Scrotox — podanie toksyny botulinowej w mosznę

Cennik

ZabiegCena
Srco­tox w mosz­nę celem zmniej­sze­nia potli­wo­ści okoli­cy mosz­ny oraz pachwin. Wygła­dze­nie skóry mosz­ny oraz jej rozluźnienieod 2000 zł
odmladzanie moszny Łódź

Czym jest Scrotox?

Scrotox — odmładzanie jąder, leczenie nadpotliwości, przeciwdziałanie stanom zapalnym okolic intymnych

Toksy­na botu­li­no­wa to substan­cja chemicz­na, która znaj­du­je różno­rod­ne zasto­so­wa­nia w medy­cy­nie este­tycz­nej. Umie­jęt­nie użyta może przy­czy­nić się do zredu­ko­wa­nia dole­gli­wo­ści bólo­wych, osła­bić nadpo­tli­wość, a także popra­wić wygląd danej części ciała.

Jednym z zasto­so­wań toksy­ny botu­li­no­wej w urolo­gii este­tycz­nej jest poda­nie jej do mosz­ny. Zabieg o nazwie scro­tox jest stoso­wa­ny w celu:

 • zmniej­sze­nie często­tli­wo­ści nawra­ca­ją­cych stanów zapal­nych w obrę­bie krocza,
 • zniwe­lo­wa­nia wyni­ka­ją­ce­go z różnych przy­czyn bólu krocza,
 • polep­sze­nia doznań fizycz­nych podczas stosunku,
 • optycz­ne­go powięk­sze­nia jąder,
 • zlikwi­do­wa­nia uczu­cia podcią­gnię­cia jąder lub przy­le­ga­nia ich do penisa,
 • zmniej­sze­nia nadpo­tli­wo­ści w obrę­bie krocza,
 • uzyska­nia natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce­go efek­tu wypeł­nie­nia i wygła­dze­nia moszny.

Co to jest Scrotox?

Scro­tox to inno­wa­cyj­ny zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, skie­ro­wa­ny do mężczyzn, który pole­ga na apli­ka­cji toksy­ny botu­li­no­wej (popu­lar­nie znanej jako Botox) w obszar mosz­ny. Zabieg ten zdoby­wa na popu­lar­no­ści dzię­ki swoim wielo­ra­kim korzy­ściom, zarów­no este­tycz­nym, jak i funk­cjo­nal­nym. Scro­tox nie tylko popra­wia wygląd mosz­ny, ale także przy­no­si ulgę w dyskom­for­cie, zwięk­sza­jąc tym samym jakość życia pacjentów.

Dlacze­go warto rozwa­żyć Scrotox?

Wiele osób zasta­na­wia się, dlacze­go mężczyź­ni decy­du­ją się na ten niety­po­wy na pierw­szy rzut oka zabieg. Odpo­wie­dzi są różno­rod­ne, ale głów­ne moty­wy to:

 • Popra­wa este­ty­ki: Scro­tox może spra­wić, że mosz­na wyglą­da na bardziej gład­ką i więk­szą, co zwięk­sza pewność siebie niektó­rych mężczyzn.
 • Reduk­cja potli­wo­ści: Zabieg może zmniej­szyć potli­wość w obsza­rze mosz­ny, co jest szcze­gól­nie cenne w gorą­ce dni lub dla osób cier­pią­cych na nadmier­ną potliwość.
 • Ulga w dyskom­for­cie: Dla niektó­rych mężczyzn, zwłasz­cza tych prowa­dzą­cych aktyw­ny tryb życia, Scro­tox może przy­nieść ulgę w uczu­ciu napię­cia czy dyskom­for­cie zwią­za­nym z obci­słą bieli­zną czy odzie­żą sportową.

Jak prze­bie­ga zabieg?

Zabieg Scro­tox jest szyb­ki i stosun­ko­wo prosty. Wyko­nu­je się go w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych, trwa zazwy­czaj nie dłużej niż 30 minut i nie wyma­ga długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Użycie cien­kiej igły mini­ma­li­zu­je dyskom­fort, a zasto­so­wa­nie miej­sco­we­go znie­czu­le­nia spra­wia, że proce­du­ra jest prak­tycz­nie bezbo­le­sna. Efek­ty widocz­ne są po kilku dniach i mogą utrzy­my­wać się od 3 do 4 miesięcy.

Czy zabieg jest bezpieczny?

Tak jak w przy­pad­ku każde­go zabie­gu medycz­ne­go, istnie­je pewne ryzy­ko powi­kłań, jednak przy Scro­tox są one mini­mal­ne, szcze­gól­nie gdy zabieg prze­pro­wa­dza doświad­czo­ny specja­li­sta. Ważne jest, aby przed podję­ciem decy­zji o zabie­gu skon­sul­to­wać się z leka­rzem i upew­nić się, że nie ma prze­ciw­wska­zań do jego wykonania.

Podsu­mo­wa­nie

Scro­tox to nowo­cze­sna proce­du­ra, która oferu­je mężczy­znom nie tylko popra­wę este­ty­ki mosz­ny, ale także komfort i reduk­cję potli­wo­ści. Jest to opcja dla tych, którzy poszu­ku­ją sposo­bów na popra­wę swoje­go samo­po­czu­cia i wyglą­du. Wybie­ra­jąc doświad­czo­ne­go specja­li­stę i klini­kę o wyso­kim stan­dar­dzie, można cieszyć się korzy­ścia­mi zabie­gu przy mini­mal­nym ryzy­ku powikłań.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Pierw­sze efek­ty zabie­gu są widocz­ne i odczu­wal­ne przez pacjen­ta od razu po jego wyko­na­niu. Rezul­ta­ty osta­tecz­ne stabi­li­zu­ją się w ciągu kolej­nych 2 tygodni.

Bezpieczeństwo

Stoso­wa­nie toksy­ny botu­li­no­wej jest bezpiecz­ne, o ile zabieg jest wyko­ny­wa­ny przez wykwa­li­fi­ko­wa­ny perso­nel medyczny.

Komfort

Zabieg jest rela­tyw­nie krót­ki i można go regu­lar­nie powta­rzać. Ilość wstrzy­ki­wa­ne­go prepa­ra­tu jest dobie­ra­na przez leka­rza indy­wi­du­al­nie, w zależ­no­ści od potrzeb dane­go pacjenta.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg wyko­ny­wa­ny jest przy użyciu znie­czu­le­nia powierzch­nio­we­go. Przed przy­stą­pie­niem do iniek­cji toksy­ny botu­li­no­wej lekarz nakła­da na skórę pacjen­ta krem znie­czu­la­ją­cy. Dzię­ki temu cała proce­du­ra jest bezbolesna.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Iniek­cja toksy­ny botu­li­no­wej w okoli­ce jąder trwa zwykle od 15 do 20 minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty ostrzy­ki­wa­nia worka mosz­no­we­go toksy­ną botu­li­no­wą utrzy­mu­ją się przez około 4–6 miesięcy.

Przeciwwskazania

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • zabu­rze­nia prze­wod­nic­twa nerwowo-mięśniowego,
 • zabu­rze­nia psychiczne,
 • choro­ba nowotworowa,
 • otwar­te rany lub zmia­ny choro­bo­we skóry,
 • infek­cje w miej­scu zabiegowym,
 • uczu­le­nie na skład­ni­ki preparatu,
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków.

Scrotox krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na. Jej celem jest omówie­nie ocze­ki­wa­nych efek­tów zabie­gu i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do jego przeprowadzenia.

2

Pierwszy zabieg

Proce­du­rę można prze­pro­wa­dzić w dowol­nym momen­cie, o ile nie ma ku temu prze­ciw­wska­zań medycznych.

3

Kolejne zabiegi

Zado­wa­la­ją­ce rezul­ta­ty zwykle osią­ga­ne są po jedno­ra­zo­wym poda­niu toksy­ny botu­li­no­wej w miej­sce zabie­go­we. W razie potrze­by (np. nie w pełni satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go pacjen­ta efek­tu) iniek­cję można powtó­rzyć. Zmia­ny utrzy­mu­ją się przez kilka miesię­cy, po ich ustą­pie­niu zabieg może być ponow­nie wykonany.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu nie jest wyma­ga­na wizy­ta kontrolna.

Scrotox okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg jest mało­in­wa­zyj­ny i nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może powró­cić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści natych­miast po opusz­cze­niu gabi­ne­tu medy­cy­ny estetycznej.

Tuż po zabie­gu zale­ca­ne jest szcze­gól­ne dbanie o higie­nę osobi­stą oraz unika­nie prze­grze­wa­nia orga­ni­zmu. Nale­ży także powstrzy­mać się od aktyw­no­ści, które mogły­by przy­czy­nić się do wystą­pie­nia stanu zapal­ne­go w miej­scach iniek­cji. Są to przede wszyst­kim doty­ka­nie i pocie­ra­nie jąder oraz współ­ży­cie płciowe.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Aby utrzy­mać pożą­da­ny efekt, iniek­cja toksy­ny botu­li­no­wej powin­na być powta­rza­na co ok. 4–6 miesięcy.

Jak działa zabieg Scrotox?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub z leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia pacjen­to­wi znie­czu­le­nia powierzchniowego.

33

Druga faza

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej ostrzy­ku­je worek mosz­no­wy pacjen­ta prepa­ra­tem z zawar­to­ścią toksy­ny botu­li­no­wej. W jednej sesji wyko­nu­je ok. 20 nakłuć.

44

Ostatnia faza

Pierw­sze efek­ty zabie­gu uwidacz­nia­ją się od razu po jego wyko­na­niu i już wtedy mogą zostać omówio­ne z pacjen­tem. W miej­scach iniek­cji może wystą­pić nieznacz­ny obrzęk, który ustę­pu­je samo­ist­nie w ciągu kolej­nych dni.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry