa­nie zdrow­sze i mocniejsze.

Czy zabieg przeszczepu włosów może się nie udać?

Prze­szczep włosów, tak samo, jak każdy inny zabieg chirur­gicz­ny, niesie za sobą niewiel­kie ryzy­ko kompli­ka­cji. Ewen­tu­al­ne niepo­wo­dze­nia zwykle jednak wyni­ka­ją ze stoso­wa­nia przez wybra­ną klini­kę prze­sta­rza­łej meto­dy prze­szcze­pu włosów lub braku odpo­wied­nich kwali­fi­ka­cji i doświad­cze­nia zespo­łu prze­pro­wa­dza­ją­ce­go zabieg. W ostat­nich latach rynek medy­cy­ny este­tycz­nej zrewo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła meto­da prze­szcze­pu włosów FUE (Folli­cu­lar Unit Extrac­tion), która pozwa­la uzyskać spek­ta­ku­lar­ne rezul­ta­ty prze­szcze­pu w znacz­nie szyb­szym czasie niż pozo­sta­łe meto­dy. Zasto­so­wa­nie tej tech­ni­ki dodat­ko­wo ogra­ni­cza ryzy­ko odrzu­ce­nia prze­szcze­pio­nych miesz­ków, długie­go goje­nia się ran czy powsta­nia szpe­cą­cych blizn pozabiegowych.

Przeszczep włosów w Turcji? Sprawdź klinikę medycyny estetycznej

Bardzo ważne jest, aby zabieg został wyko­na­ny leka­rzy ze spraw­dzo­nej placów­ki medycz­nej — zbyt małe doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie może spra­wić, że miesz­ki włoso­we zosta­ną prze­szcze­pio­ne, ale nowa linia włosów zosta­nie niepra­wi­dło­wo ozna­czo­na, przez co końco­wy efekt będzie niena­tu­ral­ny. Doświad­cze­ni chirur­dzy wiedzą, jak pobie­rać, prze­cho­wy­wać i wyko­ny­wać zabieg, aby prze­szczep był udany i przy­niósł pacjen­to­wi zadowolenie.

Pamię­taj­my też, że prze­szczep włosów jest zabie­giem, który wyma­ga uprzed­niej konsul­ta­cji z leka­rzem w celu wyklu­cze­nia ewen­tu­al­nych prze­ciw­wska­zań do jego wyko­na­nia. Specja­li­ści z naszej klini­ki w Łodzi uzna­ją pierw­szy kontakt z pacjen­tem podczas wizy­ty konsul­ta­cyj­nej za kluczo­wy dla powo­dze­nia całej proce­du­ry zabie­gu. Prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­we­go wywia­du, a niekie­dy zlece­nie dodat­ko­wych badań diagno­stycz­nych, to gwaran­cja sukce­su dla prze­szcze­pu włosów.

Przy popu­lar­nych w ostat­nim czasie prze­szcze­pach włosów w turec­kich klini­kach, warto wziąć pod uwagę, by w przy­pad­ku ewen­tu­al­nych powi­kłań w pierw­szych dniach po zabie­gu lub po upły­wie kilku miesię­cy po prze­szcze­pie, móc liczyć na profe­sjo­nal­ną pomoc i opiekę.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry