PRX‑T 33 – Biorewitalizacja

Cennik

ZabiegCena
PRX T‑33400 zł

Czym jest PRX‑T 33 – Biorewitalizacja?

Rewitalizacja skóry PRX‑T 33

PRX‑T 33 to nowo­cze­sny kwas medycz­ny o szero­kim zasto­so­wa­niu. Zabieg pozwa­la pozbyć się uciąż­li­wych zmian skór­nych na drodze peelin­gu chemicz­ne­go. Prepa­rat złusz­cza naskó­rek w sposób bezbo­le­sny, nie wywo­łu­jąc przy tym dyskom­for­tu u pacjen­ta. Ważnym rezul­ta­tem jego zasto­so­wa­nia jest także pobu­dze­nie komó­rek do wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu i auto­re­ge­ne­ra­cji. Dzię­ki temu w widocz­ny sposób cofnię­te zosta­ją efek­ty proce­su starzenia:

 • zmarszcz­ki mimicz­ne (m.in. kurze łapki),
 • plamy star­cze,
 • linie mario­net­ki,
 • mela­sma,
 • rozsze­rzo­ne pory,
 • bruz­dy nosowo-wargowe,
 • trądzik,
 • zaskór­ni­ki,
 • prze­bar­wie­nia,
 • pęknię­te naczynka,
 • rumień.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Prepa­rat PRX‑T 33 dzia­ła nie tylko na naskó­rek, ale również na głębo­kie warstwy skóry, dzię­ki czemu dostar­cza komór­kom bodziec do podję­cia wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu. Efek­ty już jedne­go zabie­gu są dzię­ki temu długotrwałe.

Bezpieczeństwo

Rewi­ta­li­za­cja skóry nie pozo­sta­wia na ciele żadnych trwa­łych efek­tów ubocznych.

Komfort

Rewi­ta­li­za­cja skóry trwa od 15 do 20 minut i nie wyma­ga zasto­so­wa­nia znieczulenia.

Częste pytania

 • Jaki jest przebieg zabiegu?

  Po oczysz­cze­niu twarzy pacjen­ta lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej rozpro­wa­dza na powierzch­ni zabie­go­wej specjal­ny żel zawie­ra­ją­cy dobro­czyn­ne substan­cje aktyw­ne. Następ­nie wmaso­wu­je w ciało pacjen­ta kilka warstw prepa­ra­tu, a na koniec prze­my­wa jego twarz wodą.

 • Kiedy są widoczne efekty zabiegu?

  Efek­ty zabie­gu są widocz­ne niemal od razu. Skóra staje się nawil­żo­na i wygła­dzo­na, zmarszcz­ki zosta­ją spły­co­ne. W obrę­bie twarzy i ciała zani­ka także rumień oraz wszel­kie­go rodza­ju prze­bar­wie­nia. Blizny zosta­ją spły­co­ne, a widocz­ność rozstę­pów jest zdecy­do­wa­nie mniej­sza niż przed biore­wi­ta­li­za­cją. Komór­ki skóry tracą też swoją wiot­kość na rzecz ujędr­nie­nia i rozja­śnie­nia. Dzię­ki temu popra­wia się owal twarzy, cera wyda­je się odmło­dzo­na i bardziej promien­na, a jej kolo­ryt się wyrównuje.

 • Jak przygotować się do zabiegu?

  Rewi­ta­li­za­cja skóry PRX‑T 33 to zabieg wyjąt­ko­wo mało inwa­zyj­ny, dzię­ki czemu nie wyma­ga specjal­nych przy­go­to­wań ze stro­ny pacjen­ta. Można go też wyko­ny­wać o każdej porze roku, co jest niewska­za­ne np. w przy­pad­ku lase­ro­te­ra­pii. Najbar­dziej opty­mal­ne efek­ty można osią­gnąć łącząc biore­wi­ta­li­za­cję z inny­mi proce­du­ra­mi medy­cy­ny este­tycz­nej, taki­mi jak mezo­te­ra­pia, nici liftin­gu­ją­ce czy też zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem osocza bogatopłytkowego.

Przeciwwskazania

 • aler­gia na który­kol­wiek skład­nik preparatu,
 • aktyw­ne choro­by bakteryjne,
 • bielac­two,
 • brodaw­ki,
 • otwar­te rany,
 • atopo­we zapa­le­nie skóry,
 • łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry,
 • aktyw­na łuszczyca,
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków.
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry