Wazektomia

Cennik

Wazek­to­miaCena
1 zabieg2200 zł
antykoncepcja dla mężczyzn

Czym jest wazektomia?

Metoda antykoncepcji dla mężczyzn – wazektomia

Wazek­to­mia to prosty zabieg medycz­ny o charak­te­rze chirur­gicz­nym, który pole­ga na prze­cię­ciu i podwią­za­niu nasie­nio­wo­dów. Wyko­nu­je się go u mężczyzn, którzy są zdecy­do­wa­ni na trwa­łe zaprze­sta­nie prokre­acji. Meto­da służy fizycz­ne­mu unie­moż­li­wie­niu doko­na­nia zapłod­nie­nia przy jedno­cze­snym zacho­wa­niu wszel­kich pozo­sta­łych możli­wo­ści płciowych.

Zabieg najczę­ściej prze­pro­wa­dza­ny jest u Panów, którzy posia­da­ją już potom­stwo i nie planu­ją dalsze­go powięk­sza­nia rodzi­ny. Nie jest to jednak waru­nek koniecz­ny – proce­du­ra może zostać wyko­na­na również u mężczyzn, którzy nie mają dzie­ci i z różnych przy­czyn nie chcą ich mieć.

Uwaga: Zale­ca się stoso­wa­nie dotych­cza­so­wej anty­kon­cep­cji do czasu potwier­dze­nia w bada­niu nasie­nia skutecz­no­ści zabiegu.

Wazektomia — na czym polega?

Wazek­to­mia to zabieg, który zapew­nia stałą formę anty­kon­cep­cji dla mężczyzn. Proce­du­ra pole­ga na obustron­nym zablo­ko­wa­niu lub prze­cię­ciu nasie­nio­wo­dów w celu unie­moż­li­wie­nia trans­por­tu plem­ni­ków z nają­drzy do nasie­nia, co elimi­nu­je możli­wość zapłod­nie­nia komór­ki jajo­wej. Podczas zabie­gu skóra mosz­ny jest prze­ci­na­na (Total Vasec­to­my) lub rozwar­stwia­na przy pomo­cy specjal­ne­go narzę­dzia (wazek­to­mia bez skal­pe­la WBS). Następ­nie loka­li­zo­wa­ny jest nasie­nio­wód i usuwa­ny jego frag­ment. Klasycz­ne wyko­na­nie wazek­to­mii kończy złącze­nie (podwią­za­nie) końców nasie­nio­wo­du przy pomo­cy klip­sów, podwią­zek lub szwów, co stwa­rza dla plem­ni­ków skutecz­ną bloka­dę w prze­miesz­cza­niu się.

Po prze­pro­wa­dze­niu wazek­to­mii, mężczy­zna nadal wydzie­la nasie­nie podczas ejaku­la­tu, ale nie zawie­ra ono plem­ni­ków. Jądra nie prze­sta­ją produ­ko­wać plem­ni­ków, jednak są one natu­ral­nie wchła­nia­ne przez orga­nizm. Po wazek­to­mii obję­tość wytry­sku zmniej­sza się o ok. 1–2%, ale zabieg nie wpły­wa na gospo­dar­kę hormo­nal­ną ani spraw­ność seksu­al­ną pacjenta.

Czy wazektomia jest odwracalna?

Wazek­to­mia jest zazwy­czaj trak­to­wa­na jako trwa­ła forma anty­kon­cep­cji, jednak istnie­ją tech­ni­ki odwra­ca­nia proce­du­ry w pewnych przy­pad­kach. Odwró­ce­nie wazek­to­mii nazy­wa się rewer­sją wazek­to­mii i pole­ga na ponow­nym udroż­nie­niu nasie­nio­wo­dów. Powo­dze­nie tej proce­du­ry zmniej­sza się wraz z czasem, jaki upły­nął od prze­pro­wa­dzo­ne­go zabie­gu wazek­to­mii. Najlep­sze wyni­ki w tym zakre­sie można osią­gnąć w prze­cią­gu 3–5 lat, zaś bardzo słabe po 10–15 latach od wyko­na­nej wazektomii.

Ile kosztuje wazektomia?

Kosz­ty wazek­to­mii mogą znaczą­co się różnić w zależ­no­ści od regio­nu, kraju, rodza­ju placów­ki medycz­nej oraz innych czyn­ni­ków. W naszej klini­ce w Łodzi wazek­to­mia kosz­tu­je już od 2200 zł. Biorąc pod uwagę kosz­ty, które przy trady­cyj­nych meto­dach anty­kon­cep­cji nale­ży pono­sić w każdym miesią­cu, jest to inwe­sty­cja, która może zwró­cić się w stosun­ko­wo krót­kim czasie.

Czy wazektomia jest legalna?

Tak, wazek­to­mia jest legal­nym, medycz­nym zabie­giem prze­pro­wa­dza­nym w celach anty­kon­cep­cyj­nych w więk­szo­ści krajów na świe­cie. Proce­du­ra wazek­to­mii jest powszech­nie akcep­to­wa­na i dostęp­na w placów­kach medycz­nych w krajach, takich jak Polska.

Wątpli­wo­ści może wzbu­dzać Art. 156 §1 Kodek­su Karne­go, którym mówi: „Kto powo­du­je cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu w posta­ci pozba­wie­nia czło­wie­ka wzro­ku, słuchu, mowy, zdol­no­ści płodze­nia […] podle­ga karze pozba­wie­nia wolno­ści od roku do lat 10.” Po apelu wysto­so­wa­nym w 2021 roku przez Prezy­dium Naczel­nej Rady Lekar­skiej, w celu uregu­lo­wa­nia sytu­acji praw­nej doty­czą­cej pozba­wia­nia płod­no­ści mężczyzn na ich wnio­sek i za ich własną zgodą, wazek­to­mię uzna­je się za legal­ną m.in. ze wzglę­du na fakt, że jest to odwra­cal­na meto­da antykoncepcyjna.

Dla kogo jest wazektomia?

Wazek­to­mia jest zale­ca­na mężczy­znom, którzy są pewni, że nie chcą posia­dać potom­stwa lub którym wystar­cza aktu­al­na ilość dzie­ci. Jest to decy­zja, która powin­na być podję­ta po dokład­nym rozwa­że­niu i, jeśli zacho­dzi taka potrze­ba, po konsul­ta­cji z part­ner­ką. Mężczyź­ni decy­du­ją­cy się na wazek­to­mię doce­nia­ją jej trwa­łość i brak koniecz­no­ści pamię­ta­nia o codzien­nej anty­kon­cep­cji. Jest to też dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla anty­kon­cep­cji hormo­nal­nej stoso­wa­nej przez ich part­ner­ki. Wazek­to­mia nie chro­ni przed choro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi drogą płcio­wą, dlate­go przy częstej zmia­nie part­ne­rek seksu­al­nych niezbęd­ne może okazać się dalsze stoso­wa­nie pozo­sta­łych metod męskiej antykoncepcji.

Jak prze­bie­ga zabieg?

Zabieg wyko­nu­je się w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych i zazwy­czaj trwa około 20–30 minut. Proce­du­ra prze­pro­wa­dza­na jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, co mini­ma­li­zu­je dyskom­fort. Bezpo­śred­nio po zabie­gu można wrócić do domu — hospi­ta­li­za­cja lub dłuż­szy pobyt w klini­ce nie jest koniecz­ny. Więk­szość mężczyzn może wrócić do swoich normal­nych aktyw­no­ści w ciągu kilku dni po zabie­gu, a pełna rekon­wa­le­scen­cja zajmu­je zwykle mniej niż tydzień.

Po zabie­gu

Po wazek­to­mii zale­ca się ogra­ni­cze­nie aktyw­no­ści fizycz­nej na krót­ki okres, aby umoż­li­wić proces goje­nia. Już po około 1–2 dniach można powró­cić do pracy o charak­te­rze niefi­zycz­nym, zaś po kolej­nych 4–5 dniach co codzien­nej aktyw­no­ści. Maksy­mal­ny czas rekon­wa­le­scen­cji to nato­miast 10 dni. Po zabie­gu mogą wystą­pić u pacjen­ta pewne dole­gli­wo­ści bólo­we, jednak w więk­szo­ści przy­pad­ków można je bez proble­mu zniwe­lo­wać przy pomo­cy dostęp­nych bez recep­ty środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Mimo że skutecz­ność wazek­to­mii jest bardzo wyso­ka, ważne jest wyko­na­nie bada­nia nasie­nia po kilku miesią­cach, aby upew­nić się, że ejaku­lat jest wolny od plem­ni­ków. Przyj­mu­je się się jednak, że po około 20–25 wytry­skach w ejaku­la­cie nie ma już plemników.

Bezpie­czeń­stwo i skuteczność

Wazek­to­mia jest uzna­wa­na za jedną z najbez­piecz­niej­szych proce­dur anty­kon­cep­cyj­nych. Ryzy­ko powi­kłań i nega­tyw­nych skut­ków ubocz­nych po wazek­to­mii jest mini­mal­ne, a satys­fak­cja pacjen­tów jest wyso­ka. Jest to trwa­ła forma anty­kon­cep­cji, jednak w niektó­rych przy­pad­kach możli­we jest jej odwró­ce­nie przez specja­li­stycz­ną proce­du­rę chirur­gicz­ną. Istnie­je tylko niewiel­kie praw­do­po­do­bień­stwo samo­ist­nej reka­na­li­za­cji nasie­nio­wo­dów, czego skut­kiem jest ponow­ne poja­wie­nie się plem­ni­ków w nasieniu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wazek­to­mia to zabieg wyka­zu­ją­cy niemal stupro­cen­to­wą skutecz­ność. Jest to jedna z tań­szych metod anty­kon­cep­cyj­nych dla mężczyzn, a jej dodat­ko­wym atutem jest koszt pono­szo­ny jednorazowo.

Bezpieczeństwo

Wazek­to­mia jest szyb­kim, skutecz­nym i przede wszyst­kim bezpiecz­nym zabie­giem. Efek­ty ubocz­ne wystę­pu­ją niezwy­kle rzad­ko i są w pełni uleczal­ne. Nale­żą do nich krwa­wie­nie, infek­cja w miej­scu zabie­go­wym, granu­lo­ma nasie­nio­wo­du oraz ból w okoli­cy zabiegowej.

Zabieg można odwró­cić, jednak nie u każde­go pacjen­ta się to udaje (mają na to wpływ różne czyn­ni­ki, w tym wiek pacjen­ta i czas, jaki upły­nął od podcię­cia i podwią­za­nia nasieniowodów).

Komfort

Wazek­to­mia nie tylko skutecz­nie zapo­bie­ga zapłod­nie­niu, ale także popra­wia jakość współ­ży­cia. Zapew­nia bowiem komfort psychicz­ny (zarów­no pacjen­to­wi, jak i jego part­ner­ce), zwią­za­ny z brakiem ryzy­ka zajścia w niechcia­ną ciążę.

Jakość współ­ży­cia pacjen­ta po wazek­to­mii (wyso­kość libi­do, zdol­ność uzyska­nia wzwo­du czy wytry­sku, długość stosun­ku itd.) się nie zmie­nia. W nasie­niu nie ma jednak plem­ni­ków, przez co nie docho­dzi do zapłod­nie­nia partnerki.

Częste pytania

  • Czy zabieg jest bolesny?

    Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, które poda­je się na skórę mosz­ny znaj­du­ją­cą się nad nasie­nio­wo­dem. Dzię­ki temu pacjent w czasie proce­du­ry nie odczu­wa bólu.

  • Jak długo trwa zabieg?

    Wazek­to­mia trwa zwykle ok. 30 minut. W tym czasie ma miej­sce poda­nie pacjen­to­wi znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, jak również samo prze­cię­cie i podwią­za­nie nasieniowodów.

  • Jak długo utrzymują się efekty?

    Efek­ty wazek­to­mii utrzy­mu­ją się do końca życia. W nielicz­nych przy­pad­kach, po prze­pro­wa­dze­niu proce­du­ry docho­dzi do ponow­ne­go złącze­nia nasie­nio­wo­dów. W takiej sytu­acji zabieg nale­ży powtó­rzyć. Po wyko­na­nym zabie­gu wazek­to­mii nie nale­ży od razu rezy­gno­wać ze stoso­wa­nia anty­kon­cep­cji — nale­ży utrzy­mać ją do momen­tu prze­pro­wa­dzo­ne­go bada­nia nasienia.

Przeciwwskazania

Prze­ciw­wska­za­nia do prze­pro­wa­dze­nia wazek­to­mii wystę­pu­ją niezwy­kle rzad­ko. Są to poważ­ne proble­my medycz­ne, takie jak masyw­ny wodniak jąder, żyla­ki powróz­ka nasien­ne­go czy też niele­czo­na hemofilia.

W przy­pad­ku pacjen­tów młodych (poni­żej 35. roku życia) i bezdziet­nych zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dokład­ne prze­my­śle­nie decy­zji o wazek­to­mii oraz zamro­że­nie nasie­nia na wypa­dek koniecz­no­ści doko­na­nia zapłod­nie­nia poza­ustro­jo­we­go w przyszłości.

Wazektomia krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub leka­rzem urologiem.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz prze­pro­wa­dza chirur­gicz­ne prze­cię­cie i podwią­za­nie nasie­nio­wo­dów przy użyciu znie­czu­le­nia miejscowego

3

Kolejne zabiegi

Zwykle nie jest wyma­ga­ne prze­pro­wa­dze­nie kolej­nych zabiegów.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu nie jest wyma­ga­na konsul­ta­cja kończąca.

Wazektomia okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Pacjent może powró­cić do więk­szo­ści swoich codzien­nych zajęć od razu po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gu. Przez pierw­sze 2 dni nosi suchy opatru­nek oraz bieli­znę ucisko­wą. Może też stoso­wać zimne okła­dy. W ciągu pierw­szej doby po wazek­to­mii niewska­za­ne jest picie alko­ho­lu oraz mocze­nie miej­sca zabie­go­we­go. Kąpiel w wannie można wziąć po 3 dniach, nato­miast powrót na basen oraz powrót do aktyw­no­ści seksu­al­nej są możli­we po ok. tygo­dniu od prze­pro­wa­dze­nia proce­du­ry. Czas zwol­nie­nia lekar­skie­go od wyko­ny­wa­nia obowiąz­ków zawo­do­wych wyno­si zwykle od 2 do 7 dni (w zależ­no­ści od rodza­ju wyko­ny­wa­nej przez pacjen­ta pracy).

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zabieg zwykle prze­pro­wa­dza­ny jest jedno­ra­zo­wo. Ocena efek­tów jest możli­wa dzię­ki bada­niu jako­ści nasie­nia. Jeże­li po 6 miesią­cach od wazek­to­mii w nasie­niu znaj­du­je się zbyt duża licz­ba rucho­mych plem­ni­ków, jest to wska­za­nie do powtó­rze­nia procedury.

Jak działa zabieg wazektomii?

11

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia znie­czu­le­nia miejscowego.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Skóra na mosz­nie zosta­je nakłu­ta, a narzę­dzie chirur­gicz­ne – wpro­wa­dzo­ne w głąb tkanek.

44

Trzecia faza

Nasie­nio­wo­dy pacjen­ta zosta­ją prze­cię­te w co najmniej dwóch miej­scach, a następ­nie podwią­za­ne. Ich końce umiesz­cza się w różnych miej­scach worka mosz­no­we­go w celu zapo­bie­że­nia ponow­ne­mu zrośnię­ciu się.

55

Ostatnia faza

Ostat­nia faza zabie­gu pole­ga na zało­że­niu pacjen­to­wi opatrun­ku i poin­stru­owa­niu, jak nale­ży go zmieniać.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry