Nasi lekarze

lek. Krzysztof Teysler

właściciel Kliniki Novoderm

Absol­went Wydzia­łu Wojsko­wo-Lekar­skie­go Uniwer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Łodzi.

Specja­li­zu­ję się w korek­cji zmarsz­czek przy pomo­cy toksy­ny botu­li­no­wej, kwasów hialu­ro­no­wych, popra­wą kontu­rów twarzy za pomo­cą nici APTOS.

Zajmu­ję się także mezo­te­ra­pią, osoczem boga­to­płyt­ko­wym oraz laseroterapią.

Medy­cy­na este­tycz­na to moja pasja. Swoje umie­jęt­no­ści rozwi­ja­łem w 3 letniej Pody­plo­mo­wej Szko­le Medy­cy­ny Este­tycz­nej Polskie­go Towa­rzy­stwa Lekar­skie­go w Warsza­wie. Zaję­cia prowa­dzo­ne pod okiem dr Andrze­ja Igna­ciu­ka — prekur­so­ra medy­cy­ny este­tycz­nej w Polsce były praw­dzi­wą inspi­ra­cją do pogłę­bia­nia wiedzy. Dodat­ko­we certy­fi­ka­ty otrzy­ma­łem z tytu­łu szko­leń w reno­mo­wa­nych klini­kach medy­cy­ny estetycznej.

Konfe­ren­cje i kongre­sy w tym między­na­ro­do­we z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej są dla mnie praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią. Zdoby­ta wiedza to zado­wo­le­nie moich Pacjen­tów które prze­kła­da się na zaufa­nie jakim mnie darzą. 

Aleksandra Zając-Krawczyk

Ukoń­czy­łam kieru­nek lekar­sko-denty­stycz­ny na Uniwer­sy­te­cie Medycz­nym w Łodzi. Wcze­śniej studio­wa­łam również kieru­nek kosme­to­lo­gia. Pod koniec studiów stoma­to­lo­gicz­nych odkry­łam medy­cy­nę este­tycz­ną, która okaza­ła się dla mnie ideal­nym połą­cze­niem pasji do sztu­ki, medy­cy­ny oraz natu­ral­ne­go, młode­go i zdro­we­go wyglądu.

Stoma­to­lo­gia nauczy­ła mnie perfek­cyj­nej anato­mii twarzy oraz bezpiecz­ne­go lecze­nia pacjen­tów, kosme­to­lo­gia ukształ­to­wa­ła poczu­cie este­ty­ki twarzy, dbało­ści o zacho­wa­nie propor­cji oraz przy­wra­ca­nie młodzień­cze­go wyglą­du i elimi­na­cja niedoskonałości.

Zabie­gi, w których się specja­li­zu­ję to elimi­na­cja zmarsz­czek i wypeł­nia­nie kwasem hialu­ro­no­wym, w szcze­gól­no­ści mode­lo­wa­nie ust.

Wyko­nu­ję również zabie­gi przy­wra­cą­ją­ce młodość takie jak mezo­te­ra­pia twarzy indy­wi­du­al­nie dobra­ny­mi prepa­ra­ta­mi, osoczem boga­to­płyt­ko­wym, fibry­ną boga­to­płyt­ko­wą oraz usuwa­nie zmarsz­czek toksy­ną botulinową.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry