Trichoskopia FotoFinder

Cennik

ZabiegCena
Kompu­te­ro­wa diagno­sty­ka łysienia300 zł
zdalne badanie wlosow

Czym jest trichoskopia FotoFinder ?

FotoFinder — szybkie badanie stanu włosów

Bada­nie stanu włosów i skóry głowy za pomo­cą specjal­nych urzą­dzeń ma wiele zalet. Foto­Fin­der levia­cam umoż­li­wia dokład­ne zbada­nie skóry i struk­tu­ry włosów. W zależ­no­ści od oglą­da­nej zmia­ny i struk­tur, levia­cam daje możli­wość obra­zo­wa­nia w trybie immer­syj­nym lub w świe­tle spola­ry­zo­wa­nym w stałym 20-krot­nym powięk­sze­niu optycz­nym wraz z opcją 70-krot­ne­go powięk­sza­nia cyfrowego.

W naszej klinice istnieje możliwość zdalnej diagnozy w TrichoLab.

Tricho­sko­pia Foto­Fin­der to zaawan­so­wa­na meto­da diagno­stycz­na, która wyko­rzy­stu­je specja­li­stycz­ną apara­tu­rę do mikro­sko­po­we­go bada­nia skóry głowy i włosów. Dzię­ki wyso­kiej rozdziel­czo­ści i możli­wo­ści znacz­ne­go powięk­sze­nia, urzą­dze­nie pozwa­la na dokład­ne zbada­nie struk­tu­ry włosa, cebu­lek oraz skóry głowy bez potrze­by pobie­ra­nia próbek tkan­ki. Jest to bezbo­le­sna i szyb­ka meto­da, która dostar­cza cennych infor­ma­cji diagno­stycz­nych, umoż­li­wia­jąc precy­zyj­ne rozpo­zna­nie proble­mów derma­to­lo­gicz­nych i trichologicznych.

Jak prze­bie­ga badanie?

Bada­nie tricho­sko­pii Foto­Fin­der jest proste i komfor­to­we dla pacjen­ta. Nie wyma­ga specjal­ne­go przy­go­to­wa­nia, a jego czas trwa­nia zazwy­czaj nie prze­kra­cza kilku­na­stu minut. Lekarz używa urzą­dze­nia Foto­Fin­der do wyko­na­nia serii zdjęć skóry głowy i włosów w różnych miej­scach i przy różnym powięk­sze­niu. Obra­zy te są następ­nie anali­zo­wa­ne w celu oceny cech charak­te­ry­stycz­nych włosów i skóry, takich jak grubość włosów, obec­ność uszko­dzeń, nienor­mal­ne wzory wzro­stu czy ozna­ki chorób skóry głowy.

Korzy­ści z tricho­sko­pii FotoFinder

Wyko­rzy­sta­nie tricho­sko­pii Foto­Fin­der w diagno­sty­ce derma­to­lo­gicz­nej i tricho­lo­gicz­nej niesie za sobą wiele korzyści:

 • Precy­zyj­na diagno­za: Dzię­ki zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii, leka­rze mogą dokład­nie ocenić stan skóry głowy i włosów, co jest kluczo­we dla usta­le­nia właści­we­go rozpo­zna­nia i dobo­ru terapii.
 • Bezbo­le­sność i bezin­wa­zyj­ność: Bada­nie jest całko­wi­cie bezbo­le­sne i niein­wa­zyj­ne, co spra­wia, że jest przy­ja­zne dla pacjen­tów w każdym wieku.
 • Szyb­kość i wygo­da: Tricho­sko­pia Foto­Fin­der pozwa­la na szyb­ką ocenę stanu skóry głowy i włosów bez koniecz­no­ści długie­go ocze­ki­wa­nia na wyni­ki badań histopatologicznych.
 • Moni­to­ring postę­pów lecze­nia: Regu­lar­ne bada­nia przy użyciu tricho­sko­pii Foto­Fin­der umoż­li­wia­ją efek­tyw­ny moni­to­ring efek­tów tera­pii, co jest nieoce­nio­ne w proce­sie lecze­nia chorób włosów i skóry głowy.

Dla kogo jest tricho­sko­pia FotoFinder?

Tricho­sko­pia Foto­Fin­der jest prze­zna­czo­na dla osób doświad­cza­ją­cych proble­mów z włosa­mi i skórą głowy, takich jak nadmier­ne wypa­da­nie włosów, łysie­nie, łupież czy inne zabu­rze­nia. Jest to również cenna meto­da dla osób, które chcą ocenić ogól­ny stan zdro­wia swoich włosów i skóry głowy.

Podsu­mo­wa­nie

Tricho­sko­pia Foto­Fin­der to cenne narzę­dzie diagno­stycz­ne, które zmie­nia podej­ście do diagno­zo­wa­nia i lecze­nia proble­mów z włosa­mi i skórą głowy. Dzię­ki tej tech­no­lo­gii pacjen­ci mogą liczyć na szyb­ką, dokład­ną i bezbo­le­sną diagno­zę, co jest kluczo­we dla skutecz­ne­go lecze­nia. Jeśli doświad­czasz proble­mów z włosa­mi lub skórą głowy, konsul­ta­cja z leka­rzem wyko­rzy­stu­ją­cym tricho­sko­pię Foto­Fin­der może być pierw­szym krokiem do odzy­ska­nia zdro­wych i pięk­nych włosów.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Nowoczesna technologia w dobrej cenie

Do syste­mu lekarz wpro­wa­dza dane pacjen­ta, który jest diagno­zo­wa­ny. Następ­nie specja­li­sta rozpo­czy­na bada­nia. Jego zada­niem jest odpo­wied­nie usta­wie­nie kame­ry, tak aby dawa­ła odczyt wyso­kiej jako­ści. Obraz z kame­ry poja­wia się na ekra­nie kompu­te­ra. Istnie­je kilka metod na odczy­ty­wa­nie zapi­sów kamery.

Komfort

Za pomo­cą specjal­ne­go narzę­dzia ofero­wa­ne­go przez niemiec­ką firmę Foto­Fin­der można już dziś spraw­dzić, jaki jest stan włosów oraz co może być przy­czy­ną łysienia.

Wskazania

Foto­Fin­der poma­ga nie tylko w diagno­zo­wa­niu chorób włosów, ale także wykry­wa­niu znamion. Pole­ca­ny jest pacjen­tom, którzy chcą zadbać o swoje zdro­wie i spraw­dzić, w jakim stanie są znamio­na, czy zagra­ża­ją one życiu albo zdro­wiu. Szyb­kie wykry­cie niepra­wi­dło­wo­ści skór­nych poma­ga w lecze­niu i odpo­wied­niej diagnozie.

Przebieg badania

System umoż­li­wia korzy­sta­nie z opro­gra­mo­wa­nia Tricho­LAB snap, prze­pro­wa­dza­ją­ce­go użyt­kow­ni­ka krok po kroku przez bada­nie tricho­sko­po­we, a następ­nie skorzy­sta­nia z usłu­gi zdal­nej diagno­zy TrichoLAB.

Zalety kamery

 • najlżej­szy (220 gramów), wyso­ko­wy­daj­ny system na rynku
 • łączy w sobie możli­wość obra­zo­wa­nia w trybie immer­syj­nym oraz spolaryzowanym
 • Kame­ra posia­da 20-krot­ne powięk­sze­nie z możli­wo­ścią 70-krot­ne­go powięk­sze­nia cyfrowego
 • Precy­zja, z jaką dzia­ła poma­ga usta­lić przy­czy­nę dane­go scho­rze­nia bądź je wykryć

Bada­nie jest całko­wi­cie bezbo­le­sne, pole­ga na przy­ło­że­niu mikro­ka­me­ry do skóry głowy. Na ekra­nie kompu­te­ra widzi­my obraz powięk­szo­ny 200 krot­nie, dlate­go też żaden szcze­gół czy problem skór­ny nie jest w stanie nam umknąć.

Efekty

Diagno­za z użyciem mikro­ka­me­ry dostar­cza nam wielu niezbęd­nych infor­ma­cji oraz poma­ga w iden­ty­fi­ka­cji różnych scho­rzeń owło­sio­nej skóry głowy i wnikli­wej ocenie stanu cebu­lek i miesz­ków włosowych.

Trichoskopia FotoFinder Leviacam okiem eksperta

100%

Bezpie­czeń­stwo

Zabieg jest bezinwazyjny.

100%

Zale­ty badania

 • Komplek­so­wa diagno­za chorób skóry włosów
 • Ocena łody­gi włosów, miesz­ków i ujścia, co umoż­li­wia wdro­że­nie odpo­wied­nie­go lecze­nia chorób
 • Precy­zja — precy­zyj­ne bada­nie za pomo­cą najnow­szej technologii

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry