Zabiegi na dłonie

Zabiegi na dłonie – regeneracja i odmłodzanie skóry

Gład­kie i zadba­ne dłonie to cel wielu pacjen­tek, które odwie­dza­ją naszą Klini­kę Novo­derm. Propo­nu­je­my szero­ki wachlarz profe­sjo­nal­nych zabie­gów na dłonie, które pozwa­la­ją dogłęb­nie zrege­ne­ro­wać i odmło­dzić skórę w tym rejo­nie. Dostęp­ne proce­du­ry zabie­go­we mogą być trak­to­wa­ne jako element tera­pii anti-aging lub narzę­dzie do walki z już istnie­ją­cy­mi zmarszcz­ka­mi, prze­bar­wie­nia­mi, plama­mi star­czy­mi i zwiot­cze­niem skóry dłoni. Zapew­nia­my indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­nie zabie­gu na dłonie do potrzeb każdej kobie­ty, co pozwa­la nam osią­gnąć pożą­da­ne efek­ty terapeutyczne.

Zabiegi na suche i zniszczone dłonie – dla kobiet w każdym wieku

Skóra dłoni łatwo ulega prze­su­sze­niu i odwod­nie­niu. Propo­no­wa­ne przez nas zabie­gi na dłonie pozwa­la­ją skórze odzy­skać sprę­ży­stość, jędr­ność i opty­mal­nym poziom nawil­że­nia. Powszech­nie wyko­ny­wa­ną proce­du­rą jest mode­lo­wa­nie dłoni kwasem hialu­ro­no­wym, które dzię­ki precy­zyj­nym iniek­cjom popra­wia elastycz­ność i nawil­że­nie skóry oraz spły­ca widocz­ne zmarszcz­ki. Inny popu­lar­ny zabieg na dłonie to ujędr­nia­nie skóry stymu­la­to­rem tkan­ko­wym. Zawar­te w prepa­ra­cie skład­ni­ki stymu­lu­ją fibro­bla­sty do wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu i elastyny.

Wiele pań chęt­nie wybie­ra również zabie­gi na dłonie z wyko­rzy­sta­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go, które pozwa­la­ją zatrzy­mać proce­sy starze­nia skóry. To silnie rewi­ta­li­zu­ją­ca proce­du­ra zabie­go­wa, która zapew­nia zagęsz­cze­nie tkanek i spły­ce­nie zmarsz­czek. Dzię­ki nakłu­ciom w proble­ma­tycz­ne rejo­ny popra­wia się ogól­na kondy­cja skóry, dłonie odzy­sku­ją jedno­li­ty kolo­ryt, są gład­kie i przy­jem­ne w doty­ku. Z kura­cji dedy­ko­wa­nych dłoniom mogą skorzy­stać kobie­ty w każdym wieku.

Zapra­sza­my serdecz­nie do kontak­tu w celu umówie­nia się na indy­wi­du­al­ną konsul­ta­cję z jednym z naszych specjalistów.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry