nici aptos

Wolumetria — urok nowego owalu twarzy

Wolu­me­tria twarzy to odpo­wiedź na Twoje marze­nia i proble­my. To specjal­ny lifting, dzię­ki które­mu można mode­lo­wać twarz i przy­wró­cić właści­wy owal nasze­mu obli­czu.

Dzię­ki temu widzi­my w lustrze młod­szą osobę o harmo­nij­nych rysach. Wolu­me­tria pozwa­la osią­gnąć ideal­ny owal twarzy, wypeł­nić policz­ki, złago­dzić kształt żuchwy. Ten zabieg pomo­że zadbać też o atrak­cyj­ny kształt nosa, zmysło­we usta i niepo­wta­rzal­ny kolo­ryt całej cery. Wolu­me­tria to sposób na reduk­cję zmarsz­czek, pozby­cie się tzw. „chomi­ków”, wypeł­nie­nie „doli­ny łez”, a także wyrów­na­nie kontu­ru twarzy po wypad­ku czy choro­bie i przy­wró­ce­nie skórze jędr­no­ści. Chcesz wiedzieć więcej,  zgłoś się do specja­li­stów z Klini­ki Novo­derm i poznaj ofer­tę.

Wolumetria, czyli co Cię czeka?

Podcho­dząc do zabie­gu, możesz ocze­ki­wać, że uzyskasz korzyst­ną zmia­nę owalu twarzy a skóra dzię­ki wypeł­nie­niu prepa­ra­tem na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go będzie wyjąt­ko­wo zrege­ne­ro­wa­na. To jak najbar­dziej możli­we dzię­ki natu­ral­ne­mu skład­ni­ko­wi nasze­go orga­ni­zmu, który pozwa­la wyglą­dać młodziej. Kwas hialu­ro­no­wy nieste­ty z upły­wem lat zani­ka, dlate­go trze­ba go uzupeł­niać. Prze­ko­nasz się, że to nieza­wod­ny sposób na powstrzy­ma­nie proce­sów starze­nia i korzyst­ny wygląd przez długi czas. Stoso­wa­ne w Klini­ce Novo­derm prepa­ra­ty są najwyż­szej jako­ści, a w połą­cze­niu z profe­sjo­na­li­zmem kadry i wyso­kiej jako­ści sprzę­tem mogą dać napraw­dę zadzi­wia­ją­ce efek­ty. Podczas zabie­gu prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym jest wstrzy­ki­wa­ny w okre­ślo­ne miej­sca skóry, co spra­wia, że uzupeł­nia­ne są braki w tkan­ce skór­nej, a co za tym idzie,i popra­wia się kondy­cja cery. Proce­du­ra trwa około pół godzi­ny i jest zazwy­czaj prze­pro­wa­dza­na w  znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się nawet do roku.

Wolumetria, czyli kiedy sięgamy po preparaty hialuronowe?

Wspo­mnia­ny prepa­rat daje Ci szan­sę wypeł­nie­nia zapad­nię­tych policz­ków, skro­ni, okolic żuchwy czy podbród­ka, pozwa­la też uwydat­nić kształt twarzy i skory­go­wać go. Po zabie­gu uzysku­je­my jedno­li­ty, a przede wszyst­kim natu­ral­ny wygląd twarzy. Lifting wolu­me­trycz­ny zale­ca się osobom, które bory­ka­ją się z nastę­pu­ją­cy­mi proble­ma­mi skóry:

 • wiot­kość i efekt perga­mi­nu
 • poja­wie­nie się  zmarsz­czek i bruzd
 • cienie i worki pod ocza­mi
 • zabu­rze­nia  owalu twarzy, w tym zapad­nię­te policz­ki
 • koniecz­ność zmniej­sze­nia obję­to­ści twarzy

Nieste­ty, jak już zosta­ło wspo­mnia­ne,  kwas hialu­ro­no­wy ma tenden­cję do zani­ka­nia i będzie wyma­gał uzupeł­nia­nia. Zabieg jednak cechu­je się wyso­ką trwa­ło­ścią, która zale­ży od Twoich indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji, higie­ny życia, diety oraz nawy­ków. Po tera­pii możesz jednak niemal od razu wrócić do domu. Niech Cię nie niepo­koi  lekkie zaczer­wie­nie skóry, gdyż jest to normal­ne po tym  zabie­gu.

Wolumetria — komu polecić, komu odradzić?

Wśród ofero­wa­nych na rynku kosme­tycz­nym wypeł­nia­czy prepa­ra­ty hialu­ro­no­we, stoso­wa­ne podczas wolu­me­trii, cieszą się dużą popu­lar­no­ścią z uwagi na natu­ral­ną gene­zę. Warto zazna­czyć, że w Novo­derm stosu­je się prepa­ra­ty przy­ja­zne dla Twoje­go orga­ni­zmu. W trud­niej­szych przy­pad­kach być może lekarz zale­ci inny zabieg, np. z użyciem skal­pe­la czy nici, kiedy jednak rozpo­czy­na się tera­pię szyb­ciej i łagod­niej, można odsu­nąć w czasie bardziej opre­syj­ne zabie­gi. Przed zabie­giem wolu­me­trii specja­li­sta zapy­ta o stan Twoje­go zdro­wia, by wyklu­czyć nastę­pu­ją­ce proble­my

 • cukrzy­ca
 • zabu­rze­nia ukła­du odpor­no­ścio­we­go
 • wystę­po­wa­nie opryszcz­ki
 • nowo­two­ry
 • nosze­nie apara­tu orto­don­tycz­ne­go,
 • ciąża i okres lakta­cji

Przyjdź jednak osobi­ście do klini­ki Novo­derm,  dowiedz się więcej o wska­za­niach i prze­ciw­wska­za­niach  do wolu­me­trii. Poznaj przy­szłość swojej twarzy po tej tera­pii!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry