Zabiegi na wiotką skórę okolicy brzucha / ud / kolan / pośladków

Zabiegi na wiotką skórę okolicy brzucha / ud / kolan / pośladków

Wraz z upły­wem czasu lub na skutek szyb­kiej utra­ty ciała skóra traci jędr­ność i elastycz­ność, często poja­wia się też na niej szpe­cą­cy cellu­lit. Rozwią­za­niem proble­mu wiot­kiej skóry są proce­du­ry zabie­go­we dostęp­ne w ramach kosme­to­lo­gi Hi-Tech oraz medy­cy­ny este­tycz­nej. W naszej klini­ce oferu­je­my profe­sjo­nal­ne zabie­gi ujędr­nia­ją­ce dedy­ko­wa­ne dla osób zmaga­ją­cych się z proble­mem wiot­kiej skóry okolic brzu­cha, poślad­ków, ud oraz kolan. Proce­du­ry są dedy­ko­wa­ne kobie­tom, jak i mężczy­znom chcą­cym udosko­na­lić proble­ma­tycz­ne partie ciała. Indy­wi­du­al­ny dobór meto­dy do każde­go przy­pad­ku spra­wia, że może­my osią­gnąć zado­wa­la­ją­ce efek­ty tera­peu­tycz­ne i to w krót­kim czasie.

Profesjonalne zabiegi ujędrniające ciało

Jakie zabie­gi na wiot­ką skórę są najczę­ściej wyko­ny­wa­ne w naszych gabi­ne­tach? Dużą popu­lar­no­ścią cieszy się ender­mo­lo­gia, która stymu­lu­je produk­cję natu­ral­ne­go kola­ge­nu i kwasu hialu­ro­no­we­go. Inten­syw­ne ujędr­nie­nie i odży­wie­nie tkanek zapew­nia również radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa zasto­so­wa­na na wybra­ną partię ciała. Dosko­na­le spraw­dza się dla pacjen­tów w każdym wieku. Innym powszech­nie wyko­ny­wa­nym zabie­giem ujędr­nia­ją­cym, który niwe­lu­je wiot­kość skóry jest lifting ultra­dź­wię­ko­wy opar­ty na tech­no­lo­gii HIFU (High inten­si­ty focu­sed ultra­so­und). Fale ultra­dź­wię­ko­we o dużym natę­że­niu rozgrze­wa­ją miej­sco­wo tkan­kę, prowa­dząc do kontro­lo­wa­nych mikro­usz­ko­dzeń, stymu­lu­jąc proce­sy napraw­cze, w efek­cie czego popra­wia się kondy­cja skóry. Oczy­wi­ście to zale­d­wie kilka z szero­kiej gamy zabie­gów służą­cych ujędr­nie­niu zwiot­cza­łej skóry.

Zachę­ca­my serdecz­nie do zapo­zna­nia z ofer­tą zabie­go­wą w naszej Klini­ce Novo­derm oraz do kontak­tu. Nasz wykwa­li­fi­ko­wa­ny i doświad­czo­ny perso­nel medycz­ny dobie­rze najlep­szą meto­dę tera­peu­tycz­ną dla Ciebie.

mezoterapia kolagenowa w Łodzi
Rewi­ta­li­za­cja skóry tropokolagenem
Odmła­dza­nie skóry, reduk­cja zmarszczek
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry