Plastyka krótkiego wędzidełka

Cennik

ZabiegCena
Plasty­ka krót­kie­go wędzidełka1000 zł
Frenuloplastyka (podcięcie wędzidełka napletka) Łódź

Czym jest plastyka krótkiego wędzidełka?

Frenuloplastyka (podcięcie wędzidełka napletka)

Wędzi­deł­ko znaj­du­je się na spodniej części męskie­go człon­ka. Jest to frag­ment skóry, który łączy głów­kę peni­sa (żołądź) z naplet­kiem. Jego zada­niem jest umoż­li­wie­nie ścią­gnię­cia naplet­ka w taki sposób, aby żołądź zosta­ła odkryta.

Niektó­rzy mężczyź­ni rodzą się z defek­tem anato­micz­nym, jakim jest zbyt krót­kie wędzi­deł­ko peni­sa. Może ono wpły­wać na odbiór este­tycz­ny narzą­du (defor­ma­cja żołę­dzi poprzez ścią­ga­nie jej szczy­tu w stro­nę podsta­wy człon­ka), ale również na jakość życia seksu­al­ne­go. Skró­co­ne wędzi­deł­ko może m.in. powo­do­wać dyskom­fort w trak­cie stosun­ku płcio­we­go. Z tego powo­du wielu Panów decy­du­je się na usunię­cie proble­mu meto­dą chirurgiczną.

Plasty­ka krót­kie­go wędzi­deł­ka to zabieg chirur­gicz­ny, pole­ga­ją­cy na prze­dłu­że­niu lub usunię­ciu krót­kie­go wędzi­deł­ka prącia. Wędzi­deł­ko to cien­ka fałda skóry łączą­ca spodnią stro­nę żołę­dzi peni­sa z naplet­kiem. U niektó­rych mężczyzn, zbyt krót­kie wędzi­deł­ko może prowa­dzić do bólu, pęknięć oraz ogra­ni­cze­nia rucho­mo­ści naplet­ka, co wpły­wa na komfort seksualny.

Dlacze­go Warto Rozwa­żyć ten zabieg?

 • Reduk­cja bólu i dyskom­for­tu: Plasty­ka pozwa­la na pozby­cie się bólu podczas erek­cji i stosun­ków seksualnych.
 • Popra­wa higie­ny: Ułatwia utrzy­ma­nie prawi­dło­wej higie­ny prącia, co może zmniej­szyć ryzy­ko infekcji.
 • Zwięk­sze­nie satys­fak­cji seksu­al­nej: Usunię­cie ogra­ni­czeń zwią­za­nych z krót­kim wędzi­deł­kiem może pozy­tyw­nie wpły­nąć na dozna­nia seksualne.

Proce­du­ra zabiegu:

Zabieg plasty­ki krót­kie­go wędzi­deł­ka zazwy­czaj prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i trwa około 30 minut. Proce­du­ra pole­ga na nacię­ciu i prze­dłu­że­niu wędzi­deł­ka, co pozwa­la na jego rozluź­nie­nie i zwięk­sze­nie elastycz­no­ści. Rekon­wa­le­scen­cja jest zazwy­czaj krót­ka, a pacjen­ci mogą wrócić do normal­nej aktyw­no­ści w ciągu kilku dni.

Po zabie­gu:

Po plasty­ce krót­kie­go wędzi­deł­ka pacjen­ci mogą ocze­ki­wać mini­mal­ne­go dyskom­for­tu, który łatwo jest kontro­lo­wać za pomo­cą zale­co­nych leków prze­ciw­bó­lo­wych. Ważne jest prze­strze­ga­nie zale­ceń leka­rza doty­czą­cych higie­ny i opie­ki poope­ra­cyj­nej, aby zapew­nić prawi­dło­we gojenie.

Ideal­ni kandydaci:

Zabieg jest zale­ca­ny dla mężczyzn, którzy doświad­cza­ją bólu, dyskom­for­tu lub ogra­ni­czeń w funk­cjo­no­wa­niu seksu­al­nym z powo­du krót­kie­go wędzidełka.

Podsu­mo­wa­nie:

Plasty­ka krót­kie­go wędzi­deł­ka to skutecz­na i bezpiecz­na meto­da lecze­nia, która może znaczą­co popra­wić jakość życia mężczyzn cier­pią­cych na skut­ki zbyt krót­kie­go wędzi­deł­ka. Dzię­ki prosto­cie zabie­gu, krót­kie­mu czaso­wi rekon­wa­le­scen­cji i mini­mal­nym ryzy­ku powi­kłań, jest to dosko­na­ła opcja dla tych, którzy chcą rozwią­zać ten problem raz na zawsze. Jeśli rozwa­żasz ten zabieg, skon­sul­tuj się z doświad­czo­nym urolo­giem, który oceni Twój przy­pa­dek i odpo­wie na wszyst­kie pytania.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Plasty­ka wędzi­deł­ka to zabieg skutecz­ny i znaczą­co popra­wia­ją­cy jakość życia. Wyko­nu­je się go tylko raz, dzię­ki czemu kosz­ty obsłu­gi medycz­nej również są pono­szo­ne jednorazowo.

Bezpieczeństwo

Plasty­ka wędzi­deł­ka jest zabie­giem mało­in­wa­zyj­nym i bezpiecz­nym. Powi­kła­nia zdarza­ją się bardzo rzad­ko i łatwo podda­ją się tera­pii. Nale­żą do nich najczę­ściej: zaczer­wie­nie­nie, krwa­wie­nie lub wysięk ropny, gorącz­ka, długo utrzy­mu­ją­cy się obrzęk w miej­scu zabiegowym.

Komfort

Plasty­ka wędzi­deł­ka peni­sa nie tylko popra­wia wygląd prącia, ale również wpły­wa korzyst­nie na jakość współ­ży­cia seksu­al­ne­go. Dzię­ki temu może przy­czy­niać się do podnie­sie­nia samo­oce­ny pacjen­ta, a w konse­kwen­cji – jego ogól­ne­go komfor­tu życia.

Pierw­sze efek­ty zabie­gu są widocz­ne od razu po jego zakoń­cze­niu. Pełne rezul­ta­ty uwydat­nia­ją się w ciągu kolej­nych 2 tygodni.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Plasty­ka wędzi­deł­ka zwykle wyko­ny­wa­na jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, dzię­ki czemu pacjent nie odczu­wa bólu. Zwykle stosu­je się krem znie­czu­la­ją­cy (nakła­da­ny na skórę przed przy­stą­pie­niem do pracy) lub iniek­cję środ­ka znie­czu­la­ją­ce­go pod skórę pacjenta.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Plasty­ka wędzi­deł­ka peni­sa trwa zwykle od 15 do 30 minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty plasty­ki wędzi­deł­ka utrzy­mu­ją się do końca życia.

Przeciwwskazania

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • aktyw­na infek­cja w miej­scu zabiegowym,
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków.

Powiększanie penisa krok po kroku

1

Konsultacja

Podczas konsul­ta­cji wstęp­nej odby­wa się usta­le­nie planu zabie­gu. Omawia­ne są spodzie­wa­ne efek­ty oraz możli­we skut­ki ubocz­ne proce­du­ry, Wyklu­cza­ne są również prze­ciw­wska­za­nia do prze­pro­wa­dze­nia zabie­gu chirurgicznego.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz prze­pro­wa­dza chirur­gicz­ne nacię­cie i wydłu­że­nie wędzi­deł­ka przy jedno­cze­snym zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miejscowego.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg jest jedno­ra­zo­wy i nie wyma­ga powtarzania.

4

Konsultacja kończąca

Jeże­li do zamknię­cia rany poza­bie­go­wej zosta­ną użyte szwy niewchła­nial­ne, pacjent musi zgło­sić się na ich zdję­cie po ok. 10–14 dniach od prze­pro­wa­dze­nia procedury.

Powiększanie penisa okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu trwa ok. 4 tygo­dnie. W tym czasie pacjent zobo­wią­za­ny jest do szcze­gól­nej dbało­ści o higie­nę osobi­stą oraz do wstrze­mięź­li­wo­ści seksu­al­nej. Musi również samo­dziel­nie zmie­niać opatru­nek ochron­ny wg instruk­cji otrzy­ma­nej od leka­rza. W ciągu pierw­szych 2 tygo­dni od prze­pro­wa­dze­nia proce­du­ry zale­ca­ne jest unika­nie prze­grze­wa­nia orga­ni­zmu – np. sauny, gorą­cych kąpie­li czy wyczer­pu­ją­ce­go wysił­ku fizycznego.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Plasty­kę wędzi­deł­ka prze­pro­wa­dza się jedno­ra­zo­wo. Jeże­li zabieg jest prze­pro­wa­dzo­ny prawi­dło­wo, nie ma potrze­by jego powtarzania.

Jak przebiega zabieg plastyki krótkiego wędzidełka?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do plasty­ki wędzi­deł­ka obej­mu­je konsul­ta­cję wstęp­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub leka­rzem urologiem.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia pacjen­to­wi znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Lekarz w umie­jęt­ny sposób naci­na wędzi­deł­ko peni­sa, a następ­nie ponow­nie je zszywa.

44

Trzecia faza

Rana zosta­je zamknię­ta za pomo­cą szwów wchła­nial­nych lub niewchła­nial­nych. Na miej­sce zabie­go­we zosta­je również zało­żo­ny opatru­nek ochronny.

55

Ostatnia faza

Pierw­sze efek­ty zabie­gu mogą zostać ocenio­ne natych­miast po jego zakończeniu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry