Usunięcie laserem grudek perlistych

Cennik

ZabiegCena
Usuwa­nie grudek perli­stych prącia1200 zł
Usuwa­nie kasza­ków mosznyod 400 zł (w zależ­no­ści od ilości i wiel­ko­ści zmian)
grudki perliste prącia - leczenie Łódź

Czym jest usunięcie laserem grudek perlistych?

Grudki perliste prącia – leczenie laserowe

Grud­ki perli­ste prącia to rodzaj naro­śli, które zwykle poja­wia­ją się w górnej części narzą­du. Mają jasne zabar­wie­nie i nieco wydłu­żo­ny kształt. Bywa­ją mylo­ne z wiru­so­wy­mi kłyk­ci­na­mi. Nie są jednak wyni­kiem infek­cji intym­nej ani choro­by wene­rycz­nej. Przy­czy­ny wystę­po­wa­nie tych zmian fizjo­lo­gicz­nych to zazwyczaj:

 • zatka­ne gruczo­ły łojowe,
 • zabu­rze­nia hormonalne,
 • zabu­rze­nia metabolizmu,
 • niedo­bór niektó­rych witamin,
 • skłon­no­ści gene­tycz­ne (dzie­dzicz­ność),
 • nieod­po­wied­nia higiena.

Grud­ki perli­ste wystę­pu­ją u w pełni spraw­nych mężczyzn i są całko­wi­cie niegroź­ne dla zdro­wia. Stano­wią nato­miast problem este­tycz­ny, dlate­go też pacjen­ci często chcą się ich pozbyć. Dużo zale­ży od licz­by zmian skór­nych, ich wiel­ko­ści oraz umiej­sco­wie­nia w obrę­bie prącia.

Lase­ro­we usuwa­nie grudek perli­stych pole­ga na odpa­ro­wa­niu zmian skór­nych przy pomo­cy odpo­wied­nio skali­bro­wa­nych wiązek świetl­nych. W miej­scach kontak­tu lase­ra ze skórą powsta­ją mikro­usz­ko­dze­nia, które dodat­ko­wo pobu­dza­ją orga­nizm do wszczę­cia proce­su regeneracji.

Grud­ki perli­ste prącia to powszech­ny i całko­wi­cie nieszko­dli­wy stan, który może jednak powo­do­wać dyskom­fort psychicz­ny i obni­żać pewność siebie u mężczyzn. Dzię­ki postę­pom w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, istnie­je skutecz­na i bezpiecz­na meto­da na ich usunię­cie – lase­ro­wa tera­pia. W naszej klini­ce oferu­je­my zabieg usuwa­nia grudek perli­stych prącia, który jest szyb­ki, efek­tyw­ny i daje trwa­łe rezultaty.

Dlacze­go laser?

Zabieg lase­ro­wy to obec­nie jedna z najbar­dziej zaawan­so­wa­nych i reko­men­do­wa­nych metod usuwa­nia grudek perli­stych. Laser pozwa­la na precy­zyj­ne usunię­cie wypu­kło­ści bez uszko­dze­nia otacza­ją­cej tkan­ki, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko powi­kłań i skra­ca­jąc czas rekon­wa­le­scen­cji. Co więcej, tera­pia lase­ro­wa redu­ku­je dyskom­fort do mini­mum, a jej efek­ty są długotrwałe.

Prze­bieg zabiegu

Zabieg usuwa­nia grudek perli­stych prącia lase­rem jest prze­pro­wa­dza­ny w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych i trwa zazwy­czaj nie dłużej niż 30 minut. Po zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, specja­li­sta precy­zyj­nie kieru­je wiąz­kę lase­ra na obsza­ry wyma­ga­ją­ce inter­wen­cji. Proce­du­ra jest prak­tycz­nie bezbo­le­sna, a pacjen­ci mogą wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści niemal od razu po zabiegu.

Po zabie­gu

Po zabie­gu mogą wystą­pić lekkie obrzę­ki lub zaczer­wie­nie­nia w miej­scu lecze­nia, które zwykle ustę­pu­ją w ciągu kilku dni. Ważne jest, aby stoso­wać się do zale­ceń poope­ra­cyj­nych prze­ka­za­nych przez leka­rza, aby zapew­nić prawi­dło­we goje­nie i opty­mal­ne efek­ty. Więk­szość pacjen­tów jest bardzo zado­wo­lo­na z wyni­ków zabie­gu, odno­to­wu­jąc znacz­ną popra­wę este­ty­ki i wzrost pewno­ści siebie.

Dlacze­go warto wybrać naszą klinikę?

W naszej klini­ce stawia­my na indy­wi­du­al­ne podej­ście do każde­go pacjen­ta i wyko­rzy­stu­je­my najno­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie lase­ro­we, aby zapew­nić najlep­sze rezul­ta­ty. Nasi specja­li­ści mają boga­te doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej i derma­to­lo­gii, co gwaran­tu­je wyso­ki poziom bezpie­czeń­stwa i satys­fak­cji z prze­pro­wa­dzo­nych zabiegów.

Jeśli grud­ki perli­ste prącia są dla Ciebie źródłem dyskom­for­tu, zapra­sza­my do kontak­tu z naszą klini­ką. Zadbaj o swoje samo­po­czu­cie i este­ty­kę z naszą pomocą.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg trwa rela­tyw­nie krót­ko, a jego pierw­sze efek­ty są widocz­ne od razu.

Bezpieczeństwo

Lase­ro­te­ra­pia jest zabie­giem bezpiecz­nym i bardzo precy­zyj­nym. Emito­wa­ne przez urzą­dze­nie medycz­ne wiąz­ki świetl­ne docie­ra­ją do zmian skór­nych, pozo­sta­wia­jąc okala­ją­ce je tkan­ki w stanie nienaruszonym.

Komfort

Lase­ro­we usuwa­nie grudek perli­stych to zabieg niein­wa­zyj­ny i nieobar­czo­ny dużym ryzy­kiem powi­kłań. Skut­ki ubocz­ne proce­du­ry zwykle obej­mu­ją powsta­nie niewiel­kich ranek w miej­scach, w których wcze­śniej znaj­do­wa­ły się niechcia­ne zmia­ny skór­ne. Po odpad­nię­ciu strup­ków skóra jest gład­ka i pozba­wio­na niedo­sko­na­ło­ści. Lase­ro­te­ra­pia nie pozo­sta­wia blizn. Ponow­ne podję­cie współ­ży­cia jest możli­we po ok. 10 dniach od zabiegu.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg prze­pro­wa­dza­ny przy zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Dzię­ki temu nie wiąże się z bólem odczu­wa­nym przez pacjenta.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Czas trwa­nia zabie­gu jest uzależ­nio­ny od licz­by zmian skór­nych, które mają zostać podda­ne reduk­cji. Zwykle poje­dyn­cza sesja trwa ok. 20–30 minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty lase­ro­te­ra­pii są trwa­łe, jednak nieko­rzyst­ne zmia­ny skór­ne mogą nawracać.

Przeciwwskazania

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • aktyw­na infek­cja skóry w miej­scu zabiegowym,
 • infek­cja w obrę­bie ukła­du moczowego,
 • uszko­dze­nia skóry (ranki) w miej­scu zabiegowym,
 • skłon­ność do bliznowców.

Usunięcie laserem grudek perlistych krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub leka­rzem urolo­giem. Celem jest zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjen­ta do zabie­gu i wyklu­cze­nie przeciwwskazań.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz usuwa grud­ki perli­ste z powierzch­ni peni­sa za pomo­cą odpo­wied­nio skali­bro­wa­nych wiązek lasera.

3

Kolejne zabiegi

Lase­ro­te­ra­pię można powta­rzać u pacjen­tów, u których zmia­ny skór­ne nawra­ca­ją. Można również wyko­rzy­stać inną meto­dę ich redu­ko­wa­nia – w przy­pad­ku grudek perli­stych spraw­dza się również elektrokoagulacja.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu nie jest wyma­ga­na konsul­ta­cja kończąca.

Usunięcie laserem grudek perlistych okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Lase­ro­we usuwa­nie grudek perli­stych nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może powró­cić do swoich codzien­nych zajęć natych­miast po opusz­cze­niu gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej. Strup­ki, które tworzą się w miej­scach usunię­tych zmian skór­nych, odpa­da­ją samo­ist­nie po ok. 10 dniach od zabiegu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W przy­pad­ku nawro­tu zmian skór­nych lase­ro­te­ra­pia może być powta­rza­na dowol­ną licz­bę razy.

Jak działa zabieg usunięcia grudek perlistych?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do lase­ro­te­ra­pii obej­mu­je konsul­ta­cję specja­li­stycz­ną z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej. Celem jest omówie­nie spodzie­wa­nych efek­tów zabie­gu oraz wyklu­cze­nie przeciwwskazań.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia pacjen­to­wi znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Grud­ki perli­ste zosta­ją miej­sco­wo odpa­ro­wa­ne przy użyciu wiązek lasera.

44

Ostatnia faza

Pierw­sze efek­ty zabie­gu mogą być omówio­ne natych­miast po jego zakończeniu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry