Fala uderzeniowa Storz

Cennik

ZabiegCena
modelowanie sylwetki falą uderzeniową Łódź

Czym jest fala uderzeniowa Storz?

Fala uderzeniowa Storz — zabieg falą akustyczną

Fala uderze­nio­wa Storz to zabieg stoso­wa­ny przy reduk­cji zaawan­so­wa­ne­go cellu­li­tu i ogól­ne­go rzeź­bie­nia ciała. Na czym pole­ga? Fala akustycz­na o wyso­kiej często­tli­wo­ści jest emito­wa­na na proble­ma­tycz­ne rejo­ny sylwet­ki — skon­cen­tro­wa­na ener­gia rozcho­dzi się w tkan­kach, stymu­lu­jąc mikro­krą­że­nie i przy­spie­sza­jąc proce­sy meta­bo­licz­ne. Specjal­ne urzą­dze­nie Storz pobu­dza skórę do rege­ne­ra­cji. Fala uderze­nio­wa prze­ni­ka przez skórę, niwe­lu­je tzw. skór­kę poma­rań­czo­wą i zmniej­sza obwo­dy ciała. Pierw­szy zabieg falą uderze­nio­wą Storz zawsze poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja ze specja­li­stą. Lekarz ocenia ogól­ny stan zdro­wia pacjen­ta, infor­mu­je go o prze­ciw­wska­za­niach, efek­tach, prze­bie­gu kura­cji i pozna­je oczekiwania.

WIĘCEJ O ZABIEGU STORZ

Tera­pia falą uderze­nio­wą Storz Medi­cal umożliwia:

 • Zniwe­lo­wa­nie cellulitu
 • Wygła­dze­nie skóry
 • Popra­wę mikro­krą­że­nia w skórze
 • Zmniej­sze­nie obrzęków
 • Ujędr­nie­nie skóry
 • Wymo­de­lo­wa­nie sylwetki

Jak dzia­ła fala uderzeniowa ?

Mecha­nizm dzia­ła­nia tera­pii falą uderze­nio­wą opie­ra się na kilku kluczo­wych procesach:

 • Zwięk­sze­nie prze­pły­wu krwi: Fala uderze­nio­wa popra­wia­ją mikro­krą­że­nie  w obsza­rach obję­tych zabie­giem, co przy­czy­nia się do lepsze­go odży­wie­nia i dotle­nie­nia skóry.
 • Stymu­la­cja produk­cji kola­ge­nu: Przy­spie­sza rege­ne­ra­cję skóry, czyniąc ją bardziej elastycz­ną i gładką.
 • Rozbi­cie tkan­ki tłusz­czo­wej: Fala uderze­nio­wa mogą przy­czy­nić się do rozpa­du komó­rek tłusz­czo­wych odpo­wie­dzial­nych za powsta­wa­nie nierów­no­ści, co zmniej­sza widocz­ność cellulitu.
 • Elimi­na­cja toksyn: Popra­wia drenaż limfa­tycz­ny, wspo­ma­ga­jąc usuwa­nie z orga­ni­zmu toksyn i nadmia­ru płynów.

 Zale­ty tera­pii falą uderze­nio­wą niein­wa­zyj­ność:

Zabieg nie wyma­ga użycia skal­pe­la ani igieł, co elimi­nu­je ryzy­ko zwią­za­ne z opera­cja­mi i inwa­zyj­ny­mi procedurami:

 • Krót­ki czas trwa­nia: Każda sesja tera­pii trwa zazwy­czaj nie dłużej niż 30 minut, co ozna­cza, że można ją łatwo wpleść w codzien­ny harmonogram.
 • Brak czasu rekon­wa­le­scen­cji: Po zabie­gu można od razu wrócić do swoich codzien­nych aktywności.
 • Szyb­kie rezul­ta­ty: Wiele osób doświad­cza widocz­nej popra­wy wyglą­du skóry już po kilku sesjach.
 • Bezpie­czeń­stwo: Tera­pia jest bezpiecz­na, a jej skutecz­ność i bezpie­czeń­stwo zosta­ły potwier­dzo­ne w licz­nych badaniach.

Jak wyglą­da zabieg?

Przed rozpo­czę­ciem tera­pii, specja­li­sta doko­nu­je oceny stanu skóry i okre­śla obsza­ry wyma­ga­ją­ce lecze­nia. Podczas zabie­gu pacjent może odczu­wać lekkie dyskom­fort w posta­ci mrowie­nia czy uczu­cia ciśnie­nia, jednak są to odczu­cia zazwy­czaj dobrze tole­ro­wa­ne. Licz­ba potrzeb­nych sesji zale­ży od indy­wi­du­al­nych cech skóry oraz stop­nia zaawan­so­wa­nia problemu.

Czy tera­pia falą uderze­nio­wą jest dla Ciebie?

Jeśli walczysz z uporczy­wym cellu­li­tem oraz pragniesz zmniej­szyć obwo­dy swoje­go  ciała i szukasz skutecz­nej, bezpiecz­nej oraz niein­wa­zyj­nej meto­dy jego reduk­cji, tera­pia falą uderze­nio­wą może być ideal­nym rozwią­za­niem. Ważne jest, aby przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym specja­li­stą, który oceni stan skóry i zapro­po­nu­je indy­wi­du­al­nie dosto­so­wa­ny plan leczenia.

Tera­pia falą uderze­nio­wą otwie­ra nowe możli­wo­ści w este­tycz­nej popra­wie wyglą­du skóry, oferu­jąc real­ną nadzie­ję na zmniej­sze­nie widocz­no­ści cellu­li­tu, zmniej­sze­niu obwo­dów ciała i popra­wę ogól­nej kondy­cji skóry. Jeśli marzysz o gład­kiej, jędr­nej skórze bez poma­rań­czo­wej skór­ki oraz smuklej­szej sylwet­ce , ta nowo­cze­sna meto­da może być kluczem do osią­gnię­cia Twoich celów estetycznych.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki drga­niom o wyso­kiej często­tli­wo­ści pacjent może osią­gnąć ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty (m.in. wygła­dze­nie, ujędr­nie­nie i wysmu­kle­nie ciała).

Bezpieczeństwo

Efek­ta­mi tera­pii falą akustycz­ną Storz utrzy­mu­ją do kilku miesię­cy od wyko­na­nia ostat­nie­go zabie­gu. By podtrzy­mać osią­gnię­te rezul­ta­ty, po upły­wie tego czasu reko­men­du­je­my tzw. zabieg przypominający.

Komfort

Zabieg falą uderze­nio­wą Storz jest bezbo­le­sny, nie wyma­ga zasto­so­wa­nia miej­sco­we­go środ­ka znie­czu­la­ją­ce­go. Pacjent odczu­wa jedy­nie inten­syw­ny masaż, który dla wielu osób jest wręcz relaksujący.

Częste pytania

 • Czy terapia falą uderzeniową Storz jest bolesna?

  Nie, usuwa­nie cellu­li­tu i mode­lo­wa­nie ciała urzą­dze­niem Storz nie jest bole­sną meto­dą dla pacjenta.

 • Kiedy pojawią się pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty w posta­ci wygła­dzo­nej i ujędr­nio­nej skóry są zauwa­żal­ne już po jednym zabiegu.

 • Czy rezultaty zabiegu falą uderzeniową Storz są długotrwałe?

  W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji efek­ty zabie­gu Storz utrzy­mu­ją się 6–8 miesię­cy. Dla podtrzy­ma­nia rezul­ta­tów zale­ca­my wyko­na­nie zabie­gu przypominającego.

 • Czy terapia falą akustyczną wymaga powtórzeń?

  Fala uderze­nio­wa Storz wyma­ga co najmniej kilku sesji zabie­go­wych — dokład­na licz­ba usta­la­na jest zawsze indy­wi­du­al­nie (w zależ­no­ści od depo­zy­tów tłusz­czu i stop­nia zaawan­so­wa­nia cellu­li­tu). Dla osią­gnię­cia pełne­go efek­tu potrze­ba około 6–10 sesji, wyko­ny­wa­nych 2 razy w tygodniu.

 • Ile czasu trwa zabieg Storz?

  Proce­du­ra zabie­go­wa z wyko­rzy­sta­niem fali uderze­nio­wej zwykle trwa 40–60 minut.

 • Czy po zabiegu wymagana jest rekonwalescencja?

  Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może od razu po tera­pii falą uderze­nio­wą wrócić do codzien­nej ruty­ny życia.

Przeciwwskazania

 • lecze­nie kortykosteroidami,
 • rozrusz­nik serca,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • choro­by neurologiczne,
 • infek­cje w rejo­nie zabiegowym,
 • zakrze­pi­ca,
 • ciąża i laktacja,
 • choro­by nowotworowe.

Fala uderzeniowa Storz krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg Storz poprze­dza szcze­gó­ło­wy wywiad medycz­ny z eksper­tem. W trak­cie spotka­nia lekarz omawia z pacjen­tem m.in. wska­za­nia do tera­pii falą akustycz­ną, czyn­ni­ki wyklu­cza­ją­ce, ocze­ki­wa­ne rezultaty.

2

Pierwszy zabieg

Tera­pia falą akustycz­ną pole­ga na masa­żu rejo­nu zabie­go­we­go głowi­cą urzą­dze­nia, która przy kontak­cie ze skórą emitu­je falę akustyczną.

3

Kolejne zabiegi

Licz­ba sesji tera­peu­tycz­nych zale­ży od konkret­ne­go przy­pad­ku, jest usta­la­na zawsze indy­wi­du­al­nie przez specja­li­stę, który wyko­nu­ją­ce zabieg.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­ne rezul­ta­ty tera­pii falą uderze­nio­wą z użyciem urzą­dze­nia Storz są zauwa­żal­ne po pierw­szym zabie­gu. Na opty­mal­ne efek­ty nale­ży pocze­kać jesz­cze kilka tygodni.

Fala uderzeniowa Storz okiem eksperta

90%

Koniecz­ność powtarzania 

Wystar­czy 6–10 proce­dur zabie­go­wych, aby wysmu­klić proble­ma­tycz­ne obsza­ry, uporać się wiot­ko­ścią skóry i miej­sco­wy­mi obrzękami.

80%

Trwa­łość efektów

Tera­pia falą akustycz­ną pozwa­la cieszyć się rezul­ta­ta­mi przez 6–8 miesię­cy od prze­pro­wa­dze­nia ostat­nie­go zabie­gu Storz.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry