Nasi lekarze

lek. Krzysztof Teysler

właściciel Kliniki Novoderm, lekarz medycyny estetycznej

Absol­went Wydzia­łu Wojsko­wo-Lekar­skie­go Uniwer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Łodzi.

Specja­li­zu­ję się w korek­cji zmarsz­czek przy pomo­cy toksy­ny botu­li­no­wej, kwasów hialu­ro­no­wych, popra­wą kontu­rów twarzy za pomo­cą nici APTOS.

Zajmu­ję się także mezo­te­ra­pią, osoczem boga­to­płyt­ko­wym oraz laseroterapią.

Medy­cy­na este­tycz­na to moja pasja. Swoje umie­jęt­no­ści rozwi­ja­łem w 3 letniej Pody­plo­mo­wej Szko­le Medy­cy­ny Este­tycz­nej Polskie­go Towa­rzy­stwa Lekar­skie­go w Warsza­wie. Zaję­cia prowa­dzo­ne pod okiem dr Andrze­ja Igna­ciu­ka — prekur­so­ra medy­cy­ny este­tycz­nej w Polsce były praw­dzi­wą inspi­ra­cją do pogłę­bia­nia wiedzy. Dodat­ko­we certy­fi­ka­ty otrzy­ma­łem z tytu­łu szko­leń w reno­mo­wa­nych klini­kach medy­cy­ny estetycznej.

Konfe­ren­cje i kongre­sy w tym między­na­ro­do­we z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej są dla mnie praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią. Zdoby­ta wiedza to zado­wo­le­nie moich Pacjen­tów które prze­kła­da się na zaufa­nie jakim mnie darzą. 

lek. Martyna Petrykowska-Teysler

lekarz medycyny estetycznej

W łódz­kiej klini­ce Novo­derm specja­li­zu­ję się w niwe­lo­wa­niu oznak starze­nia i wydo­by­wam natu­ral­ne pięk­no moich Pacjen­tek, które chęt­nie zapi­su­ją się do mnie na zabie­gi usuwa­nia zmarsz­czek, mode­lo­wa­nia owalu twarzy czy liftin­gu policzków.

Z wiel­ką pasją i zaan­ga­żo­wa­niem wyko­nu­ję zabie­gi wypeł­nia­cza­mi, które odmła­dza­ją twarz — takie jak unosze­nie i mode­lo­wa­nie policz­ków, mode­lo­wa­nie nosa, wypeł­nia­nie zmarsz­czek mimicz­nych, wypeł­nia­nie okolic skro­ni, mode­lo­wa­nie brody i żuchwy oraz wypeł­nia­nie doli­ny łez.

Medy­cy­na este­tycz­na to moja pasja. Swoją wiedzę nieustan­nie pogłę­biam, uczest­ni­cząc w licz­nych konfe­ren­cjach i kongresach.

Zado­wo­le­nie moich Pacjen­tek z efek­tów zabie­gów, które wyko­nu­ję, spra­wia, że moja praca jest dla mnie praw­dzi­wą przyjemnością. 

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry