Filtruj zabiegi

Obszar zabie­go­wy

Odsy­sa­nie tłusz­czu, mode­lo­wa­nie ciała
Rege­ne­ra­cja i ujędr­nia­nie skóry
Usuwa­nie blizn i rozstę­pów, ujędr­nia­nie skóry, lecze­nie łysie­nia
Rege­ne­ra­cja skóry, wygła­dze­nie zmarsz­czek
Lecze­nie łysie­nia za pomo­cą mezo­te­ra­pii z osoczem boga­to­płyt­ko­wym
Niwe­lo­wa­nie ubyt­ków tkan­ko­wych w okoli­cy oczu za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go
Korek­cja kształ­tu brody za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go
Spły­ca­nie zmarsz­czek w okoli­cy ust i brody za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go
Spły­ca­nie zmarsz­czek wokół ust za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go
Popra­wa owalu twarzy, spły­ca­nie zmarsz­czek
Zary­so­wa­nie i mode­lo­wa­nie okoli­cy kości jarz­mo­wych i skro­ni
Usuwa­nie rozstę­pów, blizn, zmarsz­czek, lecze­nie łysie­nia i chorób stawów
Lifting twarzy, ujędr­nia­nie ciała
Reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej, mode­lo­wa­nie ciała
Lecze­nie blizn, łysie­nia, zwyrod­nień stawów raz usuwa­nie rozstę­pów i zmarsz­czek.
Lipo­fil­ling, lipo­trans­fer
infuzja tlenowa lódź
Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucle­ofill — odno­wa i rege­ne­ra­cja skóry na pozio­mie komór­ko­wym
Mode­lo­wa­nie ciała, usuwa­nie cellu­li­tu, ujędr­nia­nie skóry.
Odmło­dze­nie i odży­wie­nie skóry, spły­ce­nie zmarsz­czek.
Mieszan­ki wita­min dopa­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb Pacjen­ta.
powiekszanie ust
Zabieg powo­du­je powięk­sze­nie obję­to­ści ust, które stają się nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędr­ność.
toksyna botulinowa
Usuwa­nie zmarsz­czek, lecze­nie nadpo­tli­wo­ści i bruk­si­zmu za pomo­cą toksy­ny botu­li­no­wej
lifting twarzy
Dzię­ki zabie­go­wi skóra jest inten­syw­nie napię­ta, nawil­żo­na, zrege­ne­ro­wa­na i odmło­dzo­na.
wypelnianie zmarszczek
Efek­tem zabie­gu jest korek­cja zmarsz­czek oraz wygła­dze­nie powierzch­ni skóry.
lifting
Wymo­de­lo­wa­nie policz­ków, wypeł­nie­nie doli­ny łez, wyrów­na­nie kontu­ru twarzy.
odmladzanie skory
Zabieg daje efekt liftin­gu, nawil­że­nia i rozświe­tle­nia skóry.
lifting twarzy
Zabieg znacz­nie popra­wia jędr­ność skóry stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do produk­cji kola­ge­nu.
odmladzanie skory
Zabieg popra­wia elastycz­ność i stopień nawil­że­nia skóry, zmniej­sza głębo­kość zmarsz­czek, a także popra­wia powierzch­nię i faktu­rę skóry.
mezoterapia
Zabieg pozwa­la zatrzy­mać proce­sy starze­nia się skóry, znacz­nie popra­wia wygląd i niwe­lu­je wiele defek­tów urody.
terapia peptydowa na wlosy
Inno­wa­cyj­na kura­cja pepty­do­wa na wypa­da­nie włosów.
usuwanie kurzych lapek
Popra­wa kondy­cji i kolo­ry­tu skóry, spły­ce­nie zmarsz­czek.
nici aptos
Dzię­ki liftin­go­wi skóra twarzy staje się gład­sza, bardziej napię­ta, ma lepszy owal.
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry