Novoderm to renomowana klinika medycyny estetycznej w Łodzi — poznaj naszą szeroką ofertę z zakresu medycyny estetycznej

Starannie dobrane zabiegi — wydobywamy z medycyny estetycznej to, co najlepsze

W Klini­ce Novo­derm skupia­my się na natu­ral­nych potrze­bach Państwa ciała, staran­nie dobie­ra­jąc tylko te meto­dy i prepa­ra­ty, które są w 100% bezpiecz­ne dla skóry i całe­go orga­ni­zmu. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą oraz na konsul­ta­cję do naszej klini­ki medy­cy­ny este­tycz­nej przy ulicy Inflanc­kiej 13 w Łodzi.

Najlepsza medycyna estetyczna w Łodzi — wyłącznie kadra medyczna

Łódz­ka klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej i prze­szcze­pu włosów Novo­derm zosta­ła stwo­rzo­na przez zespół doświad­czo­nych leka­rzy medy­cy­ny este­tycz­nej, specja­li­zu­ją­cych się w pionier­skich meto­dach anti-aging.

Indywidualne oraz skuteczne kuracje

Wybie­ra­jąc klini­kę medy­cy­ny este­tycz­nej Novo­derm, zloka­li­zo­wa­ną w Łodzi, mogą mieć Państwo pewność, że wyko­rzy­sta­my całą naszą wiedzę, doświad­cze­nie i najno­wo­cze­śniej­sze wypo­sa­że­nie do tego, by zagwa­ran­to­wać Państwu możli­wie najlep­sze efek­ty este­tycz­ne. Zawsze z gwaran­cją indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia, komfor­tu i intymności.

Założyłem klinikę medycyny estetycznej w Łodzi, ponieważ piękno jest moją pasją i uwielbiam to miasto.

Ukoń­czy­łem wydział lekar­ski AM w Łodzi, a na co dzień zajmu­ję się medy­cy­ną este­tycz­ną. W swojej codzien­nej pracy z pacjent­ka­mi stawiam na natu­ral­ność i młodzień­czy wygląd. Tera­pie anti-aging, łącze­nie zabie­gów z wyko­rzy­sta­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go oraz dostęp­nych na rynku najwyż­szej klasy prepa­ra­tów medycz­nych i nowo­cze­snych urzą­dzeń, dają długo­trwa­łe efek­ty w wyglą­dzie u moich pacjen­tek, a przede wszyst­kim ich uśmiech i zado­wo­le­nie. A to moty­wu­je mnie do dalsze­go pogłę­bia­nia mojej wiedzy z zakre­su nowo­cze­snej i bezpiecz­nej medy­cy­ny estetycznej.

Najno­wo­cze­śniej­sze meto­dy anti-aging, spraw­dzo­ne prepa­ra­ty oraz inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie w połą­cze­niu z moim doświad­cze­niem i zaan­ga­żo­wa­niem pozwa­la­ją uzyskać spek­ta­ku­lar­ne efek­ty. Dzię­ki temu zwięk­szam pewność siebie moich pacjen­tów oraz często uwal­niam ich od głębo­ko zako­rze­nio­nych kompleksów.

Dlate­go właśnie moja praca jest moją pasją.

lek. Krzysz­tof Teysler

ZABIEGI W KLINICE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ NOVODERM W ŁODZI

W klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej Novo­derm w sposób holi­stycz­ny podcho­dzi­my do Państwa potrzeb. Naszą misją jest dbanie zarów­no o urodę, jak i o samo­po­czu­cie Pacjen­tów. Novo­derm to reno­mo­wa­na klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi — poznaj naszą szero­ką ofer­tę z zakre­su medy­cy­ny estetycznej.

CZYM ZAJMUJE SIĘ MEDYCYNA ESTETYCZNA?

Za począt­ki medy­cy­ny este­tycz­nej uzna­je się lata 70. XX wieku, kiedy to uzna­na zosta­ła za dział medy­cy­ny. Oficjal­na defi­ni­cja medy­cy­ny este­tycz­nej głosi, że zajmu­je się ona dzia­ła­nia­mi o charak­te­rze profi­lak­tycz­nym lub rekon­struk­cyj­nym, które odno­szą się głów­nie do proce­su starze­nia. Zabie­gi te skie­ro­wa­ne są do osób zdro­wych, a celem ich jest zagwa­ran­to­wa­nie wyso­kiej jako­ści życia. Jednak medy­cy­na este­tycz­na, jaką oferu­je­my w Novo­derm w Łodzi to coś więcej. Wierzy­my, że dbanie o urodę wpły­wa nie tylko na popra­wę urody, ale też samo­po­czu­cia. Ładny wygląd doda­je pewno­ści siebie, zwłasz­cza gdy idzie w parze z pozby­ciem się kompleksów.

MEDYCYNA ESTETYCZNA ŁÓDŹ — NOWOCZESNY SPOSÓB DBANIA O URODĘ

W dzisiej­szych czasach zadba­ny wygląd jest dla wielu osób prio­ry­te­tem. Z tego wzglę­du zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej cieszą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Proce­du­ry ofero­wa­ne przez nasze centrum medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi skupia­ją się na popra­wie jako­ści skóry. Ich celem jest jednak nie tylko usunię­cie oznak starze­nia się skóry, ale też innych niedo­sko­na­ło­ści, które wpły­wa­ją na wygląd i jakość życia – zmia­ny skór­ne, nadmiar tkan­ki tłusz­czo­wej, cellu­lit czy wypa­da­nie włosów. Posłu­gu­je­my się najno­wo­cze­śniej­szy­mi urzą­dze­nia­mi, wyko­rzy­stu­jąc takie tech­ni­ki, jak: nakłu­wa­nie, nici liftin­gu­ją­ce, lifting HIFU, lase­ro­te­ra­pia, radio­fre­kwen­cja czy kriolipoliza.

STARANNIE DOBRANE ZABIEGI — WYDOBYWAMY Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ TO, CO NAJLEPSZE

W klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej Novo­derm w Łodzi na Bału­tach koncen­tru­je­my się na natu­ral­nych potrze­bach ciała, staran­nie dobie­ra­jąc tylko te meto­dy i prepa­ra­ty, które są w 100% bezpiecz­ne dla skóry i całe­go orga­ni­zmu. Nowo­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na, jaką oferu­je­my, to przede wszyst­kim niein­wa­zyj­ne zabie­gi. Posłu­gu­je­my się nowo­cze­sny­mi prepa­ra­ta­mi i zaawan­so­wa­ną apara­tu­rą. Sięga­my po spraw­dzo­ne, inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, które są w stanie przy­nieść maksy­mal­ne efek­ty w krót­kim czasie. Korzy­sta­jąc z usług nasze­go salo­nu medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi, może­cie liczyć na pełen profe­sjo­na­lizm, krót­ki okres rekon­wa­le­scen­cji i szyb­kie efek­ty. Propo­no­wa­ne przez nas zabie­gi pozwa­la­ją na wygła­dze­nie zmarsz­czek, mode­lo­wa­nie rysów twarzy, nawil­że­nie cery, reduk­cję prze­bar­wień i wiele innych. A to wszyst­ko przy bardzo niewiel­kiej inge­ren­cji w orga­nizm. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą nasze­go gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi przy ulicy Inflanc­kiej 13.

NAJLEPSZA KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ W ŁODZI — WYŁĄCZNIE KADRA MEDYCZNA

Zgod­nie z defi­ni­cją praw­ną proce­du­ry wyko­ny­wa­ne w ramach medy­cy­ny este­tycz­nej mogą być prze­pro­wa­dza­ne tylko przez leka­rzy. W klini­ce Novo­derm nawet najmniej inwa­zyj­ne zabie­gi wyko­ny­wa­ne są przez perso­nel medycz­ny, znają­cy dosko­na­le potrze­by i możli­wo­ści ludz­kie­go orga­ni­zmu. Łódz­ka klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej i prze­szcze­pu włosów Novo­derm zosta­ła stwo­rzo­na przez zespół doświad­czo­nych leka­rzy medy­cy­ny este­tycz­nej, specja­li­zu­ją­cych się w pionier­skich meto­dach anti-aging. Nasi specja­li­ści nieustan­nie pogłę­bia­ją swoją wiedzę o nowe tech­ni­ki tera­pii, czego potwier­dze­niem są licz­ne dyplo­my i certy­fi­ka­ty oraz ukoń­czo­ne przez nich kursy, szko­le­nia i studia podyplomowe.

INDYWIDUALNE ORAZ SKUTECZNE ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ŁÓDŹ

Wybie­ra­jąc klini­kę medy­cy­ny este­tycz­nej Novo­derm, zloka­li­zo­wa­ną w Łodzi, może­cie mieć pewność, że wyko­rzy­sta­my całą naszą wiedzę, doświad­cze­nie i najno­wo­cze­śniej­sze wypo­sa­że­nie do tego, by zagwa­ran­to­wać Wam możli­wie najlep­sze efek­ty este­tycz­ne. Zawsze z gwaran­cją indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia, komfor­tu i intym­no­ści. Przed każdym zabie­giem medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi zapra­sza­my Pacjen­ta na profe­sjo­nal­ną konsul­ta­cję, której celem jest dobra­nie odpo­wied­niej tera­pii. Wizy­ta wstęp­na potrzeb­na jest również po to, aby wyklu­czyć ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia do danej proce­du­ry. Każde­mu Pacjen­to­wi chce­my zapew­nić indy­wi­du­al­ną i bezpiecz­ną tera­pię, dlate­go musi­my dobrać taki zabieg, który będzie ideal­nie współ­gra­ła z jego potrze­ba­mi i stanem zdro­wia. W przy­pad­ku, gdy nie może­my wyko­nać jakiejś kura­cji, jeste­śmy w stanie zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ną terapię.

Jeśli chce­cie poznać zabie­gi, które pomo­gą Wam cofnąć czas i wydo­być natu­ral­ne pięk­no? Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą i cenni­kiem oraz odwie­dze­nia naszej klini­ki este­tycz­nej Novo­derm w Łodzi na ulicy Inflanc­kiej 13.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry