Zabiegi na szyję i dekolt

Zabiegi na dekolt – wygładzenie zmarszczek i rozjaśnienie przebarwień

Pięk­ny zadba­ny dekolt to wizy­tów­ka każdej kobie­ty. Z upły­wem czasu skóra w tym rejo­nie ciała zaczy­na tracić jędr­ność i jedno­li­ty kolo­ryt. Z pomo­cą przy­cho­dzi kosme­to­lo­gia i medy­cy­na este­tycz­na. Oferu­je­my profe­sjo­nal­ne zabie­gi na dekolt, które skutecz­nie radzą sobie z wszel­ki­mi niedo­sko­na­ło­ścia­mi na skórze. Dostęp­ne proce­du­ry zabie­go­we niwe­lu­ją zmarszcz­ki i zmniej­sza­ją widocz­ność szpe­cą­cych prze­bar­wień posło­necz­nych i nie tylko. W zależ­no­ści od meto­dy nale­ży poddać się jednej sesji lub serii zabie­gów na dekolt. Warto zazna­czyć, że wszyst­kie proce­du­ry są wyko­ny­wa­ne przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych i doświad­czo­nych specja­li­stów. Każdy zabieg poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja, podczas której omawia­ne są wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia i ocze­ki­wa­nia pacjent­ki co do rezul­ta­tów terapii.

Zabiegi na dekolt – nawilżanie i regeneracja

Oferu­je­my pacjent­kom zabie­gi na dekolt, które mogą stano­wić element profi­lak­ty­ki prze­ciw­sta­rze­nio­wej, jak i proce­du­ry mocno odmła­dza­ją­ce skórę w tym obsza­rze. Wiele pań wybie­ra rewi­ta­li­za­cję dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym, który popra­wia napię­cie, elastycz­ność i zagęsz­cza skórę. Do powszech­nie wyko­ny­wa­nych metod nale­żą też stymu­la­to­ry tkan­ko­we, które rege­ne­ru­ją struk­tu­ry skóry i dają efekt natu­ral­ne­go odmło­dze­nia. Dzię­ki stymu­la­to­rom może­my rozja­śnić skórę dekol­tu i wyrów­nać jej koloryt.

Kolej­ną popu­lar­ną proce­du­rą jest ostrzy­ki­wa­nie osoczem boga­to­płyt­ko­wym. Ten profe­sjo­nal­ny zabieg na dekolt spły­ca zmarszcz­ki i popra­wia gęstość skóry, zapew­nia­jąc kobie­cie promien­ny wygląd. Dzię­ki tera­pii skóra jest rozświe­tlo­na, nawil­żo­na i napię­ta. W opinii specja­li­stów mezo­te­ra­pia osoczem boga­to­płyt­ko­wym to ratu­nek dla znisz­czo­ne­go i starze­ją­ce­go się dekoltu.

Zapra­sza­my serdecz­nie do kontak­tu w celu usta­le­nia termi­nu indy­wi­du­al­nej konsul­ta­cji z jednym z eksper­tów z naszej Klini­ki Novoderm.

Biosty­mu­la­tor tkan­ko­wy do twarzy
mezoterapia kolagenowa w Łodzi
Rewi­ta­li­za­cja skóry tropokolagenem
Odmła­dza­nie skóry, reduk­cja zmarszczek
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry