Usuwanie niedoskonałości z laserem CO2

Istnie­je wiele metod popra­wy wyglą­du, ale nie wszyst­kie niedo­sko­na­ło­ści można zredu­ko­wać przy pomo­cy natu­ral­nych sposo­bów. Blizny, prze­bar­wie­nia, zmarszcz­ki i wiot­kość skóry są w czołów­ce opor­nych proble­mów este­tycz­nych. Jednak skutecz­nie radzi sobie z nimi lase­ro­te­ra­pia. Laser frak­cyj­ny CO2, to jedno z ulubio­nych rozwią­zań medy­cy­ny este­tycz­nej. Wyja­śnia­my, na czym pole­ga jego dzia­ła­nie i jakie niedo­sko­na­ło­ści usuwa!

Jak działa laser frakcyjny CO2?

Podsta­wą dzia­ła­nia lase­ra CO2 jest wywo­ły­wa­nie kontro­lo­wa­nych mikro­ura­zów tkan­ko­wych. Powsta­ją one pod wpły­wem skon­cen­tro­wa­nej wiąz­ki świa­tła, która trafia punk­to­wo w okre­ślo­ny obszar na twarzy lub ciele, jednak z pomi­nię­ciem wierzch­niej warstwy skóry. Ozna­cza to, że ener­gia lase­ra trafia do wewnętrz­nych struk­tur, gdzie docho­dzi do podnie­sie­nia tempe­ra­tu­ry i stymu­la­cji natu­ral­nej prze­bu­do­wy tkankowej.

Zabieg taki odzna­cza się wyso­kim bezpie­czeń­stwem, ponie­waż nie naru­sza widocz­nej części skóry. Co więcej, w rezul­ta­cie dzia­ła­nia lase­ra CO2 tworzą się frak­cje z mikro­ura­za­mi, na prze­mian z niena­ru­szo­ną skórą. Przy­śpie­sza to proces rege­ne­ra­cyj­ny i pozwa­la na uzyska­nie feno­me­nal­nych rezul­ta­tów w posta­ci popra­wy kondy­cji i gęsto­ści skóry.

W Klini­ce Novo­derm do usuwa­nia niedo­sko­na­ło­ści używa­my lase­ra CO2 Fine­xel, który emitu­je wiąz­kę precy­zyj­nie trafia­ją­cą na okre­ślo­ną głębo­kość tkan­ki. Dzię­ki temu możli­we jest usunię­cie wielu proble­mów, za które odpo­wia­da­ją zmia­ny w różnych warstwach skóry i tkan­ki podskórnej.

Usuwanie oznak starzenia laserem CO2

Efek­tem goje­nia się drob­nych, nieszko­dli­wych urazów tkan­ki wewnętrz­nej wywo­ły­wa­nych ener­gią lase­ra CO2 jest m.in. stymu­la­cja produk­cji włókien kola­ge­no­wych. Kola­gen w skórze odpo­wia­da za zacho­wa­nie napię­cia, zwar­tej struk­tu­ry i jędr­no­ści. Nieste­ty jego włók­na natu­ral­nie ulega­ją uszko­dze­niu i rozcią­gnię­ciu wraz z upły­wem lat.

Ogrza­nie wewnętrz­nych tkanek skór­nych prowa­dzi do koagu­la­cji białek. Skut­ku­je to niemal natych­mia­sto­wym skró­ce­niem włókien kola­ge­nu, co jest widocz­ne w popra­wie napię­cia skóry. Za pomo­cą tej meto­dy możli­wa jest więc reduk­cja wiot­ko­ści cery, jak i innych obsza­rów na ciele. Zabieg można wyko­nać na całej powierzch­ni skóry twarzy lub na wybra­nych partiach.

Stymu­la­cja proce­sów prze­bu­do­wy tkan­ko­wej inten­sy­fi­ku­je produk­cję nowych komó­rek, co prze­kła­da się na ogól­ną popra­wę kondy­cji skóry. Cera staje się wygła­dzo­na, promien­na. Prze­bar­wie­nia ulega­ją rozja­śnie­niu lub całko­wi­cie znikają.

Laser CO2 jest jedną z najlep­szych metod stoso­wa­nych w celu usunię­cia niedo­sko­na­ło­ści zwią­za­nych z proce­sem starze­nia. Inten­syw­na, a jedno­cze­śnie natu­ral­na prze­bu­do­wa tkan­ko­wa pozwa­la na spły­ce­nie nawet głębo­kich bruzd. Z kolei drob­ne zmarszcz­ki zosta­ją całko­wi­cie wyeliminowane.

Zastosowanie lasera CO2 przy innych niedoskonałościach 

Skóra osób po 30. roku życia bory­ka się z wielo­ma niedo­sko­na­ło­ścia­mi. Niemniej jednak także w młodym wieku poja­wia­ją się zmia­ny, które zabu­rza­ją pięk­ny, zdro­wy wygląd. Są to przede wszyst­kim blizny i nierów­no­ści, także te pozo­sta­łe po zmia­nach trądzikowych.

W zależ­no­ści od typu cery i kondy­cji skóry sporym proble­mem bywa­ją również rozsze­rzo­ne pory. Wyka­zu­ją one skłon­ność do zapy­cha­nia, groma­dzą się w nich zanie­czysz­cze­nia i drob­no­ustro­je, co kolej­no zwięk­sza ryzy­ko zmian trądzikowych.

Laser frak­cyj­ny CO2 pozwa­la na usuwa­nie niedo­sko­na­ło­ści, takich jak rozsze­rzo­ne pory, czy nadmier­ne rogo­wa­ce­nie skóry. Pod wpły­wem jego promie­ni uzysku­je się efekt łagod­ne­go peelin­gu. Skóra staje się promien­na i wygła­dzo­na, a jej kolo­ryt ulega wyrów­na­niu. Dzię­ki obkur­cze­niu porów skór­nych docho­dzi także do norma­li­za­cji wydzie­la­nia sebum, co subtel­nie matu­je skórę i zmniej­sza problem nadmier­ne­go przetłuszczania.

Jeśli chcesz w prosty sposób popra­wić kondy­cję skóry, umów się na konsul­ta­cję w Novo­derm. Wiemy, że każdy rodzaj cery wyma­ga indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia, dlate­go przed opra­co­wa­niem planu dzia­ła­nia dokład­nie anali­zu­je­my potrze­by skóry.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry