Przeszczep włosów w Novoderm w Łodzi to połączenie nowoczesnych technologii w służbie transplantacji włosów. Konkurencyjna cena, najwyższa jakość, sprawdzone metody to tylko niektóre nasze atuty.

Czym jest przeszczep włosów WAW FUE?

WAW FUE to inno­wa­cyj­ny zabieg prze­szcze­pu włosów, pole­ga­ją­cy na pobra­niu mikrosz­cze­pów włosów z tyłu głowy, klat­ki pier­sio­wej, pleców i twarzy. Następ­nie lekarz tworzy małe otwo­ry w skórze głowy,  w których umiesz­cza pobra­ne wcze­śniej cebul­ki włosów.
Urzą­dze­nie WAW FUE zapro­jek­to­wa­ne przez dr J.Devroye zyska­ło uzna­nie wśród wielu specja­li­stów zajmu­ją­cych, się meto­dą FUE, na świe­cie. Między­na­ro­do­we Stowa­rzy­sze­nie Chirur­gii Odtwór­czej Włosów (ISHRS.org) przy­zna­ło dr Devroye nagro­dę za wkład w rozwój i ulep­sze­nie meto­dy (Plati­num Follic­le Award, Praga 2017).

Kiedy warto zdecydować się na przeszczep włosów WAW FUE? Czy można stosować przeszczep włosów u kobiet?

Prze­szczep włosów WAW FUE to nowo­cze­sna i skutecz­na meto­da lecze­nia łysie­nia, znacz­nie mniej inwa­zyj­na i bole­sna  niż chirur­gicz­ny prze­szczep włosów.

Prze­szczep włosów WAW FUE stosu­je się w przypadku:

 • łysie­nia andro­ge­no­we­go u kobiet i mężczyzn
 • łysie­nia na skutek oparzeń, urazów, napro­mie­nio­wa­nia lub stanów zapal­nych skóry
 • ubyt­ków owło­sie­nia w okoli­cy brwi, rzęs, wąsów, brody.

Prze­szczep włosów WAW FUE to natu­ral­ny efekt i zwięk­sze­nie obję­to­ści włosów, bez uciąż­li­wej rekon­wa­le­scen­cji i blizn pozabiegowych.

Najlepsi technicy przeszczepu włosów, którzy kształcili się u światowej sławy specjalistów.

W naszej klini­ce w Łodzi istnie­je możli­wość konsul­ta­cji z tech­ni­ka­mi, którzy praco­wa­li w najlep­szych euro­pej­skich klini­kach. Nad ich szko­le­niem z zakre­su prze­szcze­pu włosów czuwa­li znani na całym świe­cie leka­rze: dr C. Bisan­ga, dr E. Lupan­zu­la, dr J. Devroye, czy dr R. Meyer. Nasi Pacjen­ci mogą zatem w pełni zaufać facho­wym umie­jęt­no­ściom naszych tech­ni­ków trans­plan­ta­cji włosów.

Cennik

Prze­szczep włosów FUECena
1250 graftów 11 000 zł
1500 graftów14 000 zł
1750 graftów 15 000 zł
2000 graftów17 500 zł
2250 graftów18 000 zl
2500 graftów20 500 zl
2750 graftów 21 000 zł
3000 graftów23 000 zł
3250 graftów 25 000 zl
3500 graftów27 000 zl
>4000 graftówcena usta­la­na na konsultacji
Prze­szczep brody 9 500–12 000 zł
Prze­szczep wąsów9 000 — 12000 zl
Prze­szczep brwi9500 — 12000 zl
Tricho­sko­pia FotoFinder 300 zl
Mezo­te­ra­pia osoczem boga­to­płyt­ko­wym i fibryną600 zł
Mezo­te­ra­pia osoczem boga­to­płyt­ko­wym Prolo 301000 zł
Mezo­te­ra­pia dutasterydem500 zl 
Mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem i osoczem900 — 1300 zł
Mezo­te­ra­pia dr Cyj 1amp.550 zl
Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa prze­ciw wypa­da­niu włosów5 zabie­gów — 2500 zł 
Komór­ki macie­rzy­ste z tłuszczu4500 zł
Komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu akty­wo­wa­ne egzosomami5700 zł
Egzo­so­my z osoczem bogatopłytkowym1500 zl
Nici PDO1600 zl
Radio­fre­kwen­cja1200 zl

Przeszczep włosów w Novoderm w Łodzi — efekty przed i po (zdjęcia)

Nale­ży pamię­tać, że efek­ty zabie­gu są kwestią indy­wi­du­al­ną uzależ­nio­ną od osobi­stych uwarun­ko­wań i nie są iden­tycz­ne w przy­pad­ku każde­go pacjen­ta. Na efekt w szcze­gól­no­ści mogą wpły­wać takie czyn­ni­ki jak wiek, stan zdro­wia, trybu życia pacjen­ta oraz stoso­wa­nia się do zale­ceń poza­bie­go­wych. Możli­we do osią­gnię­cia efek­ty w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach omawia­ne są podczas wizy­ty w gabi­ne­cie specjalisty.

Novoderm to renomowana klinika przeszczepu włosów w województwie łódzkim.

Profesjonalizm, najwyższej jakości technologia i wieloletnie doświadczenie decydują o zadowoleniu pacjentów. Nasz ekspert odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące przeszczepu włosów w klinice Novoderm w Łodzi:

Ile kosztuje przeszczep włosów u mężczyzn i u kobiet?

Za prze­szczep włosów WAW FUE w naszej klini­ce w Łodzi płaci się śred­nio od 7,7 do 8,8 zł za poje­dyn­czy graft. Całko­wi­ty koszt zabie­gu usta­la­my indy­wi­du­al­nie na etapie konsul­ta­cji. Zapra­sza­my do naszej klini­ki prze­szcze­pu włosów w Łodzi!

Czy przeszczep włosów jest w pełni bezpieczny dla pacjenta?

Prze­szczep włosów prze­pro­wa­dza­ny w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, jest więc dla pacjen­ta bezbo­le­sny i komfor­to­wy. Po zabie­gu pacjent wraca do domu i może spokoj­nie wrócić do codzien­nej aktyw­no­ści i nie musi się martwić nieeste­tycz­ny­mi bliznami.

Blizny po przeszczepie włosów — czy metoda WAW FUE zostawia nieestetyczne ślady na skórze głowy?

Dzię­ki nowa­tor­skiej tech­no­lo­gii WAW FUE  zabieg prze­szcze­pu włosów jest komfor­to­wy, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji i uciąż­li­we­go powro­tu do zdro­wia. Nie pozo­sta­wia blizn jak w przy­pad­ku chirur­gicz­ne­go prze­szcze­pu włosów.

Jak wygląda przeszczep włosów metodą WAW FUE? Nasi lekarze z gabinetu w Łodzi odpowiadają:

1

Konsultacja z lekarzem

Przed zabie­giem prze­szcze­pu włosów koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­we­go wywia­du, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań oraz szcze­gó­ło­we omówie­nie poszcze­gól­nych etapów prze­szcze­pu. Zarów­no konsul­ta­cja, jak i zabieg prze­szcze­pu włosów odby­wa­ją się w naszej klini­ce w Łodzi.

2

Przygotowanie do zabiegu przeszczepu włosów

Prze­szczep włosów WAW FUE  rozpo­czy­na się od poda­nia środ­ka znie­czu­la­ją­ce­go, a następ­nie zosta­ją pobra­ne mikrosz­cze­py włosów z tyłu głowy, pleców i klat­ki pier­sio­wej. Urzą­dze­nie WAW FUE jest wyjąt­ko­we ponie­waż łączy zale­ty ostre­go i tępe­go ostrza do pobie­ra­nia miesz­ków włosowych.

Na tym etapie lekarz podej­mu­je decy­zję o poda­niu komó­rek macie­rzy­stych lub osocza bogatopłytkowego.

3

Przeprowadzenie przez lekarza zabiegu transplantacji włosów

Dzię­ki zasto­so­wa­niu ostrza w kształ­cie trąb­ki (trum­pet punch), naskó­rek naci­na­ny jest otrą krawę­dzią, ale cały mieszek włoso­wy wsuwa się w tępą i bezpiecz­ną dla miesz­ka powierzchnię.

Pobra­ne grafty w trak­cie zabie­gu prze­cho­wy­wa­ne są w środo­wi­sku o odpo­wied­niej tempe­ra­tu­rze i wilgot­no­ści, sprzy­ja­ją­cej prze­ży­wal­no­ści miesz­ków włoso­wych. Następ­nie również w znie­czu­le­niu miej­sco­wym przy­go­to­wy­wa­nie jest miej­sce trans­plan­ta­cji pole­ga­ją­ce na tworze­niu przez leka­rza małych otwo­rów, w których umiesz­cza się wcze­śniej pobra­ne cebul­ki włosów.

4

Konsultacja kończąca i omówienie efektów po przeszczepie włosów

Po zabie­gu pacjent otrzy­mu­je wska­zów­ki doty­czą­ce pielę­gna­cji skóry głowy, które mają na celu wzmoc­nie­nie efek­tu po prze­szcze­pie włosów.

Częste pytania

 • Kiedy można zauważyć efekty po zabiegu przeszczepu włosów?

  Na dyskret­ny i natu­ral­ny efekt prze­szcze­pu włosów u kobiet i mężczyzn zazwy­czaj trze­ba pocze­kać około roku. Prze­szczep włosów WAW FUE spra­wia, że stop­nio­wo włosy odra­sta­ją grub­sze i mocniej­sze, a fryzu­ra zwięk­sza swą obję­tość. Prze­szczep natu­ral­nych włosów wpły­wa na wyjąt­ko­wo natu­ral­ny wygląd, a pacjen­ci czują się bardziej atrak­cyj­ni i pewni siebie.

 • Jaki jest koszt przeszczepu włosów? Jaka jest cena za graft?

  Śred­nia cena prze­szcze­pu włosów WAW FUE w  Klini­ce Novo­derm wyno­si od 7,7 do 8,8 zł za poje­dyn­czy graft. Cennik prze­szcze­pu włosów klini­ce Novo­derm prezen­tu­je korzyst­ny stosu­nek cena/jakość, a dodat­ko­wo koszt zabie­gu usta­la­my indy­wi­du­al­nie w trak­cie konsul­ta­cji. Zapra­sza­my do zakład­ki cennik oraz do nasze­go łódz­kie­go gabi­ne­tu (ul. Inflanc­ka 13), aby wspól­nie omówić kwestię ceny trans­plan­ta­cji włosów.

 • Ile czasu trwa zabieg przeszczepu włosów metodą WAW FUE?

  Prze­szczep włosów WAW FUE wyko­nu­je się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i zazwy­czaj trwa od 5 do 9 godzin. Czas zabie­gu uzależ­nio­ny jest od ilości graftów niezbęd­nych do uzyska­nia zamie­rzo­ne­go efektu.

 • Jakie są opinie na temat przeszczepu włosów w Novoderm?

  Pacjen­ci doce­nia­ją nasz profe­sjo­na­lizm, serdecz­ność i facho­we, a zara­zem indy­wi­du­al­ne podej­ście, o czym świad­czą ich opinie na temat prze­szcze­pu publi­ko­wa­ne w serwi­sach społecznościowych.

 • Czy istnieje możliwość wykonania przeszczepu włosów w promocyjnej cenie?

  Zapra­sza­my do śledze­nia zakład­ki Promo­cje, aby nie prze­ga­pić żadnej sezo­no­wej promo­cji na prze­szczep włosów w naszej łódz­kiej klini­ce Novoderm.

Przeciwwskazania do przeszczepu włosów

 • łusz­czy­ca
 • cukrzy­ca
 • choro­by ukła­du krążenia
 • łysie­nie plackowate
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • aler­gia na skład­ni­ki znie­czu­le­nia miejscowego
 • aktyw­ne stany zapal­ne skóry
 • choro­by wątro­by, nerek i ogól­ny zły stan zdrowia.

Zależy Ci na jak najlepszych efektach po przeszczepie włosów? Umów się na konsultację w naszej klinice w Łodzi!

Rekonwalescencja po zabiegu. Czy po przeszczepie włosów zostają blizny?

Po zabie­gu proces goje­nia prze­bie­ga bardzo szyb­ko, a ślady po trans­plan­ta­cji są mikro­sko­pij­ne i znika­ją w prze­cią­gu kilku miesię­cy wraz z poja­wia­ją­cy­mi się nowy­mi włosa­mi o natu­ral­nym wyglądzie.

Wskazania do zabiegu przeszczepu włosów

 • łysie­nie andro­ge­no­we u kobiet i mężczyzn
 • łysie­nie na skutek oparzeń, napro­mie­nio­wa­nia i urazów
 • ubyt­ki włosów w okoli­cach brwi, rzęs, wąsów i brody

Czy przeszczep włosów jest skuteczny? Działanie metody przeszczepu włosów WAW FUE

Prze­szczep włosów WAW FUE pozwa­la uzyskać więk­szą obję­tość fryzu­ry o natu­ral­nym wyglą­dzie. Meto­da jest bezbo­le­sna i komfor­to­wa, nie pozo­sta­wia blizn i nie wyma­ga uciąż­li­we­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. WAW FUE to najsku­tecz­niej­szy sposób na pięk­ne, gęste włosy i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce włosy.

Prze­szczep włosów to zaawan­so­wa­ny zabieg medycz­ny, który zyskał szero­kie uzna­nie jako jedna z najsku­tecz­niej­szych metod lecze­nia łysie­nia i popra­wy gęsto­ści włosów. Dzię­ki rozwo­jo­wi tech­no­lo­gii i metod, prze­szczep włosów oferu­je trwa­łe i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty dla osób bory­ka­ją­cych się z proble­mem nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów czy łysie­nia. W tym arty­ku­le przy­bli­ży­my, czym jest prze­szczep włosów, jakie tech­ni­ki są stoso­wa­ne, jakie korzy­ści niesie ten zabieg oraz dla kogo jest przeznaczony.

Czym jest przeszczep włosów?

Prze­szczep włosów to proce­du­ra chirur­gicz­na, pole­ga­ją­ca na prze­nie­sie­niu włosów z jednej części ciała (zazwy­czaj z tyłu głowy, gdzie włosy są najbar­dziej odpor­ne na wypa­da­nie) do obsza­ru, w którym wystę­pu­je ich ubytek. Zabieg ten pozwa­la na trwa­łe uzupeł­nie­nie braków w owło­sie­niu, przy­wra­ca­jąc włosom natu­ral­ny wygląd i gęstość.

Główne techniki przeszczepu włosów

 1. FUE (Folli­cu­lar Unit Extrac­tion): Tech­ni­ka pole­ga­ją­ca na poje­dyn­czym wyjmo­wa­niu miesz­ka włoso­we­go i trans­plan­to­wa­niu go w miej­sce ubyt­ku. Zabieg FUE charak­te­ry­zu­je się mini­mal­ną inwa­zyj­no­ścią i krót­kim czasem rekonwalescencji.
 2. FUT (Folli­cu­lar Unit Trans­plan­ta­tion): Meto­da, w której lekarz usuwa wąski pasek skóry z tyłu głowy, a następ­nie mikro­sko­po­wo dzie­li go na poje­dyn­cze miesz­ki włoso­we do trans­plan­ta­cji. FUT pozwa­la na prze­nie­sie­nie więk­szej licz­by włosów w jednej sesji.

Korzyści z przeszczepu włosów

 • Trwa­łe rezul­ta­ty: Prze­szcze­pio­ne włosy są odpor­ne na proces łysie­nia, co zapew­nia długo­trwa­łe efekty.
 • Natu­ral­ny wygląd: Nowo­cze­sne tech­ni­ki prze­szcze­pu włosów umoż­li­wia­ją osią­gnię­cie natu­ral­nie wyglą­da­ją­cych rezultatów.
 • Popra­wa pewno­ści siebie: Przy­wró­ce­nie gęsto­ści włosów ma pozy­tyw­ny wpływ na samo­po­czu­cie i pewność siebie pacjentów.
 • Mini­mal­na inwa­zyj­ność: Tech­ni­ki takie jak FUE oferu­ją krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji i mini­mal­ne ślady po zabiegu.

Dla kogo jest przeszczep włosów?

Prze­szczep włosów jest pole­ca­ny dla osób cier­pią­cych na łysie­nie andro­ge­no­we (gene­tycz­ne), a także dla osób, które stra­ci­ły włosy w wyni­ku urazów, oparzeń czy innych czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Ideal­ni kandy­da­ci to osoby posia­da­ją­ce wystar­cza­ją­cą ilość włosów w obsza­rze dawczym, które mogą zostać wyko­rzy­sta­ne do transplantacji.

Jak wygląda zabieg przeszczepu włosów?

Zabieg prze­szcze­pu włosów prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i może trwać od kilku do kilku­na­stu godzin, w zależ­no­ści od użytej tech­ni­ki i zakre­su prze­szcze­pu. Po zabie­gu pacjent może wrócić do domu i zazwy­czaj jest w stanie konty­nu­ować codzien­ne aktyw­no­ści w ciągu kilku dni. Pełne efek­ty prze­szcze­pu są widocz­ne po kilku miesią­cach, kiedy prze­szcze­pio­ne włosy zaczną natu­ral­nie rosnąć.

Korzy­ści z Prze­szcze­pu Włosów Meto­dą FUE

 1. Mini­mal­ne ryzy­ko blizn: W prze­ci­wień­stwie do star­szych metod, FUE nie pozo­sta­wia dużych blizn linio­wych, co jest szcze­gól­nie ważne dla osób chcą­cych nosić krót­kie fryzury.
 2. Krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji: Dzię­ki mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści meto­dy, pacjen­ci mogą szyb­ko wrócić do codzien­nych aktywności.
 3. Natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty: Precy­zyj­ne umiej­sco­wie­nie prze­szcze­pio­nych miesz­ków pozwa­la na uzyska­nie natu­ral­nie wyglą­da­ją­cej linii włosów.
 4. Wyso­ka skutecz­ność: Meto­da FUE oferu­je trwa­łe rozwią­za­nie proble­mu łysie­nia, z długo­ter­mi­no­wym utrzy­ma­niem efektów.
 5. Elastycz­ność w plano­wa­niu zabie­gu: Tech­ni­ka pozwa­la na dokład­ne dosto­so­wa­nie gęsto­ści i kierun­ku wzro­stu nowych włosów do indy­wi­du­al­nych preferencji.

Dla Kogo Jest Meto­da FUE?

Prze­szczep włosów meto­dą FUE jest prze­zna­czo­ny dla osób doświad­cza­ją­cych łysie­nia andro­ge­no­we­go, utra­ty włosów z powo­du czyn­ni­ków gene­tycz­nych, hormo­nal­nych lub środo­wi­sko­wych. Jest to dosko­na­ła opcja zarów­no dla mężczyzn, jak i kobiet, którzy poszu­ku­ją skutecz­ne­go, trwa­łe­go i este­tycz­nie satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go rozwią­za­nia proble­mu z włosa­mi. Meto­da FUE może być również stoso­wa­na do popra­wy wyglą­du blizn po wcze­śniej­szych zabie­gach prze­szcze­pu włosów.

Jak Prze­bie­ga Zabieg FUE?

Zabieg prze­szcze­pu włosów meto­dą FUE rozpo­czy­na się od szcze­gó­ło­wej konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą, który ocenia stan włosów pacjen­ta, usta­la ocze­ki­wa­nia oraz planu­je indy­wi­du­al­ny prze­bieg tera­pii. Proce­du­ra jest prze­pro­wa­dza­na w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych, pod lokal­nym znie­czu­le­niem. Specja­li­sta, używa­jąc mikro­na­rzę­dzi, precy­zyj­nie wyjmu­je i trans­plan­tu­je miesz­ki włoso­we. Zabieg trwa od kilku do kilku­na­stu godzin, w zależ­no­ści od plano­wa­ne­go zakre­su proce­du­ry. Po zabie­gu pacjent otrzy­mu­je szcze­gó­ło­we instruk­cje doty­czą­ce pielę­gna­cji i okre­su rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Prze­szczep włosów meto­dą FUE oferu­je nowo­cze­sne i skutecz­ne rozwią­za­nie dla osób pragną­cych przy­wró­cić natu­ral­ną gęstość i wygląd swojej fryzu­ry. Dzię­ki precy­zji, mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści oraz szyb­kie­mu czaso­wi rekon­wa­le­scen­cji, ta meto­da zyska­ła uzna­nie wśród pacjen­tów na całym świe­cie. Wybie­ra­jąc prze­szczep włosów meto­dą FUE, decy­du­jesz się na trwa­łe, natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce rezul­ta­ty, które mogą znaczą­co popra­wić jakość życia i samoocenę.

Przeszczep włosów — przebieg zabiegu i efekty (zobacz film)

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry