Odmłodzenie twarzy o 10 lat? To możliwe!

zageszczanie wlosow

Odkryj swój sposób na piękniejszy wygląd

Zasta­na­wiasz się nad podda­niem się zabie­go­wi medy­cy­ny este­tycz­nej, jednak zupeł­nie nie wiesz, który z nich wybrać? Zaufaj pora­dom eksper­tów Novo­derm, dokto­ra Krzysz­to­fa Teysle­ra i doktor Marty­ny Petry­kow­skiej- Teysler i ciesz się młodym wyglą­dem przez długi czas. A jeśli obawiasz się inwa­zyj­nych zabie­gów, mamy dla Ciebie dosko­na­łą wiado­mość. Może­my zapro­po­no­wać Ci deli­kat­ne zabie­gi, które dosko­na­le podkre­ślą Twoją urodę. Szcze­gól­nie pole­ca­my proce­du­ry łączo­ne, dzię­ki którym osią­gniesz maksi­mum efek­tów bez uciąż­li­we­go okre­su rekonwalescencji.

Idealne połączenie? My już je znamy!

Każdy pacjent jest inny, dlate­go do każde­go przy­pad­ku podcho­dzi­my indy­wi­du­al­nie. Jednak wielo­let­nia prak­ty­ka poma­ga nam wska­zać połą­cze­nia, które dosko­na­le spraw­dza­ją się u zdecy­do­wa­nej więk­szo­ści tych, którzy nam zaufa­li. Dla odmło­dze­nia twarzy o co najmniej 10 lat szcze­gól­nie pole­ca­my wyjąt­ko­wą kombi­na­cję 3 zabie­gów, takich jak:

 • wolu­me­tria – czyli popra­wa owalu twarzy oraz wygła­dze­nie bruzd za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go. Skóra stanie się lepiej napię­ta, podcią­gnię­ta, a jedno­cze­śnie zachwy­ca­ją­co gładka;
 • mezo­te­ra­pia – niesa­mo­wi­ty koktajl odżyw­czy uela­stycz­nia tkan­kę, popra­wia krąże­nie, rozświe­tla i doda­je młodzień­czej ener­gii. Dzię­ki prepa­ra­to­wi indy­wi­du­al­nie dobra­ne­mu do Twoje­go proble­mu możesz cieszyć się dosko­na­łym, sper­so­na­li­zo­wa­nym efektem;
 • stymu­la­to­ry tkan­ko­we — zasto­so­wa­nie stymu­la­to­rów tkan­ko­wych w medy­cy­nie este­tycz­nej daje wiele korzy­ści, m.in. popra­wia elastycz­ność i jędr­ność skóry, redu­ku­je zmarszcz­ki i linie mimicz­ne, popra­wia kontur twarzy i ujędr­nia skórę.
 • botox – praw­dzi­wy klasyk wśród pogrom­ców zmarsz­czek, fanta­stycz­nie radzi sobie zarów­no z wygła­dze­niem tych już powsta­łych, jak i profi­lak­ty­ką poja­wia­nia się nowych bruzd i zała­mań skóry.

Wolumetria

 1. Wolu­me­tria twarzy to popu­lar­ny zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, który pole­ga na mode­lo­wa­niu rysów twarzy przy użyciu wypeł­nia­czy. Jest to bezpiecz­na i skutecz­na meto­da popra­wia­nia propor­cji i kształ­tu twarzy oraz reduk­cji widocz­no­ści zmarsz­czek i bruzd.
 2. W ramach zabie­gu wolu­me­trii twarzy lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej stosu­je wypeł­nia­cze, które są wstrzy­ki­wa­ne pod skórę w odpo­wied­nie miej­sca. Wypeł­nia­cze te są zwykle wyko­na­ne z kwasu hialu­ro­no­we­go lub hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia i dosto­so­wy­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjenta.
 3. Dzię­ki wolu­me­trii twarzy można popra­wić propor­cje twarzy, wypeł­nić ubyt­ki tkanek mięk­kich, zmniej­szyć widocz­ność bruzd i zmarsz­czek oraz nadać twarzy młod­szy i bardziej wypo­czę­ty wygląd. Efek­ty zabie­gu są natych­mia­sto­we i utrzy­mu­ją się przez kilka­na­ście miesięcy.
 4. Zabieg wolu­me­trii twarzy jest bezpiecz­ny i niein­wa­zyj­ny, co ozna­cza, że ​​pacjent nie potrze­bu­je długie­go czasu rekon­wa­le­scen­cji. Jednak jak każdy zabieg medycz­ny, również wolu­me­tria twarzy może wiązać się z pewny­mi ryzy­ka­mi taki­mi jak prze­mi­ja­ją­cy obrzęk czy zasi­nie­nia w miej­scu wkłucia.
 5. Jeśli chcesz popra­wić propor­cje swojej twarzy lub zmniej­szyć widocz­ność zmarsz­czek, to zabieg wolu­me­trii twarzy może być ideal­nym rozwią­za­niem. Warto skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który pomo­że Ci dobrać odpo­wied­ni wypeł­niacz i usta­lić plan zabiegu.

Mezoterapia

 1. Mezo­te­ra­pia to jedna z popu­lar­nych metod stoso­wa­nych w medy­cy­nie este­tycz­nej, która pole­ga na wpro­wa­dza­niu niewiel­kich dawek substan­cji aktyw­nych pod skórę za pomo­cą igły lub pisto­le­tu do mezo­te­ra­pii. Zabieg ten ma na celu popra­wie­nie wyglą­du skóry oraz reduk­cję widocz­no­ści zmarsz­czek, prze­bar­wień czy cellulitu.
 2. W zależ­no­ści od celu tera­pii, w trak­cie zabie­gu mezo­te­ra­pii mogą być stoso­wa­ne różne substan­cje aktyw­ne, takie jak kwas hialu­ro­no­wy, wita­mi­ny, amino­kwa­sy, pepty­dy, stymu­la­to­ry tkan­ko­we czy prze­ciw­u­tle­nia­cze. Dzia­ła­nie mezo­te­ra­pii pole­ga na stymu­lo­wa­niu proce­sów meta­bo­licz­nych w skórze, popra­wie krąże­nia i rege­ne­ra­cji tkanek oraz zwięk­sze­niu produk­cji kola­ge­nu i elastyny.
 3. Mezo­te­ra­pia jest zwykle stoso­wa­na w celu popra­wy kondy­cji skóry twarzy, szyi, dekol­tu, rąk czy ud, a także w lecze­niu cellu­li­tu czy rozstę­pów. Zabieg ten jest stosun­ko­wo bezpiecz­ny, ale wyma­ga odpo­wied­niej kwali­fi­ka­cji specja­li­sty oraz prze­strze­ga­nia zasad asep­ty­ki i antyseptyki.
 4. Warto podkre­ślić, że mezo­te­ra­pia jest jednym z najczę­ściej wyko­ny­wa­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej, co wyni­ka z jej skutecz­no­ści oraz stosun­ko­wo niskie­go ryzy­ka dzia­łań niepo­żą­da­nych. Zabieg ten jest szcze­gól­nie pole­ca­ny osobom z ozna­ka­mi starze­nia się skóry, szuka­ją­cym skutecz­nej meto­dy popra­wy jej kondycji.

Stymulatory tkankowe

 1. Stymu­la­to­ry tkan­ko­we w medy­cy­nie este­tycz­nej to prepa­ra­ty, które mają za zada­nie pobu­dzić proces rege­ne­ra­cji i odbu­do­wy tkanek, takich jak skóra, czy kości. Ich zasto­so­wa­nie w medy­cy­nie este­tycz­nej ma na celu popra­wę wyglą­du ciała oraz spowol­nie­nie proce­su starze­nia się skóry.
 2. Stymu­la­to­ry tkan­ko­we mogą być stoso­wa­ne w różnych zabie­gach este­tycz­nych, m.in. w mezo­te­ra­pii, wypeł­nia­niu zmarsz­czek, liftin­gu skóry czy powięk­sza­niu ust. Prepa­ra­ty te zawie­ra­ją substan­cje aktyw­ne, które pobu­dza­ją fibro­bla­sty, komór­ki odpo­wie­dzial­ne za produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny, a także zwięk­sza­ją prze­pływ krwi i pobu­dza­ją proce­sy meta­bo­licz­ne w skórze.
 3. Zasto­so­wa­nie stymu­la­to­rów tkan­ko­wych w medy­cy­nie este­tycz­nej daje wiele korzy­ści, m.in. popra­wia elastycz­ność i jędr­ność skóry, redu­ku­je zmarszcz­ki i linie mimicz­ne, popra­wia kontur twarzy i ujędr­nia skórę. Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się przez dłuż­szy czas niż w przy­pad­ku innych zabie­gów estetycznych.
 4. Jednym z najpo­pu­lar­niej­szych prepa­ra­tów stoso­wa­nych w medy­cy­nie este­tycz­nej jest kwas polim­le­ko­wy, który dzia­ła stymu­lu­ją­co na proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skóry i powo­du­je jej uela­stycz­nie­nie oraz popra­wę jej struk­tu­ry. Inne popu­lar­ne stymu­la­to­ry tkan­ko­we to m.in. kwas hialu­ro­no­wy, hydrok­sy­apa­tyt wapnia oraz polikaprolakton.
 5. Jeśli szukasz skutecz­nych i bezpiecz­nych metod popra­wy wyglą­du ciała, warto rozwa­żyć zabieg z użyciem stymu­la­to­rów tkan­ko­wych. Zawsze jednak nale­ży skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym specja­li­stą, który dobie­rze odpo­wied­ni prepa­rat i zapro­po­nu­je najlep­szą dla Ciebie terapię.

Botoks

 1. Botoks, czyli toksy­na botu­li­no­wa, to prepa­rat stoso­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej do reduk­cji zmarsz­czek mimicz­nych na twarzy. Zabieg pole­ga na wstrzyk­nię­ciu niewiel­kich dawek toksy­ny botu­li­no­wej pod skórę za pomo­cą cien­kiej igły.
 2. Dzia­ła­nie botok­su pole­ga na bloko­wa­niu impul­sów nerwo­wych, które powo­du­ją skur­cze mięśni mimicz­nych, odpo­wie­dzial­nych za powsta­wa­nie zmarsz­czek na twarzy. W wyni­ku zabie­gu botok­su mięśnie te ulega­ją osła­bie­niu, co powo­du­je reduk­cję zmarsz­czek oraz popra­wę wyglą­du skóry.
 3. Botoks jest zwykle stoso­wa­ny w celu reduk­cji zmarsz­czek na czole, w okoli­cy oczu (kurze łapki), między brwia­mi (lwia zmarszcz­ka) oraz w okoli­cy ust (zmarszcz­ki tzw. “kodek­su kresko­we­go”). Zabieg ten jest  bezpiecz­ny i daje szyb­kie efek­ty, które utrzy­mu­ją się przez około 3–4 miesią­ce. Regu­lar­ne stoso­wa­nie botok­su prowa­dzi do zmniej­sze­nia nawet utrwa­lo­nych zmarszczek.
 4. Botoks jest jednym z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej, co wyni­ka z jego skutecz­no­ści oraz stosun­ko­wo krót­kie­go czasu trwa­nia zabie­gu i braku rekon­wa­le­scen­cji. Zabieg botok­su jest szcze­gól­nie pole­ca­ny osobom z widocz­ny­mi zmarszcz­ka­mi mimicz­ny­mi, które chcą uzyskać szyb­ki efekt popra­wy wyglą­du skóry.
 5. Jednak­że, warto pamię­tać, że botoks jest prepa­ra­tem medycz­nym, który wyma­ga odpo­wied­niej kwali­fi­ka­cji i doświad­cze­nia specja­li­sty oraz prze­strze­ga­nia zasad asep­ty­ki i antyseptyki.

Przed podjęciem decyzji o chęci odmłodzenia twarzy zapraszamy na konsultację do naszych lekarzy.

Podczas konsultacji omówimy wszystkie piętra twarzy oraz zaproponujemy rozwiązania każdego problemu, który zwraca Państwa uwagę. Dodatkowo podpowiemy, które zabiegi zahamują powstawanie zmarszczek oraz zregenerują skórę.

Na dobry wygląd składa się dobrze wyglądający owal twarzy, nawilżona, gładka, promienna skóra oraz wypłycone zmarszczki mimiczne.

Marzysz, aby cofnąć zegar dla swojej skóry i cieszyć się młodszym wyglądem? Przywróć twarzy wyjątkowy urok sprzed lat!

Umów się na konsultację w klinice Novoderm w Łodzi i ciesz się pięknem, za którym tęskniłaś.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry