Leczenie zaburzeń erekcji – zabieg P‑shot

Cennik

ZabiegCena
P‑shot — poda­nie PRP1000 zł
leczenie zaburzeń erekcji Łódź

Czym jest P‑shot?

Terapia zaburzeń erekcji przy użyciu osocza bogatopłytkowego

Zabu­rze­nia erek­cji mogą wyni­kać z natu­ral­ne­go proce­su starze­nia lub innych czyn­ni­ków wewnętrz­nych bądź zewnętrz­nych. Problem można leczyć na różne sposo­by – m.in. poprzez urolo­gię este­tycz­ną. Skutecz­ną i mało­in­wa­zyj­ną wyko­rzy­sty­wa­ną w gabi­ne­tach medy­cy­ny este­tycz­nej są iniek­cje do ciała jami­ste­go osocza boga­to­płyt­ko­we­go wyizo­lo­wa­ne­go z własnej krwi pacjen­ta. Proce­du­rę tego typu nazy­wa­my P‑shot.

Zabieg P‑shot umoż­li­wia osią­gnię­cie takich efek­tów, jak:

 • popra­wa jako­ści wzwodu,
 • popra­wa ukrwie­nia prącia,
 • rewi­ta­li­za­cja tkanek w obrę­bie prącia (wypeł­nie­nie ubyt­ków tkankowych),
 • zwięk­sze­nie elastycz­no­ści skóry człon­ka i popra­wa wyglą­du narządu,
 • zwięk­sze­nie satys­fak­cji ze współ­ży­cia seksu­al­ne­go – zarów­no u pacjen­ta, jak i u jego part­ner­ki lub partnera,
 • (rzadziej) zniwe­lo­wa­nie proble­mu przed­wcze­sne­go wytrysku.

Jak dzia­ła P‑shot?

Proce­du­ra rozpo­czy­na się od pobra­nia niewiel­kiej ilości krwi od pacjen­ta, podob­nie jak przy stan­dar­do­wym bada­niu krwi. Następ­nie, krew jest prze­twa­rza­na w wirów­ce, aby oddzie­lić osocze boga­to­płyt­ko­we od innych skład­ni­ków krwi. Goto­we PRP jest wstrzy­ki­wa­ne w okre­ślo­ne obsza­ry peni­sa, co stymu­lu­je proces rege­ne­ra­cji i popra­wia funk­cję erekcyjną.

Korzy­ści z P‑shot:

 • Popra­wa jako­ści erek­cji: P‑shot może znaczą­co popra­wić twar­dość i trwa­łość erekcji.
 • Zwięk­sze­nie wraż­li­wo­ści: Proce­du­ra może również zwięk­szyć wraż­li­wość peni­sa, co prze­kła­da się na więk­szą przy­jem­ność seksualną.
 • Popra­wa prze­pły­wu krwi: Tera­pia PRP stymu­lu­je odno­wę naczyń krwio­no­śnych, co popra­wia prze­pływ krwi do penisa.
 • Natu­ral­ne i bezpiecz­ne: P‑shot jest bezpiecz­ny i wyko­rzy­stu­je natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne orga­ni­zmu, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko dzia­łań niepożądanych.

Dla kogo jest pole­ca­ny P‑shot?

P‑shot jest pole­ca­ny mężczy­znom cier­pią­cym na zabu­rze­nia erek­cji różne­go pocho­dze­nia, zarów­no tych spowo­do­wa­nych czyn­ni­ka­mi fizjo­lo­gicz­ny­mi, jak i psycho­lo­gicz­ny­mi. Jest to szcze­gól­nie dobra opcja dla osób, które szuka­ją natu­ral­nych i mało inwa­zyj­nych metod leczenia.

Podsu­mo­wa­nie:

P‑shot otwie­ra nowe możli­wo­ści w lecze­niu zabu­rzeń erek­cji, oferu­jąc mężczy­znom szan­sę na popra­wę ich życia seksu­al­ne­go bez koniecz­no­ści stoso­wa­nia leków czy podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirur­gicz­nym. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu natu­ral­nych mecha­ni­zmów rege­ne­ra­cyj­nych orga­ni­zmu, P‑shot jest bezpiecz­ną, skutecz­ną i długo­trwa­łą meto­dą na odzy­ska­nie pewno­ści siebie w sypial­ni. Jeśli zmagasz się z proble­ma­mi erek­cyj­ny­mi, skon­sul­tuj się ze specja­li­stą medy­cy­ny rege­ne­ra­cyj­nej, aby dowie­dzieć się więcej o P‑shot i jego korzyściach.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zasto­so­wa­ne w zabie­gu P‑shot osocze boga­to­płyt­ko­we poma­ga zwięk­szyć elastycz­ność peni­sa oraz popra­wić napię­cie jego naczyń krwio­no­śnych. Dzię­ki temu przy­czy­nia się do polep­sze­nia jako­ści i długo­ści erek­cji. Proce­du­ra przy­no­si długo­trwa­łe efekty.

Bezpieczeństwo

Zabieg P‑shot prze­pro­wa­dza­ny jest przy użyciu auto­lo­gicz­nych komó­rek pacjen­ta, pozy­ska­nych z jego krwi obwo­do­wej. Ozna­cza to, że jest bardzo bezpiecz­ny, ponie­waż nie wiąże się z ryzy­kiem odrzu­ce­nia prze­szcze­pu przez orga­nizm. Możli­we efek­ty ubocz­ne proce­du­ry to niewiel­kie krwia­ki i zasi­nie­nia w miej­scach iniekcji.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest jedne­go dnia i nie wyma­ga długiej rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty są odczu­wal­ne zarów­no przez pacjen­ta, jak i przez jego partnerkę/ partnera.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg P‑shot wyko­ny­wa­ny jest przy użyciu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, dzię­ki czemu cała proce­du­ra jest dla pacjen­ta bezbolesna.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Zabieg P‑shot trwa zwykle od 30 do 45 minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Pierw­sze efek­ty zabie­gu można obser­wo­wać już po 2–3 tygo­dniach od jego prze­pro­wa­dze­nia. Utrzy­mu­ją się one przez okres ok. 2 lat.

Przeciwwskazania

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • choro­ba nowotworowa,
 • otwar­te rany lub zmia­ny choro­bo­we skóry,
 • infek­cje w miej­scu zabiegowym,
 • opryszcz­ka,
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków,
 • prze­by­ty zabieg usunię­cia prosta­ty, pęche­rza moczo­we­go lub jeli­ta grubego.

P‑shot krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest wstęp­na konsul­ta­cja medycz­na. Jej celem jest zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjen­ta do zabie­gu, w tym omówie­nie ocze­ki­wa­nych efek­tów, przed­sta­wie­nie zale­ceń oraz wyklu­cze­nie przeciwwskazań.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg można prze­pro­wa­dzić w dowol­nym momen­cie, o ile nie ma ku temu prze­ciw­wska­zań medycz­nych. Pierw­sze efek­ty są widocz­ne po ok. 2–3 tygodniach.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg można wyko­nać jedno­ra­zo­wo. Dla uzyska­nia maksy­mal­nych efek­tów zale­ca się jednak prze­pro­wa­dze­nie serii kilku zabie­gów w odstę­pach czaso­wych wska­za­nych przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej (zwykle co 2–4 tygodnie).

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu nie jest wyma­ga­na wizy­ta kontrolna.

P‑shot okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg jest mało­in­wa­zyj­ny. Pacjent może powró­cić do swoich codzien­nych zajęć natych­miast po opusz­cze­niu gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej. Zale­ce­nia poza­bie­go­we obej­mu­ją wyłącz­nie dbanie o higie­nę w miej­scu iniek­cji, unika­nie nadmier­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go oraz absty­nen­cję seksu­al­ną w ciągu kolej­nych 5–7 dni.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu P‑shot utrzy­mu­ją się przez ok. 2 lata. Po tym czasie proce­du­rę można powtórzyć.

Jak działa zabieg P‑shot?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub z leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia pacjen­to­wi znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Perso­nel medycz­ny pobie­ra niewiel­ką ilość krwi obwo­do­wej pacjen­ta. Mate­riał zosta­je następ­nie odpo­wied­nio oczysz­czo­ny i prze­fil­tro­wa­ny w celu wyod­ręb­nie­nia osocza i/lub fibry­ny bogatopłytkowej.

44

Ostatnia faza

Prepa­rat uzyska­ny z krwi pacjen­ta zosta­je wstrzyk­nię­ty w tkan­ki mięk­kie peni­sa, w okoli­ce jego głów­ki. W ten sposób rozpo­czy­na się proces rewitalizacji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry