Peelingi ToskaniMed

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg250 zł

Czym są peelingi ToskaniMed?

Peelingi ToskaniMed bazują na wyselekcjonowanych i zaawansowanych biotechnologicznie składników aktywnych.

Dzię­ki peelin­gom chemicz­nym hisz­pań­skiej marki może­my dogłęb­nie oczy­ścić skórę, usunąć martwe komór­ki, pobu­dzić włók­na kola­ge­no­we, zwal­czyć stany zapal­ne i wspo­móc lecze­nie różnych niedo­sko­na­ło­ści skóry. Ofero­wa­ne kwasy lub mieszan­ki kwasów mają różne stęże­nia — zawsze dobie­ra­ne są indy­wi­du­al­nie, po uwzględ­nie­niu potrzeb danej skóry, wnika­ją na różne jej głębo­ko­ści, niwe­lu­jąc defek­ty. Peelin­gi medycz­ne Toska­ni­Med mogą być przy­go­to­wa­niem, wspar­ciem lub prze­dłu­że­niem efek­tów po wielu zabie­gach medy­cy­ny este­tycz­nej. Ich wyko­na­nie zawsze poprze­dza konsul­ta­cja wstęp­na ze specja­li­stą, który wyklu­cza ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

WIĘCEJ O ZABIEGU TOSKANIMED

Umie­jęt­nie prze­pro­wa­dzo­ne peelin­gi Toska­ni­Med umożliwiają:

 • Oczysz­cze­nie skóry
 • Wygła­dze­nie skóry
 • Rozja­śnie­nie przebarwień
 • Ujed­no­li­ce­nie kolorytu
 • Zwęże­nie rozsze­rzo­nych porów
 • Spły­ce­nie blizn
 • Złago­dze­nie stanów zapalnych

Odkryj Sekret Młodej Skóry: Peelin­gi Chemiczne

Peeling chemicz­ny to proce­du­ra derma­to­lo­gicz­na, pole­ga­ją­ca na apli­ka­cji jednej lub kilku substan­cji chemicz­nych na skórę, które usuwa­ją jej wierzch­nie warstwy. Proces ten stymu­lu­je rege­ne­ra­cję skóry oraz produk­cję nowe­go kola­ge­nu, co przy­czy­nia się do popra­wy jej wyglą­du i kondycji.

Rodza­je peelin­gu chemicz­ne­go: Peelin­gi chemicz­ne dzie­lą się na trzy głów­ne kate­go­rie: płyt­kie, śred­nio­głę­bo­kie i głębo­kie, każdy z nich prze­zna­czo­ny jest do lecze­nia różnych proble­mów skór­nych i charak­te­ry­zu­je się inną głębo­ko­ścią działania.

 • Płyt­kie peelin­gi są ideal­ne dla osób z drob­ny­mi linia­mi, nierów­nym kolo­ry­tem skóry czy łagod­ny­mi przebarwieniami.
 • Śred­nio­głę­bo­kie peelin­gi skutecz­nie radzą sobie z bardziej widocz­ny­mi ozna­ka­mi starze­nia, taki­mi jak głęb­sze zmarszcz­ki, śred­nie prze­bar­wie­nia oraz drob­ne blizny.
 • Głębo­kie peelin­gi oferu­ją najbar­dziej drastycz­ną popra­wę, zale­ca­ne są w przy­pad­ku głębo­kich zmarsz­czek, znaczą­cych uszko­dzeń słonecz­nych oraz innych poważ­nych proble­mów skórnych.

Korzy­ści z peelin­gu chemicz­ne­go:

 • Reduk­cja zmarsz­czek i linii mimicz­nych: Peelin­gi chemicz­ne wygła­dza­ją drob­ne linie oraz zmarszcz­ki, odmła­dza­jąc wygląd skóry.
 • Wyrów­na­nie kolo­ry­tu skóry: Skutecz­nie redu­ku­ją prze­bar­wie­nia, plamy słonecz­ne oraz mela­zmę, wyrów­nu­jąc kolo­ryt skóry.
 • Popra­wa tekstu­ry skóry: Usuwa­nie martwych komó­rek skóry przy­czy­nia się do jej wygła­dze­nia i zmiękczenia.
 • Lecze­nie trądzi­ku i reduk­cja blizn potrą­dzi­ko­wych: Peelin­gi chemicz­ne mogą znaczą­co zmniej­szyć widocz­ność blizn oraz regu­lo­wać produk­cję sebum.

Jak wybrać odpo­wied­ni peeling chemicz­ny? Wybór odpo­wied­nie­go rodza­ju peelin­gu powi­nien być doko­na­ny przez doświad­czo­ne­go kosme­to­lo­ga, który oceni stan i potrze­by skóry, a także dosto­su­je zabieg do indy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań pacjenta.

Inwe­sty­cja w pięk­no: Peelin­gi chemicz­ne są inwe­sty­cją w pięk­no i zdro­wie skóry. Regu­lar­ne stoso­wa­nie tych zabie­gów może znaczą­co popra­wić jej wygląd, przy­czy­nia­jąc się do zacho­wa­nia młode­go i promien­ne­go wyra­zu twarzy na dłużej.

Bezpie­czeń­stwo i skutecz­ność — Peelin­gi chemicz­ne są bezpiecz­nym i skutecz­nym sposo­bem na popra­wę wyglą­du skóry, o ile są wyko­ny­wa­ne przez certy­fi­ko­wa­nych specja­li­stów. Ważne jest, aby przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu prze­pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wy wywiad z pacjen­tem oraz dokład­nie ocenić stan jego skóry.

Zadbaj o swoją skórę — nie pozwól, aby proble­my skór­ne wpły­wa­ły na Twoje samo­po­czu­cie i pewność siebie. Peelin­gi chemicz­ne oferu­ją szyb­ką i skutecz­ną drogę do pięk­nej, zdro­wej skóry. Dowiedz się więcej o tej rewo­lu­cyj­nej meto­dzie i zacznij swoją podróż do lepsze­go wyglą­du już dziś!

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki peelin­gom chemicz­nym Toska­ni­Med pacjent może cieszyć się popra­wą kondy­cji skóry, zniwe­lo­wa­niem jej niedo­sko­na­ło­ści w natu­ral­ny i bezbo­le­sny sposób.

Bezpieczeństwo

Efek­ta­mi peelin­gów medycz­nych w zależ­no­ści od użytych kwasów, ich stęże­nia i celu zabie­gów, utrzy­mu­ją do około 6 miesię­cy od wyko­na­nia ostat­nie­go zabie­gu. By podtrzy­mać rezul­ta­ty, warto wyko­nać tzw. zabieg przypominający.

Komfort

Peelin­gi Toska­ni­Med nie są bole­sne. Jednak w trak­cie dzia­ła­nia kwasów możesz odczu­wać lekkie mrowie­nie lub szczy­pa­nie (przy wyższych stęże­niach preparatów).

Częste pytania

 • Czy peelingi ToskaniMed są bolesne?

  Nie, peelin­gi chemicz­ne nie wiążą się z dole­gli­wo­ścia­mi bólo­wy­mi dla pacjenta.

 • Kiedy pojawią się pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty w posta­ci wygła­dzo­nej, rozja­śnio­nej i oczysz­czo­nej skóry są widocz­ne bezpo­śred­nio po zabie­gu ToskaniMed.

 • Czy rezultaty zabiegu z użyciem kwasów ToskaniMed są długotrwałe?

  W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji i sposo­bu pielę­gna­cji skóry, efek­ty utrzy­mu­ją się do 6 miesię­cy. Dla podtrzy­ma­nia rezul­ta­tów kura­cji zale­ca­my powtó­rze­nie procedury.

 • Czy peelingi ToskaniMed wymagają powtórzeń?

  Tak, zwykle potrze­ba kilku sesji zabie­go­wych, dokład­na licz­ba usta­la­na jest indy­wi­du­al­nie. Zale­ca­my mini­mum serię 3 peelin­gów medycz­nych wyko­ny­wa­nych co 4 tygodnie.

 • Ile czasu trwa peeling chemiczny?

  Proce­du­ra zabie­go­wa z wyko­rzy­sta­niem prepa­ra­tów Toska­ni­Med trwa zwykle trwa do 30 minut.

 • Czy po zabiegu wymagana jest rekonwalescencja?

  Po peelin­gu chemicz­nym nie jest wyma­ga­na żadna rekon­wa­le­scen­cja. Pacjent może od razu po zabie­gu Toska­ni­Med wrócić do normal­nej ruty­ny życia.

Przeciwwskazania

 • skłon­ność do powsta­wa­nia bliznowców,
 • aler­gie skórne,
 • infek­cje w rejo­nie zabiegowym,
 • świe­ża opalenizna,
 • otwar­te rany,
 • aktyw­na opryszczka,
 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • choro­by nowotworowe.

Peelingi ToskaniMed krok po kroku

1

Konsultacja

Peelin­gi Toska­ni­Med poprze­dza konsul­ta­cja kwali­fi­ku­ją­ca ze specja­li­stą. W trak­cie spotka­nia ekspert omawia z pacjen­tem wska­za­nia, czyn­ni­ki wyklu­cza­ją­ce, ocenia stan skóry i przed­sta­wia plan kuracji.

2

Pierwszy zabieg

Peeling Toska­ni­Med pole­ga na apli­ka­cji na skórę kwasów, które usuwa­ją martwy naskó­rek i zanie­czysz­cze­nia. Peelin­gi mogą dzia­łać też na głęb­sze warstwy skóry.

3

Kolejne zabiegi

Licz­ba peelin­gów medycz­nych zale­ży od potrzeb danej skóry i jest usta­la­na każdo­ra­zo­wo indy­wi­du­al­nie przez specja­li­stę wyko­nu­ją­ce­go zabie­gi ToskaniMed.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­ne rezul­ta­ty peelin­gów z użyciem kwasów Toska­ni­Med są zauwa­żal­ne bezpo­śred­nio po zabie­gu — skóra ma zdrow­szy wygląd, kolo­ryt jest wyrów­na­ny, zaskór­ni­ki mniej widocz­ne, a rozsze­rzo­ne pory zwężone.

Peelingi ToskaniMed okiem eksperta

90%

Trwa­łość efektów

Przy odpo­wied­nie pielę­gna­cji skóry peelin­gi chemicz­ne pozwa­la­ją cieszyć się efek­ta­mi przez długie miesią­ce od zakoń­cze­nia terapii.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Wystar­czy 3–5 peelin­gów chemicz­nych, aby popra­wić kondy­cję skórę, zniwe­lo­wać defek­ty kosme­tycz­ne (pozbyć się hiper­pig­men­ta­cji, zmian trądzi­ko­wych, drob­nych zmarsz­czek, zaskórników).

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry