Nici Darvin – lifting skóry

Cennik

ZabiegCena
Nici Darvin400 — 1 800 zł

Czym są Nici Darvin?

Skóra z wiekiem traci jędrność, a twarz nie ma już takiego owalu, jak kiedyś. Jedną z metod przedłużenia jej młodości są tzw. złote nici.

Zabieg ich wszcze­pie­nia pole­ga na umiesz­cze­niu pod skórą „stela­ża” z cien­kich nici wyko­na­nych ze specjal­ne­go prepa­ra­tu. Ich powierzch­nia „pracu­jąc” w skórze, a także podczas samej apli­ka­cji, dopro­wa­dza do tworze­nia się mikro­usz­ko­dzeń. Reak­cją obron­ną skóry jest „goje­nie”, czyli przy­spie­szo­na produk­cja kola­ge­nu i elasty­ny. Ty otrzy­mu­jesz jędr­niej­szą i bardziej gład­ką skórę.

Więcej o niciach Darvin

W prze­ci­wień­stwie do zwyczaj­nych nici PDO nici Darvin mają różną grubość. Dzię­ki temu rozkła­da­ją się w różnym czasie. Efekt jest przez to natu­ral­ny, a Twoja skóra gład­sza przez dłuż­szy czas. Nici Darvin w opinii leka­rzy medy­cy­ny este­tycz­nej można stoso­wać na takich obsza­rach jak:

 • poszcze­gól­ne obsza­ry twarzy,
 • pier­si,
 • dekolt,
 • podbró­dek,
 • poślad­ki,
 • ramio­na,
 • brzuch.

Korzy­ści z zabie­gu nici Darvin

 • Natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu: Nici Darvin zapew­nia­ją widocz­ne unie­sie­nie opada­ją­cych partii skóry już bezpo­śred­nio po zabie­gu, oferu­jąc pacjen­tom szyb­ką popra­wę wyglądu.
 • Rege­ne­ra­cja skóry: Dzię­ki zawar­to­ści skład­ni­ków aktyw­nych, nici Darvin wspo­ma­ga­ją natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skóry, przy­czy­nia­jąc się do jej odmło­dze­nia i popra­wy jakości.
 • Długo­trwa­łe rezul­ta­ty: Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się przez długi czas po apli­ka­cji nici, zapew­nia­jąc długo­trwa­łą popra­wę wyglądu.
 • Mini­mal­na inwa­zyj­ność: Zabieg jest mniej inwa­zyj­ny w porów­na­niu do trady­cyj­nych metod liftin­gu, co ozna­cza krót­szy czas rekon­wa­le­scen­cji i mniej­sze ryzy­ko powikłań.
 • Bezpie­czeń­stwo: Wyko­rzy­sta­nie biokom­pa­ty­bil­nych mate­ria­łów mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i zapew­nia bezpie­czeń­stwo zabiegu.

Dla kogo są pole­ca­ne nici Darvin?

Nici Darvin są szcze­gól­nie pole­ca­ne dla osób poszu­ku­ją­cych skutecz­ne­go sposo­bu na odmło­dze­nie wyglą­du. Są one ideal­ne dla pacjen­tów, którzy chcą uzyskać natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu oraz popra­wić jakość i wygląd skóry. Zabieg ten jest odpo­wied­ni dla osób zauwa­ża­ją­cych ozna­ki starze­nia, takie jak opada­ją­ce partie skóry, utra­ta jędr­no­ści czy zmarszczki.

Podsu­mo­wa­nie

Nici Darvin repre­zen­tu­ją nową gene­ra­cję w liftin­gu twarzy, łącząc efek­ty natych­mia­sto­we­go liftin­gu z długo­ter­mi­no­wą rege­ne­ra­cją skóry. Dzię­ki swoim unikal­nym właści­wo­ściom i skład­ni­kom aktyw­nym, nici te oferu­ją bezpiecz­ną i skutecz­ną meto­dę odmła­dza­nia, będąc dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla trady­cyj­nych metod chirur­gicz­nych. Jeśli pragniesz odzy­skać młodzień­czy wygląd i popra­wić jakość swojej skóry, nici Darvin mogą być ideal­nym rozwią­za­niem, speł­nia­ją­cym Twoje ocze­ki­wa­nia w zakre­sie este­ty­ki i bezpieczeństwa.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Niewyczuwalne

Mimo, że nici są umiesz­czo­ne w skórze i „pracu­ją” przez kilka miesię­cy, Ty ich nie czujesz.

Skuteczne

Twoja twarz zysku­je stabil­ne wzmoc­nie­nie – nie musisz przez dłuż­szy czas martwić się kolej­ny­mi zmarszczkami.

Bezpieczne

To wypró­bo­wa­na przez lata meto­da. Zaufaj naszym lekarzom!

Częste pytania

 • Dla kogo nici Darvin?

  Zasta­na­wiasz się, dla kogo jest prze­zna­czo­ny zabieg nićmi Darvin? Jego prze­pro­wa­dza­nie zaczy­na się stoso­wać ok. 45 roku życia od osób, które mają zmarszcz­ki, wiot­ką skórę i mało wyra­zi­sty owal twarzy.

 • Jak długo utrzymuje się efekt nici Darvin?

  W opinii leka­rzy efekt może utrzy­my­wać się nawet do dwóch lat. Sama stymu­la­cja skóry nićmi trwa aż 4–5 miesię­cy, a po tym czasie również będą budo­wać się nowe włók­na kola­ge­no­we, podtrzy­mu­ją­ce skórę.

 • Ile trwa zabieg?

  Po pół godzi­ny możesz wracać do domu.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • nowo­two­ry,
 • stany zapal­ne skóry w miej­scu zabiegu,
 • miesiącz­ka,
 • skłon­ność do blizn,
 • cukrzy­ca,
 • aler­gia (Zapy­taj lekarza)

Nici Darvin krok po kroku

1

Diagnoza

Lekarz usta­la z pacjent­ką zakres zabie­gu, rysu­je na ciele linie wyzna­cza­ją­ce miej­sca, w których znaj­dą się nici.

2

Znieczulenie

Miej­sco­wo zosta­je poda­ne znieczulenie.

3

Umieszczenie nici

Zosta­ją one umiesz­czo­ne pod skórą za pomo­cą specjal­nej igły.

4

Efekt

Przez kilka dni może być widocz­ny obrzęk lub efekt niena­tu­ral­ne­go wygła­dze­nia skóry. Następ­nie stop­nio­wo zaczy­na być widocz­ny właści­wy efekt.

Nici Darvin okiem eksperta

90%

4–5 miesię­cy

Jesz­cze przez tak długi czas po zabie­gu będą stymu­lo­wać skórę nici Darvin.

80%

1,5 kg

Aż taki ciężar może maksy­mal­nie udźwi­gnąć jedna nić!

Jak działa technologia Nici Darvin?

11

Podniesienie

Dzię­ki niciom nastę­pu­je mecha­nicz­ne podnie­sie­nie skóry, np. wygła­dze­nie zmarsz­czek nosowo-wargowych.

22

Pobudzenie

Gdy nić jest wpro­wa­dza­na pod skórę, docho­dzi do mikro­usz­ko­dzeń. Aby je zwal­czyć, skóra stymu­lu­je zwięk­szo­ną produk­cję kola­ge­nu – skład­ni­ka młodości.

33

Stymulacja

Gdy nici są już pod skórą, nawet po kilku miesią­cach wciąż podraż­nia­ją tkan­ki znaj­du­ją­ce się dooko­ła, a te w efek­cie „bronią się”, produ­ku­jąc kola­gen. Efekt – z miesią­ca na miesiąc gład­sza skóra.

44

Rozpuszczenie

W końcu nic rozpusz­cza­ją się – w przy­pad­ku nici Darvin dzie­je się to stop­nio­wo, dając długo­trwa­ły, natu­ral­ny efekt.

55

Powtórzenie

Po ok. dwóch latach można powtó­rzyć zabieg dla podtrzy­ma­nia efektu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry