Odmłodzenie twarzy o 10 lat? To możliwe!

Odkryj swój sposób na piękniejszy wygląd

Zasta­na­wiasz się nad podda­niem się zabie­go­wi medy­cy­ny este­tycz­nej, jednak zupeł­nie nie wiesz, który z nich wybrać? Zaufaj pora­dom eksper­tów Novo­derm, dokto­ra Krzysz­to­fa Teysle­ra i doktor Marty­ny Petry­kow­skiej- Teysler i ciesz się młodym wyglą­dem przez długi czas. A jeśli obawiasz się inwa­zyj­nych zabie­gów, mamy dla Ciebie dosko­na­łą wiado­mość. Może­my zapro­po­no­wać Ci deli­kat­ne zabie­gi, które dosko­na­le podkre­ślą Twoją urodę. Szcze­gól­nie pole­ca­my proce­du­ry łączo­ne, dzię­ki którym osią­gniesz maksi­mum efek­tów bez uciąż­li­we­go okre­su rekonwalescencji.

Idealne połączenie? My już je znamy!

Każdy pacjent jest inny, dlate­go do każde­go przy­pad­ku podcho­dzi­my indy­wi­du­al­nie. Jednak wielo­let­nia prak­ty­ka poma­ga nam wska­zać połą­cze­nia, które dosko­na­le spraw­dza­ją się u zdecy­do­wa­nej więk­szo­ści tych, którzy nam zaufa­li. Dla odmło­dze­nia twarzy o co najmniej 10 lat szcze­gól­nie pole­ca­my wyjąt­ko­wą kombi­na­cję 3 zabie­gów, takich jak:

  • wolu­me­tria – czyli popra­wa owalu twarzy oraz wygła­dze­nie bruzd za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go. Skóra stanie się lepiej napię­ta, podcią­gnię­ta, a jedno­cze­śnie zachwy­ca­ją­co gładka;
  • mezo­te­ra­pia – niesa­mo­wi­ty koktajl odżyw­czy uela­stycz­nia tkan­kę, popra­wia krąże­nie, rozświe­tla i doda­je młodzień­czej ener­gii. Dzię­ki prepa­ra­to­wi indy­wi­du­al­nie dobra­ne­mu do Twoje­go proble­mu możesz cieszyć się dosko­na­łym, sper­so­na­li­zo­wa­nym efektem;
  • botox – praw­dzi­wy klasyk wśród pogrom­ców zmarsz­czek, fanta­stycz­nie radzi sobie zarów­no z wygła­dze­niem tych już powsta­łych, jak i profi­lak­ty­ką poja­wia­nia się nowych bruzd i zała­mań skóry.

Na dobry wygląd składa się dobrze wyglądający owal twarzy, nawilżona, gładka, promienna skóra oraz wypłycone zmarszczki mimiczne.

Marzysz, aby cofnąć zegar dla swojej skóry i cieszyć się młodszym wyglądem? Przywróć twarzy wyjątkowy urok sprzed lat!

Umów się na konsultację w klinice Novoderm w Łodzi i ciesz się pięknem, za którym tęskniłaś.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry