Wazektomia

Cennik

Wazek­to­miaCena
1 zabieg2200 zł
antykoncepcja dla mężczyzn

Czym jest wazektomia?

Antykoncepcja dla mężczyzn – wazektomia

Wazek­to­mia to prosty zabieg chirur­gicz­ny pole­ga­ją­cy na prze­cię­ciu i podwią­za­niu nasie­nio­wo­dów. Wyko­nu­je się go u mężczyzn, którzy są zdecy­do­wa­ni na trwa­łe zaprze­sta­nie prokre­acji. Meto­da służy fizycz­ne­mu unie­moż­li­wie­niu doko­na­nia zapłod­nie­nia przy jedno­cze­snym zacho­wa­niu wszel­kich pozo­sta­łych możli­wo­ści płciowych.

Zabieg najczę­ściej prze­pro­wa­dza­ny jest u Panów, którzy posia­da­ją już potom­stwo i nie planu­ją dalsze­go powięk­sza­nia rodzi­ny. Nie jest to jednak waru­nek koniecz­ny – proce­du­ra może zostać wyko­na­na również u mężczyzn, którzy nie mają dzie­ci i z różnych przy­czyn nie chcą ich mieć.

Uwaga: Zale­ca się stoso­wa­nie dotych­cza­so­wej anty­kon­cep­cji do czasu potwier­dze­nia w bada­niu nasie­nia skutecz­no­ści zabiegu.

Czym jest wazektomia?

Wazek­to­mia jest formą stałej anty­kon­cep­cji dla mężczyzn. Proce­du­ra pole­ga na odcię­ciu lub zablo­ko­wa­niu nasie­nio­wo­dów w celu unie­moż­li­wie­nia przej­ścia nasie­nia z jąder do plem­ni­ków, co elimi­nu­je możli­wość zapłod­nie­nia komór­ki jajo­wej. Po prze­pro­wa­dze­niu wazek­to­mii, mężczy­zna nadal wydzie­la nasie­nie podczas ejaku­la­cji, ale nie zawie­ra ono plemników.

Czy wazektomia jest odwracalna?

Wazek­to­mia jest zazwy­czaj trak­to­wa­na jako trwa­ła forma anty­kon­cep­cji, jednak istnie­ją tech­ni­ki odwra­ca­nia proce­du­ry w pewnych przy­pad­kach. Odwró­ce­nie wazek­to­mii nazy­wa się rewer­sją wazektomii.

Ile kosztuje wazektomia?

Kosz­ty wazek­to­mii mogą znaczą­co się różnić w zależ­no­ści od regio­nu, kraju, rodza­ju placów­ki medycz­nej oraz innych czyn­ni­ków. W naszej klini­ce w Łodzi wazek­to­mia kosz­tu­je już od 2200 zł.

Czy wazektomia jest legalna?

Tak, wazek­to­mia jest legal­nym medycz­nym zabie­giem prze­pro­wa­dza­nym w celach anty­kon­cep­cyj­nych w więk­szo­ści krajów na świe­cie. Proce­du­ra wazek­to­mii jest powszech­nie akcep­to­wa­na i dostęp­na w placów­kach medycz­nych w krajach, takich jak Polska.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wazek­to­mia to zabieg wyka­zu­ją­cy niemal stupro­cen­to­wą skutecz­ność. Jest to także jedna z najtań­szych metod anty­kon­cep­cyj­nych – wyda­tek jest pono­szo­ny jednorazowo

Bezpieczeństwo

Wazek­to­mia jest zabie­giem szyb­kim, skutecz­nym i bezpiecz­nym. Efek­ty ubocz­ne wystę­pu­ją niezwy­kle rzad­ko i są w pełni uleczal­ne. Nale­żą do nich krwa­wie­nie, infek­cja w miej­scu zabie­go­wym, granu­lo­ma nasie­nio­wo­du oraz ból w okoli­cy zabiegowej.

Zabieg można odwró­cić, jednak nie u każde­go pacjen­ta się to udaje (mają na to wpływ różne czyn­ni­ki, w tym wiek pacjen­ta i czas, jaki upły­nął od podcię­cia i podwią­za­nia nasieniowodów).

Komfort

Wazek­to­mia nie tylko skutecz­nie zapo­bie­ga zapłod­nie­niu, ale także popra­wia jakość współ­ży­cia. Zapew­nia bowiem komfort psychicz­ny (zarów­no pacjen­to­wi, jak i jego part­ner­ce), zwią­za­ny z brakiem ryzy­ka zajścia w niechcia­ną ciążę.

Jakość współ­ży­cia pacjen­ta po wazek­to­mii (wyso­kość libi­do, zdol­ność uzyska­nia wzwo­du czy wytry­sku, długość stosun­ku itd.) się nie zmie­nia. W nasie­niu nie ma jednak plem­ni­ków, przez co nie docho­dzi do zapłod­nie­nia partnerki.

Częste pytania

  • Czy zabieg jest bolesny?

    Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, które poda­je się na skórę mosz­ny znaj­du­ją­cą się nad nasie­nio­wo­dem. Dzię­ki temu pacjent w czasie proce­du­ry nie odczu­wa bólu.

  • Jak długo trwa zabieg?

    Wazek­to­mia trwa zwykle ok. 30 minut.

  • Jak długo utrzymują się efekty?

    Efek­ty wazek­to­mii utrzy­mu­ją się do końca życia. W nielicz­nych przy­pad­kach, po prze­pro­wa­dze­niu proce­du­ry docho­dzi do ponow­ne­go złącze­nia nasie­nio­wo­dów. W takiej sytu­acji zabieg nale­ży powtórzyć.

Przeciwwskazania

Prze­ciw­wska­za­nia do prze­pro­wa­dze­nia wazek­to­mii wystę­pu­ją niezwy­kle rzad­ko. Są to poważ­ne proble­my medycz­ne, takie jak masyw­ny wodniak jąder, żyla­ki powróz­ka nasien­ne­go czy też niele­czo­na hemofilia.

W przy­pad­ku pacjen­tów młodych (poni­żej 35. roku życia) i bezdziet­nych zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dokład­ne prze­my­śle­nie decy­zji o wazek­to­mii oraz zamro­że­nie nasie­nia na wypa­dek koniecz­no­ści doko­na­nia zapłod­nie­nia poza­ustro­jo­we­go w przyszłości.

Wazektomia krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub leka­rzem urologiem.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz prze­pro­wa­dza chirur­gicz­ne prze­cię­cie i podwią­za­nie nasie­nio­wo­dów przy użyciu znie­czu­le­nia miejscowego

3

Kolejne zabiegi

Zwykle nie jest wyma­ga­ne prze­pro­wa­dze­nie kolej­nych zabiegów.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu nie jest wyma­ga­na konsul­ta­cja kończąca.

Wazektomia okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Pacjent może powró­cić do więk­szo­ści swoich codzien­nych zajęć od razu po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gu. Przez pierw­sze 2 dni nosi suchy opatru­nek oraz bieli­znę ucisko­wą. Może też stoso­wać zimne okła­dy. W ciągu pierw­szej doby po wazek­to­mii niewska­za­ne jest picie alko­ho­lu oraz mocze­nie miej­sca zabie­go­we­go. Kąpiel w wannie można wziąć po 3 dniach, nato­miast powrót na basen oraz powrót do aktyw­no­ści seksu­al­nej są możli­we po ok. tygo­dniu od prze­pro­wa­dze­nia proce­du­ry. Czas zwol­nie­nia lekar­skie­go od wyko­ny­wa­nia obowiąz­ków zawo­do­wych wyno­si zwykle od 2 do 7 dni (w zależ­no­ści od rodza­ju wyko­ny­wa­nej przez pacjen­ta pracy).

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zabieg zwykle prze­pro­wa­dza­ny jest jedno­ra­zo­wo. Ocena efek­tów jest możli­wa dzię­ki bada­niu jako­ści nasie­nia. Jeże­li po 6 miesią­cach od wazek­to­mii w nasie­niu znaj­du­je się zbyt duża licz­ba rucho­mych plem­ni­ków, jest to wska­za­nie do powtó­rze­nia procedury.

Jak działa zabieg wazektomii?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub z leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Skóra na mosz­nie zosta­je nakłu­ta, a narzę­dzie chirur­gicz­ne – wpro­wa­dzo­ne w głąb tkanek.

44

Trzecia faza

Nasie­nio­wo­dy pacjen­ta zosta­ją prze­cię­te w co najmniej dwóch miej­scach, a następ­nie podwią­za­ne. Ich końce umiesz­cza się w różnych miej­scach worka mosz­no­we­go w celu zapo­bie­że­nia ponow­ne­mu zrośnię­ciu się.

55

Ostatnia faza

Ostat­nia faza zabie­gu pole­ga na zało­że­niu pacjen­to­wi opatrun­ku i poin­stru­owa­niu, jak nale­ży go zmieniać.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry