Lipoliza

Cennik

ZabiegCena
Podbródek400 zł
Ramiona od 400 zł 
Udaod 800 zł

Czym jest lipoliza?

Podczas lipolizy podawana jest miejscowo substancja, która rozpuszcza tłuszcz.

Może on wówczas zostać uwol­nio­ny i trafić do krwio­bie­gu, a stam­tąd zosta­je wyda­lo­ny. W ten sposób można szyb­ko pozbyć się tłusz­czu nawet z miejsc, na które nie dzia­ła więk­szość ćwiczeń, jak:

 • ramio­na,
 • bocz­ki,
 • brycze­sy,
 • talia,
 • kark,
 • plecy,
 • a nawet pier­si w przy­pad­ku mężczyzn (gine­ko­ma­stia).

Jak widać, jest to niezwykła paleta możliwości, która wykracza daleko poza zwykłe odchudzanie.

Lipo­li­za to zabieg este­tycz­ny, który pole­ga na wstrzy­ki­wa­niu specjal­nie przy­go­to­wa­nych substan­cji (najczę­ściej opar­tych na fosfa­ty­dy­lo­cho­li­nie i deok­sy­cho­la­nie) bezpo­śred­nio w obsza­ry zloka­li­zo­wa­ne­go tłusz­czu. Celem proce­du­ry jest rozpusz­cze­nie komó­rek tłusz­czo­wych, które następ­nie są natu­ral­nie elimi­no­wa­ne z orga­ni­zmu poprzez układ limfa­tycz­ny. Lipo­li­za jest szcze­gól­nie skutecz­na w reduk­cji tłusz­czu w takich obsza­rach jak brzuch, bocz­ki, uda, kola­na czy podbró­dek, oferu­jąc znacz­ną popra­wę kontu­ru ciała bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirurgicznym.

Jakie korzy­ści przy­no­si lipoliza?

Reduk­cja lokal­nych nagro­ma­dzeń tłusz­czu: Lipo­li­za skutecz­nie likwi­du­je tłuszcz w trud­no dostęp­nych obsza­rach, które często opie­ra­ją się diecie i ćwiczeniom.

Popra­wa kontu­ru ciała: Proce­du­ra pozwa­la na precy­zyj­ne mode­lo­wa­nie sylwet­ki, przy­czy­nia­jąc się do uzyska­nia bardziej zdefi­nio­wa­nych kształtów.

Mini­mal­na inwa­zyj­ność: Zabieg jest mniej inwa­zyj­ny niż trady­cyj­na lipo­suk­cja, co wiąże się z krót­szym czasem rekon­wa­le­scen­cji oraz mniej­szym ryzy­kiem powikłań.

Krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji: Pacjen­ci szyb­ko wraca­ją do codzien­nych aktyw­no­ści, co stano­wi dużą zale­tę w porów­na­niu z bardziej inwa­zyj­ny­mi metodami.

Dla kogo jest pole­ca­na lipoliza?

Lipo­li­za jest szcze­gól­nie pole­ca­na osobom, które mimo stoso­wa­nia diety i regu­lar­nych ćwiczeń, nie są w stanie pozbyć się lokal­nych nagro­ma­dzeń tłusz­czu. Jest to dosko­na­ła opcja dla pacjen­tów poszu­ku­ją­cych mini­mal­nie inwa­zyj­nych metod mode­lo­wa­nia ciała i popra­wy jego kontu­ru. Nale­ży jednak pamię­tać, że lipo­li­za nie jest meto­dą odchu­dza­nia, a jedy­nie proce­du­rą kory­gu­ją­cą konkret­ne obsza­ry ciała.

Podsu­mo­wa­nie

Lipo­li­za oferu­je nowo­cze­sne i efek­tyw­ne rozwią­za­nie dla osób, które chcą popra­wić kontur swoje­go ciała, redu­ku­jąc lokal­ne nagro­ma­dze­nia tłusz­czu. Dzię­ki mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści i krót­kie­mu czaso­wi rekon­wa­le­scen­cji, zabieg cieszy się rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem wśród pacjen­tów poszu­ku­ją­cych bezpiecz­nych i skutecz­nych metod mode­lo­wa­nia sylwet­ki. Jeśli marzysz o bardziej zdefi­nio­wa­nych kształ­tach i chcesz pozbyć się uporczy­we­go tłusz­czu z konkret­nych obsza­rów ciała, lipo­li­za może być właśnie tym, czego szukasz.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Szybka

Sam zabieg trwa najwy­żej kilka­dzie­siąt minut, po których pacjent może od razu iść do domu.

Precyzyjna

Lipo­li­za iniek­cyj­na dzia­ła dokład­nie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Bezbolesna

W trak­cie zabie­gu poda­wa­ne jest znieczulenie.

Częste pytania

 • Jak długo utrzymuje się efekt?

  Efekt lipo­li­zy iniek­cyj­nej może utrzy­mać się już na zawsze! Taka będzie skutecz­ność lipo­li­zy u osób ogól­nie szczu­płych, których proble­mem jest jedna konkret­na partia ciała (np. podbró­dek). Jeśli jednak pacjent po zabie­gu znacz­nie przy­bie­rze na wadze, może ona powró­cić również w miej­scu prze­pro­wa­dze­nia lipo­li­zy iniekcyjnej.

 • Kiedy widać efekty?

  Efek­ty widać po ok. 8–10 tygo­dniach od rozpo­czę­cia serii zabie­gów. Tyle czasu zajmu­je rozpusz­cze­nie i wyda­le­nie tłusz­czu. Dla pacjen­ta ozna­cza to stop­nio­wy, natu­ral­ny efekt.

 • Ile zabiegów trzeba wykonać?

  Zależ­nie od grubo­ści tkan­ki tłusz­czo­wej trze­ba wyko­nać 2–5 zabiegów.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • stany zapal­ne skóry,
 • nowo­two­ry,
 • cukrzy­ca,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi (w tym przyj­mo­wa­nie Aspiryny!)

Lipoliza krok po kroku

1

Twój wybór

Wraz z leka­rzem wybie­rasz obszar zabie­go­wy. Dosta­niesz infor­ma­cję o tym, jakie­go efek­tu możesz się spodziewać.

2

Zabieg

Podczas zabie­gu specjal­na substan­cja rozpu­ści tłuszcz.

3

Usuwanie tłuszczu

Złogi tłusz­czo­we będą uwal­niać się przez kilka tygo­dni po lipo­li­zie iniek­cyj­nej. Najczę­ściej zale­ca­ne jest powtó­rze­nie serii zabiegów.

4

Efekt na długo

Lipo­li­za daje efek­ty nawet na zawsze!

Lipoliza okiem eksperta

90%

4–5 cm

Nawet tyle można stra­cić z obwo­du dzię­ki lipo­li­zie iniekcyjnej.

80%

30 min.

Po tym czasie zabieg jest skoń­czo­ny, a Ty możesz iść do domu!

Jak działa lipoliza?

11

Przygotowanie do zabiegu

Nasz perso­nel powie Ci, czego nale­ży unikać w dniach poprze­dza­ją­cych zabieg (np. alko­ho­lu, papie­ro­sów czy Aspiryny).

22

Pierwsza faza

W gabi­ne­cie w dniu zabie­gu za pomo­cą cien­kich igieł zosta­je poda­na substan­cja rozpusz­cza­ją­ca tłuszcz.

33

Druga faza

W miej­scu nakłu­cia powsta­je kontro­lo­wa­ny stan zapal­ny. To dzię­ki niemu orga­nizm zacznie wkrót­ce „pozby­wać się” komó­rek tłuszczu.

44

Kolejny zabieg

Zazwy­czaj pole­ca się prze­pro­wa­dze­nie serii kilku zabie­gów, by uzyskać odpo­wied­ni efekt.

55

Efekty

Po ok. 8–10 tygo­dniach od rozpo­czę­cia serii zaczniesz zauwa­żyć efekty.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry