Kriolipoliza CoolTech — zamrażanie tłuszczu

Cennik

ZabiegCena

Czym jest Kriolipoliza CoolTech?

Kriolipoliza CoolTech to zabieg stosowany w celu redukcji miejscowych depozytów tłuszczu.

Podczas kura­cji dzię­ki przy­ło­że­niom głowi­cy urzą­dze­nia w proble­ma­tycz­ne partie ciała, docho­dzi do zamra­ża­nia opor­nej tkan­ki tłusz­czo­wej (w bezkr­wa­wy i bezpiecz­ny sposób). Kontro­lo­wa­ny system chło­dze­nia nisz­czy adipo­cy­ty (komór­ki tłusz­czo­we), które na drodze natu­ral­nych prze­mian meta­bo­licz­nych są usuwa­ne z orga­ni­zmu przez układ limfa­tycz­ny. Jest to meto­da mode­lo­wa­nia sylwet­ki, która nie powo­du­je prze­rwa­nia ciągło­ści skóry, znacz­nie mniej inwa­zyj­na od trady­cyj­nej chirur­gicz­nej lipo­suk­cji. Krio­li­po­li­zę poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja z leka­rzem, który ocenia ogól­ny stan zdro­wia pacjen­ta, wyklu­cza prze­ciw­wska­za­nia, infor­mu­je o poten­cjal­nych efek­tach i prze­bie­gu kuracji.

WIĘCEJ O ZABIEGU KRIOLIPOLIZY COOLTECH

Zabieg krio­li­po­li­zy Cool­Tech prze­pro­wa­dzo­ny meto­dą pozwa­la na:

 • Wygła­dze­nie skóry
 • Zmniej­sze­nie cellulitu
 • Usunię­cie miej­sco­wych depo­zy­tów tłuszczu
 • Popra­wę mikrokrążenia
 • Wyrów­na­nie propor­cji ciała

Czym jest Krio­li­po­li­za CoolTech?

Krio­li­po­li­za Cool­Tech to zaawan­so­wa­na meto­da reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej, która wyko­rzy­stu­je kontro­lo­wa­ne chło­dze­nie do celo­wa­ne­go elimi­no­wa­nia komó­rek tłusz­czo­wych z okre­ślo­nych obsza­rów ciała. Dzię­ki precy­zyj­ne­mu chło­dze­niu, komór­ki tłusz­czo­we są nisz­czo­ne i następ­nie natu­ral­nie usuwa­ne przez orga­nizm, co prowa­dzi do widocz­nej reduk­cji obwo­du i popra­wy kontu­ru ciała. Tech­no­lo­gia Cool­Tech zapew­nia wyso­ki poziom bezpie­czeń­stwa i komfor­tu, czyniąc zabieg atrak­cyj­nym dla szero­kie­go grona pacjentów.

Dla kogo jest krio­li­po­li­za CoolTech?

Krio­li­po­li­za Cool­Tech jest ideal­nym rozwią­za­niem dla osób, które mimo stoso­wa­nia diety i regu­lar­nych ćwiczeń nie są w stanie pozbyć się lokal­nych nagro­ma­dzeń tłusz­czu, takich jak bocz­ki, tłuszcz na brzu­chu, uda czy podbró­dek. Jest to również dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla osób obawia­ją­cych się skut­ków ubocz­nych i długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji zwią­za­ne­go z trady­cyj­ny­mi meto­da­mi chirur­gicz­ny­mi, taki­mi jak liposukcja.

Zale­ty krio­li­po­li­zy CoolTech

 • Skutecz­ność i trwa­łość wyni­ków: Krio­li­po­li­za Cool­Tech pozwa­la na osią­gnię­cie trwa­łej reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej w leczo­nych obsza­rach, co prze­kła­da się na długo­trwa­łą popra­wę sylwetki.
 • Bezpie­czeń­stwo i mini­mal­ny dyskom­fort: Zabieg jest bezpiecz­ny, a dzię­ki zasto­so­wa­niu kontro­lo­wa­ne­go chło­dze­nia, ryzy­ko uszko­dze­nia otacza­ją­cych tkanek jest mini­mal­ne. Pacjen­ci mogą odczu­wać jedy­nie lekkie mrowie­nie lub chłód w trak­cie zabiegu.
 • Brak czasu rekon­wa­le­scen­cji: Po zabie­gu krio­li­po­li­zy Cool­Tech pacjen­ci mogą wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści bez żadnych ograniczeń.
 • Uniwer­sal­ność: Tech­no­lo­gia Cool­Tech jest odpo­wied­nia do lecze­nia różnych obsza­rów ciała, co pozwa­la na komplek­so­we mode­lo­wa­nie sylwetki.

Jak wyglą­da zabieg?

Zabieg krio­li­po­li­zy Cool­Tech jest prosty i wygod­ny. Specja­li­stycz­ne apli­ka­to­ry są umiesz­cza­ne na wybra­nych obsza­rach ciała, gdzie deli­kat­nie chło­dzą tkan­kę tłusz­czo­wą do tempe­ra­tu­ry prowa­dzą­cej do jej krysta­li­za­cji i rozpa­du. Cały proces trwa zazwy­czaj od 60 do 70 minut, w zależ­no­ści od leczo­ne­go obsza­ru. Pacjen­ci mogą poczuć chłód i ucisk, ale są to odczu­cia zazwy­czaj łatwe do zniesienia.

 Czy krio­li­po­li­za Cool­Tech jest dla Ciebie?

Jeśli zmagasz się z lokal­ny­mi depo­zy­ta­mi tłusz­czu, które trud­no jest usunąć za pomo­cą trady­cyj­nych metod i szukasz niein­wa­zyj­nej, ale efek­tyw­nej alter­na­ty­wy dla chirur­gii, krio­li­po­li­za Cool­Tech może być dosko­na­łym wybo­rem. Kluczem do sukce­su jest indy­wi­du­al­na konsul­ta­cja ze specja­li­stą, który oceni Twoje potrze­by i pomo­że okre­ślić, czy jesteś dobrym kandy­da­tem na ten zabieg.

Krio­li­po­li­za Cool­Tech otwie­ra nowe możli­wo­ści w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, oferu­jąc pacjen­tom skutecz­ną meto­dę na osią­gnię­cie wyma­rzo­nej sylwet­ki bez bólu, ryzy­ka i długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Jeśli marzysz o gład­kim, wymo­de­lo­wa­nym ciele, krio­li­po­li­za Cool­Tech może być kluczem do speł­nie­nia Twoich oczekiwań.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki schło­dze­niu tkanek do tempe­ra­tu­ry ‑1 do ‑10° Celsju­sza, docho­dzi do rozpa­du komó­rek tłusz­czo­wych i pacjent może cieszyć się pożą­da­nym rezul­ta­tem (zmniej­szo­ne obwo­dy ciała, mniej widocz­ny cellulit).

Bezpieczeństwo

Efek­ta­mi krio­li­po­li­zy Cool­Tech są trwa­łe, gdyż adipo­cy­ty zosta­ją znisz­czo­ne i usunię­te z orga­ni­zmu. Przy stoso­wa­niu racjo­nal­nej diety i regu­lar­nej aktyw­no­ści fizycz­nej nie ma potrze­by wyko­na­nia tzw. zabie­gu przypominającego.

Komfort

Tera­pia zimnem nie jest bole­sna, ale w trak­cie zabie­gu krio­li­po­li­zy możesz odczu­wać zasy­sa­nie skóry, lekki dyskom­fort, napię­cie i zimno.

Częste pytania

 • Czy kriolipoliza CoolTech jest bolesna?

  Nie, wymra­ża­nie tłusz­czu nie jest bole­sną meto­dą mode­lo­wa­nia sylwet­ki, choć w trak­cie przy­kła­da­nia głowi­cy do skóry, możesz odczu­wać deli­kat­ne szczy­pa­nie i chłód.

 • Kiedy pojawią się pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty są widocz­ne po około miesią­cu od krio­li­po­li­zy. Nato­miast efekt final­ny reduk­cji komó­rek tłusz­czo­wych nastę­pu­je po około 3–4 miesią­cach od zabiegu.

 • Czy rezultaty zabiegu kriolipolizy CoolTech są długotrwałe?

  Tak, zabieg pozwa­la trwa­le usunąć tłuszcz. Dla podtrzy­ma­nia efek­tów kura­cji nale­ży prze­strze­gać zdro­wej, racjo­nal­nej diety oraz prowa­dzić aktyw­ny tryb życia.

 • Czy kriolipolizę trzeba powtarzać?

  W wielu przy­pad­kach wystar­czy jeden zabieg krio­li­po­li­zy, nato­miast niekie­dy meto­da ta wyma­ga  2–3 sesji wyko­ny­wa­nych co 4–6 tygodni.

 • Ile czasu trwa eliminacja komórek tłuszczowych metodą kriolipolizy?

  Wymra­ża­nie tłusz­czu z jedne­go obsza­ru zwykle trwa około 60 minut.

 • Czy po zabiegu wymagana jest rekonwalescencja?

  Po zabie­gu krio­li­po­li­zy Cool­Tech nie ma potrze­by rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może od razu wrócić do codzien­nych obowiązków.

Przeciwwskazania

 • niewy­dol­ność nerek,
 • choro­by wątrobowe,
 • zaawan­so­wa­na cukrzyca,
 • egze­ma,
 • rozrusz­nik serca,
 • prze­pu­kli­na,
 • leki zmniej­sza­ją­ce krze­pli­wość krwi,
 • meta­lo­we wkład­ki domaciczne,
 • zabu­rze­nia czucia,
 • ciąża i laktacja,
 • choro­by nowotworowe.

Kriolipoliza CoolTech krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg krio­li­po­li­zy Cool­Tech poprze­dza wywiad medycz­ny ze specja­li­stą. Podczas wizy­ty w gabi­ne­cie ekspert omawia z pacjen­tem wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia i przed­sta­wia prze­bieg procedury.

2

Pierwszy zabieg

Krio­li­po­li­za Cool­Tech pole­ga na miej­sco­wej reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej za pomo­cą niskiej temperatury.

3

Kolejne zabiegi

Zwykle wystar­czy jeden zabieg krio­li­po­li­zy, ale w zale­ży od dane­go przy­pad­ku, niezbęd­ne może okazać się wyko­na­nie 2–3 sesji.

4

Konsultacja kończąca

Pierw­sze rezul­ta­ty krio­li­po­li­zy są zauwa­żal­ne po około miesią­cu od podda­nia się zabie­go­wi (komór­ki tłusz­czo­we są usuwa­ne z orga­ni­zmu stop­nio­wo). Na opty­mal­ne efek­ty trze­ba pocze­kać około 3–4 miesięcy.

Kriolipoliza CoolTech okiem eksperta

90%

Trwa­łość efektów

Efek­ty krio­li­po­li­zy są trwa­łe (adipo­cy­ty są znisz­czo­ne na zawsze).

80%

Koniecz­ność powtarzania

Wystar­czy maksy­mal­nie kilka sesji zabie­go­wych, aby pozbyć się miej­sco­wych depo­zy­tów tłusz­czu i wysmu­klić partie ciała, które nie sposób wymo­de­lo­wać za pomo­cą ćwiczeń.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry