Wlewy witaminowe — pytania i odpowiedzi

Suple­men­ta­cja dożyl­na to nowy trend, który podchwy­ci­ło wiele osób trosz­czą­cych się o swoje zdrowie.

W ostat­nich miesią­cach dużym zain­te­re­so­wa­niem pacjen­tek naszej Klini­ki Novo­derm cieszą się wlewy wita­mi­no­we. Oto zesta­wie­nie najczę­ściej zada­wa­nych pytań doty­czą­cych dożyl­nych kropló­wek z witaminami.

Czy wlew witaminowy jest w 100% bezpieczny?

Tak, kroplów­ki wita­mi­no­we są bezpiecz­ne. Nad całym proce­sem czuwa wykwa­li­fi­ko­wa­ny lekarz. Prepa­ra­ty wita­mi­no­we, które trafia­ją do krwio­bie­gu, są dobie­ra­ne indy­wi­du­al­nie do potrzeb i stanu zdro­wia każdej osoby, aby unik­nąć ewen­tu­al­nej inte­rak­cji z przyj­mo­wa­ny­mi przez pacjent­kę leka­mi. Warto zazna­czyć, że skład tego typu wlewów jest kontro­lo­wa­ny przez Woje­wódz­ki Inspek­to­rat Farmaceutyczny.

Jak długo trwa podaż wlewu witaminowego?

Podaż kroplów­ki wita­mi­no­wej jest stosun­ko­wo krót­kim zabie­giem, zwykle trwa od 20 do 40 minut. Tak więc każdy z nas bez proble­mu wygo­spo­da­ru­je wolny czas na poda­nie jedne­go wlewu wita­mi­no­we­go w danym dniu. Co więcej, po poda­niu kroplów­ki może­my od razu wrócić do swoich obowiąz­ków. Nie ma koniecz­no­ści brania urlo­pu w pracy, czy ogra­ni­cza­nia stan­dar­do­wych aktywności.

Jaki jest skład standardowej kroplówki witaminowej?

Najczęst­sze skład­ni­ki kropló­wek to wita­mi­na A, B, C, D, i E, pier­wiast­ki, takie jak magnez, potas, sód, wapń. Oczy­wi­ście mieszan­ka może zawie­rać również inne substan­cje odżywcze.

Czy podanie wlewu witaminowego poprzedza konsultacja z lekarzem?

Tak, poda­nie kroplów­ki wita­mi­no­wej zawsze poprze­dza wywiad medycz­ny. Wszyst­ko to w trosce o zdro­wie i bezpie­czeń­stwo pacjent­ki (lekarz musi wyklu­czyć ewen­tu­al­ne przeciwwskazania).

Jakie korzyści zdrowotne oferuje terapia witaminowa?

Wlewy wita­mi­no­we mogą być stoso­wa­ne w celu wzmoc­nie­nia orga­ni­zmu po choro­bie. Często indy­wi­du­al­nie dobra­ne mieszan­ki wspo­ma­ga­ją detok­sy­ka­cję orga­ni­zmu, podno­szą wydol­ność ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go. Kroplów­ki wita­mi­no­we mogą też łago­dzić obja­wy kaca, czy stano­wić wspar­cie dla spor­tow­ców (rege­ne­ra­cję po inten­syw­nym wysił­ku fizycz­nym). Dużą popu­lar­no­ścią cieszą się również wlewy odmła­dza­ją­ce, popra­wia­ją­ce stan włosów oraz skóry.

Jak często można korzystać z kroplówek witaminowych?

Często­tli­wość tera­pii jest bardzo indy­wi­du­al­ną kwestią i trud­no jedno­znacz­nie odpo­wie­dzieć na to pyta­nie. Licz­ba wlewów dożyl­nych jest usta­la­na przez specja­li­stę po zapo­zna­niu z danym przypadkiem.

Czy suplementacja dożylna jest skuteczniejsza od suplementacji doustnej?

Tak. Suple­men­ty wita­mi­no­we przyj­mo­wa­ne doust­nie nie wchła­nia­ją się w tak wyso­kim stop­niu, jak te, które trafia­ją do orga­ni­zmu drogą dożyl­ną. Substan­cje odżyw­cze poda­wa­ne w formie kropló­wek wchła­nia­ją się niemal w 100%, dzię­ki czemu szyb­ciej odczu­wa­my pozy­tyw­ne efek­ty tera­pii witaminowej.

Kto powinien skorzystać z wlewów witaminowych?

Tera­pie dożyl­ne na bazie prepa­ra­tów wita­mi­no­wych są dedy­ko­wa­ne pacjent­kom w okre­sie rekon­wa­le­scen­cji, osobom o obni­żo­nej odpor­no­ści, spor­tow­com, osobom na diecie reduk­cyj­nej lub szuka­ją­cych sposo­bów na detok­sy­ka­cję orga­ni­zmu (w tym łago­dze­nie obja­wów kaca). Z efek­tów kura­cji zado­wo­le­ni będą również pracow­ni­cy biuro­wi, którym braku­je ener­gii i chcą popra­wić koncen­tra­cję umysłu.

Czy istnieją przeciwwskazania do wlewów witaminowych?

Wlewy wita­mi­no­we wiążą się z nielicz­ny­mi prze­ciw­wska­za­nia­mi, taki­mi jak np. ciąża, niektó­re choro­by prze­wle­kłe i aler­gie. Wszyst­kie czyn­ni­ki wyklu­cza­ją­ce są omawia­ne podczas konsul­ta­cji z lekarzem.

Czy po podaniu kroplówki witaminowej mogą wystąpić niepożądane skutki?

W naszej reno­mo­wa­nej Klini­ce Novo­derm w Łodzi oferu­je­my nie tylko wlewy wita­mi­no­we, ale też m.in. licz­ne zabie­gi odmła­dza­ją­ce i mode­lu­ją­ce sylwet­kę. Nasi eksper­ci korzy­sta­ją z wyso­kiej klasy, atesto­wa­nych prepa­ra­tów i nowo­cze­sne­go sprzę­tu medycz­ne­go cenio­nych produ­cen­tów. Ofero­wa­ne tera­pie są  efek­tyw­ne i bezpiecz­ne. Jeśli chcesz skorzy­stać z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia wlewów wita­mi­no­wych lub jesteś zain­te­re­so­wa­ny inny­mi zabie­ga­mi, zadzwoń już dziś i umów się na pierw­szą konsultację.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry