Masaż kobido

Cennik

ZabiegCena
Twarz, szyja i dekolt — 1 zabieg250 zł
Twarz, szyja i dekolt — pakiet 3 zabiegów650 zł
Twarz, szyja i dekolt — pakiet 6 zabiegów1080 zł
Twarz, szyja i dekolt — pakiet 9 zabiegów1450 zł

Czym jest masaż kobido?

Masaż Kobido to wyjątkowa technika masażu pochodząca z Japonii.

Wyko­ny­wa­ny jest w obrę­bie głowy, twarzy, szyi i dekol­tu. Ta niezwy­kła proce­du­ra nazy­wa­na jest również natu­ral­nym liftin­giem twarzy czy liftin­giem „bez skal­pe­la”. Poza koja­rzo­ny­mi z samym poję­ciem masa­żu relak­sem o głębo­kim odprę­że­niem, ta tech­ni­ka z Kraju Kwit­ną­cej Wiśni pozwa­la bowiem osią­gnąć również rezul­tat lepsze­go napię­cia skóry, a także popra­wy jej kolo­ry­tu i ukrwie­nia. Tkan­ki stają się wzmoc­nio­ne i zagęsz­czo­ne dzię­ki ich natu­ral­ne­mu stymu­lo­wa­niu do produk­cji istot­nych białek, takich jak kola­gen czy elastyna.

Masaż Kobi­do jest zale­ca­ny zarów­no osobom, które nie chcą lub nie mogą zdecy­do­wać się na inne meto­dy liftin­gu, a także pacjen­tom zmęczo­nym i zestre­so­wa­nym. Dzia­ła on rozluź­nia­ją­co na mięśnie szyi i żwaczy, dlate­go może zain­te­re­so­wać między inny­mi zapra­co­wa­nych, spędza­ją­cych długie godzi­ny w jednej pozy­cji, np. przy biur­ku. Masaż Kobi­do pozwa­la również uspraw­nić prze­pływ limfy, zmniej­sza­jąc dzię­ki temu obrzęki.

Masaż Kobi­do: Sztu­ka japoń­skie­go liftin­gu twarzy

Masaż Kobi­do, znany również jako japoń­ski lifting twarzy, to staro­żyt­na tech­ni­ka masa­żu, która łączy w sobie trady­cję i nowo­cze­sne podej­ście do pielę­gna­cji skóry. Pocho­dzą­cy z Japo­nii, masaż ten jest cenio­ny na całym świe­cie za swoje niezwy­kłe właści­wo­ści odmła­dza­ją­ce i relak­sa­cyj­ne. Jako natu­ral­na meto­da liftin­gu, Kobi­do oferu­je alter­na­ty­wę dla inwa­zyj­nych zabie­gów kosme­tycz­nych, poma­ga­jąc osią­gnąć zdro­wą, promien­ną skórę bez użycia skalpela.

Jak dzia­ła masaż Kobido?

Masaż Kobi­do to wyjąt­ko­wa kombi­na­cja tech­nik masa­żu, akupre­su­ry oraz limfa­tycz­ne­go drena­żu twarzy, które stymu­lu­ją prze­pływ ener­gii i krwi, popra­wia­jąc tym samym odży­wie­nie i dotle­nie­nie skóry. Tech­ni­ka ta koncen­tru­je się na głębo­kim relak­sie mięśni twarzy, co przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia napię­cia i widocz­no­ści zmarsz­czek. Regu­lar­ne sesje masa­żu Kobi­do mogą znaczą­co popra­wić elastycz­ność skóry, zwięk­szyć jej jędr­ność oraz zmniej­szyć ozna­ki starze­nia, oferu­jąc efekt natu­ral­ne­go liftingu.

Korzy­ści masa­żu Kobido

 • Natu­ral­ny lifting twarzy: Masaż Kobi­do poma­ga zredu­ko­wać drob­ne linie i zmarszcz­ki, podno­sząc i ujędr­nia­jąc skórę twarzy, co daje efekt odmło­dze­nia bez użycia inwa­zyj­nych metod.
 • Popra­wa krąże­nia: Stymu­la­cja krąże­nia krwi i limfy przy­czy­nia się do lepsze­go odży­wie­nia i dotle­nie­nia skóry, co skut­ku­je jej zdro­wym, promien­nym wyglądem.
 • Reduk­cja stre­su i napię­cia: Masaż twarzy Kobi­do oferu­je głębo­ki relaks i reduk­cję stre­su, co ma pozy­tyw­ny wpływ nie tylko na stan skóry, ale także na samopoczucie.
 • Detok­sy­ka­cja skóry: Tech­ni­ki stoso­wa­ne w masa­żu Kobi­do wspie­ra­ją natu­ral­ne proce­sy detok­sy­ka­cji orga­ni­zmu, co prze­kła­da się na czyst­szą i jaśniej­szą cerę.
 • Zwięk­sze­nie elastycz­no­ści skóry: Regu­lar­ne sesje masa­żu mogą zwięk­szyć produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny, kluczo­wych skład­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za elastycz­ność i jędr­ność skóry.

Dla kogo jest masaż Kobido?

Masaż Kobi­do jest odpo­wied­ni dla osób w każdym wieku, poszu­ku­ją­cych natu­ral­nych metod odmła­dza­nia i popra­wy kondy­cji skóry. Jest szcze­gól­nie pole­ca­ny dla tych, którzy chcą zmini­ma­li­zo­wać ozna­ki starze­nia, zmniej­szyć widocz­ność zmarsz­czek oraz popra­wić ogól­ny wygląd i samopoczucie.

Odkryj sekre­ty masa­żu Kobi­do i pozwól sobie na chwi­lę luksu­su i relak­su, jedno­cze­śnie dbając o pięk­no i młodość swojej skóry. Zapra­sza­my do skorzy­sta­nia z tej wyjąt­ko­wej meto­dy odmła­dza­nia w naszym salo­nie, gdzie doświad­cze­ni specja­li­ści pomo­gą Ci odkryć nowy wymiar pielę­gna­cji i well-being. Zare­zer­wuj swoją sesję masa­żu Kobi­do już dziś i poczuj różni­cę w wyglą­dzie i samo­po­czu­ciu. Każda sesja jest dosto­so­wa­na do indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­ta, co gwaran­tu­je maksy­mal­ne rezul­ta­ty i satysfakcję.

Umów się na wizytę

Jeśli pragniesz doświad­czyć korzy­ści płyną­cych z masa­żu Kobi­do i pozwo­lić sobie na chwi­lę luksu­su, zapra­sza­my do kontak­tu z naszym salo­nem. Zare­zer­wuj sesję już dziś i pozwól sobie na odro­bi­nę japoń­skiej trady­cji, która prze­mie­ni Twoją skórę i doda Ci energii.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Bezinwazyjność

Masaż Kobi­do nie wyma­ga naru­sze­nia ciągło­ści tkanek, dlate­go może on być wyko­na­ny u więk­szo­ści pacjen­tów. Nie pozo­sta­wia on również nawet najmniej­szych blizn, a także nie wyma­ga okre­su rekonwalescencji.

Naturalność efektów

Tech­ni­ka ta opie­ra się na natu­ral­nej stymu­la­cji skóry do odbu­do­wy i deli­kat­ne­go zwięk­sze­nia napię­cia. Dlate­go również same rezul­ta­ty jej wyko­na­nia są niezwy­kle natu­ral­ne — skóra wyglą­da świe­żo i promiennie.

Komfort

Sam masaż dla wielu pacjen­tów jest nie tylko bezbo­le­sny, lecz nawet relak­su­ją­cy. Przy inten­syw­niej­szych ruchach możli­we jest odczu­wa­nie niewiel­kie­go dyskom­for­tu, jednak pod koniec zabie­gu pacjent ma wraże­nie głębo­kiej relaksacji.

Częste pytania

 • Ile zabiegów należy wykonać?

  Wyraź­ne rezul­ta­ty mogą poja­wić się już po 5. zabie­gach. Nale­ży je prze­pro­wa­dzać co ok. 7 dni. Wiele może jednak zale­żeć między inny­mi od począt­ko­we­go stanu skóry pacjen­ta. Po zakoń­cze­niu pełnej serii zabie­gów zale­ca się również prze­pro­wa­dza­nie masa­ży utrwa­la­ją­cych efek­ty, zwykle co kilka miesięcy.

 • Jak długo trwa masaż Kobido?

  Masaż Kobi­do powi­nien trwać od 60 do 90 minut.

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Dzię­ki zasto­so­wa­niu jedy­nie manu­al­nej stymu­la­cji tkanek, bez naru­sza­nia ciągło­ści skóry, masaż Kobi­do nie jest zabie­giem bole­snym. Nie wyma­ga również rekon­wa­le­scen­cji. Możli­we jest jedy­nie odczu­wa­nie niewiel­kie­go dyskom­for­tu w etapach począt­ko­wej stymu­la­cji dane­go obszaru.

Przeciwwskazania

 • proble­my stoma­to­lo­gicz­ne, np. ropień okołozębowy;
 • niedaw­no prze­by­ta ekstrak­cja zęba;
 • niedaw­ne zabie­gi z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, jak botox, nici liftin­gu­ją­ce, zabie­gi lase­ro­we czy mezoterapia;
 • stany zapal­ne orga­ni­zmu, ogól­ne złe samopoczucie;
 • stany zapal­ne skóry, np; trądzik, opryszczka

Masaż Kobido krok po kroku

1

Konsultacja

Tak samo, jak w przy­pad­ku każde­go zabie­gu este­tycz­ne­go, przed wyko­na­niem masa­żu Kobi­do koniecz­na jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą. W jej trak­cie wyklu­cza­ne są wszel­kie prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabie­gów, a także usta­la­ny jest plan kura­cji, indy­wi­du­al­ny dla każde­go pacjenta

2

Pierwszy zabieg

Masaż Kobi­do skła­da się z kilku etapów, w tym liftin­gu­ją­ce­go oraz relak­su­ją­ce­go, masa­żu tkanek głębo­kich, akupre­su­ry i drena­żu limfa­tycz­ne­go. Po zabie­gu możli­we jest zaczer­wie­nie­nie skóry.

3

Kolejne zabiegi

Dla osią­gnię­cia opty­mal­nych rezul­ta­tów nale­ży poddać się co najmniej 5 zabie­gom w odstę­pach około tygodnia.

4

Podtrzymywanie rezultatów

Po wyko­na­niu pełnej serii warto podda­wać się masa­żo­wi Kobi­do co kilka miesię­cy dla podtrzy­ma­nia efek­tów kuracji.

Masaż Kobido okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po masa­żu Kobi­do okres rekon­wa­le­scen­cji nie jest wyma­ga­ny. Pacjent od razu może wrócić do swoich codzien­nych aktywności.

80%

Bezin­wa­zyj­ność

Zabieg liftin­gu masa­żem Kobi­do nie wyma­ga naru­sze­nia tkanek, dzię­ki czemu jest on całko­wi­cie bezin­wa­zyj­ny. Dlate­go zale­ca­ny jest on szcze­gól­nie pacjen­tom, którzy nie chcą lub nie mogą skorzy­stać z innych form popra­wy napię­cia skóry, takich jak klasycz­ny lifting.

Jak działa masaż kobido?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed wyko­na­niem proce­du­ry koniecz­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem i omówie­nie prze­bie­gu oraz efek­tów zabiegu.

22

Pierwsza faza

Skóra jest dokład­nie oczyszczana.

33

Druga faza

Specja­li­sta prze­pro­wa­dza inten­syw­ny masaż tkanek głębokich.

44

Trzecia faza

Pacjent wpro­wa­dza­ny jest w stan relak­sa­cji, deli­kat­ne ruchy dłoni niwe­lu­ją napięcie.

55

Czwarta faza

Prze­pro­wa­dza­ny jest drenaż limfa­tycz­ny, który zmniej­sza opuchli­znę i obrzęki.

55

Piąta faza

Wyko­ny­wa­ny jest charak­te­ry­stycz­ny dla masa­żu Kobi­do lifting, pole­ga­ją­cy m.in. na podszczy­py­wa­niu i ugnia­ta­niu oraz podbie­ra­niu i okle­py­wa­niu skóry.

55

Szósta faza

Na koniec zabie­gu wyko­ny­wa­na jest akupre­su­ra, mają­ca na celu przy­wró­ce­nie równo­wa­gi ener­ge­tycz­nej organizmu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry