Mezoterapia bezigłowa Mesoject Gun

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg500 zł

Czym jest mezoterapia bezigłowa Mesoject Gun?

Mezoterapia bezigłowa Mesoject Gun wykorzystuje technologię Pulse Booster, która opiera się na działaniu impulsów elektrycznych.

Podczas zabie­gu specja­li­sta w bezbo­le­sny sposób wpro­wa­dza odpo­wied­nio dobra­ne substan­cje aktyw­ne w głąb skóry, niwe­lu­jąc różne­go typu niedo­sko­na­ło­ści urody. Dzię­ki zjawi­sku elek­tro­po­la­cji i elek­tro­osmo­zy proces wchła­nia­nia dobro­czyn­nych skład­ni­ków jest szyb­szy oraz efek­tyw­niej­szy. Substan­cje aktyw­ne zawar­te w apli­ko­wa­nych ampuł­kach prze­ni­ka­ją bezpo­śred­nio do komó­rek skóry, dzia­ła­ją przez długi czas odżyw­czo i stymu­lu­ją­co na tkanki.

WIĘCEJ O ZABIEGU MEZOTERAPII BEZIGŁOWEJ MESOJECT GUN

Najważniejsze aspekty zabiegu

Dzię­ki dostar­cze­niu bezpo­śred­nio do skóry indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­nych do potrzeb pacjen­ta skład­ni­ków odżyw­czych mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa Meso­ject Gun daje:

 • Długo­trwa­łą stymulację
 • Odży­wie­nie i odmło­dze­nie skóry
 • Długo­trwa­łe i natu­ral­ne efekty
 • Popra­wę napię­cia skóry
 • Wyrów­na­nie kolorytu
 • Wzmoc­nie­nie skóry

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii Pulse Booster mezo­te­ra­pia pozwa­la specja­li­ście na udosko­na­le­nie wielu para­me­trów skóry pacjenta.

Efekty

Uzyska­ne rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się przez długi czas (warto wyko­ny­wać zabie­gi przy­po­mi­na­ją­ce co kilka miesię­cy). Zabieg mezo­te­ra­pii bezi­gło­wej Meso­ject Gun może być prze­pro­wa­dzo­ny nie tylko na twarzy, ale i szyi, dekol­cie, owło­sio­nej skórze głowy, brzu­chu i innych rejo­nach ciała.

Komfort

Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa Meso­ject Gun nie naru­sza ciągło­ści skóry, to zabieg, który jest prak­tycz­nie bezbo­le­sny. Stano­wi natu­ral­ną alter­na­ty­wę dla proce­dur chirurgicznych.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa Meso­ject Gun jest niemal bezbo­le­sna, co spra­wia, że kura­cji mogą bez obaw skorzy­stać również osoby bardzo wraż­li­we na ból.

 • Kiedy zobaczę pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty są widocz­ne po pierw­szej sesji tera­peu­tycz­nej. Po serii zabie­gów skóra jest wyraź­nie zrewi­ta­li­zo­wa­na, odświe­żo­na, napię­ta i pełna zdro­we­go blasku.

 • Czy rezultaty mezoterapii bezigłowej pozostają na długo?

  Przy odpo­wied­niej pielę­gna­cji skóry pacjent może cieszyć się efek­ta­mi zabie­gu Meso­ject Gun przez długie miesiące.

 • Czy zabieg mezoterapii bezigłowej należy powtarzać?

  Tak, dla osią­gnię­cia opty­mal­nych rezul­ta­tów zale­ca się wyko­na­nie co najmniej 5 zabie­gów prze­pro­wa­dza­nych co 2 tygodnie.

 • Ile czasu trwa zabieg mezoterapii Mesoject Gun?

  Jedna sesja mezo­te­ra­pii bezi­gło­wej z ampuł­ką trwa około 40–60 minut.

 • Czy po zabiegu wymagany jest okres rekonwalescencji?

  Ten zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej nie wyma­ga szcze­gól­nej rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może wrócić od razu do normal­nej ruty­ny życia.

Przeciwwskazania

 • epilep­sja,
 • ciąża i laktacja,
 • choro­ba nowotworowa,
 • prze­rwa­nie ciągło­ści skóry w obsza­rze zabiegowym,
 • infek­cje skóry,
 • opryszcz­ka w stanie czynnym,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • przyj­mo­wa­nie antykoagulantów,
 • nadci­śnie­nie tętnicze,
 • trądzik różo­wa­ty.

Mezoterapia Mesoject Gun krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem mezo­te­ra­pii bezi­gło­wej wyma­ga­na jest konsul­ta­cja wstęp­na ze specja­li­stą. W trak­cie spotka­nia omówio­ne zosta­ją ocze­ki­wa­nia pacjen­ta, spodzie­wa­ne efek­ty. Lekarz wyklu­cza też ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia do kuracji.

2

Pierwszy zabieg

Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa nie wyma­ga szcze­gól­nych przy­go­to­wań. W zależ­no­ści od proble­mu i stanu skóry specja­li­sta dopa­so­wu­je para­me­try urzą­dze­nia. Następ­nie wpro­wa­dza w głąb skóry substan­cje aktyw­ne dzię­ki impul­som elek­trycz­nym, zjawi­sku elek­tro­po­ra­cji i ultradźwiękom.

3

Kolejne zabiegi

By osią­gnąć maksy­mal­ne efek­ty w posta­ci odmło­dze­nia skóry i zniwe­lo­wa­nia defek­tów zale­ca się wyko­na­nie mini­mum 5 zabie­gów mezo­te­ra­pii w odstę­pach 2‑tygodniowych.

4

Konsultacja kończąca

Pierw­sze rezul­ta­ty są widocz­ne prak­tycz­nie od razu po użyciu ampuł­ki z substan­cja­mi aktyw­ny­mi. Nato­miast efekt final­ny nastę­pu­je po serii zabiegów.

Mezoterapia bezigłowa okiem eksperta

90%

Trwa­łość efektów

Dla podtrzy­ma­nia efek­tów reko­men­du­je­my tzw. sesje przy­po­mi­na­ją­ce co około 6 miesięcy.

80%

Koniecz­ność powtarzania

By cieszyć się popra­wą jako­ści skóry, wyma­ga­ne jest 5 zabie­gów mezo­te­ra­pii Meso­ject Gun (każdy w odstę­pie 2 ‑tygo­dnio­wym).

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry