Urządzenia High Tech

Zabie­gi wyko­ny­wa­ne urzą­dze­nia­mi High Tech, dzię­ki najno­wo­cze­śniej­szym rozwią­za­niom tech­no­lo­gicz­nym, pozwa­la­ją na uzyska­nie trwa­łych i spek­ta­ku­lar­nych efek­tów poza­bie­go­wych przy jedno­cze­snym wyso­kim wskaź­ni­ku komfor­tu i bezpie­czeń­stwa pacjen­ta. Urzą­dze­nia High Tech umoż­li­wia­ją wyko­ny­wa­nie zabie­gów usuwa­nia zbęd­ne­go owło­sie­nia, liftin­gu, usuwa­nia cellu­li­tu, mode­lo­wa­nia sylwet­ki. Są to również urzą­dze­nia służą­ce do profe­sjo­nal­nej diagno­sty­ki. Zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia zasto­so­wa­na w High Tech wyko­rzy­stu­je takie meto­dy tera­peu­tycz­ne jak ultra­dź­wię­ki, fale radio­we czy podczerwień.

Urzą­dze­nia High Tech to najlep­sza propo­zy­cja dla pacjen­tów, którzy pragną w sposób bezpiecz­ny i niein­wa­zyj­ny doko­nać popra­wy swoje­go wyglą­du. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z szero­ką ofer­tą zabie­go­wą urzą­dzeń High Tech w klini­ce Novoderm.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry