Zabiegi liftingujące

Zabiegi liftingujące – jędrna i elastyczna skóra

Profe­sjo­nal­ne zabie­gi liftin­gu­ją­ce są dedy­ko­wa­ne dla pacjen­tów chcą­cych zwięk­szyć napię­cie naskór­ka, unieść owal i spły­cić drob­ne zmarszcz­ki. Indy­wi­du­al­nie dobra­ne proce­du­ry zabie­go­we pozwa­la­ją walczyć z ozna­ka­mi starze­nia bez inge­ren­cji chirur­gicz­nej, widocz­nych blizn i długo­trwa­łej rekonwalescencji.

Celem zabie­gów liftin­gu­ją­cych jest zagęsz­cze­nie skóry i przy­wró­ce­nie jej jędr­no­ści. Tego typu kura­cje liftin­gu­ją­ce zapew­nia­ją też głębo­kie odży­wie­nie i nawil­że­nie naskór­ka. Podda­jąc się jedno­ra­zo­wej proce­du­rze lub serii zabie­gów, może­my cieszyć się wital­nym, świe­żym i młodzień­czym wyglą­dem. W zależ­no­ści od rodza­ju zabie­gu jedna sesja tera­peu­tycz­na trwa od 20 do 90 minut. Niektó­re proce­du­ry są bardzo komfor­to­we dla pacjen­ta, inne wyma­ga­ją zasto­so­wa­nia środ­ka o miej­sco­wym dzia­ła­niu znieczulającym.

Zabiegi liftingujące twarz i ciało

Zabieg liftin­gu­ją­ce na twarz i ciało, podob­nie jak wszyst­kie proce­du­ry, poprze­dzo­ne są indy­wi­du­al­ną konsul­ta­cją lekar­ską. Podczas spotka­nia lekarz anali­zu­je dany problem urodo­wy pacjen­ta, dobie­ra odpo­wied­nią meto­dę, infor­mu­je o ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tach. Specja­li­sta wyklu­cza też prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu liftin­gu­ją­ce­go i podej­mu­je osta­tecz­ną decy­zję o kwali­fi­ka­cji. Pamię­taj­my, że aby cieszyć się uzyska­ny­mi efek­ta­mi jak najdłu­żej, nale­ży ściśle prze­strze­gać zale­ceń poza­bie­go­wych oraz codzien­nie dbać o skórę, stosu­jąc odpo­wied­nie kosme­ty­ki pielęgnacyjne.

W naszej Klini­ce Novo­derm oferu­je­my boga­ty wybór zabie­gów liftin­gu­ją­cych prze­zna­czo­nych dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku, którzy chcą skory­go­wać swój wygląd bez skal­pe­la. Dostęp­ne proce­du­ry zabie­go­we redu­ku­ją zwiot­cza­łość, zmarszcz­ki, czy zabu­rzo­ny owal twarzy. Są bezpiecz­ne dla pacjen­ta i nie powo­du­ją uciąż­li­wych skut­ków ubocz­nych. Zachę­ca­my serdecz­nie do przyj­rze­nia się ofer­cie oraz do kontaktu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry