Laser Primelase Excellence — depilacja laserowa

Cennik

ZabiegCena za 1 zabiegPakiet 6 zabiegów
Biki­ni całko­wi­te (pachwi­ny, wzgó­rek łono­wy, wargi sromowe)200 zł1080 zł
Broda150 zł810 zł
Brzuch200 zł1080 zł
Całe nogi500 zł2700 zł
Górna Warga, Wąsik100 zł540 zł
Klat­ka piersiowa220 zł1190 zł
Łydki (z kolanami)250 zł1350 zł
Pachwiny/wzgórek łono­wy150 zł810 zł
Pachy150 zł810 zł
Plecy300 zł1620 zł
Poślad­ki200 zł1080 zł
Przed­ra­mio­na200 zł1080 zł
Ramio­na200 zł1080 zł
Szpa­ra pośladkowa100 zł540 zł
Uda300 zł1620 zł

Czym jest Laser Primelase Excellence?

Laser Primelase Excellence to urządzenie pracujące w  technologii USP (Ultra Short Pulse), przeznaczone do zabiegów depilacji laserowej.

Jest to certy­fi­ko­wa­ny laser diodo­wy hisz­pań­skiej marki Coco­on Medi­cal, który pozwa­la pozbyć się niechcia­ne­go owło­sie­nia z prak­tycz­nie dowol­nych rejo­nów ciała — zarów­no u kobiet, jak i mężczyzn.  Prime­la­se Excel­len­ce usuwa różne­go typu włosy, nie tylko ciem­ne i grube. Jego atutem jest bardzo wyso­ka moc szczy­to­wa, która wyno­si aż do 4800W. Warto wspo­mnieć, że Prime­la­se Excel­len­ce to najszyb­szy system do epila­cji ciała na rynku. Głowi­ca lase­ra posia­da bardzo mocny system chło­dzą­cy, co zwięk­sza komfort pacjen­ta podczas usuwa­nia zbęd­ne­go owłosienia.

WIĘCEJ O ZABIEGU LASEREM PRIMELASE EXCELLENT

Laser do epila­cji Prime­la­se Excel­len­ce oferuje:

 • Usunię­cie włosów z twarzy
 • Usunię­cie włosów z ciała
 • Wyso­ki poziom bezpie­czeń­stwa zabiegu
 • Krót­szy czas trwa­nia sesji zabiegowej
 • Komfort pacjen­ta podczas zabiegu

Prime­la­se Excel­len­ce HR to zaawan­so­wa­ny system epila­cji lase­ro­wej, który wyko­rzy­stu­je najno­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gię lase­ra diodo­we­go. Jego unikal­na moc i szyb­kość pozwa­la­ją na szyb­kie i skutecz­ne usuwa­nie owło­sie­nia na wszyst­kich typach skóry, w tym ciem­niej­szych i opalo­nych. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu różnych długo­ści fali, Prime­la­se HR jest wyjąt­ko­wo skutecz­ny w elimi­no­wa­niu zarów­no grubych, jak i cien­kich włosów, co czyni go ideal­nym rozwią­za­niem dla każdego.

Jakie są korzyści?

 • Trwa­ła reduk­cja owło­sie­nia: Z Prime­la­se Excel­len­ce HR, więk­szość pacjen­tów doświad­cza znaczą­cej, trwa­łej reduk­cji owło­sie­nia już po kilku sesjach.
 • Szyb­kość i komfort: Dzię­ki najwięk­szej mocy na rynku, zabie­gi są szyb­sze i mniej bole­sne, co jest szcze­gól­nie ważne przy dużych obsza­rach, takich jak nogi czy plecy.
 • Bezpie­czeń­stwo: System wypo­sa­żo­ny jest w zaawan­so­wa­ne funk­cje chło­dze­nia, które chro­nią skórę, czyniąc zabieg bezpiecz­nym dla wszyst­kich typów skóry.
 • Wszech­stron­ność: Efek­tyw­ny na każdym typie skóry i kolo­rze włosów, co ozna­cza, że prawie każdy może skorzy­stać z tego zabiegu.

Dla kogo jest ten zabieg?

Epila­cja lase­ro­wa Prime­la­se Excel­len­ce HR jest ideal­na dla każde­go, kto poszu­ku­je skutecz­nej, trwa­łej meto­dy reduk­cji owło­sie­nia. Bez wzglę­du na to, czy chcesz usunąć włosy z twarzy, nóg, pleców, biki­ni czy innych obsza­rów, ten system dosto­su­je się do Twoich indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Jak wyglą­da zabieg?

Zabie­gi są szyb­kie i komfor­to­we dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu syste­mo­wi chło­dze­nia skóry. Przed rozpo­czę­ciem tera­pii nasz specja­li­sta prze­pro­wa­dzi dokład­ny wywiad i oceni typ Twojej skóry oraz włosów, aby dosto­so­wać zabieg do Twoich indy­wi­du­al­nych potrzeb. Licz­ba sesji zale­ży od obsza­ru lecze­nia oraz typu i kolo­ru włosów, ale wiele osób zauwa­ża znacz­ną reduk­cję owło­sie­nia już po pierw­szych kilku sesjach.

Dlacze­go wybrać naszą klinikę?

Nasza klini­ka specja­li­zu­je się w epila­cji lase­ro­wej, oferu­jąc najnow­sze tech­no­lo­gie i indy­wi­du­al­ne podej­ście do każde­go klien­ta. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu syste­mu Prime­la­se Excel­len­ce HR gwaran­tu­je­my najwyż­szą skutecz­ność zabie­gów, zapew­nia­jąc naszym pacjen­tom trwa­łe i satys­fak­cjo­nu­ją­ce efekty.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Dzię­ki depi­la­cji lase­ro­wej Prime­la­se Excel­lent pacjent może cieszyć się osią­gnię­tym rezul­ta­tem (miłą w doty­ku, gład­ką skórą, bez wrasta­ją­cych włosków).

Bezpieczeństwo

Efek­ta­mi epila­cji lase­ro­wej są trwa­łe — macierz włosa jest nisz­czo­na na stałe (włos nie odra­sta). By podtrzy­mać efekt gład­kiej skóry, po upły­wie 1–2 lat zale­ca­my wyko­na­nie zabie­gu przypominającego.

Komfort

Dzię­ki wydaj­ne­mu syste­mo­wi chło­dzą­ce­mu (tech­no­lo­gii Crystal Freeze) lase­ro­we usuwa­nie owło­sie­nia jest prak­tycz­nie bezbo­le­sne. Nawet pacjen­ci o niskim progu bólu mogą więc skorzy­stać z tej meto­dy depilacji.

Częste pytania

 • Czy terapia depilacja laserem Primelase Excellent jest bolesna?

  Nie. Dzię­ki zasto­so­wa­niu syste­mu chło­dzą­ce­mu epila­cja Prime­la­se Excel­lent nie jest bardzo bole­sną proce­du­rą dla pacjenta.

 • Kiedy pojawią się pierwsze efekty?

  Wstęp­ne rezul­ta­ty w posta­ci znacz­nie prze­rze­dzo­nych włosów w obsza­rze zabie­go­wym są widocz­ne po około 2–4 tygo­dniach od zabie­gu (wówczas włosy zaczy­na­ją wypa­dać).  Nato­miast efekt final­ny jest widocz­ny po zakoń­cze­niu kura­cji, która w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­ne­go przy­pad­ku może skła­dać się z 4–8 sesji.

 • Czy efekty zabiegu depilacji laserowej są długotrwałe?

  Tak, osią­gnię­te efek­ty są trwa­łe — laser Prime­la­se Excel­lent umoż­li­wia perma­nent­ne usunię­cie owło­sie­nia z mniej­szych (np. wąsik, kark) lub więk­szych obsza­rów ciała (np. nogi, plecy). Warto dodać, że na skutecz­ność zabie­gu w dużej mierze wpły­wa prawi­dło­wy dobór para­me­trów lase­ra diodowego.

 • Czy epilacja Primelase Excellent wymaga powtórzeń?

  Tak, depi­la­cja lase­ro­wa wyma­ga co najmniej kilku sesji zabie­go­wych. Dokład­na licz­ba zabie­gów jest zawsze usta­la­na indy­wi­du­al­nie. Najczę­ściej jest to 4–8 sesji wyko­ny­wa­nych mniej więcej co 4–6 tygodni.

 • Ile czasu trwa zabieg depilacji laserowej?

  Wszyst­ko zale­ży od konkret­ne­go obsza­ru zabie­go­we­go. Proce­du­ra z wyko­rzy­sta­niem lase­ra diodo­we­go może trwać 15–45 minut.

 • Czy po zabiegu wymagana jest rekonwalescencja?

  Po lase­ro­wym usuwa­niu owło­sie­nia nie jest wyma­ga­na rekon­wa­le­scen­cja. Pacjent może od razu po epila­cji wrócić do codzien­nych obowiązków.

Przeciwwskazania

 • świe­ża opalenizna,
 • kremy z retinolem,
 • infek­cje w rejo­nie zabiegowym,
 • stoso­wa­nie leków i ziół światłouczulających,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia bliznowców,
 • łusz­czy­ca,
 • ciąża i laktacja,
 • choro­by nowotworowe.

Epilacja Primelase Excellent krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem depi­la­cji lase­ro­wej Prime­la­se Excel­lent koniecz­na jest wstęp­na konsul­ta­cja ze specja­li­stą. Podczas wizy­ty omawia­ne są wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia, szcze­gó­ło­wy plan laseroterapii.

2

Pierwszy zabieg

Epila­cja pole­ga na usuwa­niu zbęd­ne­go owło­sie­nia lase­rem diodo­wym. Emito­wa­ne przez urzą­dze­nie impul­sy trwa­ją­ce od 3 ms nisz­czą miesz­ki włoso­we  bez uszka­dza­nia skóry.

3

Kolejne zabiegi

Licz­ba sesji epila­cji zale­ży od konkret­ne­go przy­pad­ku i jest usta­la­na indy­wi­du­al­nie przez specja­li­stę, który wyko­nu­je lase­ro­te­ra­pię. Aby możli­we było osią­gnię­cie opty­mal­nych rezul­ta­tów zwykle potrze­ba 4–8 spotkań w gabinecie.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­ne efek­ty z użyciem lase­ra Prime­la­se Excel­lent są zauwa­żal­ne po około 2–4 tygo­dniach od wyko­na­nia pierw­sze sesji.

Epilacja Primelase Excellent okiem eksperta

90%

Trwa­łość efektów

Epila­cja lase­rem Prime­la­se Excel­lent daje perma­nent­ne efek­ty, zabieg jest komfor­to­wy i nieinwazyjny.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Potrze­ba zale­d­wie kilku sesji zabie­go­wych, aby pozbyć się proble­mu niechcia­ne­go owło­sie­nia na twarzy, jak i ciele.

Jak działa zabieg powiększania penisa?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub z leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Następ­nie perso­nel medycz­ny przy­go­to­wu­je prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym lub pobie­ra od pacjen­ta auto­lo­gicz­ną tkan­kę tłusz­czo­wą. W przy­pad­ku tej drugiej meto­dy mate­riał do prze­szcze­pu pozy­ski­wa­ny jest najczę­ściej z okolic brzu­cha, poślad­ków i/lub wewnętrz­nych części ud.

33

Druga faza

W przy­pad­ku prze­szcze­pu tkan­ki tłusz­czo­wej, mate­riał pobra­ny od pacjen­ta zosta­je odpo­wied­nio oczysz­czo­ny i przefiltrowany.

44

Trzecia faza

Prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym lub auto­lo­gicz­ny graft tłusz­czo­wy zosta­je poda­ny pod skórę peni­sa przy pomo­cy cien­kiej kaniuli.

55

Ostatnia faza

Ostat­nim etapem zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa jest rekonwalescencja.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry