Blefaroplastyka

Cennik

ZabiegCena
plastyka powiek

Czym jest blefaroplastyka?

Skóra w okolicy oczu jest cienka, pozbawiona ochrony w postaci sebum i narażona na ruchy mimiczne, dlatego jednocześnie jest podatna na utratę jędrności, zwiotczenie i obrzęki.

Poza zmarszcz­ka­mi wokół oczu częstym proble­mem są cienie i worki, które stano­wią nadmiar luźnej skóry. Niekie­dy defekt ten wyni­ka także z groma­dze­nia się tkan­ki tłusz­czo­wej, czyli tzw. prze­pu­klin tłusz­czo­wych doty­czą­cych głów­nie dolnej powieki.

W naszej klinice kondycję skóry wokół oczu można poprawić wieloma metodami, spośród których widoczną zmianę uzyskuje się dzięki blefaroplastyce, czyli chirurgicznej plastyce czy też korekcie powiek. 

Jest to zabieg opera­cyj­ny, który pole­ga na usunię­ciu nadmia­ru zbęd­nej tkan­ki odpo­wie­dzial­nej za zabu­rze­nia este­tycz­ne, ale często również ogra­ni­cze­nie pola widze­nia spowo­do­wa­ne prze­sło­nię­ciem gałki ocznej przez wiot­ką skórę. Proce­du­ra może obej­mo­wać powie­ki górne, dolne lub obie jedno­cze­śnie. Plasty­ka powiek dedy­ko­wa­na jest osobom, które bory­ka­ją się z zaawan­so­wa­nym wiot­cze­niem skóry spowo­do­wa­nym upły­wem czasu, predys­po­zy­cja­mi gene­tycz­ny­mi, uraza­mi, scho­rze­nia­mi lub asymetrią.

Jakie korzy­ści przy­no­si blefaroplastyka?

Odmło­dze­nie wyglą­du: Blefa­ro­pla­sty­ka skutecz­nie redu­ku­je ozna­ki starze­nia wokół oczu, zapew­nia­jąc młod­szy i bardziej wypo­czę­ty wygląd.

Popra­wa widocz­no­ści: Dla wielu pacjen­tów opera­cja powiek nie tylko popra­wia este­ty­kę, ale także funk­cjo­nal­ność, elimi­nu­jąc problem ogra­ni­czo­ne­go pola widze­nia spowo­do­wa­ne­go przez opada­ją­ce powieki.

Trwa­łe rezul­ta­ty: W prze­ci­wień­stwie do niektó­rych innych proce­dur este­tycz­nych, blefa­ro­pla­sty­ka oferu­je długo­trwa­łe rezul­ta­ty, co spra­wia, że jest to inwe­sty­cja w wygląd na lata.

Szyb­ka rekon­wa­le­scen­cja: Mimo że jest to zabieg chirur­gicz­ny, okres rekon­wa­le­scen­cji po blefa­ro­pla­sty­ce jest stosun­ko­wo krót­ki, a więk­szość pacjen­tów może wrócić do swoich normal­nych aktyw­no­ści w ciągu kilku dni.

Dla kogo jest pole­ca­na blefaroplastyka?

Blefa­ro­pla­sty­ka jest pole­ca­na dla osób, które chcą popra­wić wygląd i kontur okolic oczu, usunąć nadmiar skóry na powie­kach lub pozbyć się worków pod ocza­mi, które spra­wia­ją wraże­nie ciągłe­go zmęcze­nia. Jest to ideal­ne rozwią­za­nie dla osób, u których zauwa­żal­ne są ozna­ki starze­nia się skóry wokół oczu oraz dla tych, którzy doświad­cza­ją dyskom­for­tu zwią­za­ne­go z opada­ją­cy­mi powie­ka­mi. Ważne jest, aby przed podję­ciem decy­zji o zabie­gu skon­sul­to­wać się ze specja­li­stą w dzie­dzi­nie chirur­gii plastycz­nej, który oceni indy­wi­du­al­ne potrze­by i pomo­że wybrać najlep­szą meto­dę leczenia.

Podsu­mo­wa­nie

Blefa­ro­pla­sty­ka oferu­je efek­tyw­ne i trwa­łe rozwią­za­nie dla osób poszu­ku­ją­cych sposo­bu na odmło­dze­nie spoj­rze­nia i popra­wę este­ty­ki okolic oczu. Dzię­ki tej proce­du­rze można nie tylko popra­wić wygląd, ale także funk­cjo­nal­ność powiek, co prze­kła­da się na lepszą jakość życia. Wybie­ra­jąc doświad­czo­ne­go chirur­ga i kieru­jąc się profe­sjo­nal­ną pora­dą, można cieszyć się natu­ral­nie pięk­nym i młod­szym wyglą­dem na lata.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Blefa­ro­pla­sty­ka pozwa­la w krót­kim czasie usunąć stosun­ko­wo dużą ilość skóry i/lub tkan­ki tłusz­czo­wej. Okoli­ca oka zosta­je napię­ta i odmło­dzo­na. Cena zabie­gu zale­ży od tego, czy korek­cie podda­wa­na jest powie­ka górna, dolna czy obie.

Bezpieczeństwo

Pierw­sze efek­ty blefa­ro­pla­sty­ki są widocz­ne po kilku-kilku­na­stu dniach, nato­miast final­ne zwykle można ocenić po 5–6 miesią­cach. Rezul­ta­ty są wielo­let­nie i wyraź­ne. Popra­wie ulega kształt okoli­cy oka, co wpły­wa pozy­tyw­nie na este­ty­kę całej twarzy.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym. Proce­du­ra prze­pro­wa­dza­na jest przez doświad­czo­nych specja­li­stów przy użyciu najnow­sze­go sprzę­tu. Najczę­ściej tego same­go dnia Pacjent może wrócić do domu.

Częste pytania

 • Jakie są wskazania do blefaroplastyki?

  Zabieg wyko­nu­je się u kobiet i mężczyzn z zaawan­so­wa­nym opada­niem powiek górnych i/lub dolnych. Decy­zję o blefa­ro­pla­sty­ce podej­mu­je się ze wzglę­dów este­tycz­nych, jak i w przy­pad­ku dyskom­for­tu zwią­za­ne­go z opada­niem powie­ki górnej, np. koniecz­no­ści mruże­nia oczu i gorsze­go widzenia.

 • Jak się przygotować do zabiegu?

  Przed zabie­giem nale­ży wyko­nać bada­nia wska­za­ne przez leka­rza. Na kilka dni przed termi­nem opera­cji koniecz­ne może być również odsta­wie­nie niektó­rych leków i używek, czy unika­nie opalania.

 • Jak dbać o oczy po blefaroplastyce?

  Po korek­cie powiek zale­ca się m.in. unika­nie wysił­ku, używek i rezy­gna­cję ze szkieł kontak­to­wych. Przez pewien czas utrzy­mu­je się obrzęk, który łago­dzi się zimny­mi kompre­sa­mi. Można przyj­mo­wać doust­ne środ­ki prze­ciw­bó­lo­we, ale często nie ma takiej potrze­by. Pacjent dosta­je dokład­ne instruk­cje doty­czą­ce zale­ceń pozabiegowych.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja
 • aktyw­na infek­cja skóry w okoli­cy oka lub błon śluzowych
 • infek­cja ogólnoustrojowa
 • nieure­gu­lo­wa­ne choro­by, np. cukrzy­ca, nadci­śnie­nie tętnicze
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków
 • względ­nie choro­by oczu – wyma­ga­na jest konsul­ta­cja okulistyczna

Blefaroplastyka krok po kroku

1

Konsultacja

Podczas konsul­ta­cji lekarz ocenia kondy­cję skóry. Specja­li­sta zleca bada­nia, jakim nale­ży się poddać. Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań omawia­ne są szcze­gó­ły doty­czą­ce prze­bie­gu blefa­ro­pla­sty­ki, z uwzględ­nie­niem ocze­ki­wań Pacjenta.

2

Pierwszy zabieg

W przy­pad­ku blefa­ro­pla­sty­ki powie­ki górnej w miej­scu natu­ral­ne­go zała­ma­nia fałdu skór­ne­go wyko­nu­je się nacię­cie, usuwa nadmiar tkan­ki i zakła­da szwy. Przy powie­ce dolnej wyko­nu­je się nacię­cie tuż pod brze­giem rzęsowym.

3

Kolejne zabiegi

Jest to zabieg jedno­ra­zo­wy – nie ma potrze­by jego powtarzania.

4

Konsultacja kończąca

Wizy­ta kontro­l­na odby­wa się po kilku dniach. Są wtedy zdej­mo­wa­ne szwy. Podczas wizy­ty kończą­cej Pacjent otrzy­mu­je wska­zów­ki doty­czą­ce pielę­gna­cji i profi­lak­ty­ki okoli­cy oczu.

Blefaroplastyka okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Szwy są zdej­mo­wa­ne po 4–10 dniach. Drob­ne rany zwykle goją się do dwóch tygo­dni. Najczę­ściej po kilku­na­stu dniach Pacjent może wrócić do pracy, a do pełnej aktyw­no­ści po ok. dwóch miesią­cach. Czas rekon­wa­le­scen­cji zale­ży m.in. od tego, czy opero­wa­na była jedna czy też obie powie­ki. Zwykle okres całko­wi­te­go wygo­je­nia nastę­pu­je po ok. 5–6 miesiącach.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zabieg daje długo­trwa­łe efek­ty, które utrzy­mu­ją się nawet 10 lat. Proce­du­ra nie usuwa jednak zmarsz­czek i nie chro­ni przed postę­pem proce­sów starze­nia się skóry, dlate­go pomi­mo wyraź­nych rezul­ta­tów warto dbać o pielę­gna­cję skóry i pamię­tać o profi­lak­ty­ce anti-age.

Jak działa blefaroplastyka?

11

Przygotowanie do zabiegu

Jest to zabieg chirur­gicz­ny, dlate­go koniecz­ne jest wyko­na­nie badań, m.in. morfo­lo­gii, moczu, czyn­ni­ków krze­pli­wo­ści krwi, ozna­cze­nia grupy krwi.

22

Pierwsza faza

Pacjent zosta­je przy­go­to­wa­ny do zabie­gu. Poda­wa­ne jest znie­czu­le­nie miej­sco­we lub ogólne.

33

Druga faza

Lekarz wyko­nu­je nacię­cia we wcze­śniej zazna­czo­nych miej­scach i wyci­na odpo­wied­nią ilość skóry oraz w razie potrze­by tkan­ki tłusz­czo­wej i rozcią­gnię­tych mięśni.

44

Trzecia faza

Zabieg kończy się zało­że­niem szwów i niewiel­kie­go opatrun­ku. Zwykle Pacjent pozo­sta­je w Klini­ce do czasu ustą­pie­nia dzia­ła­nia znie­czu­le­nia (kilka godzin).

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry