ph formula

Usuwanie zmarszczek — wygładź i odmłódź skórę!

Ach te zmarszcz­ki! Przy­czy­ny ich powsta­wa­nia są  różne:  nadmier­na praca mięśni mimicz­nych, zmniej­sza­nie się pozio­mu kwasu hialu­ro­no­we­go w skórze, osła­bie­nie włókien kola­ge­no­wych, także proces foto­sta­rze­nia tj. przed­wcze­sne starze­nie się skóry, spowo­do­wa­ne nega­tyw­nym wpły­wem czyn­ni­ków środo­wi­sko­wych, zwłasz­cza promie­nio­wa­nia słonecz­ne­go. Jednym słowem zmarszcz­ki łatwo się poja­wia­ją i zosta­ją na zawsze. Nie można się jednak podda­wać, gdyż obec­nie specja­li­ści dyspo­nu­ją wielo­ma sposo­ba­mi, które pomo­gą zatrzy­mać młodość, a głów­nym orężem w walce ze zmarszcz­ka­mi są botoks i kwas hialu­ro­no­wy. Skon­tak­tuj się z Klini­ką Novo­derm i poznaj jej ofer­tę w tym zakre­sie.

Usuwanie zmarszczek – wypełniacze do dyspozycji!

Botoks i kwas hialu­ro­no­wy to wypeł­nia­cze prezen­tu­ją­ce różną moc dzia­ła­nia. Botu­li­na to bloker, egzo­tok­sy­na wytwa­rza­na przez bakte­rie beztle­no­we clostri­dium botu­li­num. HA zaś to substan­cja wystę­pu­ją­ca natu­ral­nie w ludz­kim orga­ni­zmie, która nale­ży do grupy gliko­za­mi­no­gli­ka­nów. Jeśli Twoim proble­mem są zmarszcz­ki na czole — pozio­me i lwia, to warto najpierw wybrać botox. Para­li­żu­je on mięsień, a dzię­ki temu proces powsta­wa­nia zmarsz­czek zosta­nie zatrzy­ma­ny. Toksy­na botu­li­no­wa zmniej­sza siłę mięśnia, który odpo­wia­da za powsta­wa­nie zmarszcz­ki na około 4–6 miesię­cy. Skóra zyska napię­cie, ale jeże­li dalej bruz­dy będą widocz­ne i głębo­kie, wówczas warto poku­sić się o wypeł­nie­nie kwasem hialu­ro­no­wym. W przy­pad­ku zmarsz­czek od nosa do ust to głów­nie pożą­da­ne jest poda­nie kwasu hialu­ro­no­we­go, które warto poprze­dzić też zabie­giem lase­ro­wym. Zabieg z użyciem kwasu hialu­ro­no­we­go nie tyle wygła­dza, co likwi­du­je zmarszcz­kę, która po 3–4 zabie­gach może zupeł­nie znik­nąć. Uzyska­nie efek­tu wyma­ga nieste­ty czasu i kilku zabie­gów co 6–9 miesię­cy.

Usuwanie zmarszczek — jak to przebiega?

Prepa­ra­ty z toksy­ną botu­li­no­wą są zare­je­stro­wa­ne w bazie leków, więc mogą być stoso­wa­ne wyłącz­nie przez wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go leka­rza, który może Ci je podać iniek­cyj­nie w wyzna­czo­ne miej­sce. Zabieg nie jest bole­sny, nie wyma­ga znie­czu­le­nia, i zasad­ni­czo od razu po nim możesz pójść do domu. Do botok­su stosu­je się botu­li­nę o niewiel­kim stęże­niu, ale jej dzia­ła­nie tera­peu­tycz­ne jest nieste­ty czaso­we, po upły­wie mniej więcej pół roku trze­ba będzie zabieg wyko­nać ponow­nie. HA poda­ny podskór­nie jest bardzo dobrze tole­ro­wa­ny przez orga­nizm, nie wywo­łu­je uczu­leń ani innych niepo­żą­da­nych reak­cji. Apli­ku­je się go w głąb skóry cien­ką i krót­ką igłą w formie punk­to­wych nakłuć po wcze­śniej­szym zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go kremem aneste­tycz­nym. Kwas hialu­ro­no­wy jest biode­gra­do­wal­ny, czyli ulega powol­nej resorp­cji. Będziesz musiał/a zabieg powtó­rzyć. Mimo to, uzna­je się go za jeden z najlep­szych prepa­ra­tów zacho­wu­ją­cych obję­tość tkanek.

Usuwanie zmarszczek — dla kogo wskazane, a kto powinien unikać wypełniaczy

Jeśli wahasz się między botok­sem a kwasem hialu­ro­no­wym, umów się koniecz­nie na wizy­tę w Klini­ce Novo­derm – nasi specja­li­ści rozwie­ją wszyst­kie Twoje wątpli­wo­ści! Lekarz obej­rzy zmarszcz­ki i dora­dzi meto­dę, w zależ­no­ści, czy to są bruz­dy na czole, kurze łapki, zmarszcz­ki pala­cza czy linie mario­net­ki. Nieste­ty nie każdy może sobie pozwo­lić na usuwa­nie zmarsz­czek wypeł­nia­czem. Z zabie­gu elimi­nu­ją pacjen­ta oczy­wi­ście aler­gie na prepa­ra­ty. Tera­pii nie prze­pro­wa­dza się także w przy­pad­ku: ciąży i  karmie­nia pier­sią, chorób o podło­żu auto­im­mu­no­lo­gicz­nym, skłon­no­ści do powsta­wa­nia blizn prze­ro­sto­wych, stanów zapal­nych skóry, nowo­two­rów, ogól­ne­go osła­bie­nia orga­ni­zmu, przyj­mo­wa­nia niektó­rych leków. Jeże­li chcesz poznać szcze­gó­ły doty­czą­ce tera­pii usuwa­nia zmarsz­czek,  skon­sul­tuj się ze specja­li­sta­mi z Klini­ki Novo­derm. Poznaj ofer­tę zabie­gów odmła­dza­ją­cych tej klini­ki. Zadzwoń już dziś.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry