Nasi lekarze

lek. Krzysztof Teysler

właściciel Kliniki Novoderm, lekarz medycyny estetycznej

Absol­went Wydzia­łu Wojsko­wo-Lekar­skie­go Uniwer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Łodzi.

Moje ulubio­ne zabie­gi to chirur­gia odtwór­cza włosów oraz mode­lo­wa­nie twarzy- tzw. wolumetria.

Nowe włosy czy znacz­nie odmło­dzo­na twarz daje nam poczu­cie real­ne­go odmłodzenia. 

Jako lekarz specja­li­zu­ją­cy się w medy­cy­nie este­tycz­nej, moim nadrzęd­nym celem jest wspie­ra­nie moich pacjen­tów w ich dąże­niu do osią­gnię­cia poczu­cia pełne­go zado­wo­le­nia z własne­go wyglą­du. W mojej prak­ty­ce łączę nauko­wą precy­zję z arty­stycz­nym wyczu­ciem, aby dostar­czać rozwią­za­nia este­tycz­ne, które są nie tylko skutecz­ne, ale także harmo­nij­nie współ­gra­ją z natu­ral­ny­mi cecha­mi każde­go pacjenta.

Moje podej­ście opie­ra się na głębo­kim zrozu­mie­niu indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań. Każde konsul­ta­cje zaczy­nam od szcze­gó­ło­wej rozmo­wy, podczas której staram się zrozu­mieć nie tylko konkret­ne pragnie­nia pacjen­ta, ale również jego ogól­ny stan zdro­wia i styl życia. Ta wstęp­na rozmo­wa jest dla mnie kluczo­wa, aby móc stwo­rzyć sper­so­na­li­zo­wa­ny plan lecze­nia, który odpo­wia­da na unikal­ne potrze­by każde­go pacjenta.

W mojej prak­ty­ce, bezpie­czeń­stwo pacjen­ta jest zawsze prio­ry­te­tem. Dokła­dam wszel­kich starań, aby każdy zabieg był prze­pro­wa­dza­ny z najwyż­szą staran­no­ścią i według najostrzej­szych stan­dar­dów medycz­nych. Jestem zdecy­do­wa­nie prze­ciw­ny prze­sad­nym lub niepo­trzeb­nym zabie­gom; zamiast tego, skupiam się na osią­gnię­ciu natu­ral­nie wyglą­da­ją­cych, subtel­nym efek­tów, które podkre­śla­ją i wzmac­nia­ją natu­ral­ne pięk­no moich pacjentów.

Eduka­cja jest dla mnie ważnym aspek­tem pracy z pacjen­ta­mi. Dzie­lę się wiedzą na temat proce­sów starze­nia się skóry i możli­wo­ści, jakie oferu­je współ­cze­sna medy­cy­na este­tycz­na, aby pomóc pacjen­tom podej­mo­wać świa­do­me decy­zje. Moim celem jest nie tylko udzie­le­nie natych­mia­sto­wej pomo­cy, ale także prze­ka­za­nie narzę­dzi do długo­ter­mi­no­wej pielę­gna­cji i utrzy­ma­nia zdro­we­go, młodzień­cze­go wyglądu.

Moje doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści zosta­ły ugrun­to­wa­ne na solid­nym wykształ­ce­niu medycz­nym i ciągłym dosko­na­le­niu zawo­do­wym poprzez uczest­nic­two w licz­nych kursach, warsz­ta­tach i konfe­ren­cjach na całym świe­cie. Jestem zawsze na bieżą­co z najnow­szy­mi osią­gnię­cia­mi i tech­ni­ka­mi w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, aby móc ofero­wać moim pacjen­tom najbar­dziej inno­wa­cyj­ne i skutecz­ne zabiegi.

Zapra­szam do mojej klini­ki, gdzie razem może­my praco­wać nad reali­za­cją Twoich celów este­tycz­nych w bezpiecz­ny, profe­sjo­nal­ny i prze­my­śla­ny sposób. Wierzę, że każdy zasłu­gu­je na to, by czuć się dobrze we własnej skórze, i jestem tutaj, aby Ci w tym pomóc. 

lek. Martyna Petrykowska-Teysler

lekarz medycyny estetycznej

Absol­went­ka Wydzia­łu Wojsko­wo-Lekar­skie­go Uniwer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Łodzi.

W łódz­kiej klini­ce Novo­derm specja­li­zu­ję się w niwe­lo­wa­niu oznak starze­nia i wydo­by­wam natu­ral­ne pięk­no moich Pacjen­tek, które chęt­nie zapi­su­ją się do mnie na zabie­gi usuwa­nia zmarsz­czek, mode­lo­wa­nia owalu twarzy czy liftin­gu policzków.

Z wiel­ką pasją i zaan­ga­żo­wa­niem wyko­nu­ję zabie­gi wypeł­nia­cza­mi, które odmła­dza­ją twarz — takie jak unosze­nie i mode­lo­wa­nie policz­ków, mode­lo­wa­nie nosa, wypeł­nia­nie zmarsz­czek mimicz­nych, wypeł­nia­nie okolic skro­ni, mode­lo­wa­nie brody i żuchwy oraz wypeł­nia­nie doli­ny łez.

Medy­cy­na este­tycz­na to moja pasja. Swoją wiedzę nieustan­nie pogłę­biam, uczest­ni­cząc w licz­nych konfe­ren­cjach i kongresach.

Zado­wo­le­nie moich Pacjen­tek z efek­tów zabie­gów, które wyko­nu­ję, spra­wia, że moja praca jest dla mnie praw­dzi­wą przyjemnością. 

lek. Ariel Dawid Dziedzic

specjalista urologii, FEBU

Jestem absol­wen­tem Wydzia­łu Lekar­skie­go Uniwer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Łodzi. W łódz­kiej klini­ce Novo­derm zajmu­ję się komplek­so­wą diagno­sty­ką i lecze­niem urolo­gicz­nym. Prowa­dzę konsul­ta­cje urolo­gicz­ne, diagno­zu­ję i prze­pro­wa­dzam zabie­gi w obrę­bie prącia i mosz­ny, w tym z zakre­su urolo­gii este­tycz­nej. Doświad­cze­nie zabie­go­we w dzie­dzi­nie Urolo­gii zdoby­wam nieprze­rwa­nie od 2013 roku, m.in. w Oddzia­le Urolo­gicz­nym Pabia­nic­kie­go Centrum Medycznego.

Szcze­gól­nie inte­re­su­je mnie nowo­cze­sna endo­uro­lo­gia oraz diagno­sty­ka ultra­so­no­gra­ficz­na. Poza codzien­ną, wielo­let­nią prak­ty­ką w szpi­ta­lach i klini­kach, posze­rzam swoją wiedzę na licz­nych konfe­ren­cjach i kongre­sach oraz zdoby­wam doświad­cze­nie na wielu stażach i kursach. Komfort i bezpie­czeń­stwo Pacjen­ta to moje priorytety. 

Nasi kosmetolodzy

mgr Emilia Ścieszko

kosmetolog, trycholog, dietetyk

Jestem absol­went­ką dwóch kierun­ków studiów – Kosme­to­lo­gii oraz Diete­ty­ki na Uniwer­sy­te­cie Medycz­nym w Łodzi. Pozwa­la mi to holi­stycz­nie podcho­dzić do proble­mów skór­nych moich pacjen­tów i łączyć tera­pie kosme­to­lo­gicz­ne z prze­ana­li­zo­wa­niem spoży­wa­nych produk­tów i ich wpły­wu na skórę. Rozu­miem komplek­so­wość proble­mów skór­nych i potra­fię odpo­wied­nio zdia­gno­zo­wać potrze­by skóry, co jest kluczem do skutecz­nych efek­tów zabiegowych.

Posia­dam boga­tą wiedzę teore­tycz­ną i prak­tycz­ną, zdoby­tą podczas wielo­let­niej prak­ty­ki oraz licz­nych szko­leń i kursów. Stale posze­rzam moje kompe­ten­cje, aby być na bieżą­co z najnow­szy­mi tren­da­mi i tech­no­lo­gia­mi w dzie­dzi­nie kosme­to­lo­gii. To pozwa­la mi ofero­wać zabie­gi, które są nie tylko skutecz­ne, ale również bezpiecz­ne i dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb każde­go pacjenta.

Pasja do pracy i miłość do poma­ga­nia innym w osią­ga­niu ich celów tera­peu­tycz­nych i este­tycz­nych są tym, co mnie napę­dza. Ta pasja jest widocz­na w każdym wyko­na­nym zabie­gu i w każdym uśmie­chu zado­wo­lo­ne­go pacjenta. 

mgr Aleksandra Zielińska

kosmetolog

Absol­went­ka wydzia­łu farma­ceu­tycz­ne­go Uniwer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Łodzi.

W łódz­kiej klini­ce Novo­derm zajmu­je się kosme­to­lo­gią holi­stycz­ną obej­mu­ją­cą popra­wę wyglą­du zarów­no skóry twarzy jak i ciała. Głów­nie  uwagę skupiam na nowo­cze­snych tech­no­lo­giach wpły­wa­ją­cych pozy­tyw­nie na sylwet­kę  takich jak ender­mo­lo­gia LPG i elek­tro­sty­mu­la­cja mięśni  oraz tera­piach skór proble­ma­tycz­nych do których nale­żą  peelin­gi chemicz­ne, mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa, oczysz­cza­nie wodo­ro­we lub zabie­gi tera­peu­tycz­ne dosto­so­wa­ne do potrzeb skóry pacjen­ta. Szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dza­ją u mnie natu­ral­ne zabie­gi lifin­gu­ja­ce opie­ra­ją­ce się na wzmoc­nie­niu poszcze­gól­nych mięśni twarzy bez użycia skal­pe­la. A moja głów­na zasa­da pracy brzmi „nic nie daje tak dużej satys­fak­cji jak zado­wo­le­nie klien­ta i efek­tyw­ność wyko­na­ne­go zabiegu”. 

Nasza klinika

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry