Obrzezanie

Cennik

ZabiegCena
Obrzezanie/plastyka naplet­ka2000 zł
Obrze­za­nie ze staplerem2500 zł
chirurgiczne usunięcie napletka Łódź

Czym jest obrzezanie?

Chirurgiczne usunięcie napletka – obrzezanie

Naple­tek to luźny kawa­łek skóry przy­kry­wa­ją­cy żołądź peni­sa. Jego zada­niem jest ochro­na wraż­li­wej części ciała przed uraza­mi mecha­nicz­ny­mi oraz inny­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, które mogły­by spowo­do­wać jej uszkodzenie.

Obrze­za­nie, czyli resek­cję naplet­ka, na ogół prze­pro­wa­dza się z przy­czyn reli­gij­nych lub medycz­nych. W pierw­szym przy­pad­ku zabie­go­wi zwykle podda­wa­ne są niemow­lę­ta. Wska­za­nia medycz­ne do opera­cji to najczęściej:

 • stulej­ka (zwęże­nie otwo­ru napletka),
 • zału­pek (zsunię­cie się naplet­ka poza żołądź),
 • wrodzo­ne niepra­wi­dło­wo­ści anato­micz­ne (np. zbyt długi napletek),
 • zmia­ny nowo­two­ro­we w obrę­bie napletka,
 • prze­wle­kły obrzęk limfa­tycz­ny członka,
 • zmia­ny blizno­wa­te w obrę­bie żołędzi,
 • ostre nawro­to­we zapa­le­nia żołę­dzi i/lub napletka,
 • nawra­ca­ją­ce infek­cje ukła­du moczowego,
 • urazy naplet­ka lub członka.

Korzy­ści Zdro­wot­ne Obrzezania:

 • Zmniej­sze­nie ryzy­ka infek­cji: Obrze­za­nie może zmniej­szyć ryzy­ko infek­cji dróg moczo­wych, a także niektó­rych chorób prze­no­szo­nych drogą płcio­wą, w tym HIV.
 • Łatwiej­sza higie­na: Usunię­cie naplet­ka ułatwia utrzy­ma­nie higie­ny peni­sa, zmniej­sza­jąc ryzy­ko stanów zapal­nych i infekcji.
 • Zmniej­sze­nie ryzy­ka chorób skóry: Obrze­za­nie może obni­żyć ryzy­ko wystą­pie­nia niektó­rych scho­rzeń skóry, takich jak stulejka.

Proce­du­ra i rekonwalescencja:

Obrze­za­nie jest zazwy­czaj krót­kim zabie­giem i może być prze­pro­wa­dzo­ne w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym. Okres rekon­wa­le­scen­cji różni się w zależ­no­ści od wieku pacjen­ta, ale zazwy­czaj obej­mu­je ogra­ni­cze­nie aktyw­no­ści fizycz­nej i dbałość o higie­nę w celu zapew­nie­nia prawi­dło­we­go goje­nia. Ważne jest, aby śledzić zale­ce­nia leka­rza doty­czą­ce opie­ki poope­ra­cyj­nej, aby zmini­ma­li­zo­wać ryzy­ko komplikacji.

Podsu­mo­wa­nie:

Obrze­za­nie jest zabie­giem, który może ofero­wać zarów­no korzy­ści zdro­wot­ne, jak i speł­niać wymo­gi reli­gij­ne lub kultu­ro­we. Decy­zja o prze­pro­wa­dze­niu tego zabie­gu powin­na być jednak dokład­nie prze­my­śla­na, biorąc pod uwagę wszyst­kie za i prze­ciw. Jeśli rozwa­żasz obrze­za­nie dla siebie lub swoje­go dziec­ka, skon­sul­tuj się z doświad­czo­nym specja­li­stą, aby omówić poten­cjal­ne korzy­ści i ryzy­ko zwią­za­ne z zabiegiem.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Obrze­za­nie to prosty zabieg chirur­gicz­ny, zwykle prze­pro­wa­dza­ny jedno­ra­zo­wo. Z tego powo­du wyda­tek pono­szo­ny jest przez pacjen­ta tylko raz w ciągu całe­go życia.

Bezpieczeństwo

Obrze­za­nie jest uzna­wa­ne za zabieg bezpiecz­ny. Skut­ki ubocz­ne, w posta­ci niewiel­kie­go krwa­wie­nia lub krwia­ka w miej­scu nacię­cia skóry najczę­ściej ustę­pu­ją samo­ist­nie. Bywa, że poja­wia się zaka­że­nie rany, które łatwo podda­je się terapii.

Komfort

Pacjent może powró­cić do swoich codzien­nych zajęć już w dniu zabie­gu, z zastrze­że­niem koniecz­no­ści prze­strze­ga­nia zale­ceń. Nale­żą do nich przede wszyst­kim absty­nen­cja seksu­al­na (4 tygo­dnie po obrze­za­niu) oraz unika­nie prze­grze­wa­nia orga­ni­zmu poprzez gorą­ce kąpie­le czy wyczer­pu­ją­cy wysi­łek fizycz­ny. Nale­ży też regu­lar­nie prze­my­wać miej­sce zabie­go­we oraz zmie­niać opatrun­ki. Niekie­dy wska­za­ne jest stoso­wa­nie maści przy­spie­sza­ją­cych goje­nie się ran, a w razie potrze­by – również leków przeciwbólowych.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg wyko­ny­wa­ny jest zwykle w znie­czu­le­niu miej­sco­wym (rzadziej – ogól­nym). Pacjent nie odczu­wa bólu w czasie jego trwa­nia. Dyskom­fort może poja­wić się po ustą­pie­niu znie­czu­le­nia. W takich przy­pad­kach lekarz najczę­ściej prze­pi­su­je okre­ślo­ne środ­ki przeciwbólowe.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Obrze­za­nie trwa zwykle ok. 60 minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty obrze­za­nia utrzy­mu­ją się do końca życia.

Przeciwwskazania

 • ostra infek­cja w miej­scu zabiegowym,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • zabu­rze­nia w obrę­bie tkan­ki łącz­nej utrud­nia­ją­ce goje­nie się ran,
 • ogól­ny zły stan zdrowia,
 • anato­micz­ne wady cewki moczo­wej lub penisa.

Obrzezanie krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub leka­rzem urolo­giem. Celem jest zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjen­ta do zabie­gu, w tym wyklu­cze­nie przeciwwskazań.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz prze­pro­wa­dza chirur­gicz­ne usunię­cie cało­ści lub części skóry pokry­wa­ją­cej żołądź peni­sa, czyli napletka.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest jedno­ra­zo­wo. W przy­pad­ku obrze­za­nia częścio­we­go możli­we jest prze­pro­wa­dze­nie drugie­go zabie­gu mają­ce­go na celu wyko­na­nie obrze­za­nia całkowitego.

4

Konsultacja kończąca

Rana powsta­ła po obrze­za­niu najczę­ściej jest zamy­ka­na za pomo­cą szwów wchła­nial­nych. Po zabie­gu nie jest więc wyma­ga­na konsul­ta­cja kończą­ca ze zdję­ciem szwów.

Obrzezanie okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu trwa zwykle ok. 4 tygo­dni. Wiele zale­ży od indy­wi­du­al­nych cech anato­micz­nych pacjen­ta, powo­du obrze­za­nia oraz wybra­nej meto­dy prze­pro­wa­dze­nia zabiegu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zabieg zwykle prze­pro­wa­dza­ny jest jedno­ra­zo­wo. Jeże­li pacjent zdecy­do­wał się na obrze­za­nie częścio­we, może po jakimś czasie chcieć wyko­nać obrze­za­nie całko­wi­te, co jest możliwe.

Jak działa zabieg obrzezania?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do obrze­za­nia obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub z leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Chirurg naci­na skórę pokry­wa­ją­cą żołądź człon­ka pacjen­ta, a następ­nie prze­pro­wa­dza jej częścio­wą lub całko­wi­tą resekcję.

44

Trzecia faza

Prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym lub auto­lo­gicz­ny graft tłusz­czo­wy zosta­je poda­ny pod skórę peni­sa przy pomo­cy cien­kiej kaniuli.

55

Ostatnia faza

W ostat­niej fazie zabie­gu na ranę zakła­da­ne są szwy, a całość obsza­ru zabie­go­we­go zosta­je pokry­ta opatrunkiem.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry