Medycyna estetyczna w Łodzi — Novoderm

Zabie­gi z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej może prze­pro­wa­dzać jedy­nie lekarz o odpo­wied­nim wykształ­ce­niu i doświad­cze­niu. Zaufa­ny i spraw­dzo­ny specja­li­sta jest na wagę złota, jeże­li zale­ży nam na osią­gnię­ciu wyma­rzo­nych efek­tów oraz na bezpie­czeń­stwie. Dlate­go ważne jest, żeby na zabieg udać się do spraw­dzo­nej klini­ki medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi, takiej jak Novo­derm, gdzie o Twoją urodę zadba­ją doświad­cze­ni leka­rze. Zabieg zosta­nie poprze­dzo­ny szcze­gó­ło­wym, rzetel­nym wywia­dem, podczas które­go poznasz prze­ciw­wska­za­nia oraz dowiesz się, jak dokład­nie będzie prze­bie­ga­ła procedura.

Nasza klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi dyspo­nu­je najwyż­szej jako­ści produk­ta­mi i nowo­cze­sny­mi urzą­dze­nia­mi. Apara­tu­ra oraz prepa­ra­ty, których używa­my, mają stosow­ne bada­nia klinicz­ne i certy­fi­ka­ty. Dzię­ki nam pozbę­dziesz się defek­tów este­tycz­nych, zacho­wasz młodość na dłużej i wymo­de­lu­jesz sylwet­kę. W Novo­derm znaj­dziesz wszyst­ko, co pomo­że Ci popra­wić urodę w bezpiecz­ny i efek­tyw­ny sposób.

Medycyna estetyczna — Łódź — bezpieczeństwo i naturalne efekty

Według defi­ni­cji medy­cy­na este­tycz­na jest dzia­łem medy­cy­ny, zajmu­ją­cym się zapew­nia­niem wyso­kiej jako­ści życia poprzez dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze (profi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa) oraz rekon­struk­cyj­ne (zabie­gi odmła­dza­ją­ce). Medy­cy­na este­tycz­na zajmu­je się również korek­tą defek­tów este­tycz­nych niebez­po­śred­nio zwią­za­nych z proce­sem starze­nia, takich jak blizny, prze­bar­wie­nia, rozsze­rzo­ne naczyn­ka, małe usta, cellu­lit i inne niedo­sko­na­ło­ści mogą­ce wpły­nąć na dyskom­fort pacjenta.

Nadrzęd­nym celem medy­cy­ny este­tycz­nej jest popra­wa fizycz­nej atrak­cyj­no­ści pacjen­ta przy użyciu proce­dur o niewiel­kim stop­niu inwa­zyj­no­ści. Pod tym wzglę­dem medy­cy­na este­tycz­na wypeł­nia lukę pomię­dzy kosme­to­lo­gią a chirur­gią plastycz­ną. W porów­na­niu do kosme­to­lo­gii inge­ru­je w głęb­sze warstwy skóry i tkan­ki podskór­nej. Nato­miast od chirur­gii plastycz­nej jest dużo mniej inwa­zyj­na, nie wyma­ga znie­czu­le­nia ogól­ne­go, hospi­ta­li­za­cji ani długo­trwa­łej rekonwalescencji.

W powszech­nej opinii zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej koja­rzo­ne są ze sztucz­nym i prze­ry­so­wa­nym wize­run­kiem. Niesłusz­nie. Klini­ka Novo­derm repre­zen­tu­je nowe pode­ście do medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi, kładąc duży nacisk na bezpie­czeń­stwo zabie­gów, a także na ich natu­ral­ne efek­ty. W rękach naszych specja­li­stów możesz liczyć na osią­gnię­cie upra­gnio­nych i długo­trwa­łych rezul­ta­tów, przy jedno­cze­snym zacho­wa­niu subtel­ne­go wyglądu.

Zabiegi medycyny estetycznej w Łodzi

Medy­cy­na este­tycz­na obej­mu­je mało inwa­zyj­ne i bezpiecz­ne proce­du­ry, bez użycia skal­pe­la. Więk­szość z nich to zabie­gi niewy­ma­ga­ją­ce rekon­wa­le­scen­cji, które umoż­li­wia­ją skutecz­ne popra­wie­nie defek­tów urody, bez wyłą­cza­nia z codzien­nych aktyw­no­ści. Medy­cy­na este­tycz­na nasta­wio­na jest zarów­no na profi­lak­ty­kę, jak i lecze­nie zaawan­so­wa­nych zmian. Skupia się na popra­wia­niu wyglą­du twarzy i reduk­cji zmarsz­czek, ale też na zwal­cza­niu wielu innych proble­mów natu­ry este­tycz­nej, takich jak miej­sco­wa otyłość, cellu­lit, podwój­ny podbró­dek, rozstę­py, blizny czy nadmier­ne wypa­da­nie włosów.

Sekret skutecz­no­ści medy­cy­ny este­tycz­nej tkwi w akty­wi­za­cji skóry do odno­wy poprzez inge­ren­cję w jej głębo­kie warstwy poprzez iniek­cję lub dzia­ła­nie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie urzą­dzeń. Pod skórę wpro­wa­dza się różne­go rodza­ju prepa­ra­ty, nici liftin­gu­ją­ce albo auto­lo­gicz­ny mate­riał pobie­ra­ny od pacjen­ta (osocze boga­to­płyt­ko­we lub tkan­kę tłuszczową).

Zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej mają wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie. Wcze­śnie rozpo­czę­ta stymu­la­cja skóry pobu­dza proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne i znaczą­co spowal­nia proces starze­nia. Do redu­ko­wa­nia już istnie­ją­cych defek­tów stosu­je się na przy­kład toksy­nę botu­li­no­wą, wypeł­nia­cze na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go, a także tkan­kę tłusz­czo­wą i osocze boga­to­płyt­ko­we. Ofero­wa­na przez Novo­derm medy­cy­na este­tycz­na w Łodzi to między inny­mi: wypeł­nia­nie bruzd i zmarsz­czek, niein­wa­zyj­na korek­ta kształ­tu nosa, mode­lo­wa­nie ust, lifting twarzy, reduk­cja drugie­go podbród­ka, unie­sie­nie policz­ków, wyszczu­ple­nie ciała, mode­lo­wa­nie sylwet­ki, zagęsz­cze­nie włosów.

Filtruj zabiegi

Obszar zabie­go­wy

Odmła­dza­nie skóry, reduk­cja zmarszczek
Odmła­dza­nie skóry, wyrów­na­nie kolorytu
Leki na wypa­da­nie włosów
Hybry­do­wy biosty­mu­la­tor tkankowy
leczenie łysienia egzosomami
Tera­pia egzo­so­mo­wa nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów
Egzo­so­mo­wa tera­pia odmładzająca
mezoterapia kolagenowa w Łodzi
Rewi­ta­li­za­cja skóry tropokolagenem
Biosty­mu­la­tor tkan­ko­wy do twarzy
stymulator tkankowy Łódź
Hybry­do­wy wypeł­niacz i stymu­la­tor skóry
Odmła­dza­nie skóry, usuwa­nie blizn.
Ujędr­nia­nie skóry stymu­la­to­rem tkankowym. 
Lifting i korek­cja kształ­tu dłoni i dekol­tu za pomo­cą wypełniacza 
Powięk­sza­nie i lifting poślad­ków za pomo­cą wypełniacza
Prze­szczep tłusz­czu i mode­lo­wa­nie sylwetki
Radio­fre­kwen­cja mikroigłowa
Trwa­łe usuwa­nie owło­sie­nia laserem
zdalne badanie wlosow
Profe­sjo­nal­ne bada­nie stanu włosów i skóry głowy
usuwanie zmarszczek hifu
Niein­wa­zyj­ny lifting twarzy, ujędr­nie­nie ciała
Usuwa­nie blizn, spły­ca­nie zmarsz­czek, resur­fa­cing skóry
Niein­wa­zyj­na korek­cja kształ­tu nosa za pomo­cą kwasu hialuronowego
Rege­ne­ra­cja i ujędr­nia­nie skóry
Usuwa­nie blizn i rozstę­pów, ujędr­nia­nie skóry, lecze­nie łysienia
Rege­ne­ra­cja skóry, wygła­dze­nie zmarszczek
Lecze­nie łysie­nia za pomo­cą mezo­te­ra­pii z osoczem bogatopłytkowym
Niwe­lo­wa­nie ubyt­ków tkan­ko­wych w okoli­cy oczu za pomo­cą kwasu hialuronowego
Korek­cja kształ­tu brody za pomo­cą kwasu hialuronowego
Spły­ca­nie zmarsz­czek w okoli­cy ust i brody za pomo­cą kwasu hialuronowego
Spły­ca­nie zmarsz­czek wokół ust za pomo­cą kwasu hialuronowego
Popra­wa owalu twarzy, spły­ca­nie zmarszczek
Wypeł­nie­nie zagłę­bień w obrę­bie skro­ni oraz odmło­dze­nie górnej części twarzy. 
Usuwa­nie rozstę­pów, blizn, zmarsz­czek, lecze­nie łysie­nia i chorób stawów
Lifting twarzy, ujędr­nia­nie ciała
Reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej, mode­lo­wa­nie ciała 
Lecze­nie blizn, łysie­nia, zwyrod­nień stawów raz usuwa­nie rozstę­pów i zmarszczek.
Lipo­fil­ling, lipotransfer
infuzja tlenowa lódź
Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucle­ofill — odno­wa i rege­ne­ra­cja skóry na pozio­mie komórkowym 
Mode­lo­wa­nie ciała, usuwa­nie cellu­li­tu, ujędr­nia­nie skóry.
Odmło­dze­nie i odży­wie­nie skóry, spły­ce­nie zmarszczek. 
toksyna botulinowa
Usuwa­nie zmarsz­czek, lecze­nie nadpo­tli­wo­ści i bruk­si­zmu za pomo­cą toksy­ny botulinowej
wypelnianie zmarszczek
Efek­tem zabie­gu jest korek­cja zmarsz­czek oraz wygła­dze­nie powierzch­ni skóry. 
usuwanie kurzych lapek
Popra­wa kondy­cji i kolo­ry­tu skóry, spły­ce­nie zmarszczek. 
powiekszanie ust
Zabieg powo­du­je powięk­sze­nie obję­to­ści ust, które stają się nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędrność. 
lifting
Wymo­de­lo­wa­nie policz­ków, wypeł­nie­nie doli­ny łez, wyrów­na­nie kontu­ru twarzy.
terapia peptydowa na wlosy
Inno­wa­cyj­na kura­cja pepty­do­wa na wypa­da­nie włosów.
mezoterapia
Zabieg pozwa­la zatrzy­mać proce­sy starze­nia się skóry, znacz­nie popra­wia wygląd i niwe­lu­je wiele defek­tów urody.
odmladzanie skory
Zabieg daje efekt liftin­gu, nawil­że­nia i rozświe­tle­nia skóry.
lifting twarzy
Dzię­ki zabie­go­wi skóra jest inten­syw­nie napię­ta, nawil­żo­na, zrege­ne­ro­wa­na i odmłodzona. 
nici aptos
Dzię­ki liftin­go­wi skóra twarzy staje się gład­sza, bardziej napię­ta, ma lepszy owal. 
lifting twarzy
Zabieg znacz­nie popra­wia jędr­ność skóry stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do produk­cji kolagenu.
odmladzanie skory
Zabieg popra­wia elastycz­ność i stopień nawil­że­nia skóry, zmniej­sza głębo­kość zmarsz­czek, a także popra­wia powierzch­nię i faktu­rę skóry.
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry