Oczyszczanie wodorowe

Cennik

ZabiegCena
Oczysz­cza­nie wodo­ro­we — twarz250 zł
Oczysz­cza­nie wodo­ro­we — twarz i szyja350 zł
Oczysz­cza­nie wodo­ro­we — twarz, szyja i dekolt450 zł
peeling

Czym jest oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1?

Hydrapeel one 6w1 — uniwersalne rozwiązanie

Coraz więcej osób nie ma czasu na długo­trwa­łe zabie­gi w klini­kach medy­cy­ny este­tycz­nej. Zamiast nich wolą uniwer­sal­ne rozwią­za­nia skutecz­ne w przy­pad­ku kilku różnych przy­pa­dło­ści. Jednym z nich jest oczysz­cza­nie wodo­ro­we Hydra­pe­el one 6w1. Podczas jedne­go zabie­gu zyskujesz:

 • oczysz­cza­nie
 • deli­kat­ny peeling
 • dotle­nie­nie
 • lifting
 • wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych pod skórę
 • wygła­dze­nie

Opinie o wodorowym oczyszczaniu twarzy

Zdaniem naszych klien­tów po zabie­gu skóra staje się widocz­nie bardziej świe­ża i oczysz­czo­na. W opiniach o oczysz­cza­niu wodo­ro­wym poja­wia się też często aspekt bezin­wa­zyj­no­ści – twarz nie jest zaczer­wie­nio­na ani podraż­nio­na, mimo że zosta­je podda­na silne­mu oczyszczaniu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Wielofunkcyjny

Możesz zdecy­do­wać się na oczysz­cza­nie wodo­ro­we Hydra­pe­el one 6w zamiast serii wielu innych zabie­gów prze­ciw­zmarszcz­ko­wych czy oczysz­cza­ją­cych. Jest więc ideal­ny dla osób, których skóra ma wiele potrzeb.

Łagodny

Mimo dużej skutecz­no­ści jest łagod­ny. Możesz wrócić do codzien­nych zajęć od razu po zabie­gu. W trak­cie nie odczu­wasz bólu, a po nim nie poja­wia­ją się podraż­nie­nia. Dlate­go może też poprze­dzać inne zabie­gi medy­cy­ny estetycznej.

Nowoczesny

Dzia­ła dzię­ki najno­wo­cze­śniej­szym tech­no­lo­giom takim jak ultra­dź­wię­ki, fale radio­we. Podczas zabie­gu lekarz korzy­sta z zaawan­so­wa­ne­go sprzę­tu opar­te­go na najnow­szej wiedzy naukowej.

Częste pytania

 • Dla kogo jest zabieg?

  Mogą z niego korzy­stać już młode osoby, które szuka­ją ulgi przy proble­mach trądzi­ko­wych. Świet­nie spraw­dza się u osób w wieku 25–35 lat, gdy dzia­ła­nie prze­ciw­zmarszcz­ko­we dobrze jest łączyć wciąż z walką z trądzi­kiem, zatka­ny­mi pora­mi i blizna­mi potrą­dzi­ko­wy­mi. U osób star­szych doce­nio­ne zosta­nie dzia­ła­nie prze­ciw zmarszcz­kom, ujędr­nia­ją­ce i dotleniające.

 • Czy są jakieś skutki uboczne?

  Nie. Jest to jeden z najbez­piecz­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej. Nie pozo­sta­wia też podrażnień.

 • W jaki sposób wykonuje się wodorowe oczyszczanie twarzy?

  Służy do tego specjal­ny aparat Hydra­pe­el one 6w1. Ważne, by był orygi­nal­ny i spraw­ny, a obsłu­gu­ją­cy go perso­nel doświad­czo­ny, dlate­go lepiej korzy­stać z zabie­gu tylko w spraw­dzo­nych, zaufa­nych gabinetach.

 • Czy zabieg jest tylko na twarz?

  Można go wyko­nać również na szyję, plecy i dekolt.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja
 • nowo­two­ry
 • cukrzy­ca
 • aktyw­ne infek­cje twarzy

Oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1 krok po kroku

1

Oczyszczanie skóry

Wodo­ro­we oczysz­cza­nie skóry daje spek­ta­ku­lar­ne efek­ty, a w prze­ci­wień­stwie do manu­al­ne­go jest bezbo­le­sne i nie pozo­sta­wia podrażnień.

2

Peeling

Za pomo­cą peelin­gu kawi­ta­cyj­ne­go i kwasów w łagod­ny sposób usunię­te zosta­je serum i martwy naskórek.

3

Laminacja

To wpro­wa­dza­nie w głąb skóry aktyw­nych skład­ni­ków anty­ok­sy­da­cyj­nych za pomo­cą specjal­nej głowi­cy dzia­ją­cej pod ciśnieniem.

4

Sonofpreza

To masaż głowi­cą ultra­dź­wię­ko­wą, który popra­wia jędr­ność i krąże­nie skóry. Poprze­dza go infu­zja tlenowa.

Oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1 okiem eksperta

6%

6

6 różnych głowic pozwa­la dobrać dzia­ła­nia do kondy­cji skóry pacjen­ta i dzia­łać cało­ścio­wo. Tak szero­ki wachlarz zasto­so­wań czyni z urzą­dze­nia do wodo­ro­we­go oczysz­cza­nia twarzy wszech­stron­ne narzę­dzie tera­pii dla osób w każdym wieku.

60%

60

60 min – najwy­żej tyle trwa zabieg. W tym czasie w użyciu jest sześć głowic o różno­rod­nym dzia­ła­niu, a więc po godzi­nie można odczuć efek­ty jak po sześciu różnych zabiegach.

Jak działa oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1 ?

11

Hydrabrazja

Czyli oczysz­cza­nie twarzy wodo­rem pod ciśnieniem.

22

Eksfoliacja

Oczysz­cza­nie skóry: najpierw za pomo­cą peelin­gu kawi­ta­cyj­ne­go, później kwasami.

33

Infuzja

Infu­zja tlenem, czyli dotle­nie­nie i popra­wa stanu skóry. Szcze­gól­nie pole­ca­na dla osób żyją­cych w mieście, prze­mę­czo­nych, o zanie­czysz­czo­nej skórze twarzy i słabym krążeniu.

44

Ultradźwięki

Pozwa­la­ją dotrzeć z masa­żem i skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi w głąb skóry.

55

Ultradźwięki

Pozwa­la­ją dotrzeć z masa­żem i skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi w głąb skóry.

55

Fale radiowe

Dzię­ki nim skóra jest podgrze­wa­na w głębi. To pobu­dza ją do produk­cji kola­ge­nu i odnowy.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry