NeoDerm Rf — radiofrekwencja mikroigłowa

Cennik

ZabiegCena
Twarz800 zł
Pakiet 3 zabie­gów na twarz2000 zl
Twarz i szyja950 zł
Twarz, szyja, i dekolt1050 zł
Wybra­na partia ciała800 zł
Lecze­nie łysienia1200 zł
Pakiet 3 zabie­gów lecze­nia łysienia3000 zl

Czym jest SecretDerm Rf?

NeoDerm Rf to nowatorski system mikroigłowy zaprojektowany w celu stymulacji i przebudowy kolagenu oraz przeciwdziałania typowym oznakom starzenia.

Ideal­nie nada­je się do stoso­wa­nia u pacjen­tów, którzy chcą zrewi­ta­li­zo­wać i odświe­żyć wygląd swojej skóry. Dzię­ki zasto­so­wa­niu tej meto­dy, możli­we jest szyb­kie i skutecz­ne pozby­cie się zmarsz­czek, blizn i rozstę­pów, a także ujędr­nie­nie i odży­wie­nie tkanek. Urzą­dze­nie jest wypo­sa­żo­ne w wymien­ne mikro­igły, dzię­ki którym możli­wa jest praca na różnych głębo­ko­ściach skóry. Zabie­gi są dosto­so­wy­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta, dzię­ki czemu wyka­zu­ją wyjąt­ko­wą skutecz­ność. Nowo­cze­sna meto­da jest mini­mal­nie inwa­zyj­na i deli­kat­na oraz bezpiecz­na dla skóry. Świet­nie spraw­dza się dla pacjen­tów w każdym wieku. Zabieg powi­nien być powta­rza­ny do osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cych efektów.

Obszary zastosowania zabiegu urządzeniem NeoDerm Rf

 • Okoli­ce ust, nosa, oczu.
 • Bruz­dy nosowo-wargowe.
 • Cała twarz.
 • Wybra­ne obsza­ry ciała, w tym pier­si, brzuch, uda.
 • Skóra głowy

Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa to inno­wa­cyj­ny zabieg kosme­tycz­ny, który zyskał uzna­nie jako jedna z najsku­tecz­niej­szych metod niein­wa­zyj­ne­go liftin­gu skóry. Proce­du­ra ta jest ideal­nym rozwią­za­niem dla osób poszu­ku­ją­cych efek­tyw­ne­go sposo­bu na popra­wę wyglą­du swojej skóry bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym opera­cjom chirur­gicz­nym. Zabieg radio­fre­kwen­cji mikro­igło­wej łączy w sobie zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie mikro­igło­wa­nia i radio­fre­kwen­cji, oferu­jąc spek­ta­ku­lar­ne efek­ty w zakre­sie odmła­dza­nia, rege­ne­ra­cji oraz popra­wy ogól­nej kondy­cji skóry. W poniż­szym tekście przy­bli­ży­my, czym jest ta meto­da, jakie przy­no­si korzy­ści i dlacze­go warto się na nią zdecydować.

Co to jest radiofrekwencja mikroigłowa?

Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa to proce­du­ra este­tycz­na, która wyko­rzy­stu­je specja­li­stycz­ny sprzęt do jedno­cze­sne­go wyko­na­nia mikro­igło­wa­nia skóry oraz zasto­so­wa­nia ener­gii radio­wej. Dzię­ki połą­cze­niu tych dwóch metod, zabieg pozwa­la na głębo­ką stymu­la­cję skóry, co skut­ku­je jej inten­syw­ną rege­ne­ra­cją i odbu­do­wą. Proces ten inicju­je natu­ral­ną produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny, kluczo­wych skład­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za jędr­ność i elastycz­ność skóry.

Korzyści radiofrekwencji mikroigłowej

Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa oferu­je szereg korzy­ści, w tym:

 • Wyraź­ne zmniej­sze­nie widocz­no­ści zmarsz­czek i linii mimicznych,
 • Popra­wa jędr­no­ści i napię­cia skóry,
 • Zmniej­sze­nie blizn, w tym tych potrądzikowych,
 • Reduk­cja rozstę­pów i popra­wa tekstu­ry skóry,
 • Wyrów­na­nie kolo­ry­tu skóry i reduk­cja przebarwień,
 • Mini­ma­li­za­cja porów oraz popra­wa ogól­nej kondy­cji skóry.

Dla kogo jest polecana?

Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa jest pole­ca­na dla osób w każdym wieku, które chcą popra­wić wygląd i kondy­cję swojej skóry. Jest to szcze­gól­nie dobry wybór dla osób zmaga­ją­cych się z ozna­ka­mi starze­nia, blizna­mi, rozstę­pa­mi, nierów­nym kolo­ry­tem skóry czy powięk­szo­ny­mi pora­mi. Zabieg jest bezpiecz­ny dla wszyst­kich typów skóry i może być dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjenta.

Jak przebiega zabieg?

Zabieg radio­fre­kwen­cji mikro­igło­wej zwykle trwa od 30 do 60 minut. Przed rozpo­czę­ciem proce­du­ry skóra jest odpo­wied­nio przy­go­to­wa­na i znie­czu­lo­na, aby zapew­nić komfort pacjen­to­wi. Następ­nie, przy użyciu specja­li­stycz­ne­go urzą­dze­nia, wyko­nu­je się mikro­igło­wa­nie w połą­cze­niu z apli­ka­cją ener­gii radio­wej. Po zabie­gu może wystą­pić lekkie zaczer­wie­nie­nie i obrzęk, które zazwy­czaj ustę­pu­ją w ciągu kilku dni. Efek­ty są stop­nio­wo widocz­ne, a pełne rezul­ta­ty można ocenić po kilku miesią­cach, w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nej reak­cji skóry.

Dlaczego warto wybrać radiofrekwencję mikroigłową?

Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa to dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla bardziej inwa­zyj­nych metod odmła­dza­nia, oferu­ją­ca długo­trwa­łe i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty. Zabieg jest bezpiecz­ny, stosun­ko­wo bezbo­le­sny i nie wyma­ga długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Co więcej, dzię­ki możli­wo­ści dosto­so­wa­nia para­me­trów urzą­dze­nia, proce­du­ra może być precy­zyj­nie dopa­so­wa­na do specy­ficz­nych potrzeb każde­go pacjen­ta, co prze­kła­da się na wyso­ką skutecz­ność i zado­wo­le­nie z uzyska­nych rezultatów.

Decy­du­jąc się na radio­fre­kwen­cję mikro­igło­wą, wybie­rasz nowo­cze­sną meto­dę, która skutecz­nie popra­wi wygląd Twojej skóry, przy­wra­ca­jąc jej młodzień­czy blask i jędrność.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg jest wyjąt­ko­wo skutecz­ny, ze wzglę­du na możli­wość dosto­so­wa­nia proce­du­ry do indy­wi­du­al­nych potrzeb skóry pacjen­ta. Cena jest uzależ­nio­na od rozle­gło­ści miej­sca zabiegowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest mini­mal­nie inwa­zyj­ny, a przez to w pełni bezpiecz­ny. Nie wyma­ga rekonwalescencji.

Komfort

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, a dzię­ki temu bezbolesny.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Efek­ty są widocz­ne już po pierw­szym zabie­gu przy użyciu NeoDerm Rf. Dla uzyska­nia najlep­szych możli­wych rezul­ta­tów zale­ca się jednak wyko­na­nie 3–4 sesji w kilku­ty­go­dnio­wych odstę­pach czaso­wych (zgod­nie z zale­ce­niem kosmetologa).

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg trwa ok. 15–20 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Możli­wym efek­tem niepo­żą­da­nym po zabie­gu jest krót­ko­trwa­łe zaczer­wie­nie­nie skóry, które znika samo­ist­nie po około 3–4 godzinach.

Przeciwwskazania

 • Ciąża.
 • Choro­ba nowotworowa.
 • Otwar­te rany lub zmia­ny choro­bo­we skóry.
 • Wszcze­pio­ne urzą­dze­nia elektryczne.
 • Zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi.
 • Tera­pia przeciwzakrzepowa.
 • Skłon­ność do bliznowców.

Radiofrekwencja mikroigłowa krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja  ze specja­li­stą ma na celu usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg pole­ga na przy­sta­wia­niu do skóry pacjen­ta specja­li­stycz­nej głowi­cy, wypo­sa­żo­nej w mikro­igi­ły o różnych długo­ściach. Nakłu­wa­nie tkanek powo­du­je powsta­wa­nie drob­nych punk­tów koagu­la­cji, które pobu­dza­ją orga­nizm do wzmo­żo­nej produk­cji włókien kolagenowych.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi prze­bie­ga­ją w taki sam sposób, co pierw­szy. Ich licz­ba jest uzależ­nio­na od potrzeb skóry pacjenta.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­na ocena efek­tów zabie­gu jest możli­wa niemal natych­miast po jego wyko­na­niu. Aby uzyskać długo­trwa­ły i maksy­mal­ny efekt, zale­ca się wyko­na­nie 2–3 zabie­gów w miesięcz­nych odstę­pach czaso­wych. U więk­szo­ści osób nale­ży spodzie­wać się całko­wi­cie trwa­łe­go efek­tu, warto jednak regu­lar­nie (co 1–2 lata) wyko­ny­wać zabie­gi przypominające.

Jak działa urządzenie NeoDerm Rf?

11

Przygotowanie do zabiegu

Zabie­gi przy użyciu NeoDerm Rf nie wyma­ga­ją specjal­ne­go przy­go­to­wa­nia ze stro­ny pacjenta.

22

Pierwsza faza

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia zabie­gu specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę pacjen­ta i poda­je znie­czu­le­nie miejscowe.

33

Druga faza

Miej­sce zabie­go­we jest nakłu­wa­ne igła­mi wpro­wa­dza­ny­mi na głębo­kość 0.5–3.5 mm, które emitu­ją falę radiową.

44

Trzecia faza

Pod wpły­wem ener­gii radio­wej tkan­ki nagrze­wa­ją się, a powsta­łe w ten sposób punk­ty koagu­la­cji stymu­lu­ją skórę do produk­cji kolagenu.

55

Ostatnia faza

Skóra napi­na się i ujędr­nia, zmarszcz­ki ulega­ją wygła­dze­niu, rozstę­py i blizny stają się mniej widoczne.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry