Klinika medycyny estetycznej Łódź – co oferują nasi specjaliści?

Współ­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na wspie­ra Pacjen­tów w usuwa­niu różnych defek­tów urody, podno­si ich poziom samo­za­do­wo­le­nia z wyglą­du i popra­wia komfort codzien­ne­go życia. Nasza klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi to miej­sce, którym trak­tu­je­my każde­go Pacjen­ta w sposób holi­stycz­ny, propo­nu­jąc indy­wi­du­al­nie dobra­ne zabie­gi na twarz, jak i ciało. Sprawdź, na co zwró­cić uwagę, zanim odwie­dzisz gabi­net medy­cy­ny este­tycz­nej. Dowiedz się, po czym poznać dobre­go specja­li­stę w tej dziedzinie.

Czym cechuje się dobry specjalista medycyny estetycznej? Doświadczenie, wiedza ekspercka i umiejętności

Zabie­gi z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej może prze­pro­wa­dzać jedy­nie lekarz (często jest to  derma­to­log) o odpo­wied­nim wykształ­ce­niu i doświad­cze­niu. Zaufa­ny i spraw­dzo­ny specja­li­sta, który potra­fi dobrać i perfek­cyj­nie wyko­nać szereg zabie­gów z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej jest na wagę złota. Tego typu osoba zapew­nia satys­fak­cjo­nu­ją­ce efek­ty zabie­gów i dba o bezpie­czeń­stwo Pacjentów.

Dlate­go ważne jest, żeby na zabieg udać się do spraw­dzo­nej klini­ki medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi, takiej jak Novo­derm, gdzie o Twoją urodę zadba­ją doświad­cze­ni i wykwa­li­fi­ko­wa­ni leka­rze, którzy nieustan­nie szko­lą się oraz doskonalą.

Wiedz, że każdy zabieg zawsze jest poprze­dzo­ny szcze­gó­ło­wym, rzetel­nym wywia­dem, podczas które­go poznasz prze­ciw­wska­za­nia, poznasz plan lecze­nia i dowiesz się, jak dokład­nie będzie prze­bie­ga­ła proce­du­ra w klini­ce estetycznej.

Profesjonalne wyposażenie kliniki medycyny estetycznej

Nasza klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi dyspo­nu­je najwyż­szej jako­ści certy­fi­ko­wa­ny­mi produk­ta­mi i nowo­cze­sny­mi urzą­dze­nia­mi. Apara­tu­ra oraz prepa­ra­ty, których używa­my, mają stosow­ne bada­nia klinicz­ne i atesty. Dzię­ki nam pozbę­dziesz się defek­tów este­tycz­nych w bezpiecz­ny i profe­sjo­nal­ny sposób. W gabi­ne­tach medy­cy­ny este­tycz­nej Novo­derm możesz liczyć na pełen profe­sjo­na­lizm i empa­tycz­ne podej­ście ze stro­ny perso­ne­lu medycznego.

Medycyna estetyczna Łódź – bezpieczeństwo Pacjenta i naturalne efekty

Według defi­ni­cji medy­cy­na este­tycz­na jest dzia­łem medy­cy­ny, zajmu­ją­cym się zapew­nia­niem wyso­kiej jako­ści życia poprzez dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze (profi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa) oraz rekon­struk­cyj­ne (zabie­gi odmła­dza­ją­ce). Medy­cy­na este­tycz­na zajmu­je się również korek­tą defek­tów este­tycz­nych niebez­po­śred­nio zwią­za­nych z proce­sem starze­nia, takich jak:

 • blizny,
 • prze­bar­wie­nia,
 • rozsze­rzo­ne naczynka,
 • małe usta,
 • cellu­lit,
 • inne niedo­sko­na­ło­ści urody mogą­ce wpły­nąć na dyskom­fort Pacjenta.

W powszech­nej opinii zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej koja­rzo­ne są ze sztucz­nym i prze­ry­so­wa­nym wize­run­kiem. Niesłusz­nie. Klini­ka Novo­derm repre­zen­tu­je nowe pode­ście do medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi, kładąc duży nacisk na bezpie­czeń­stwo zabie­gów, a także na ich natu­ral­ne efek­ty. W rękach naszych specja­li­stów możesz holi­stycz­nie zadbać o siebie i liczyć na osią­gnię­cie upra­gnio­nych oraz długo­trwa­łych rezul­ta­tów, przy jedno­cze­snym zacho­wa­niu subtel­ne­go wyglądu.

Medycyna estetyczna a kosmetologia i chirurgia plastyczna

Nadrzęd­nym celem medy­cy­ny este­tycz­nej jest popra­wa fizycz­nej atrak­cyj­no­ści Pacjen­ta przy użyciu proce­dur o niewiel­kim stop­niu inwa­zyj­no­ści. Pod tym wzglę­dem medy­cy­na este­tycz­na wypeł­nia lukę pomię­dzy kosme­to­lo­gią a chirur­gią plastycz­ną. W porów­na­niu do kosme­to­lo­gii inge­ru­je w głęb­sze warstwy skóry i tkan­ki podskór­nej. Nato­miast od chirur­gii plastycz­nej różnią ją to, że jest dużo mniej inwa­zyj­na, nie wyma­ga znie­czu­le­nia ogól­ne­go, hospi­ta­li­za­cji ani długo­trwa­łej rekonwalescencji.

Jakie wykonujemy w gabinetach medycyny estetycznej w Łodzi? Laser, nici liftingujące

Medy­cy­na este­tycz­na obej­mu­je mało inwa­zyj­ne i bezpiecz­ne proce­du­ry, bez użycia skal­pe­la. Więk­szość z nich to zabie­gi niewy­ma­ga­ją­ce rekon­wa­le­scen­cji, które umoż­li­wia­ją skutecz­ne popra­wie­nie defek­tów urody, bez wyłą­cza­nia z codzien­nych aktyw­no­ści. Nasta­wio­na jest zarów­no na profi­lak­ty­kę, jak i lecze­nie zaawan­so­wa­nych zmian. Skupia się na popra­wia­niu wyglą­du twarzy i reduk­cji zmarsz­czek, ale też na zwal­cza­niu wielu innych proble­mów natu­ry este­tycz­nej, takich jak miej­sco­wa otyłość, cellu­lit, podwój­ny podbró­dek, rozstę­py, blizny czy nadmier­ne wypa­da­nie włosów. Dużą popu­lar­no­ścią cieszą się np. zabie­gi z zakre­su lase­ro­te­ra­pii, ostrzy­ki­wa­nie osoczem bogatopłytkowym.

Sekret skutecz­no­ści medy­cy­ny este­tycz­nej tkwi w akty­wi­za­cji skóry do odno­wy poprzez inge­ren­cję w jej głębo­kie warstwy na drodze iniek­cji lub dzia­ła­nia zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie urzą­dzeń. Pod skórę wpro­wa­dza się różne­go rodza­ju prepa­ra­ty, nici liftin­gu­ją­ce albo auto­lo­gicz­ny mate­riał pobie­ra­ny od Pacjen­ta (tkan­kę tłuszczową).

Zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej mają wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie. Wcze­śnie rozpo­czę­ta stymu­la­cja skóry pobu­dza proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne i znaczą­co spowal­nia proces starze­nia. Do redu­ko­wa­nia już istnie­ją­cych defek­tów stosu­je się na przy­kład toksy­nę botu­li­no­wą, wypeł­nia­cze na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go, a także tkan­kę tłusz­czo­wą. Jakie zabie­gi oferu­je­my Pacjen­tom Novo­derm w Łodzi? Jest to m.in.:

 • wypeł­nia­nie bruzd,
 • reduk­cja zmarszczek,
 • niein­wa­zyj­na korek­ta kształ­tu nosa,
 • mode­lo­wa­nie ust,
 • lifting twarzy,
 • reduk­cja drugie­go podbródka,
 • unie­sie­nie policzków,
 • wyszczu­ple­nie ciała,
 • mode­lo­wa­nie sylwetki,
 • zagęsz­cze­nie włosów.

Novo­derm: Klini­ka Medy­cy­ny Este­tycz­nej w Łodzi o holistycznym podejściu

Znaj­du­ją­ca się w sercu Łodzi, klini­ka medy­cy­ny este­tycz­nej Novo­derm stano­wi syno­nim nowo­cze­sno­ści, profe­sjo­na­li­zmu i indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia do każde­go Pacjen­ta. Specja­li­zu­jąc się w szero­kim zakre­sie zabie­gów este­tycz­nych, Novo­derm gwaran­tu­je swoim Pacjen­tom dostęp do najnow­szych osią­gnięć w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, umoż­li­wia­jąc popra­wę wyglą­du przy zacho­waniu natu­ral­ności i wyso­kie­go pozio­mu bezpieczeństwa.

Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie, wykwa­li­fi­ko­wa­ny personel i konsultacje ze specjalistami

Novo­derm wyróż­nia się na tle innych klinik medy­cy­ny este­tycz­nej w Łodzi dzię­ki zasto­so­wa­niu najno­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii i urzą­dzeń, które są kluczo­we dla ofero­wa­nia zabie­gów na najwyż­szym pozio­mie. Klini­ka zatrud­nia wyłącz­nie doświad­czo­nych specja­li­stów, którzy regu­lar­nie uczest­ni­czą w szko­le­niach i konfe­ren­cjach bran­żo­wych, aby być na bieżą­co z najnow­szy­mi tren­da­mi oraz meto­da­mi lecze­nia. Dzię­ki temu Pacjen­ci Novo­derm mogą liczyć na profe­sjo­nal­ne doradz­two i zabie­gi dopa­so­wa­ne do ich indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań. Każdy zabieg poprze­dza konsul­ta­cja ze specjalistą.

Szero­ki zakres usług. Skorzystaj z pomocy ekspertów

Klini­ka Novo­derm oferu­je boga­ty wachlarz zabie­gów, począw­szy od zaawan­so­wa­nych proce­dur odmła­dza­ją­cych i mode­lu­ją­cych sylwet­kę, przez tera­pie lase­ro­we, aż po inno­wa­cyj­ne meto­dy lecze­nia skóry. Nieza­leż­nie od tego, czy Pacjen­ci poszu­ku­ją skutecz­nych sposo­bów na zniwe­lo­wa­nie zmarsz­czek, popra­wę jędr­no­ści skóry, czy też chcą skorzy­stać z bardziej zaawan­so­wa­nych proce­dur, takich jak lipo­li­za czy lifting nićmi, Novo­derm jest w stanie zaofe­ro­wać rozwią­za­nia, które speł­nią ich oczekiwania.

Indy­wi­du­al­ne podej­ście i komfort Pacjenta. Umów wizytę online

W klini­ce Novo­derm każdy Pacjent trak­to­wa­ny jest z najwyż­szą troską i uwagą. Specja­li­ści klini­ki dokła­da­ją wszel­kich starań, aby zapew­nić komfort i bezpie­czeń­stwo na każdym etapie lecze­nia, od konsul­ta­cji począt­ko­wej, przez dobór odpo­wied­niej meto­dy zabie­gu, aż po opie­kę po zabie­go­wą. Indy­wi­du­al­ne podej­ście do potrzeb i ocze­ki­wań Pacjen­tów pozwa­la na osią­gnię­cie opty­mal­nych rezul­ta­tów tera­pii i maksy­mal­ną satys­fak­cję z prze­pro­wa­dzo­nych zabie­gów medy­cy­ny estetycznej.

Novo­derm w Łodzi to miej­sce, gdzie nowo­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na łączy się z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem specja­li­stów, tworząc prze­strzeń, w której każdy może odna­leźć drogę do pięk­na, zdro­wia i dobre­go samopoczucia.

Chcesz popra­wić kondy­cję skóry, podnieść komfort życia i odzy­skać młody wygląd? Zapra­sza­my do skorzy­sta­nia z naszych usług. Nasi eksper­ci pełni pasji do medy­cy­ny este­tycz­nej mogą pomóc Ci wydo­być natu­ral­ne piękno.

Filtruj zabiegi

Obszar zabie­go­wy

Laser Prime­la­se Excellence
Masaż twarzy
plastyka powiek
Plasty­ka powiek
Profe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki do pielę­gna­cji skóry
Odmła­dza­nie skóry, reduk­cja zmarszczek
Odmła­dza­nie skóry, wyrów­na­nie kolorytu
Leki na wypa­da­nie włosów
Hybry­do­wy biosty­mu­la­tor tkankowy
leczenie łysienia egzosomami
Tera­pia egzo­so­mo­wa nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów
Egzo­so­mo­wa tera­pia odmładzająca
mezoterapia kolagenowa w Łodzi
Rewi­ta­li­za­cja skóry tropokolagenem
Biosty­mu­la­tor tkan­ko­wy do twarzy
stymulator tkankowy Łódź
Hybry­do­wy wypeł­niacz i stymu­la­tor skóry
Odmła­dza­nie skóry, usuwa­nie blizn.
Ujędr­nia­nie skóry stymu­la­to­rem tkankowym. 
Lifting i korek­cja kształ­tu dłoni i dekol­tu za pomo­cą wypełniacza 
Prze­szczep tłusz­czu i mode­lo­wa­nie sylwetki
Radio­fre­kwen­cja mikroigłowa
zdalne badanie wlosow
Profe­sjo­nal­ne bada­nie stanu włosów i skóry głowy
usuwanie zmarszczek hifu
Niein­wa­zyj­ny lifting twarzy, ujędr­nie­nie ciała
Usuwa­nie blizn, spły­ca­nie zmarsz­czek, resur­fa­cing skóry
Niein­wa­zyj­na korek­cja kształ­tu nosa za pomo­cą kwasu hialuronowego
Profe­sjo­nal­ne kosme­ceu­ty­ki do pielę­gna­cji domowej
Ujędr­nie­nie, uela­stycz­nie­nie skóry i popra­wa owalu twarzy
Rege­ne­ra­cja i ujędr­nia­nie skóry
Usuwa­nie blizn i rozstę­pów, ujędr­nia­nie skóry, lecze­nie łysienia
Rege­ne­ra­cja skóry, wygła­dze­nie zmarszczek
Lifting, mode­lo­wa­nie owalu twarzy
Lecze­nie łysie­nia za pomo­cą mezo­te­ra­pii z osoczem bogatopłytkowym
Niwe­lo­wa­nie ubyt­ków tkan­ko­wych w okoli­cy oczu za pomo­cą kwasu hialuronowego
Korek­cja kształ­tu brody za pomo­cą kwasu hialuronowego
Spły­ca­nie zmarsz­czek w okoli­cy ust i brody za pomo­cą kwasu hialuronowego
Spły­ca­nie zmarsz­czek wokół ust za pomo­cą kwasu hialuronowego
Popra­wa owalu twarzy, spły­ca­nie zmarszczek
Wypeł­nie­nie zagłę­bień w obrę­bie skro­ni oraz odmło­dze­nie górnej części twarzy. 
Usuwa­nie rozstę­pów, blizn, zmarsz­czek, lecze­nie łysie­nia i chorób stawów
Lifting twarzy, ujędr­nia­nie ciała
Reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej, mode­lo­wa­nie ciała 
Lecze­nie blizn, łysie­nia, zwyrod­nień stawów raz usuwa­nie rozstę­pów i zmarszczek.
Lipo­fil­ling, lipotransfer
infuzja tlenowa lódź
Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucle­ofill — odno­wa i rege­ne­ra­cja skóry na pozio­mie komórkowym 
Odmła­dza­nie twarzy, usuwa­nie rozstępów.
Lecze­nie trądzi­ku, usuwa­nie prze­bar­wień, odmło­dze­nie skóry.
Niein­wa­zyj­ne odży­wie­nie i rege­ne­ra­cja wraż­li­wej skóry. 
Mode­lo­wa­nie ciała, usuwa­nie cellu­li­tu, ujędr­nia­nie skóry.
Odmło­dze­nie i odży­wie­nie skóry, spły­ce­nie zmarszczek. 
Pobu­dze­nie komó­rek do wzmo­żo­nej produk­cji kola­ge­nu i auto­re­ge­ne­ra­cji, cofnię­cie efek­tów proce­su starzenia. 
makijaz trwaly
Natu­ral­ny maki­jaż trwa­ły brwi, ust i oczu.
peeling
Oczysz­cza­nie skóry, deli­kat­ny peeling, dotle­nie­nie, lifting, wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych, wygła­dze­nie cery
wolumetria
Lifting skóry twarzy, przy­wró­ce­nie gład­ko­ści i sprę­ży­sto­ści cery
V carbon peel Łódź
Peeling węglo­wy dzia­ła oczysz­cza­ją­co, rozświe­tla­ją­co, wyrów­nu­je kolo­ryt naskórka. 
toksyna botulinowa
Usuwa­nie zmarsz­czek, lecze­nie nadpo­tli­wo­ści i bruk­si­zmu za pomo­cą toksy­ny botulinowej
wypelnianie zmarszczek
Efek­tem zabie­gu jest korek­cja zmarsz­czek oraz wygła­dze­nie powierzch­ni skóry. 
usuwanie kurzych lapek
Popra­wa kondy­cji i kolo­ry­tu skóry, spły­ce­nie zmarszczek. 
powiekszanie ust
Zabieg powo­du­je powięk­sze­nie obję­to­ści ust, które stają się nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędrność. 
lifting
Wymo­de­lo­wa­nie policz­ków, wypeł­nie­nie doli­ny łez, wyrów­na­nie kontu­ru twarzy.
terapia peptydowa na wlosy
Inno­wa­cyj­na kura­cja pepty­do­wa na wypa­da­nie włosów.
mezoterapia
Zabieg pozwa­la zatrzy­mać proce­sy starze­nia się skóry, znacz­nie popra­wia wygląd i niwe­lu­je wiele defek­tów urody.
odmladzanie skory
Zabieg daje efekt liftin­gu, nawil­że­nia i rozświe­tle­nia skóry.
lifting twarzy
Dzię­ki zabie­go­wi skóra jest inten­syw­nie napię­ta, nawil­żo­na, zrege­ne­ro­wa­na i odmłodzona. 
nici aptos
Dzię­ki liftin­go­wi skóra twarzy staje się gład­sza, bardziej napię­ta, ma lepszy owal. 
lifting twarzy
Zabieg znacz­nie popra­wia jędr­ność skóry stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do produk­cji kolagenu.
zabiegi na włosy Łódź
Lecze­nie łysie­nia meto­dą WAW FUE
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry