USG

Cennik

USG jamy brzusz­nej z ukła­dem moczo­wym100 zł
USG tarczy­cy100 zł
USG węzłów chłon­nych100 zł
USG tkanek mięk­kich 100 zł
USG doppler naczyń szyj­nych150 zł
USG doppler tętnic kończyn dolnych150 zł
USG doppler żył kończyn dolnych150 zł
USG doppler tętnic kończyn górnych150 zł
️USG doppler żył kończyn górnych150 zł

Czym jest USG w medycynie estetycznej?

USG to jedno z najczęściej wykonywanych badań, służących do diagnostyki również w ciąży.

USG w medy­cy­nie este­tycz­nej wyko­rzy­sty­wa­ne jest m.in. :

 • przed niektó­ry­mi zabie­ga­mi w obrę­bie pier­si i po nich,
 • do diagno­sty­ki głęb­szych warstw skóry,
 • do diagno­sty­ki tkan­ki podskór­nej,
 • w derma­to­lo­gii.

Więcej o naszym USG

Ultra­so­no­gra­fia jest meto­dą niein­wa­zyj­ną i bezbo­le­sną. Może być wyko­ny­wa­na w dowol­nych odstę­pach czasu przy wielu różnych scho­rze­niach, w diagno­sty­ce i nie tylko. Pracu­je­my na nowo­cze­snym sprzę­cie dają­cym pewne wyni­ki.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Wszechstronne

Obec­ność urzą­dze­nia do ultra­so­no­gra­fii w klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej daje Ci jesz­cze więk­szy komfort i lepsze przy­go­to­wa­nie do zabie­gu. Nasi leka­rze rozu­mie­ją proble­my, z który­mi przy­cho­dzisz i zapew­nia­ją spokój i dyskre­cję.

Szybkie

Więk­szość badań trwa zale­d­wie kilka minut, a pozwa­la­ją dostrzec zmia­ny, które mają duży wpływ na życie, zdro­wie i wygląd pacjen­tów.

Dokładne

Dzię­ki głowi­cy USG można dostrzec już zmia­ny o wiel­ko­ści liczo­nej w mili­me­trach, a także poznać ich struk­tu­rę i charak­ter.

Częste pytania

 • Czy USG boli?

  USG dopo­chwo­we może być nieprzy­jem­ne, ale nie boli. Inne rodza­je USG także nie są bole­sne.

 • Czy trzeba się przygotować do zabiegu?

  Do więk­szo­ści zabie­gów USG nie trze­ba się przy­go­to­wy­wać. Czasem niezbęd­ne jest przy­ję­cie wcze­śniej leku zwięk­sza­ją­ce­go kontrast, jak Espu­mi­san. Jeśli tak jest w Twoim przy­pad­ku, poin­for­mu­je­my Cię podczas zapi­su.

 • Kiedy badania USG są konieczne?

  Lekarz poin­for­mu­je Cię, jeśli w Twoim przy­pad­ku będzie wska­za­ne USG. Najczę­ściej chodzi o diagno­sty­kę czy profi­lak­ty­kę. Czasem to niezbęd­ne, by przy­go­to­wać się do zabie­gu.

Przeciwwskazania

 • rany w miej­scu wyko­na­nia zabie­gu.

USG krok po kroku

1

Diagnostyka

W przy­pad­ku niektó­rych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej pomoc­ni­czo wyko­nu­je się USG.

2

Zapis

Na zabieg skie­ru­je Cię lekarz, a zapi­su doko­nasz w recep­cji.

3

Wizyta

USG trwa ok. 15 minut.

4

Wyniki

Wyni­ki będą dostęp­ne od ręki, więc na wizy­tę możesz umówić się tego same­go dnia, co na zabieg czy konsul­ta­cję.

Adivive okiem eksperta

15

15 minut

Mniej więcej tyle trwa więk­szość badań USG.

100%

100%

USG pozwa­la w niektó­rych przy­pad­kach na stupro­cen­to­wo dokład­ną diagno­sty­kę.

Jak działa USG w gabinecie medycyny estetycznej?

11

Przygotowanie do zabiegu

W przy­pad­ku USG np. brzu­cha, na skórę nakła­da­ny jest specjal­ny żel, który spra­wia, że głowi­ca swobod­nie ślizga się po ciele. W gabi­ne­cie znaj­dziesz miej­sce, w którym możesz swobod­nie prze­brać się i odświe­żyć przed czy po zabie­gu.

22

Pierwsza faza

Lekarz przy­kła­da głowi­cę do wybra­nej partii ciała i popro­si Cię o przy­bra­nie odpo­wied­niej pozy­cji.

33

Druga faza

Całość trwa zale­d­wie kilka minut. Na koniec znów możesz się prze­brać i odświe­żyć, podczas gdy lekarz opisze wyni­ki.

44

Trzecia faza

Wyni­ki USG poznasz od razu po bada­niu, a wydruk możesz zabrać ze sobą. Lekarz pomo­że Ci zinter­pre­to­wać wyni­ki.

55

Ostatnia faza

Wyni­ki USG mogą przy­dać się podczas niektó­rych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej czy chirur­gii rekon­struk­cyj­nej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry