Urologia estetyczna

Filtruj zabiegi

Obszar zabie­go­wy

operacja stulejki Łódź
Opera­cja stulejki
Frenuloplastyka (podcięcie wędzidełka napletka) Łódź
Frenu­lo­pla­sty­ka (podcię­cie wędzi­deł­ka napletka)
grudki perliste prącia - leczenie Łódź
Lase­ro­we lecze­nie grudek perli­stych prącia
chirurgiczne usunięcie napletka Łódź
Chirur­gicz­ne usunię­cie napletka
antykoncepcja dla mężczyzn
Anty­kon­cep­cja dla mężczyzn
leczenie zaburzeń erekcji Łódź
Lecze­nie zabu­rzeń erekcji
odmladzanie moszny Łódź
Poda­nie toksy­ny botu­li­no­wej w mosznę
powiększanie prącia
Powięk­sza­nie prącia kwasem hialu­ro­no­wym lub własnym tłuszczem

Urologia estetyczna w Łodzi – Novoderm

Prze­pro­wa­dza­nie zabie­gów z zakre­su urolo­gii este­tycz­nej wyma­ga rozle­głej wiedzy i doświad­cze­nia, jakie może zagwa­ran­to­wać wyłącz­nie wykwa­li­fi­ko­wa­ny perso­nel medycz­ny. Z tego powo­du, planu­jąc podda­nie się tego typu proce­du­rze medycz­nej, warto wybrać klini­kę medy­cy­ny este­tycz­nej z namysłem.

Pacjen­ci z Łodzi i okolic mogą liczyć na profe­sjo­nal­ną opie­kę medycz­ną w gabi­ne­tach Novo­derm. Naszą klini­kę charak­te­ry­zu­ją lata doświad­czeń, najwyż­szej klasy leka­rze, a także profe­sjo­nal­ne sprzę­ty i prepa­ra­ty medycz­ne. Wszyst­kie narzę­dzia, jakich używa­my, mają odpo­wied­nie certy­fi­ka­ty bezpie­czeń­stwa, a ich skutecz­ność jest potwier­dzo­na klinicznie.

W klini­ce Novo­derm każdy zabieg urolo­gii este­tycz­nej jest poprze­dzo­ny szcze­gó­ło­wym wywia­dem medycz­nym. Bierze­my odpo­wie­dzial­ność za samo­po­czu­cie pacjen­ta zarów­no przed zabie­giem, jak i w jego trak­cie oraz zakoń­cze­niu pracy. Dzię­ki temu, wybie­ra­jąc naszą ofer­tę, możesz czuć, że jesteś w dobrych rękach!

Urologia estetyczna

Urolo­gia este­tycz­na to specy­ficz­ny dział medy­cy­ny este­tycz­nej, dedy­ko­wa­ny wyłącz­nie pacjen­tom płci męskiej. Różni się od zwykłej urolo­gii przede wszyst­kim tym, że nie jest nakie­ro­wa­na na lecze­nie chorób nerek i ukła­du moczo­we­go, ale na popra­wia­nie wyglą­du i ulep­sza­nie bądź przy­wra­ca­nie funk­cji męskich narzą­dów płcio­wych, przede wszyst­kim prącia (w mniej­szym zakre­sie również moszny).

Najczęst­szy­mi przy­czy­na­mi wystą­pie­nia potrze­by prze­pro­wa­dze­nia proce­du­ry medycz­nej z zakre­su urolo­gii este­tycz­nej są:

  • wrodzo­ne wady anatomiczne,
  • defek­ty powsta­łe w wyni­ku niepra­wi­dło­we­go rozwoju,
  • stany po urazach, wypadkach,
  • stany po wcze­śniej­szym niepra­wi­dło­wo prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu chirurgicznym.

Zabie­gi z zakre­su urolo­gii este­tycz­nej są zazwy­czaj mało­in­wa­zyj­ne. Celem ich prze­pro­wa­dze­nia jest usunię­cie proble­mu este­tycz­ne­go lub zdro­wot­ne­go, ale również popra­wa komfor­tu życia pacjen­ta. Z punk­tu widze­nia osoby zgła­sza­ją­cej się do klini­ki głów­ną moty­wa­cją do podda­nia się proce­du­rze medycz­nej nierzad­ko jest pozby­cie się życio­we­go komplek­su. Popra­wa wyglą­du i funk­cji narzą­dów płcio­wych wpły­wa nie tylko na sferę fizycz­ną, ale również psychicz­ną i emocjo­nal­ną dane­go mężczy­zny. Najczę­ściej ma również pozy­tyw­ny wpływ na jego poży­cie seksualne.

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gach urolo­gii este­tycz­nej trwa rela­tyw­nie krót­ko (zwykle do 4 tygo­dni) i nie wyma­ga od pacjen­ta porzu­ce­nia dotych­cza­so­we­go stylu życia. Po opusz­cze­niu gabi­ne­tu zazwy­czaj można od razu powró­cić do swoich codzien­nych zajęć, w tym m.in. do pracy czy prowa­dze­nia pojaz­dów mecha­nicz­nych. Ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z charak­te­ru prze­pro­wa­dzo­nej proce­du­ry obej­mu­ją wstrze­mięź­li­wość seksu­al­ną przez okre­ślo­ny przez leka­rza czas. W zależ­no­ści od rodza­ju zabie­gu, prze­ciw­wska­za­ne może być również upra­wia­nie spor­tu, korzy­sta­nie z sauny czy sola­rium oraz branie gorą­cych kąpieli.

Zabiegi medyczne z zakresu urologii estetycznej

Urolo­gia este­tycz­na obej­mu­je m.in. zabie­gi z zakre­su chirur­gii plastycz­nej, takie jak plasty­ka naplet­ka (usuwa­nie stulej­ki), obrze­za­nie czy plasty­ka zbyt krót­kie­go wędzi­deł­ka. Inne zabie­gi este­tycz­ne to lase­ro­we usuwa­nie grudek perli­stych prącia, scro­tox, czyli mode­lo­wa­nie mosz­ny poprzez iniek­cję toksy­ny botu­li­no­wej, a także powięk­sza­nie peni­sa kwasem hialu­ro­no­wym lub auto­lo­gicz­ną tkan­ką tłusz­czo­wą. Urolo­gia este­tycz­na umoż­li­wia również lecze­nie zabu­rzeń erek­cji na drodze poda­nia osocza boga­to­płyt­ko­we­go do ciał jami­stych prącia (jest to zabieg P‑shot). Szcze­gól­nym rodza­jem proce­du­ry medycz­nej z tego zakre­su jest anty­kon­cep­cja dla mężczyzn, czyli wazektomia.

Zabie­gi urolo­gii este­tycz­nej może prze­pro­wa­dzić wyłącz­nie lekarz o odpo­wied­niej specja­li­za­cji. Pozo­sta­ły perso­nel pełni role asystu­ją­ce. W Klini­ce Novo­derm w Łodzi każda proce­du­ra jest poprze­dzo­na wstęp­ną konsul­ta­cją medycz­ną. Ma to na celu pozna­nie potrzeb i ocze­ki­wań pacjen­ta, wybór odpo­wied­niej meto­dy pracy, omówie­nie możli­wych do uzyska­nia rezul­ta­tów, a także wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań. W ramach przy­go­to­wa­nia do zabie­gu lekarz może zlecić szereg badań, przede wszyst­kim badań krwi.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry