USG

Cennik

ZabiegCena
USG jamy brzusz­nej z ukła­dem moczowym150 zł
USG tarczy­cy150 zł
USG węzłów chłonnych150 zł
USG tkanek miękkich 150 zł
USG doppler naczyń szyjnych220zł
USG doppler tętnic kończyn dolnych220 zł
USG doppler żył kończyn dolnych220 zł
USG doppler tętnic kończyn górnych220 zł
️USG doppler żył kończyn górnych220 zł

Czym jest USG w medycynie estetycznej?

USG to jedno z najczęściej wykonywanych badań, służących do diagnostyki również w ciąży.

USG w medy­cy­nie este­tycz­nej wyko­rzy­sty­wa­ne jest m.in. :

 • przed niektó­ry­mi zabie­ga­mi w obrę­bie pier­si i po nich,
 • do diagno­sty­ki głęb­szych warstw skóry,
 • do diagno­sty­ki tkan­ki podskórnej,
 • w derma­to­lo­gii.

Więcej o naszym USG

Ultra­so­no­gra­fia jest meto­dą niein­wa­zyj­ną i bezbo­le­sną. Może być wyko­ny­wa­na w dowol­nych odstę­pach czasu przy wielu różnych scho­rze­niach, w diagno­sty­ce i nie tylko. Pracu­je­my na nowo­cze­snym sprzę­cie dają­cym pewne wyniki.

Dlacze­go warto wybrać USG?

Precy­zja i szyb­kość diagno­zy USG pozwa­la na szyb­kie uzyska­nie obra­zu wielu orga­nów, co jest kluczo­we w szyb­kim rozpo­zna­wa­niu i lecze­niu różnych schorzeń.

Bezpie­czeń­stwo

Jest to meto­da bezpiecz­na, która nie wyko­rzy­stu­je promie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go, dlate­go może być stoso­wa­na często i u osób w każdym wieku.

Komfort pacjen­ta

USG jest proce­du­rą niein­wa­zyj­ną i bezbo­le­sną, co znaczą­co podno­si komfort pacjen­ta podczas badania.

Dla kogo jest USG?

Bada­nia ultra­so­no­gra­ficz­ne są zale­ca­ne dla osób w każdym wieku, zarów­no w celach diagno­stycz­nych, jak i profi­lak­tycz­nych. Mogą być pomoc­ne w diagno­zie chorób serca, wątro­by, nerek, pęche­rzy­ka żółcio­we­go, trzust­ki, tarczy­cy, a także w ocenie stanu stawów i mięśni. Ponad­to, USG ciąży pozwa­la na moni­to­ro­wa­nie rozwo­ju płodu i stanu zdro­wia przy­szłej mamy.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Wszechstronne

Obec­ność urzą­dze­nia do ultra­so­no­gra­fii w klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej daje Ci jesz­cze więk­szy komfort i lepsze przy­go­to­wa­nie do zabie­gu. Nasi leka­rze rozu­mie­ją proble­my, z który­mi przy­cho­dzisz i zapew­nia­ją spokój i dyskrecję.

Szybkie

Więk­szość badań trwa zale­d­wie kilka minut, a pozwa­la­ją dostrzec zmia­ny, które mają duży wpływ na życie, zdro­wie i wygląd pacjentów.

Dokładne

Dzię­ki głowi­cy USG można dostrzec już zmia­ny o wiel­ko­ści liczo­nej w mili­me­trach, a także poznać ich struk­tu­rę i charakter.

Częste pytania

 • Czy USG boli?

  USG dopo­chwo­we może być nieprzy­jem­ne, ale nie boli. Inne rodza­je USG także nie są bolesne.

 • Czy trzeba się przygotować do zabiegu?

  Do więk­szo­ści zabie­gów USG nie trze­ba się przy­go­to­wy­wać. Czasem niezbęd­ne jest przy­ję­cie wcze­śniej leku zwięk­sza­ją­ce­go kontrast, jak Espu­mi­san. Jeśli tak jest w Twoim przy­pad­ku, poin­for­mu­je­my Cię podczas zapisu.

 • Kiedy badania USG są konieczne?

  Lekarz poin­for­mu­je Cię, jeśli w Twoim przy­pad­ku będzie wska­za­ne USG. Najczę­ściej chodzi o diagno­sty­kę czy profi­lak­ty­kę. Czasem to niezbęd­ne, by przy­go­to­wać się do zabiegu.

Przeciwwskazania

 • rany w miej­scu wyko­na­nia zabiegu.

USG krok po kroku

1

Diagnostyka

W przy­pad­ku niektó­rych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej pomoc­ni­czo wyko­nu­je się USG.

2

Zapis

Na zabieg skie­ru­je Cię lekarz, a zapi­su doko­nasz w recepcji.

3

Wizyta

USG trwa ok. 15 minut.

4

Wyniki

Wyni­ki będą dostęp­ne od ręki, więc na wizy­tę możesz umówić się tego same­go dnia, co na zabieg czy konsultację.

Adivive okiem eksperta

15

15 minut

Mniej więcej tyle trwa więk­szość badań USG.

100%

100%

USG pozwa­la w niektó­rych przy­pad­kach na stupro­cen­to­wo dokład­ną diagnostykę.

Jak działa USG w gabinecie medycyny estetycznej?

11

Przygotowanie do zabiegu

W przy­pad­ku USG np. brzu­cha, na skórę nakła­da­ny jest specjal­ny żel, który spra­wia, że głowi­ca swobod­nie ślizga się po ciele. W gabi­ne­cie znaj­dziesz miej­sce, w którym możesz swobod­nie prze­brać się i odświe­żyć przed czy po zabiegu.

22

Pierwsza faza

Lekarz przy­kła­da głowi­cę do wybra­nej partii ciała i popro­si Cię o przy­bra­nie odpo­wied­niej pozycji.

33

Druga faza

Całość trwa zale­d­wie kilka minut. Na koniec znów możesz się prze­brać i odświe­żyć, podczas gdy lekarz opisze wyniki.

44

Trzecia faza

Wyni­ki USG poznasz od razu po bada­niu, a wydruk możesz zabrać ze sobą. Lekarz pomo­że Ci zinter­pre­to­wać wyniki.

55

Ostatnia faza

Wyni­ki USG mogą przy­dać się podczas niektó­rych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej czy chirur­gii rekonstrukcyjnej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry