Powiększanie penisa

Cennik

ZabiegCena
Powięk­sza­nie prącia własnym tłusz­czem – lipotransfer4500 zł / 5500 zł cena uzależ­nio­na od ilości poda­ne­go tłusz­czu: do 30 ml/ powy­żej 30 ml
Powięk­sza­nie żołę­dzi prącia kwasem hialuronowym2500 zł
Powięk­sza­nie prącia kwasem hialuronowym3000 zł / 4200 zł / 5400 zł cena uzależ­nio­na od ilość poda­ne­go preparatu:10 ml / 20 ml / 30 ml
Domiesz­ka kwasu hialu­ro­no­we­go do powięk­sza­nia peni­sa tłuszczem1000 zł
powiększanie prącia

Czym jest powiększanie penisa?

Dwie metody powiększania penisa – kwas hialuronowy i tkanka tłuszczowa

Powięk­sza­nie peni­sa może zostać wyko­na­ne meto­dą iniek­cyj­ną z wyko­rzy­sta­niem kwasu hialu­ro­no­we­go. Ta synte­tycz­na wersja natu­ral­nej substan­cji jest bezpiecz­na dla zdro­wia, a jedno­cze­śnie umoż­li­wia uzyska­nie trwa­łych i natu­ral­nie wyglą­da­ją­cych rezul­ta­tów. Pierw­sze efek­ty są widocz­ne od razu i stabi­li­zu­ją się w ciągu 2–3 tygo­dni od doko­na­nia iniekcji.

Inną często stoso­wa­ną meto­dą jest prze­szczep własnych komó­rek tłusz­czo­wych pacjen­ta. Taka proce­du­ra jest nieco bardziej złożo­na, jednak jej rezul­ta­ty są trwal­sze. Mate­riał do iniek­cji pobie­ra się meto­dą lipo­suk­cji. Możli­we jest zatem połą­cze­nie zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa z wyszczu­pla­niem i mode­lo­wa­niem sylwetki.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Obie meto­dy umoż­li­wia­ją szacun­ko­we wydłu­że­nie peni­sa o 5–15 mm oraz zwięk­sze­nie jego obwo­du o 30–50%.

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy to substan­cja, która wystę­pu­je natu­ral­nie w ludz­kim orga­ni­zmie. W medy­cy­nie jest powszech­nie stoso­wa­na i zwykle dobrze tole­ro­wa­na. Wyjąt­kiem są sytu­acje, w których pacjent ma uczu­le­nie na który­kol­wiek skład­nik wstrzy­ki­wa­ne­go preparatu.

Użycie własnej tkan­ki tłusz­czo­wej pacjen­ta jest jesz­cze bezpiecz­niej­sze, ponie­waż nie wiąże się z ryzy­kiem odrzu­ce­nia prze­szcze­pu przez organizm.

Komfort

Okres rekon­wa­le­scen­cji po zabie­gu jest rela­tyw­nie krót­ki. W jego trak­cie wska­za­ne jest szcze­gól­ne dbanie o higie­nę okolic intym­nych, unika­nie nadmier­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go i powstrzy­ma­nie się od współ­ży­cia. Blizny pozo­sta­łe po iniek­cji z czasem zani­ka­ją, nie prze­szka­dza­ją też w codzien­nym funkcjonowaniu.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Nieza­leż­nie od zasto­so­wa­nej meto­dy, zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, dzię­ki czemu pacjent nie czuje bólu w trak­cie jego wykonywania.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Iniek­cja kwasu hialu­ro­no­we­go trwa zwykle od 30 do 45 minut. Powięk­sza­nie peni­sa własną tkan­ką tłusz­czo­wą trwa od 2 do 3 godzin.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Kwas hialu­ro­no­wy zosta­je wchło­nię­ty przez orga­nizm w ciągu 18–24 miesię­cy po zabie­gu. Po tym czasie proce­du­rę można powtó­rzyć. Efek­ty powięk­sza­nia peni­sa własną tkan­ką tłusz­czo­wą pacjen­ta mogą utrzy­my­wać się przez wiele lat, a nawet do końca życia.

Przeciwwskazania

 • stulej­ka,
 • proble­my z potencją,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • nieusta­bi­li­zo­wa­na cukrzyca,
 • choro­ba nowotworowa,
 • otwar­te rany lub zmia­ny choro­bo­we skóry,
 • infek­cje wiru­so­we w miej­scu zabiegowym,
 • uczu­le­nie na skład­ni­ki prepa­ra­tu (w przy­pad­ku zabie­gu z kwasem hialuronowym).

Powiększanie penisa krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na, która ma na celu zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjen­ta do wyko­na­nia zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

W zależ­no­ści od wybra­nej meto­dy, lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza powięk­sze­nie peni­sa przy pomo­cy kwasu hialu­ro­no­we­go lub auto­lo­gicz­nej tkan­ki tłusz­czo­wej pacjenta.

3

Kolejne zabiegi

Zado­wa­la­ją­ce efek­ty zabie­gu osią­ga się po jedno­ra­zo­wej iniek­cji. W przy­pad­ku wybra­nia meto­dy z kwasem hialu­ro­no­wym, zale­ca się powta­rza­nie proce­du­ry co ok. 2 lata. Meto­da prze­szcze­pu własnej tkan­ki tłusz­czo­wej zwykle nie wyma­ga powtarzania.

4

Konsultacja kończąca

Wizy­ta kontro­l­na nastę­pu­je zwykle po 10–12 dniach od powięk­sze­nia peni­sa (nieza­leż­nie od zasto­so­wa­nej meto­dy). Wówczas lekarz ocenia efek­ty zabiegu.

Powiększanie penisa okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa trwa ok. 3–4 tygodni.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Aby utrzy­mać pożą­da­ny efekt, iniek­cja kwasu hialu­ro­no­we­go powin­na być powta­rza­na co ok. 2 lata. Zabieg z wyko­rzy­sta­niem własnej tkan­ki tłusz­czo­wej pacjen­ta najczę­ściej jest jednorazowy.

Jak działa zabieg powiększania penisa?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub z leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Następ­nie perso­nel medycz­ny przy­go­to­wu­je prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym lub pobie­ra od pacjen­ta auto­lo­gicz­ną tkan­kę tłusz­czo­wą. W przy­pad­ku tej drugiej meto­dy mate­riał do prze­szcze­pu pozy­ski­wa­ny jest najczę­ściej z okolic brzu­cha, poślad­ków i/lub wewnętrz­nych części ud.

33

Druga faza

W przy­pad­ku prze­szcze­pu tkan­ki tłusz­czo­wej, mate­riał pobra­ny od pacjen­ta zosta­je odpo­wied­nio oczysz­czo­ny i przefiltrowany.

44

Trzecia faza

Prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym lub auto­lo­gicz­ny graft tłusz­czo­wy zosta­je poda­ny pod skórę peni­sa przy pomo­cy cien­kiej kaniuli.

55

Ostatnia faza

Ostat­nim etapem zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa jest rekonwalescencja.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry