Przeszczep włosów w Novoderm w Łodzi to połączenie nowoczesnych technologii w służbie transplantacji włosów. Konkurencyjna cena, najwyższa jakość, sprawdzone metody to tylko niektóre nasze atuty.

Czym jest przeszczep włosów WAW FUE?

WAW FUE to inno­wa­cyj­ny zabieg prze­szcze­pu włosów, pole­ga­ją­cy na pobra­niu mikrosz­cze­pów włosów z tyłu głowy, klat­ki pier­sio­wej, pleców i twarzy. Następ­nie lekarz tworzy małe otwo­ry w skórze głowy,  w których umiesz­cza pobra­ne wcze­śniej cebul­ki włosów.
Urzą­dze­nie WAW FUE zapro­jek­to­wa­ne przez dr J.Devroye zyska­ło uzna­nie wśród wielu specja­li­stów zajmu­ją­cych, się meto­dą FUE, na świe­cie. Między­na­ro­do­we Stowa­rzy­sze­nie Chirur­gii Odtwór­czej Włosów (ISHRS.org) przy­zna­ło dr Devroye nagro­dę za wkład w rozwój i ulep­sze­nie meto­dy (Plati­num Follic­le Award, Praga 2017).

Kiedy warto zdecydować się na przeszczep włosów WAW FUE? Czy można stosować przeszczep włosów u kobiet?

Prze­szczep włosów WAW FUE to nowo­cze­sna i skutecz­na meto­da lecze­nia łysie­nia, znacz­nie mniej inwa­zyj­na i bole­sna  niż chirur­gicz­ny prze­szczep włosów.

Prze­szczep włosów WAW FUE stosu­je się w przypadku:

 • łysie­nia andro­ge­no­we­go u kobiet i mężczyzn
 • łysie­nia na skutek oparzeń, urazów, napro­mie­nio­wa­nia lub stanów zapal­nych skóry
 • ubyt­ków owło­sie­nia w okoli­cy brwi, rzęs, wąsów, brody.

Prze­szczep włosów WAW FUE to natu­ral­ny efekt i zwięk­sze­nie obję­to­ści włosów, bez uciąż­li­wej rekon­wa­le­scen­cji i blizn pozabiegowych.

Novoderm to renomowana klinika przeszczepu włosów w województwie łódzkim.

Profesjonalizm, najwyższej jakości technologia i wieloletnie doświadczenie decydują o zadowoleniu pacjentów. Nasz ekspert odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące przeszczepu włosów w klinice Novoderm w Łodzi:

Ile kosztuje przeszczep włosów u mężczyzn i u kobiet?

Za prze­szczep włosów WAW FUE w łódz­kich klini­kach płaci się śred­nio od 11 do 18 zł za poje­dyn­czy graft. W klini­ce Novo­derm koszt zabie­gu usta­la­my indy­wi­du­al­nie na etapie konsul­ta­cji. Zapra­sza­my do naszej klini­ki prze­szcze­pu włosów w Łodzi!

Czy przeszczep włosów jest w pełni bezpieczny dla pacjenta?

Prze­szczep włosów prze­pro­wa­dza­ny w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, jest więc dla pacjen­ta bezbo­le­sny i komfor­to­wy. Po zabie­gu pacjent wraca do domu i może spokoj­nie wrócić do codzien­nej aktyw­no­ści i nie musi się martwić nieeste­tycz­ny­mi bliznami.

Blizny po przeszczepie włosów — czy metoda WAW FUE zostawia nieestetyczne ślady na skórze głowy?

Dzię­ki nowa­tor­skiej tech­no­lo­gii WAW FUE  zabieg prze­szcze­pu włosów jest komfor­to­wy, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji i uciąż­li­we­go powro­tu do zdro­wia. Nie pozo­sta­wia blizn jak w przy­pad­ku chirur­gicz­ne­go prze­szcze­pu włosów.

Jak wygląda przeszczep włosów metodą WAW FUE? Nasi lekarze z gabinetu w Łodzi odpowiadają:

1

Konsultacja z lekarzem

Przed zabie­giem prze­szcze­pu włosów koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­we­go wywia­du, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań oraz szcze­gó­ło­we omówie­nie poszcze­gól­nych etapów prze­szcze­pu. Zarów­no konsul­ta­cja, jak i zabieg prze­szcze­pu włosów odby­wa­ją się w naszej klini­ce w Łodzi.

2

Przygotowanie do zabiegu przeszczepu włosów

Prze­szczep włosów WAW FUE  rozpo­czy­na się od poda­nia środ­ka znie­czu­la­ją­ce­go, a następ­nie zosta­ją pobra­ne mikrosz­cze­py włosów z tyłu głowy, pleców i klat­ki pier­sio­wej. Urzą­dze­nie WAW FUE jest wyjąt­ko­we ponie­waż łączy zale­ty ostre­go i tępe­go ostrza do pobie­ra­nia miesz­ków włosowych.

Na tym etapie lekarz podej­mu­je decy­zję o poda­niu komó­rek macie­rzy­stych lub osocza bogatopłytkowego.

3

Przeprowadzenie przez lekarza zabiegu transplantacji włosów

Dzię­ki zasto­so­wa­niu ostrza w kształ­cie trąb­ki (trum­pet punch), naskó­rek naci­na­ny jest otrą krawę­dzią, ale cały mieszek włoso­wy wsuwa się w tępą i bezpiecz­ną dla miesz­ka powierzchnię.

Pobra­ne grafty w trak­cie zabie­gu prze­cho­wy­wa­ne są w środo­wi­sku o odpo­wied­niej tempe­ra­tu­rze i wilgot­no­ści, sprzy­ja­ją­cej prze­ży­wal­no­ści miesz­ków włoso­wych. Następ­nie również w znie­czu­le­niu miej­sco­wym przy­go­to­wy­wa­nie jest miej­sce trans­plan­ta­cji pole­ga­ją­ce na tworze­niu przez leka­rza małych otwo­rów, w których umiesz­cza się wcze­śniej pobra­ne cebul­ki włosów.

4

Konsultacja kończąca i omówienie efektów po przeszczepie włosów

Po zabie­gu pacjent otrzy­mu­je wska­zów­ki doty­czą­ce pielę­gna­cji skóry głowy, które mają na celu wzmoc­nie­nie efek­tu po prze­szcze­pie włosów.

Częste pytania

 • Kiedy można zauważyć efekty po zabiegu przeszczepu włosów?

  Na dyskret­ny i natu­ral­ny efekt prze­szcze­pu włosów u kobiet i mężczyzn zazwy­czaj trze­ba pocze­kać około roku. Prze­szczep włosów WAW FUE spra­wia, że stop­nio­wo włosy odra­sta­ją grub­sze i mocniej­sze, a fryzu­ra zwięk­sza swą obję­tość. Prze­szczep natu­ral­nych włosów wpły­wa na wyjąt­ko­wo natu­ral­ny wygląd, a pacjen­ci czują się bardziej atrak­cyj­ni i pewni siebie.

 • Jaki jest koszt przeszczepu włosów? Jaka jest cena za graft?

  Śred­nia cena prze­szcze­pu włosów WAW FUE w  Klini­ce Novo­derm wyno­si 10 zł za poje­dyn­czy graft. Cennik prze­szcze­pu włosów klini­ce Novo­derm prezen­tu­je korzyst­ny stosu­nek cena/jakość, a dodat­ko­wo koszt zabie­gu usta­la­my indy­wi­du­al­nie w trak­cie konsul­ta­cji. Zapra­sza­my do zakład­ki cennik oraz do nasze­go łódz­kie­go gabi­ne­tu (ul. Inflanc­ka 13), aby wspól­nie omówić kwestię ceny trans­plan­ta­cji włosów.

 • Ile czasu trwa zabieg przeszczepu włosów metodą WAW FUE?

  Prze­szczep włosów WAW FUE wyko­nu­je się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i zazwy­czaj trwa od 5 do 9 godzin. Czas zabie­gu uzależ­nio­ny jest od ilości graftów niezbęd­nych do uzyska­nia zamie­rzo­ne­go efektu.

 • Jakie są opinie na temat przeszczepu włosów w Novoderm?

  Pacjen­ci doce­nia­ją nasz profe­sjo­na­lizm, serdecz­ność i facho­we, a zara­zem indy­wi­du­al­ne podej­ście, o czym świad­czą ich opinie na temat prze­szcze­pu publi­ko­wa­ne w serwi­sach społecznościowych.

 • Czy istnieje możliwość wykonania przeszczepu włosów w promocyjnej cenie?

  Zapra­sza­my do śledze­nia zakład­ki Promo­cje, aby nie prze­ga­pić żadnej sezo­no­wej promo­cji na prze­szczep włosów w naszej łódz­kiej klini­ce Novoderm.

Przeciwwskazania do przeszczepu włosów

 • łusz­czy­ca
 • cukrzy­ca
 • choro­by ukła­du krążenia
 • łysie­nie plackowate
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • aler­gia na skład­ni­ki znie­czu­le­nia miejscowego
 • aktyw­ne stany zapal­ne skóry
 • choro­by wątro­by, nerek i ogól­ny zły stan zdrowia.

Zależy Ci na jak najlepszych efektach po przeszczepie włosów? Umów się na konsultację w naszej klinice w Łodzi!

Rekonwalescencja po zabiegu. Czy po przeszczepie włosów zostają blizny?

Po zabie­gu proces goje­nia prze­bie­ga bardzo szyb­ko, a ślady po trans­plan­ta­cji są mikro­sko­pij­ne i znika­ją w prze­cią­gu kilku miesię­cy wraz z poja­wia­ją­cy­mi się nowy­mi włosa­mi o natu­ral­nym wyglądzie.

Wskazania do zabiegu przeszczepu włosów

 • łysie­nie andro­ge­no­we u kobiet i mężczyzn
 • łysie­nie na skutek oparzeń, napro­mie­nio­wa­nia i urazów
 • ubyt­ki włosów w okoli­cach brwi, rzęs, wąsów i brody

Czy przeszczep włosów jest skuteczny? Działanie metody przeszczepu włosów WAW FUE

Prze­szczep włosów WAW FUE pozwa­la uzyskać więk­szą obję­tość fryzu­ry o natu­ral­nym wyglą­dzie. Meto­da jest bezbo­le­sna i komfor­to­wa, nie pozo­sta­wia blizn i nie wyma­ga uciąż­li­we­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. WAW FUE to najsku­tecz­niej­szy sposób na pięk­ne, gęste włosy i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce włosy.

Przeszczep włosów — przebieg zabiegu i efekty (zobacz film)

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry