Nici liftingujące

Cennik

ZabiegCena
Aptos Nano Excellence5 nici 1100 zł
Aptos Visa­ge Soft Excellence10 nici 2500 zł
Aptos Visa­ge Excellence 10 nici 3000 zł
Aptos Thre­adod 1500 zł
Barb II 4D 6 nici 2400 zł
Barb Anchor6 nici 3000 zł

Jakie rodzaje zabiegów nićmi liftingującymi wykonujemy?

Nici liftingujące APTOS

Nie są gład­kie, lecz posia­da­ją mikro­wy­pust­ki, które zacze­pia­ją się o tkan­ki. Daje to lepsze podtrzy­ma­nie i efek­ty. Meto­da APTOS zosta­ła opra­co­wa­na w latach 90. i jest stale udoskonalana.

Nici liftingujące First Lift Barb 3D/4D

Zamiast mikro­wy­pu­stek posia­da­ją specjal­ne haczy­ki. Dzię­ki nim podob­nie jak nici APTOS, nici Barb hD mogą świet­nie się trzy­mać i dawać natu­ral­ny efekt – nici „pracu­ją” wraz z mimi­ką twarzy.

Nici hialuronowe Hydrolift

Opra­co­wa­na w Polsce meto­da wyko­rzy­stu­je kwas hialu­ro­no­wy zamiast innych kompo­nen­tów, takich jak złote nici. Jest on natu­ral­nym skład­ni­kiem skóry, dzię­ki czemu ta meto­da jest wyjąt­ko­wo bezpiecz­na i nieinwazyjna.

nici aptos

Czym są nici liftingujące?

Obecnie coraz popularniejsze stają się zabiegi, które opierają się na poprawie struktury skóry za pomocą nieinwazyjnych metod, zamiast mechanicznych zabiegów chirurgicznych.

Jedną z takich nowo­cze­snych metod walki ze zmarszcz­ka­mi są nici liftin­gu­ją­ce. Dzię­ki nim twarz staje się:

 • gład­sza
 • bardziej napię­ta
 • ma lepszy owal

Skąd biorą się tak pozytywne opinie o niciach liftingujących?

Więk­szość opinii o niciach liftin­gu­ją­cych jest bardzo dobrych.

Po chirur­gicz­nym naci­na­niu i nacią­ga­niu skóry pacjen­ci muszą liczyć się z czasem potrzeb­nym na rekon­wa­le­scen­cję. W przy­pad­ku nici haczy­ko­wych nie trze­ba zosta­wać w klini­ce na noc, a zabieg jest mało bole­sny. Poza tym pierw­szy efekt widać od razu, a kolej­ne poja­wia­ją się z czasem. Mikro­usz­ko­dze­nia wewnątrz skóry wywo­ła­ne wszcze­pie­niem nici Barb 4D czy innych pobu­dza­ją skórę do produk­cji kola­ge­nu, a przez to do stop­nio­wej popra­wy jej stanu. Daje to natu­ral­ne wraże­nie i efekt auten­tycz­nej witalności.

Nici liftin­gu­ją­ce to rewo­lu­cyj­na meto­da w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, która umoż­li­wia skutecz­ne odmło­dze­nie skóry bez potrze­by podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirur­gicz­nym. Ta mini­mal­nie inwa­zyj­na tech­ni­ka zysku­je na popu­lar­no­ści wśród osób pragną­cych uzyskać efekt liftin­gu, redu­ku­jąc jedno­cze­śnie ozna­ki starze­nia, takie jak zmarszcz­ki, utra­ta jędr­no­ści czy opada­ją­ce partie twarzy. W poniż­szym arty­ku­le przy­bli­ży­my, na czym pole­ga zabieg nici liftin­gu­ją­cych, jakie korzy­ści niesie oraz dla kogo jest polecany.

Na czym pole­ga zabieg nici liftingujących?

Zabieg nici liftin­gu­ją­cych pole­ga na wpro­wa­dze­niu pod skórę specjal­nie zapro­jek­to­wa­nych nici, które są wyko­na­ne z mate­ria­łów biokom­pa­ty­bil­nych i biore­sor­bo­wal­nych, takich jak kwas polim­le­ko­wy czy poli­diok­sa­non. Nici te są wpro­wa­dza­ne w stra­te­gicz­nych miej­scach, aby zapew­nić efekt podnie­sie­nia, ujędr­nie­nia oraz stymu­la­cji produk­cji kola­ge­nu, co prze­kła­da się na popra­wę jako­ści i wyglą­du skóry. Zabieg jest zazwy­czaj szyb­ki, trwa od 30 do 60 minut, a jego efek­ty są widocz­ne niemal natychmiast.

Korzy­ści z zabie­gu nici liftingujących

 • Natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu: Nici liftin­gu­ją­ce zapew­nia­ją szyb­ką popra­wę kontu­ru twarzy, podno­sząc opada­ją­ce partie skóry i przy­wra­ca­jąc młodzień­czy kształt twarzy.
 • Stymu­la­cja produk­cji kola­ge­nu: Wpro­wa­dzo­ne pod skórę nici dzia­ła­ją jako stymu­la­tor produk­cji nowe­go kola­ge­nu, co przy­czy­nia się do długo­trwa­łe­go ujędr­nie­nia i popra­wy elastycz­no­ści skóry.
 • Mini­mal­ne ryzy­ko i szyb­ka rekon­wa­le­scen­cja: W porów­na­niu z trady­cyj­ny­mi meto­da­mi chirur­gicz­ny­mi, zabieg nici liftin­gu­ją­cych jest mniej inwa­zyj­ny, co ozna­cza krót­szy czas rekon­wa­le­scen­cji i mniej­sze ryzy­ko powikłań.
 • Długo­trwa­łe efek­ty: Efek­ty zabie­gu mogą utrzy­my­wać się od 1,5 nawet do 6 lat, w zależ­no­ści od typu zasto­so­wa­nych nici i indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjenta.

Dla kogo jest pole­ca­ny zabieg nici liftingujących?

Zabieg nici liftin­gu­ją­cych jest ideal­ny dla osób w śred­nim wieku, które zaczy­na­ją zauwa­żać ozna­ki starze­nia, takie jak zmarszcz­ki, utra­ta jędr­no­ści skóry czy opada­ją­ce partie twarzy, ale jesz­cze nie wyma­ga­ją lub nie chcą podda­wać się trady­cyj­nym zabie­gom liftin­gu twarzy. Jest to również dosko­na­ła opcja dla osób szuka­ją­cych mini­mal­nie inwa­zyj­nych metod odmło­dze­nia, które oferu­ją natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce rezul­ta­ty i krót­ki czas rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Nici liftin­gu­ją­ce stano­wią nowo­cze­sną i efek­tyw­ną alter­na­ty­wę dla trady­cyj­nych metod liftin­gu, oferu­jąc pacjen­tom szyb­kie i długo­trwa­łe efek­ty odmło­dze­nia bez potrze­by długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Dzię­ki swoim właści­wo­ściom stymu­lu­ją­cym produk­cję kola­ge­nu, nici te nie tylko popra­wia­ją wygląd skóry, ale również przy­czy­nia­ją się do jej rege­ne­ra­cji i ujędr­nie­nia. Jeśli poszu­ku­jesz sposo­bu na odzy­ska­nie młodzień­cze­go wyglą­du twarzy bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się zabie­go­wi chirur­gicz­ne­mu, nici liftin­gu­ją­ce mogą być ideal­nym rozwią­za­niem speł­nia­ją­cym Twoje oczekiwania.

 

Najważniejsze aspekty zabiegu

Sprawdzona metoda

Wszcze­pia­nie nici po raz pierw­szy zosta­ło opra­co­wa­ne na potrze­by precy­zyj­nych zasto­so­wań chirur­gicz­nych. Do dziś stosu­je się je w klini­kach na całym świe­cie. Dzię­ki temu masz pewność, że to spraw­dzo­na meto­da o wielo­let­niej skuteczności.

Bezpieczeństwo

Nici liftin­gu­ją­ce na twarz są stwo­rzo­ne z bezpiecz­nych dla ciała skład­ni­ków. Z czasem ulega­ją rozpusz­cze­niu, więc jest to nietok­sycz­na, odwra­cal­na alter­na­ty­wa dla bardziej inwa­zyj­nych zabie­gów chirurgicznych.

Stymulacja tkanek

Poza samym efek­tem podnie­sie­nia, nici z haczy­ka­mi czy wypust­ka­mi draż­nią również wewnętrz­ne warstwy skóry, pobu­dza­jąc je do produk­cji kola­ge­nu. Daje to dodat­ko­wy efekt odmłodzenia.

Częste pytania

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty utrzy­mu­ją się od ok. 1,5 do nawet 6 lat. Wiele zale­ży od rodza­ju i jako­ści nici – im lepsza, tym trwal­szy będzie efekt. Dlate­go lepiej decy­do­wać się na wszcze­pie­nie lepszych nici, bo nie trze­ba będzie tak często powta­rzać zabiegu.

 • Jaki rodzaj nici wybrać?

  W naszym gabi­ne­cie używa­my trzech rodza­jów nici liftin­gu­ją­cych: Barb 3D/4D, Hydro­lift, APTOS. To pozwa­la wybrać meto­dę najlep­szą do danych proble­mów skór­nych. Decy­zję powi­nien podjąć lekarz po rozmo­wie z pacjentem.

 • Jak przygotować się do zabiegu?

  Do zabie­gu nie trze­ba się w specjal­ny sposób przy­go­to­wy­wać, choć lepiej zadbać, by skóra w miej­scu jego wyko­na­nia nie była mocno opalo­na czy podraż­nio­na. Zabieg poprze­dza konsul­ta­cja, na którą również nie trze­ba się przy­go­to­wy­wać. W jej trak­cie lekarz może popro­sić o usunię­cie maki­ja­żu, w celu zbada­nia kondy­cji skóry.

 • Ile trwa rekonwalescencja?

  Po zabie­gu nie ma rekon­wa­le­scen­cji, ale przez kilka godzin skóra może być zaczer­wie­nio­na. Później można już jak wcze­śniej wrócić do pracy.

Przeciwwskazania

 • stany zapal­ne w miej­scu wszcze­pie­nia nici
 • nowo­two­ry
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi i przyj­mo­wa­nie leków wpły­wa­ją­cych na krze­pli­wość krwi
 • ciąża i karmie­nie piersią
 • skłon­ność do poja­wia­nia się zbli­zno­wa­ceń i zrostów
 • nadci­śnie­nie i choro­by serca

Nici liftingujące krok po kroku

1

Znieczulenie

Znie­czu­le­nie miej­sco­we poda­wa­ne za pomo­cą zastrzy­ku lub maści.

2

Wprowadzenie

Za pomo­cą specjal­nych igieł nici poje­dyn­czo są wpro­wa­dza­ne pod skórę.

3

Wyjęcie

Po wyję­ciu igieł nici pozo­sta­ją pod skórą, napi­na­jąc ją.

4

Efekt

Razem nici tworzą rodzaj podskór­ne­go rusz­to­wa­nia, na którym skóra jest podtrzy­my­wa­na. Dzię­ki temu staje się lepiej napię­ta i gladsza.

Nici liftingujące okiem eksperta

3

3 rodza­je nici

W dobrym gabi­ne­cie można znaleźć kilka różnych rodza­jów nici liftin­gu­ją­cych: nici Barb 4D, APTOS i inne. To pozwa­la leka­rzo­wi ideal­nie dobrać je do potrzeb pacjen­ta, jego stanu skóry czy miej­sca poda­nia. Daje to bardziej natu­ral­ny efekt. W Novo­derm dostęp­ne są 3 głów­ne rodza­je nici liftin­gu­ją­cych.

30+

Zabieg reko­men­do­wa­ny po 30 r.ż.

Pierw­szy raz z zabie­gu nicia­mi można skorzy­stać po ok. 30 roku życia dla wspar­cia i rewi­ta­li­za­cji skóry, która traci jędr­ność. Najczę­ściej pacjen­ci korzy­sta­ją z tej możli­wo­ści po ok. 45–55 roku życia.

Jak działają nici liftingujące?

11

Wszczepienie nici pod skórę

22

Napięcie skóry

33

Podrażnienie wewnętrznych warstw skóry przez haczyki lub wypustki – pobudzenie do odnowy

44

Rozpuszczenie się nici

55

Utrzymujący się efekt bardziej napiętej skóry

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry