V Carbon – peeling węglowy bez lasera

Cennik

ZabiegCena
Peeling V‑Carbon250 zł
V carbon peel Łódź

Czym jest peeling węglowy?

V Carbon – peeling węglowy bez lasera jest trzyetapowym zabiegiem.

V Carbon – peeling węglo­wy bez lase­ra jest trzy­eta­po­wym zabie­giem. Dedy­ko­wa­ny jest on skórze tłustej i miesza­nej. Dzia­ła oczysz­cza­ją­co, rozświe­tla­ją­co, wyrów­nu­je kolo­ryt naskór­ka. V Carbo jest zabie­giem, który może być wyko­na­ny zarów­no u kobiet, jak i mężczyzn. Proce­du­ra zabie­gu V Carbon – peelin­gu węglo­we­go bez skal­pe­la skła­da się:

 • peeling V Carbon zapew­nia­ją­cy oczysz­cze­nie, rozświe­tle­nie i wyrów­na­nie kolorytu.
 • głębo­ko nawil­ża­ją­cy i rege­ne­ru­ją­cy spray V Carbon
 • głębo­ko nawil­ża­ją­ca, łago­dzą­ca i rozświe­tla­ją­ca maska Croma Skincare

Wskazania do peelingu węglowego V Carbon

Peeling węglo­wy bez skal­pe­la V Carbon zale­ca się osobom ze skórą tłustą, miesza­ną, zanie­czysz­czo­ną, szarą i pozba­wio­ną blasku. Stano­wi też reme­dium na rozsze­rzo­ne pory i trądzik. Zabieg pozwa­la na usunię­cie ze skóry wszyst­kich zanie­czysz­czeń, toksyn, zrogo­wa­cia­łe­go naskór­ka, jedno­cze­śnie nie naru­sza­jąc barie­ry ochron­nej. Później­szy etap to rege­ne­ra­cja i nawil­że­nie naskór­ka, dzia­ła­nie odmładzające.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Jakość zabie­gu jest bardzo wyso­ka. Daje on wymier­ne efek­ty, które widocz­ne są natych­mia­sto­wo. Zważa­jąc na skutecz­ność zabie­gu i wyso­ką jakość prepa­ra­tu, cena peelin­gu węglo­we­go V Carbon jest atrakcyjna.

Bezpieczeństwo

Peeling węglo­wy V Carbon jest w pełni bezpiecz­nym zabie­giem kosme­tycz­nym. Nie wyka­zu­je żadnych skut­ków ubocznych.

Komfort

Peeling węglo­wy bez lase­ra jest w pełni komfor­to­wym zabie­giem. Nie wywo­łu­je nawet najmniej­sze­go dyskom­for­tu czy bólu. Z racji swojej niskiej inwa­zyj­no­ści nie wyma­ga poda­wa­nia znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Zabieg prze­pro­wa­dza się bez użycia igieł i innych urządzeń.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Efek­ty peelin­gu węglo­we­go bez lase­ra V Carbon widocz­ne są natych­miast po zmyciu prepa­ra­tu i maski odżyw­czej w płach­cie. Pacjent­ki zauwa­ża­ją wyraź­ne rozświe­tle­nie i rozja­śnie­nie naskór­ka, wyrów­na­nie jego kolo­ry­tu, oczysz­cze­nie skóry i zwięk­sze­nie jej napię­cia. Peeling węglo­wy spra­wia również, że cera jest świe­ża i mato­wa, a pory zwęża­ją się.

 • Ile czas trwa zabieg?

  Całość zabie­gu trwa do 30 minut. Proce­du­ra nie jest inwa­zyj­na. Peeling na twarzy nale­ży trzy­mać od 8 do 12 minut w przy­pad­ku kobiet, 18–20 minut przy zabie­gach wyko­ny­wa­nych u panów.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  V Carbon peeling węglo­wy bez lase­ra jest zabie­giem mało inwa­zyj­nym. Nie wywo­łu­je on żadnych skut­ków ubocz­nych. Te mogą być widocz­ne tylko u osób uczu­lo­nych na skład­ni­ki, które znaj­du­ją się w preparacie.

Przeciwwskazania

 • Nadwraż­li­wość lub aler­gia na skład­ni­ki zawar­te w preparatach
 • Sucha skóra
 • Podraż­nie­nie skóry
 • Choro­by zapal­ne skóry
 • Opryszcz­ka w fazie aktywnej
 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Oparze­nia posłoneczne
 • Łusz­czy­ca

Peeling węglowy krok po kroku

1

Konsultacja

Wyko­na­nie peelin­gu węglo­we­go V Carbon warto poprze­dzić konsul­ta­cją ze specja­li­stą z klini­ki Novo­derm. Pomo­że on wyklu­czyć wszyst­kie prze­ciw­wska­za­nia, a także oceni, czy zabieg będzie odpo­wied­ni dla skóry.

2

Pierwszy zabieg

Nało­że­nie peelin­gu węglo­we­go jest poprze­dzo­ne oczysz­cze­niem twarzy, następ­nie nakła­da się kolej­no prepa­ra­ty oczysz­cza­ją­ce i pielę­gnu­ją­ce. Cała proce­du­ra trwa ok. 30 minut.

3

Kolejne zabiegi

W zależ­no­ści od potrzeb i stanu skóry specja­li­sta planu­je kolej­ne zabie­gi lub zapro­po­nu­je ich uzupeł­nie­nie o inne kura­cje medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Na ostat­nim z serii zabie­gów lekarz oceni efek­ty zabie­gów i spraw­dzi, czy stan skóry uległ polepszeniu.

Peeling węglowy bez lasera okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

V Carbon peeling węglo­wy jest zabie­giem o bardzo niskiej inwa­zyj­no­ści. Po zmyciu z twarzy prepa­ra­tu można od razu powró­cić do codzien­nych aktyw­no­ści. Nie jest koniecz­na żadna rekonwalescencja.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Najlep­sze efek­ty osią­ga się, wyko­nu­jąc peeling węglo­wy bez lase­ra V Carbon w serii 3–4 zabie­gów wyko­ny­wa­nych w odstę­pach 1–2 tygodni.

Jak działa peeling węglowy bez lasera?

11

Przygotowanie do zabiegu

Oczysz­cze­nie i dezyn­fek­cja skóry w obsza­rze, na którym ma być zasto­so­wa­ny peeling węglo­wy V Carbon.

22

Pierwsza faza

Nało­że­nie peelin­gu V Carbon za pomo­cą pędzel­ka i pozo­sta­wie­nie go na kilka minut na skórze.

33

Druga faza

Nanie­sie­nie masecz­ki spray V Carbon i deli­kat­ne jej wmaso­wa­nie w cerę.

44

Trzecia faza

Oczysz­cze­nie twarzy wodą, dokład­ne zmycie prepa­ra­tu, osusze­nie skóry.

55

Ostatnia faza

Ponow­nie nanie­sie­nie spray V Carbon i wmaso­wa­nie prepa­ra­tu do całko­wi­te­go wchłonięcia.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry