Rzeźbienie mięśni — Sculpting Pro

Cennik

ZabiegCena
Pakiet 8 zabie­gów na 2 okolice1600 zł
Pakiet 14 zabie­gów na 2 okolice2100 zł
Pakiet 10 zabie­gów — stymu­la­cja mięśni Kegla1400 zł
Pakiet 11 zabie­gów stymu­la­cji + pakiet 11 zabie­gów endermologii2800 zł
Pakiet 17 zabie­gów stymu­la­cji + pakiet 17 zabie­gów endermologii3900 zł

Nale­ży pamię­tać, że efek­ty zabie­gu są kwestią indy­wi­du­al­ną uzależ­nio­ną od osobi­stych uwarun­ko­wań i nie są iden­tycz­ne w przy­pad­ku każde­go pacjen­ta. Na efekt w szcze­gól­no­ści mogą wpły­wać takie czyn­ni­ki jak wiek, stan zdro­wia, trybu życia pacjen­ta oraz stoso­wa­nia się do zale­ceń poza­bie­go­wych. Możli­we do osią­gnię­cia efek­ty w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach omawia­ne są podczas wizy­ty w gabi­ne­cie specjalisty.

Czym jest Sculpting Pro?

W medycynie estetycznej elektrostymulacja jest wykorzystywana m.in. do budowania mięśni i ulepszania wyglądu ciała pacjenta.

Urzą­dze­niem prze­zna­czo­nym do wyko­ny­wa­nia tego typu zabie­gów jest Sculp­ting Pro – inno­wa­cyj­ny sprzęt medycz­ny o wyso­kiej skutecz­no­ści działania.

Podczas zabie­gu wyko­rzy­sty­wa­na jest skon­cen­tro­wa­na ener­gia elek­tro­ma­gne­tycz­na o dużym natę­że­niu. Elek­tro­sty­mu­la­cja przy pomo­cy urzą­dze­nia Sculp­ting Pro powo­du­je tysią­ce silnych skur­czów mięśni, które popra­wia­ją napię­cie i siłę mięśni pacjen­ta. Pracu­jąc na niższych często­tli­wo­ściach, meto­dę tę można wyko­rzy­sty­wać do rozluź­nia­nia nadmier­nie napię­tych mięśni.

Zalety zabiegu budowania mięśni urządzeniem Sculpting Pro

 1. usuwa­nie tkan­ki tłuszczowej,
 2. rzeź­bie­nie mięśni brzucha,
 3. usuwa­nie cellulitu,
 4. niwe­lo­wa­nie zwiot­cze­nia skóry,
 5. popra­wa atrak­cyj­no­ści wyglądu,
 6. ujędr­nie­nie i napię­cie pośladków,
 7. wysmu­kle­nie ud.

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni, znana również jako EMS (Elec­tri­cal Musc­le Stimu­la­tion), to nowo­cze­sna meto­da trenin­go­wa i tera­peu­tycz­na, która zdoby­wa coraz więk­szą popu­lar­ność zarów­no wśród profe­sjo­nal­nych spor­tow­ców, jak i osób szuka­ją­cych efek­tyw­nych sposo­bów na popra­wę kondy­cji fizycz­nej. Dzię­ki zasto­so­wa­niu impul­sów elek­trycz­nych, EMS umoż­li­wia inten­syw­ną stymu­la­cję mięśni, oferu­jąc szereg korzy­ści bez nadmier­ne­go obcią­ża­nia stawów i więza­deł. W poniż­szym tekście przyj­rzy­my się bliżej, na czym pole­ga elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni, jakie przy­no­si korzy­ści i dlacze­go warto włączyć ją do swoje­go planu trenin­go­we­go czy rehabilitacyjnego.

Co to jest elektrostymulacja mięśni?

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni to meto­da wyko­rzy­stu­ją­ca niskie impul­sy elek­trycz­ne do wywo­ły­wa­nia skur­czów mięśnio­wych, naśla­du­ją­cych natu­ral­ny proces akty­wa­cji mięśni podczas wysił­ku fizycz­ne­go. Urzą­dze­nia do EMS są zapro­jek­to­wa­ne tak, aby precy­zyj­nie kontro­lo­wać inten­syw­ność i często­tli­wość impul­sów, co umoż­li­wia dosto­so­wa­nie trenin­gu do indy­wi­du­al­nych potrzeb i celów użytkownika.

Korzyści z elektrostymulacji mięśni

 1. Popra­wa siły i wytrzy­ma­ło­ści mięśnio­wej: EMS akty­wu­je mięśnie w sposób, który często jest trud­ny do osią­gnię­cia przez trady­cyj­ne meto­dy trenin­go­we, co może prowa­dzić do znaczą­cej popra­wy ich siły i wytrzymałości.
 2. Wspar­cie w proce­sie odchu­dza­nia: Regu­lar­ne sesje EMS mogą wspo­ma­gać spala­nie kalo­rii i reduk­cję tkan­ki tłusz­czo­wej, będąc cennym uzupeł­nie­niem diety i trady­cyj­ne­go treningu.
 3. Reha­bi­li­ta­cja i rege­ne­ra­cja: Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni jest często wyko­rzy­sty­wa­na w reha­bi­li­ta­cji po urazach i opera­cjach, ponie­waż pozwa­la na bezpiecz­ne ćwicze­nie osła­bio­nych mięśni bez obcią­ża­nia całe­go ciała.
 4. Zmniej­sze­nie ryzy­ka kontu­zji: EMS może być wyko­rzy­sty­wa­ne do wzmac­nia­nia mięśni stabi­li­zu­ją­cych, co z kolei przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia ryzy­ka kontu­zji w trak­cie innych aktyw­no­ści fizycznych.
 5. Popra­wa krąże­nia: Stymu­la­cja mięśnio­wa wspo­ma­ga również krąże­nie krwi, co prze­kła­da się na lepsze dotle­nie­nie i odży­wie­nie tkan­ki mięśniowej.

Dla kogo jest polecana elektrostymulacja mięśni?

EMS jest pole­ca­ne zarów­no dla spor­tow­ców, którzy chcą maksy­ma­li­zo­wać efek­ty swoich trenin­gów, jak i dla osób począt­ku­ją­cych czy wraca­ją­cych do aktyw­no­ści fizycz­nej po prze­rwie lub urazie. Jest również cennym narzę­dziem w proce­sie reha­bi­li­ta­cji, poma­ga­ją­cym w szyb­szym powro­cie do pełnej sprawności.

Jak wygląda sesja elektrostymulacji mięśni?

Sesja EMS zazwy­czaj trwa około 20–30 minut i odby­wa się pod okiem trene­ra lub tera­peu­ty, który dosto­so­wu­je program trenin­go­wy do indy­wi­du­al­nych potrzeb i celów. Podczas sesji elek­tro­dy umiesz­cza­ne są bezpo­śred­nio na skórze w miej­scach, które mają być stymu­lo­wa­ne. Urzą­dze­nie gene­ru­je impul­sy, które akty­wu­ją mięśnie, imitu­jąc trady­cyj­ny trening siło­wy czy wytrzy­ma­ło­ścio­wy, ale bez użycia cięża­rów czy dodat­ko­we­go sprzętu.

Podsumowanie

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśnio­wa to bezpiecz­na, skutecz­na i wszech­stron­na meto­da trenin­go­wa i reha­bi­li­ta­cyj­na. Dzię­ki możli­wo­ści precy­zyj­nej kontro­li nad proce­sem stymu­la­cji, EMS oferu­je indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­ne rozwią­za­nia, które mogą przy­czy­nić się do popra­wy siły mięśnio­wej, wspar­cia w proce­sie odchu­dza­nia, szyb­szej rege­ne­ra­cji po urazach, a także ogól­nej popra­wy kondy­cji fizycz­nej. Włącza­jąc elek­tro­sty­mu­la­cję mięśni do swoje­go planu trenin­go­we­go czy reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, otwie­rasz się na nowo­cze­sne meto­dy osią­ga­nia celów zdro­wot­nych i estetycznych.

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla to zaawan­so­wa­na meto­da tera­peu­tycz­na, która zysku­je na popu­lar­no­ści jako skutecz­ne rozwią­za­nie dla osób bory­ka­ją­cych się z proble­ma­mi dna mied­ni­cy. Proce­du­ra ta wyko­rzy­stu­je deli­kat­ne impul­sy elek­trycz­ne do stymu­la­cji i wzmac­nia­nia mięśni Kegla, odpo­wia­da­ją­cych za kontro­lę nad funk­cjo­no­wa­niem pęche­rza moczo­we­go, wspar­cie orga­nów mied­ni­cy mniej­szej i popra­wę komfor­tu seksu­al­ne­go. Dzię­ki swojej skutecz­no­ści, elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla znaj­du­je zasto­so­wa­nie w profi­lak­ty­ce i lecze­niu nietrzy­ma­nia moczu, obni­że­nia narzą­dów mied­ni­cy, a także w popra­wie jako­ści życia seksu­al­ne­go. W poniż­szym tekście przy­bli­ży­my, jak dzia­ła elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla, jakie niesie za sobą korzy­ści oraz dlacze­go warto rozwa­żyć włącze­nie jej do swoje­go planu terapeutycznego.

Jak działa elektrostymulacja mięśni Kegla?

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla pole­ga na apli­ko­wa­niu kontro­lo­wa­nych impul­sów elek­trycz­nych bezpo­śred­nio na mięśnie dna mied­ni­cy. Proce­du­ra ta jest prze­pro­wa­dza­na za pomo­cą specja­li­stycz­ne­go urzą­dze­nia, które, poprzez elek­tro­dy dostar­cza impul­sy elek­trycz­ne stymu­lu­ją­ce mięśnie do skur­czu. Taka forma stymu­la­cji pozwa­la na aktyw­ną pracę mięśni, wzmac­nia­jąc je i popra­wia­jąc ich funk­cjo­no­wa­nie w sposób kontro­lo­wa­ny i bezpieczny.

Korzyści z elektrostymulacji mięśni Kegla

 1. Zmniej­sze­nie proble­mów z nietrzy­ma­niem moczu: Regu­lar­ne stoso­wa­nie elek­tro­sty­mu­la­cji może znaczą­co wzmoc­nić mięśnie odpo­wie­dzial­ne za kontro­lę pęche­rza, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko niekon­tro­lo­wa­ne­go wycie­ku moczu.
 2. Popra­wa wspar­cia dla orga­nów mied­ni­cy: Wzmoc­nio­ne mięśnie dna mied­ni­cy lepiej wspie­ra­ją narzą­dy wewnętrz­ne, co może zapo­bie­gać ich obni­ża­niu się.
 3. Lepsza jakość życia seksu­al­ne­go: Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia napię­cia mięśnio­we­go i wraż­li­wo­ści w obsza­rze geni­ta­liów, co może prowa­dzić do inten­syw­niej­szych doznań seksualnych.
 4. Wspar­cie po poro­dzie: Meto­da ta jest szcze­gól­nie pole­ca­na kobie­tom po poro­dzie, jako sposób na szyb­szą rege­ne­ra­cję i wzmac­nia­nie mięśni dna miednicy.

Dla kogo jest polecana elektrostymulacja mięśni Kegla?

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla jest zale­ca­na szero­kiej grupie osób, w tym kobie­tom po poro­dzie, osobom w śred­nim i star­szym wieku bory­ka­ją­cym się z nietrzy­ma­niem moczu, a także tym, którzy chcą popra­wić jakość swoje­go życia seksu­al­ne­go. Jest to bezpiecz­na meto­da, która może być stoso­wa­na prawie przez każde­go, jednak zawsze zale­ca się konsul­ta­cję z leka­rzem przed rozpo­czę­ciem terapii.

Jak wygląda zabieg elektrostymulacji mięśni Kegla?

Zabieg elek­tro­sty­mu­la­cji mięśni Kegla jest prosty i zazwy­czaj trwa od 15 do 30 minut. Komfort i prywat­ność pacjen­ta są prio­ry­te­tem, dlate­go urzą­dze­nia do tera­pii są zapro­jek­to­wa­ne z myślą o łatwo­ści użycia i dyskre­cji. Efek­ty tera­pii są często odczu­wal­ne już po pierw­szych sesjach, jednak dla uzyska­nia długo­trwa­łych wyni­ków zale­ca się regu­lar­ność i syste­ma­tycz­ność w stosowaniu.

Podsumowanie

Elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla to inno­wa­cyj­ne i skutecz­ne rozwią­za­nie dla osób pragną­cych popra­wić funk­cjo­no­wa­nie mięśni dna mied­ni­cy. Dzię­ki łatwo­ści stoso­wa­nia, bezpie­czeń­stwu i szero­kie­mu zakre­so­wi korzy­ści, meto­da ta zysku­je na popu­lar­no­ści i jest coraz częściej reko­men­do­wa­na przez specja­li­stów. Jeże­li bory­kasz się z proble­ma­mi dna mied­ni­cy, nietrzy­ma­niem moczu lub po prostu chcesz popra­wić jakość swoje­go życia seksu­al­ne­go, elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni Kegla może okazać się ideal­nym rozwiązaniem.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Cena elek­tro­sty­mu­la­cji jest uzależ­nio­na od rozle­gło­ści obsza­ru zabie­go­we­go. Śred­ni przy­rost masy mięśnio­wej wyno­si 19%, nato­miast spala­nie tłusz­czu znaj­du­je się na pozio­mie 16%.

Bezpieczeństwo

Elek­tro­sty­mu­la­cja jest tech­ni­ką stoso­wa­ną od wielu lat nie tylko w medy­cy­nie este­tycz­nej, ale również w reha­bi­li­ta­cji i fizjo­te­ra­pii. Jest to meto­da nie tylko skutecz­na, ale również wyjąt­ko­wo bezpiecz­na. Zabieg jest całko­wi­cie niein­wa­zyj­ny i nie wiąże się z żadny­mi niepo­żą­da­ny­mi skut­ka­mi ubocz­ny­mi. Nie wyma­ga też rekonwalescencji.

Komfort

Elek­tro­sty­mu­la­cja Sculp­ting Pro jest zabie­giem bezbo­le­snym. W trak­cie sesji pacjent odczu­wa wyraź­ne skur­cze mięśni, porów­ny­wal­ne do ćwiczeń na siłow­ni. Na począt­ku może być to lekko nieprzy­jem­ne, jednak po chwi­li orga­nizm przy­zwy­cza­ja się do regu­lar­nych doznań o stałej inten­syw­no­ści. Inne możli­we odczu­cia to wibra­cje i mrowie­nie w obsza­rze zabiegowym.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Efek­ty elek­tro­sty­mu­la­cji Sculp­ting Pro stabi­li­zu­ją się w ciągu 2–4 tygo­dni od wyko­na­nia zabie­gu. Najlep­sze rezul­ta­ty uzysku­je­my poprzez wyko­na­nie serii co najmniej 4 zabie­gów w 7‑dniowych odstę­pach czasowych.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Poje­dyn­cza sesja elek­tro­sty­mu­la­cji trwa od 30 do 45 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Jedy­nym obser­wo­wa­nym efek­tem ubocz­nym zabie­gu elek­tro­sty­mu­la­cji Sculp­ting Pro może być zmęcze­nie mięśni podob­ne do tego, jakie odczu­wa się po inten­syw­nym trenin­gu na siłowni.

Przeciwwskazania

 • Ciąża i karmie­nie piersią.
 • Nadci­śnie­nie tętnicze.
 • Meta­lo­we implan­ty lub biżu­te­ria w obsza­rze zabiegowym.
 • Choro­by nowotworowe.

Elektrostymulacja Sculpting Pro krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja  ze specja­li­stą ma na celu usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia elek­tro­sty­mu­la­cji Sculp­ting Pro. Pacjent ma szan­sę zadać nurtu­ją­ce go pyta­nia o prze­bieg zabie­gu oraz o wska­za­nia po nim.

2

Pierwszy zabieg

Podczas jedne­go zabie­gu wywo­ły­wa­nych jest 20 tysię­cy inten­syw­nych skur­czów mięśni. Taka inten­syw­ność ćwiczeń nie jest osią­gal­na podczas zwykłe­go trenin­gu na siłow­ni. Tkan­ka mięśnio­wa zmie­nia swoją struk­tu­rę, przy­sto­so­wu­jąc się do tak inten­syw­ne­go wysił­ku, nato­miast tłuszcz w miej­scu zabie­go­wym ulega redukcji.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi elek­tro­sty­mu­la­cji wyko­ny­wa­ne są w podob­ny sposób, jak pierwszy.

4

Konsultacja kończąca

Ocena efek­tów zabie­gu jest możli­wa po 2–4 tygo­dniach od jego wyko­na­nia. Pacjent może podjąć decy­zję o zakoń­cze­niu trenin­gu na tym etapie lub o jego kontynuowaniu.

Jak działa elektrostymulacja Sculpting Pro?

11

Przygotowanie do zabiegu

Nie jest wyma­ga­ne specjal­ne przy­go­to­wa­nie do zabie­gu. Podczas wstęp­nej konsul­ta­cji nale­ży wyklu­czyć przeciwwskazania.

22

Pierwsza faza

Po usta­le­niu miejsc zabie­go­wych specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę pacjen­ta do procedury.

33

Druga faza

Specja­li­sta umiesz­cza w miej­scu zabie­go­wym specja­li­stycz­ną głowi­cę, która emitu­je skon­cen­tro­wa­ną ener­gię elektromagnetyczną.

44

Trzecia faza

Pod wpły­wem silnych skur­czów wytwa­rza­ją się nowe włók­na mięśnio­we, a gęstość i obję­tość mięśni ulega­ją zwięk­sze­niu. Nastę­pu­je również reduk­cja tkan­ki tłuszczowej.

55

Ostatnia faza

Efek­ty zabie­gu stabi­li­zu­ją się w ciągu 2–4 tygo­dni po jego wykonaniu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry