Powiększanie penisa

Cennik

ZabiegCena
Powięk­sza­nie prącia własnym tłusz­czem – lipotransfer4500 zł / 5500 zł cena uzależ­nio­na od ilości poda­ne­go tłusz­czu: do 30 ml/ powy­żej 30 ml
Powięk­sza­nie żołę­dzi prącia kwasem hialuronowym2500 zł
Powięk­sza­nie prącia kwasem hialuronowym3000 zł / 4200 zł / 5400 zł cena uzależ­nio­na od ilość poda­ne­go preparatu:10 ml / 20 ml / 30 ml
Domiesz­ka kwasu hialu­ro­no­we­go do powięk­sza­nia peni­sa tłuszczem1000 zł
powiększanie prącia

Czym jest powiększanie penisa?

Dwie metody powiększania penisa – kwas hialuronowy i tkanka tłuszczowa

Powięk­sza­nie peni­sa może zostać wyko­na­ne meto­dą iniek­cyj­ną z wyko­rzy­sta­niem kwasu hialu­ro­no­we­go. Ta synte­tycz­na wersja natu­ral­nej substan­cji jest bezpiecz­na dla zdro­wia, a jedno­cze­śnie umoż­li­wia uzyska­nie trwa­łych i natu­ral­nie wyglą­da­ją­cych rezul­ta­tów. Pierw­sze efek­ty są widocz­ne od razu i stabi­li­zu­ją się w ciągu 2–3 tygo­dni od doko­na­nia iniekcji.

Inną często stoso­wa­ną meto­dą jest prze­szczep własnych komó­rek tłusz­czo­wych pacjen­ta. Taka proce­du­ra jest nieco bardziej złożo­na, jednak jej rezul­ta­ty są trwal­sze. Mate­riał do iniek­cji pobie­ra się meto­dą lipo­suk­cji. Możli­we jest zatem połą­cze­nie zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa z wyszczu­pla­niem i mode­lo­wa­niem sylwetki.

Czym jest Kwas Hialuronowy?

Kwas hialu­ro­no­wy to substan­cja natu­ral­nie wystę­pu­ją­ca w ludz­kim ciele, znana z właści­wo­ści nawil­ża­ją­cych i odmła­dza­ją­cych. W medy­cy­nie este­tycz­nej używa­ny jest do wypeł­nia­nia zmarsz­czek, mode­lo­wa­nia ust, a teraz także do powięk­sza­nia peni­sa. Jego biokom­pa­ty­bil­ność spra­wia, że jest bezpiecz­ny w użyciu, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i skut­ków ubocznych.

Jak prze­bie­ga procedura?

Proce­du­ra powięk­sza­nia peni­sa kwasem hialu­ro­no­wym jest stosun­ko­wo prosta i szyb­ka. Zabieg można prze­pro­wa­dzić w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych i zazwy­czaj trwa nie dłużej niż godzi­nę. Kwas hialu­ro­no­wy jest wstrzy­ki­wa­ny w okre­ślo­ne obsza­ry peni­sa przy użyciu cien­kiej igły, co pozwa­la na zwięk­sze­nie jego obję­to­ści i grubo­ści. Dzię­ki zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, proce­du­ra jest prak­tycz­nie bezbolesna.

Jakie są korzyści?

Korzy­ści płyną­ce z powięk­sza­nia peni­sa kwasem hialu­ro­no­wym są wielo­ra­kie. Mężczyź­ni, którzy podda­li się tej proce­du­rze, często zgła­sza­ją znaczą­cą popra­wę samo­oce­ny i satys­fak­cji z życia seksu­al­ne­go. Dodat­ko­wo, kwas hialu­ro­no­wy jest stop­nio­wo meta­bo­li­zo­wa­ny przez ciało, co ozna­cza, że efek­ty są tymcza­so­we, ale mogą trwać od 12 do 18 miesię­cy, z możli­wo­ścią prze­pro­wa­dze­nia kolej­nych zabiegów.

Kto może skorzy­stać zabiegu?

Zabieg powięk­sza­nia peni­sa kwasem hialu­ro­no­wym jest skie­ro­wa­ny do mężczyzn, którzy są nieza­do­wo­le­ni z rozmia­ru swoje­go peni­sa, a także tych, którzy chcą popra­wić jego este­ty­kę. Jest to opcja dla osób poszu­ku­ją­cych bezpiecz­nej i skutecz­nej meto­dy popra­wy swoje­go wyglą­du i samo­po­czu­cia bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym operacjom.

Bezpie­czeń­stwo i skut­ki uboczne

Podob­nie jak przy każdym zabie­gu medycz­nym, istnie­ją pewne ryzy­ka, jednak powięk­sza­nie peni­sa kwasem hialu­ro­no­wym uważa­ne jest za bezpiecz­ne, gdy jest wyko­ny­wa­ne przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę. Poten­cjal­ne skut­ki ubocz­ne, takie jak obrzęk, zasi­nie­nie czy dyskom­fort, zazwy­czaj są tymcza­so­we i ustę­pu­ją samoczynnie.

Powięk­sza­nie peni­sa za pomo­cą lipo­trans­fe­ru, czyli prze­szcze­pu własne­go tłusz­czu, otwie­ra nowe możli­wo­ści w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, oferu­jąc natu­ral­ne rezul­ta­ty i mini­mal­ne ryzy­ko. Ta meto­da staje się popu­lar­nym wybo­rem dla mężczyzn, którzy pragną popra­wić swoją pewność siebie oraz jakość życia seksualnego.

Co to jest Lipotransfer?

Lipo­trans­fer, znany również jako trans­fer tłusz­czu, to proce­du­ra, podczas której tłuszcz jest pobie­ra­ny z jedne­go obsza­ru ciała pacjen­ta, np. z brzu­cha czy ud, a następ­nie oczysz­cza­ny i wstrzy­ki­wa­ny w inną część ciała – w tym przy­pad­ku w peni­sa. Meto­da ta pozwa­la na natu­ral­ne powięk­sze­nie i mode­lo­wa­nie peni­sa, wyko­rzy­stu­jąc tłuszcz pacjen­ta, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko odrzu­ce­nia i reak­cji alergicznych.

Jak prze­bie­ga procedura?

Proce­du­ra lipo­trans­fe­ru rozpo­czy­na się od lipo­suk­cji, czyli odsy­sa­nia tłusz­czu z wybra­nych obsza­rów ciała. Następ­nie tłuszcz jest specjal­nie przy­go­to­wy­wa­ny – oczysz­cza­ny i koncen­tro­wa­ny, aby następ­nie zostać precy­zyj­nie wstrzyk­nię­ty w obsza­ry peni­sa, które wyma­ga­ją powięk­sze­nia lub mode­lo­wa­nia. Zabieg zwykle trwa od 1 do 2 godzin i jest wyko­ny­wa­ny w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym, w zależ­no­ści od prefe­ren­cji i zale­ceń lekarza.

Korzy­ści Lipotransferu

Powięk­sza­nie peni­sa za pomo­cą lipo­trans­fe­ru oferu­je szereg korzy­ści, w tym:

 • Natu­ral­ne efek­ty: Ponie­waż wyko­rzy­sty­wa­ny jest własny tłuszcz pacjen­ta, rezul­ta­ty wyglą­da­ją i czują się naturalnie.
 • Mini­mal­ne ryzy­ko odrzu­ce­nia: Wyko­rzy­sta­nie własne­go tłusz­czu pacjen­ta znacz­nie zmniej­sza ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i odrzucenia.
 • Dwukrot­na korzyść: Pacjent może jedno­cze­śnie popra­wić wygląd peni­sa i obsza­ru, z które­go pobra­no tłuszcz.
 • Krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji: W porów­na­niu do innych metod powięk­sza­nia peni­sa, czas rekon­wa­le­scen­cji po lipo­trans­fe­rze jest stosun­ko­wo krótki.

Dla kogo jest lipotransfer?

Proce­du­ra ta jest szcze­gól­nie pole­ca­na mężczy­znom, którzy pragną powięk­szyć rozmiar swoje­go peni­sa w sposób natu­ral­ny, jak również tym, którzy mają wystar­cza­ją­ce zaso­by tłusz­czu do prze­szcze­pu. Ważne jest, aby pacjent był w dobrym stanie zdro­wia i miał reali­stycz­ne ocze­ki­wa­nia co do wyni­ków zabiegu.

Bezpie­czeń­stwo i skut­ki uboczne

Chociaż lipo­trans­fer jest uważa­ny za bezpiecz­ną meto­dę powięk­sza­nia peni­sa, jak każda proce­du­ra medycz­na, może wiązać się z pewnym ryzy­kiem  i skut­ka­mi ubocz­ny­mi, taki­mi jak obrzęk, sinia­ki czy nierów­no­mier­no­ści. Wybór doświad­czo­ne­go specja­li­sty i dokład­ne prze­strze­ga­nie zale­ceń poope­ra­cyj­nych są kluczo­we dla mini­ma­li­za­cji ryzy­ka i osią­gnię­cia zado­wo­le­nia z zabiegu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Obie meto­dy umoż­li­wia­ją szacun­ko­we wydłu­że­nie peni­sa o 5–15 mm oraz zwięk­sze­nie jego obwo­du o 30–50%.

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy to substan­cja, która wystę­pu­je natu­ral­nie w ludz­kim orga­ni­zmie. W medy­cy­nie jest powszech­nie stoso­wa­na i zwykle dobrze tole­ro­wa­na. Wyjąt­kiem są sytu­acje, w których pacjent ma uczu­le­nie na który­kol­wiek skład­nik wstrzy­ki­wa­ne­go preparatu.

Użycie własnej tkan­ki tłusz­czo­wej pacjen­ta jest jesz­cze bezpiecz­niej­sze, ponie­waż nie wiąże się z ryzy­kiem odrzu­ce­nia prze­szcze­pu przez organizm.

Komfort

Okres rekon­wa­le­scen­cji po zabie­gu jest rela­tyw­nie krót­ki. W jego trak­cie wska­za­ne jest szcze­gól­ne dbanie o higie­nę okolic intym­nych, unika­nie nadmier­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go i powstrzy­ma­nie się od współ­ży­cia. Blizny pozo­sta­łe po iniek­cji z czasem zani­ka­ją, nie prze­szka­dza­ją też w codzien­nym funkcjonowaniu.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Nieza­leż­nie od zasto­so­wa­nej meto­dy, zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, dzię­ki czemu pacjent nie czuje bólu w trak­cie jego wykonywania.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Iniek­cja kwasu hialu­ro­no­we­go trwa zwykle od 30 do 45 minut. Powięk­sza­nie peni­sa własną tkan­ką tłusz­czo­wą trwa od 2 do 3 godzin.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Kwas hialu­ro­no­wy zosta­je wchło­nię­ty przez orga­nizm w ciągu 18–24 miesię­cy po zabie­gu. Po tym czasie proce­du­rę można powtó­rzyć. Efek­ty powięk­sza­nia peni­sa własną tkan­ką tłusz­czo­wą pacjen­ta mogą utrzy­my­wać się przez wiele lat, a nawet do końca życia.

Przeciwwskazania

 • stulej­ka,
 • proble­my z potencją,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • nieusta­bi­li­zo­wa­na cukrzyca,
 • choro­ba nowotworowa,
 • otwar­te rany lub zmia­ny choro­bo­we skóry,
 • infek­cje wiru­so­we w miej­scu zabiegowym,
 • uczu­le­nie na skład­ni­ki prepa­ra­tu (w przy­pad­ku zabie­gu z kwasem hialuronowym).

Powiększanie penisa krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na, która ma na celu zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjen­ta do wyko­na­nia zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

W zależ­no­ści od wybra­nej meto­dy, lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza powięk­sze­nie peni­sa przy pomo­cy kwasu hialu­ro­no­we­go lub auto­lo­gicz­nej tkan­ki tłusz­czo­wej pacjenta.

3

Kolejne zabiegi

Zado­wa­la­ją­ce efek­ty zabie­gu osią­ga się po jedno­ra­zo­wej iniek­cji. W przy­pad­ku wybra­nia meto­dy z kwasem hialu­ro­no­wym, zale­ca się powta­rza­nie proce­du­ry co ok. 2 lata. Meto­da prze­szcze­pu własnej tkan­ki tłusz­czo­wej zwykle nie wyma­ga powtarzania.

4

Konsultacja kończąca

Wizy­ta kontro­l­na nastę­pu­je zwykle po 10–12 dniach od powięk­sze­nia peni­sa (nieza­leż­nie od zasto­so­wa­nej meto­dy). Wówczas lekarz ocenia efek­ty zabiegu.

Powiększanie penisa okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa trwa ok. 3–4 tygodni.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Aby utrzy­mać pożą­da­ny efekt, iniek­cja kwasu hialu­ro­no­we­go powin­na być powta­rza­na co ok. 2 lata. Zabieg z wyko­rzy­sta­niem własnej tkan­ki tłusz­czo­wej pacjen­ta najczę­ściej jest jednorazowy.

Jak działa zabieg powiększania penisa?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub z leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Następ­nie perso­nel medycz­ny przy­go­to­wu­je prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym lub pobie­ra od pacjen­ta auto­lo­gicz­ną tkan­kę tłusz­czo­wą. W przy­pad­ku tej drugiej meto­dy mate­riał do prze­szcze­pu pozy­ski­wa­ny jest najczę­ściej z okolic brzu­cha, poślad­ków i/lub wewnętrz­nych części ud.

33

Druga faza

W przy­pad­ku prze­szcze­pu tkan­ki tłusz­czo­wej, mate­riał pobra­ny od pacjen­ta zosta­je odpo­wied­nio oczysz­czo­ny i przefiltrowany.

44

Trzecia faza

Prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym lub auto­lo­gicz­ny graft tłusz­czo­wy zosta­je poda­ny pod skórę peni­sa przy pomo­cy cien­kiej kaniuli.

55

Ostatnia faza

Ostat­nim etapem zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa jest rekonwalescencja.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry