Lipoliza

Cennik

Podbródek400 zł
Ramiona od 400 zł 
Udaod 800 zł

Czym jest lipoliza?

Podczas lipolizy podawana jest miejscowo substancja, która rozpuszcza tłuszcz.

Może on wówczas zostać uwol­nio­ny i trafić do krwio­bie­gu, a stam­tąd zosta­je wyda­lo­ny. W ten sposób można szyb­ko pozbyć się tłusz­czu nawet z miejsc, na które nie dzia­ła więk­szość ćwiczeń, jak:

 • ramio­na,
 • bocz­ki,
 • brycze­sy,
 • talia,
 • kark,
 • plecy,
 • a nawet pier­si w przy­pad­ku mężczyzn (gine­ko­ma­stia).

Jak widać, jest to niezwykła paleta możliwości, która wykracza daleko poza zwykłe odchudzanie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Szybka

Sam zabieg trwa najwy­żej kilka­dzie­siąt minut, po których pacjent może od razu iść do domu.

Precyzyjna

Lipo­li­za iniek­cyj­na dzia­ła dokład­nie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Bezbolesna

W trak­cie zabie­gu poda­wa­ne jest znieczulenie.

Częste pytania

 • Jak długo utrzymuje się efekt?

  Efekt lipo­li­zy iniek­cyj­nej może utrzy­mać się już na zawsze! Taka będzie skutecz­ność lipo­li­zy u osób ogól­nie szczu­płych, których proble­mem jest jedna konkret­na partia ciała (np. podbró­dek). Jeśli jednak pacjent po zabie­gu znacz­nie przy­bie­rze na wadze, może ona powró­cić również w miej­scu prze­pro­wa­dze­nia lipo­li­zy iniekcyjnej.

 • Kiedy widać efekty?

  Efek­ty widać po ok. 8–10 tygo­dniach od rozpo­czę­cia serii zabie­gów. Tyle czasu zajmu­je rozpusz­cze­nie i wyda­le­nie tłusz­czu. Dla pacjen­ta ozna­cza to stop­nio­wy, natu­ral­ny efekt.

 • Ile zabiegów trzeba wykonać?

  Zależ­nie od grubo­ści tkan­ki tłusz­czo­wej trze­ba wyko­nać 2–5 zabiegów.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • stany zapal­ne skóry,
 • nowo­two­ry,
 • cukrzy­ca,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi (w tym przyj­mo­wa­nie Aspiryny!)

Lipoliza krok po kroku

1

Twój wybór

Wraz z leka­rzem wybie­rasz obszar zabie­go­wy. Dosta­niesz infor­ma­cję o tym, jakie­go efek­tu możesz się spodziewać.

2

Zabieg

Podczas zabie­gu specjal­na substan­cja rozpu­ści tłuszcz.

3

Usuwanie tłuszczu

Złogi tłusz­czo­we będą uwal­niać się przez kilka tygo­dni po lipo­li­zie iniek­cyj­nej. Najczę­ściej zale­ca­ne jest powtó­rze­nie serii zabiegów.

4

Efekt na długo

Lipo­li­za daje efek­ty nawet na zawsze!

Lipoliza okiem eksperta

90%

4–5 cm

Nawet tyle można stra­cić z obwo­du dzię­ki lipo­li­zie iniekcyjnej.

80%

30 min.

Po tym czasie zabieg jest skoń­czo­ny, a Ty możesz iść do domu!

Jak działa lipoliza?

11

Przygotowanie do zabiegu

Nasz perso­nel powie Ci, czego nale­ży unikać w dniach poprze­dza­ją­cych zabieg (np. alko­ho­lu, papie­ro­sów czy Aspiryny).

22

Pierwsza faza

W gabi­ne­cie w dniu zabie­gu za pomo­cą cien­kich igieł zosta­je poda­na substan­cja rozpusz­cza­ją­ca tłuszcz.

33

Druga faza

W miej­scu nakłu­cia powsta­je kontro­lo­wa­ny stan zapal­ny. To dzię­ki niemu orga­nizm zacznie wkrót­ce „pozby­wać się” komó­rek tłuszczu.

44

Kolejny zabieg

Zazwy­czaj pole­ca się prze­pro­wa­dze­nie serii kilku zabie­gów, by uzyskać odpo­wied­ni efekt.

55

Efekty

Po ok. 8–10 tygo­dniach od rozpo­czę­cia serii zaczniesz zauwa­żyć efekty.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry