Plastyka napletka

Cennik

ZabiegCena
Plasty­ka napletka2000 zł
operacja stulejki Łódź

Czym jest plastyka napletka?

Operacja stulejki — plastyka napletka

Naple­tek to luźny fałd skóry pokry­wa­ją­cy żołądź męskie­go człon­ka. Jego zada­niem jest ochro­na wraż­li­wej części ciała przed uraza­mi mecha­nicz­ny­mi oraz inny­mi szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi (np. zimnem). Zdarza się, że otwór wień­czą­cy naple­tek jest zbyt mały, aby możli­we było ścią­gnię­cie skóry poza żołądź. Mamy wówczas do czynie­nia z defek­tem anato­micz­nym nazy­wa­nym facho­wo stulej­ką. Niektó­rzy mężczyź­ni rodzą się z tym proble­mem lub naby­wa­ją go w toku dojrzewania.

Stulej­ka może być usunię­ta medycz­nie na kilka sposo­bów. Jednym z nich jest opera­cja plastycz­na naplet­ka, czyli chirur­gicz­ne rozsze­rze­nie znaj­du­ją­ce­go się w nim otwo­ru. Chirur­gia plastycz­na tej części ciała jest wska­za­na także w sytu­acji, gdy doszło do załup­ka, czyli samo­ist­ne­go zsunię­cia się naplet­ka poza żołądź z jedno­cze­snym obrzę­kiem górnej części peni­sa. Zału­pek jest zwykle powi­kła­niem stulejki.

Plasty­ka naplet­ka jest zabie­giem chirur­gicz­nym, który pole­ga na korek­cji kształ­tu lub rozmia­ru naplet­ka prącia. Proce­du­ra ta jest zale­ca­na w przy­pad­ku, gdy naple­tek powo­du­je dyskom­fort, ból lub ma wpływ na higie­nę i zdro­wie seksu­al­ne pacjen­ta. Zabieg jest dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb i może obej­mo­wać zarów­no usunię­cie nadmia­ru skóry, jak i mody­fi­ka­cję naplet­ka w celu ułatwie­nia jego odsłaniania.

Dlacze­go warto rozwa­żyć plasty­kę napletka?

 • Popra­wa higie­ny: Plasty­ka naplet­ka ułatwia utrzy­ma­nie czysto­ści, zmniej­sza­jąc ryzy­ko infek­cji i stanów zapalnych.
 • Reduk­cja dyskom­for­tu: Zabieg może zniwe­lo­wać ból i dyskom­fort podczas erek­cji czy aktyw­no­ści seksualnej.
 • Zwięk­sze­nie pewno­ści siebie: Popra­wa este­ty­ki narzą­dów płcio­wych może pozy­tyw­nie wpły­nąć na samo­oce­nę i jakość życia seksualnego.

Proces zabie­gu:

Plasty­ka naplet­ka prze­pro­wa­dza­na jest zazwy­czaj w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Proce­du­ra trwa od 30 do 60 minut, w zależ­no­ści od zakre­su korek­cji. Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu jest zwykle krót­ka, a pacjen­ci mogą wrócić do więk­szo­ści codzien­nych aktyw­no­ści w ciągu kilku dni. Pełne goje­nie i osta­tecz­ny efekt zabie­gu są widocz­ne po kilku tygodniach.

Dla kogo jest zalecana?

Plasty­ka naplet­ka jest zale­ca­na mężczy­znom z diagno­zo­wa­ną stulej­ką, nadmier­nie długim naplet­kiem lub tym, którzy doświad­cza­ją dyskom­for­tu zwią­za­ne­go z naplet­kiem podczas aktyw­no­ści seksu­al­nej. Jest to również opcja dla osób, które z powo­dów este­tycz­nych chcą popra­wić wygląd swoich narzą­dów płciowych.

Podsu­mo­wa­nie:

Plasty­ka naplet­ka to skutecz­na i bezpiecz­na proce­du­ra, która może znaczą­co popra­wić komfort życia mężczyzn. Poprzez rozwią­za­nie proble­mów zwią­za­nych z funk­cjo­nal­no­ścią i este­ty­ką narzą­dów płcio­wych, zabieg ten oferu­je trwa­łe efek­ty i pozwa­la na odzy­ska­nie pewno­ści siebie. Jeśli rozwa­żasz tę proce­du­rę, kluczo­we jest znale­zie­nie doświad­czo­ne­go urolo­ga, który zapew­ni profe­sjo­nal­ną opie­kę i doradz­two na każdym etapie procesu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Plasty­ka naplet­ka może być wyko­na­na jedno­ra­zo­wo, dzię­ki czemu jego kosz­ty zamy­ka­ją się na poje­dyn­czej wizy­cie w gabi­ne­cie zabie­go­wym. Jeże­li po opera­cji nastą­pi nawrót proble­mu ze stulej­ką, wówczas proce­du­ra jest powta­rza­na, a kosz­ty rosną.

Bezpieczeństwo

Plasty­ka naplet­ka jest zabie­giem mało­in­wa­zyj­nym i obar­czo­nym niewiel­kim ryzy­kiem powikłań.

Komfort

Usunię­cie stulej­ki znaczą­co popra­wia jakość życia, w tym przede wszyst­kim życia seksu­al­ne­go. Ma również pozy­tyw­ny wpływ wygląd prącia, co może przy­czy­nić się do podnie­sie­nia samo­oce­ny pacjenta.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Plasty­ka naplet­ka jest wyko­ny­wa­na w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Przed jej wyko­na­niem miej­sce zabie­go­we zosta­je pokry­te kremem znie­czu­la­ją­cym lub ostrzyk­nię­te prepa­ra­tem o podob­nych właści­wo­ściach. Dzię­ki temu pacjent nie odczu­wa bólu w czasie trwa­nia procedury.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Plasty­ka naplet­ka trwa zwykle ok. 60 minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty zabie­gu mogą utrzy­mać się nawet do końca życia pacjen­ta. Zdarza­ją się jednak przy­pad­ki nawro­tu proble­mu ze stulej­ką, pomi­mo udanej inter­wen­cji chirurgicznej.

Przeciwwskazania

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • aktyw­na infek­cja w miej­scu zabiegowym,
 • niektó­re choro­by immu­no­lo­gicz­ne (np. niewy­rów­na­na cukrzyca),
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków.

Plastyka napletka krok po kroku

1

Konsultacja

Przed wyko­na­niem plasty­ki naplet­ka wyma­ga­ne jest zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjen­ta do zabie­gu. Konsul­ta­cja wstęp­na z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub leka­rzem urolo­giem ma na celu omówie­nie pożą­da­nych efek­tów proce­du­ry i wyklu­cze­nie przeciwwskazań.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz prze­pro­wa­dza chirur­gicz­ne posze­rze­nie ujścia napletka.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg wyko­nu­je się jedno­ra­zo­wo. Możli­wy jest jednak nawrót proble­mu po jakimś czasie – wtedy wska­za­ne jest powtó­rze­nie proce­du­ry lub rozwa­ża­nie alter­na­tyw­nej meto­dy lecze­nia stulej­ki, czyli częścio­we­go lub całko­wi­te­go obrzezania.

4

Konsultacja kończąca

Po ok. 5–7 dniach od prze­pro­wa­dze­nia proce­du­ry nale­ży zgło­sić się na wizy­tę kontro­l­ną i ewen­tu­al­ne zdję­cie szwów (jeże­li użyto spoiw niewchłanialnych).

Plastyka napletka okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po opera­cji plastycz­nej naplet­ka trwa zwykle od 2 do 4 tygo­dni. Zale­ce­nia poza­bie­go­we obej­mu­ją szcze­gól­ną dbałość o higie­nę osobi­stą oraz wstrze­mięź­li­wość seksu­al­ną do czasu pełne­go wygo­je­nia się rany. Nale­ży także unikać nadmier­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go i prze­grze­wa­nia organizmu.

Zmia­na opatrun­ku odby­wa się każde­go dnia. Pacjent wyko­nu­je ją samo­dziel­nie, wg instruk­cji otrzy­ma­nej od leka­rza. Niekie­dy zale­ca­ne jest smaro­wa­nie rany specja­li­stycz­ną maścią z antybiotykiem.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W zależ­no­ści od cech anato­micz­nych pacjen­ta oraz prze­bie­gu proce­su goje­nia po opera­cji, opera­cja może udać się całko­wi­cie lub częścio­wo. Możli­we jest ponow­ne zwęże­nie się ujścia naplet­ka – wtedy zabieg nale­ży powtórzyć.

Jak działa zabieg plastyki napletka?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do plasty­ki naplet­ka pole­ga na zakwa­li­fi­ko­wa­niu pacjen­ta do zabiegu.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia pacjen­to­wi znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Lekarz w umie­jęt­ny sposób naci­na skórę naplet­ka w jednym lub dwóch miej­scach, posze­rza­jąc jego ujście.

44

Trzecia faza

Lekarz zszy­wa nacię­cia przy pomo­cy chirur­gicz­nych spoiw wchła­nial­nych lub niewchłanialnych.

55

Ostatnia faza

Na ranę poope­ra­cyj­ną zosta­je zało­żo­ny opatru­nek ochronny.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry