Novoderm to renomowana klinika medycyny estetycznej w Łodzi — poznaj naszą szeroką ofertę z zakresu medycyny estetycznej

Starannie dobrane zabiegi — wydobywamy z medycyny estetycznej to, co najlepsze

W Klini­ce Novo­derm skupia­my się na natu­ral­nych potrze­bach Państwa ciała, staran­nie dobie­ra­jąc tylko te meto­dy i prepa­ra­ty, które są w 100% bezpiecz­ne dla skóry i całe­go orga­ni­zmu. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą oraz na konsul­ta­cję do naszej klini­ki medy­cy­ny este­tycz­nej przy ulicy Inflanc­kiej 13 w Łodzi.

Najlepsza medycyna estetyczna w Łodzi — wyłącznie kadra medyczna

Łódz­ka klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej i prze­szcze­pu włosów Novo­derm zosta­ła stwo­rzo­na przez zespół doświad­czo­nych leka­rzy medy­cy­ny este­tycz­nej, specja­li­zu­ją­cych się w pionier­skich meto­dach anti-aging.

Indywidualne oraz skuteczne kuracje

Wybie­ra­jąc klini­kę medy­cy­ny este­tycz­nej Novo­derm, zloka­li­zo­wa­ną w Łodzi, mogą mieć Państwo pewność, że wyko­rzy­sta­my całą naszą wiedzę, doświad­cze­nie i najno­wo­cze­śniej­sze wypo­sa­że­nie do tego, by zagwa­ran­to­wać Państwu możli­wie najlep­sze efek­ty este­tycz­ne. Zawsze z gwaran­cją indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia, komfor­tu i intymności.

Założyłem klinikę medycyny estetycznej w Łodzi, ponieważ piękno jest moją pasją i uwielbiam to miasto.

Ukoń­czy­łem wydział lekar­ski AM w Łodzi, a na co dzień zajmu­ję się medy­cy­ną este­tycz­ną. W swojej codzien­nej pracy z pacjent­ka­mi stawiam na natu­ral­ność i młodzień­czy wygląd. Tera­pie anti-aging, łącze­nie zabie­gów z wyko­rzy­sta­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go oraz dostęp­nych na rynku najwyż­szej klasy prepa­ra­tów medycz­nych i nowo­cze­snych urzą­dzeń, dają długo­trwa­łe efek­ty w wyglą­dzie u moich pacjen­tek, a przede wszyst­kim ich uśmiech i zado­wo­le­nie. A to moty­wu­je mnie do dalsze­go pogłę­bia­nia mojej wiedzy z zakre­su nowo­cze­snej i bezpiecz­nej medy­cy­ny estetycznej.

Najno­wo­cze­śniej­sze meto­dy anti-aging, spraw­dzo­ne prepa­ra­ty oraz inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie w połą­cze­niu z moim doświad­cze­niem i zaan­ga­żo­wa­niem pozwa­la­ją uzyskać spek­ta­ku­lar­ne efek­ty. Dzię­ki temu zwięk­szam pewność siebie moich pacjen­tów oraz często uwal­niam ich od głębo­ko zako­rze­nio­nych kompleksów.

Dlate­go właśnie moja praca jest moją pasją.

lek. Krzysz­tof Teysler

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry