Oczyszczanie wodorowe

Cennik

ZabiegCena
Oczysz­cza­nie wodo­ro­we — twarz250 zł
Oczysz­cza­nie wodo­ro­we — twarz — pakiet 3 zabiegów650 zł
Oczysz­cza­nie wodo­ro­we — twarz i szyja350 zł
Oczysz­cza­nie wodo­ro­we — twarz, szyja i dekolt450 zł
peeling

Czym jest oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1?

Hydrapeel one 6w1 — uniwersalne rozwiązanie

Coraz więcej osób nie ma czasu na długo­trwa­łe zabie­gi w klini­kach medy­cy­ny este­tycz­nej. Zamiast nich wolą uniwer­sal­ne rozwią­za­nia skutecz­ne w przy­pad­ku kilku różnych przy­pa­dło­ści. Jednym z nich jest oczysz­cza­nie wodo­ro­we Hydra­pe­el one 6w1. Podczas jedne­go zabie­gu zyskujesz:

 • oczysz­cza­nie
 • deli­kat­ny peeling
 • dotle­nie­nie
 • lifting
 • wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych pod skórę
 • wygła­dze­nie

Opinie o wodorowym oczyszczaniu twarzy

Zdaniem naszych klien­tów po zabie­gu skóra staje się widocz­nie bardziej świe­ża i oczysz­czo­na. W opiniach o oczysz­cza­niu wodo­ro­wym poja­wia się też często aspekt bezin­wa­zyj­no­ści – twarz nie jest zaczer­wie­nio­na ani podraż­nio­na, mimo że zosta­je podda­na silne­mu oczyszczaniu.

Nasze podej­ście

W naszym salo­nie stawia­my na najno­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie i skutecz­ne meto­dy, aby zapew­nić naszym klien­tom najlep­sze możli­we rezul­ta­ty. Oczysz­cza­nie wodo­ro­we reali­zo­wa­ne jest przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych specja­li­stów, którzy zadba­ją o to, by każdy zabieg był nie tylko efek­tyw­ny, ale i przy­jem­ny. Dzię­ki indy­wi­du­al­ne­mu podej­ściu do potrzeb każde­go klien­ta, jeste­śmy w stanie zapro­po­no­wać zabie­gi maksy­mal­nie dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych oczekiwań.

Umów się na zabieg

Czy jesteś goto­wy, aby odkryć moc oczysz­cza­nia wodo­ro­we­go i zafun­do­wać swojej skórze luksu­so­wą rege­ne­ra­cję? Skon­tak­tuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsul­ta­cję i pierw­szy zabieg. Pozwól sobie na chwi­lę relak­su i dbało­ści o swoje pięk­no w najlep­szy możli­wy sposób.

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we to nie tylko zabieg kosme­tycz­ny – to inwe­sty­cja w zdro­wie i młodość Twojej skóry. Zapra­sza­my do nasze­go salo­nu, gdzie profe­sjo­na­lizm spoty­ka się z pasją do pielęgnacji.

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we: Prze­łom w pielę­gna­cji skóry dla zdro­we­go blasku

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we to inno­wa­cyj­na i skutecz­na meto­da pielę­gna­cji skóry, która zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność wśród osób poszu­ku­ją­cych bezpiecz­nych i niein­wa­zyj­nych sposo­bów na uzyska­nie zdro­wej, promien­nej cery. Ta nowo­cze­sna tech­no­lo­gia, wyko­rzy­stu­ją­ca moc cząste­czek wodo­ru, rewo­lu­cjo­ni­zu­je trady­cyj­ne podej­ścia do oczysz­cza­nia skóry, oferu­jąc głębo­kie odży­wie­nie, rege­ne­ra­cję oraz ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wolnych rodników.

Jak dzia­ła oczysz­cza­nie wodorowe?

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we pole­ga na wpro­wa­dze­niu do głęb­szych warstw skóry cząste­czek wodo­ru, które są najmniej­szy­mi prze­ciw­u­tle­nia­cza­mi zdol­ny­mi do neutra­li­zo­wa­nia wolnych rodni­ków. Dzię­ki swojej małej wiel­ko­ści, cząstecz­ki wodo­ru mogą głębo­ko prze­nik­nąć w struk­tu­rę skóry, skutecz­nie chro­niąc ją przed przed­wcze­snym starze­niem się oraz napra­wia­jąc uszko­dze­nia na pozio­mie komór­ko­wym. Proces ten nie tylko oczysz­cza skórę z toksyn i zanie­czysz­czeń, ale również stymu­lu­je produk­cję kola­ge­nu, popra­wia­jąc elastycz­ność i jędr­ność skóry.

Korzy­ści oczysz­cza­nia wodorowego

 • Reduk­cja zmarsz­czek i linii mimicz­nych: Regu­lar­ne zabie­gi oczysz­cza­nia wodo­ro­we­go mogą przy­czy­nić się do wygła­dze­nia drob­nych linii i zmarsz­czek, oferu­jąc młod­szy wygląd skóry.
 • Popra­wa nawil­że­nia: Dzię­ki głębo­kie­mu nawil­że­niu, skóra staje się bardziej elastycz­na i gład­ka, co prze­kła­da się na jej zdrow­szy i bardziej promien­ny wygląd.
 • Zmniej­sze­nie stanów zapal­nych: Oczysz­cza­nie wodo­ro­we ma właści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, co czyni je ideal­nym rozwią­za­niem dla osób z proble­ma­mi skór­ny­mi taki­mi jak trądzik czy czer­wo­ność skóry.
 • Detok­sy­ka­cja skóry: Usuwa­nie toksyn i zanie­czysz­czeń z porów przy­czy­nia się do popra­wy ogól­nej kondy­cji skóry, zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu nowych niedoskonałości.
 • Uniwer­sal­ność: Zabieg jest odpo­wied­ni dla każde­go typu skóry, włącza­jąc wraż­li­wą, trądzi­ko­wą czy dojrza­łą, dostar­cza­jąc jej niezbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych i regenerujących.

Dla kogo jest oczysz­cza­nie wodorowe?

Zabieg oczysz­cza­nia wodo­ro­we­go jest dosko­na­łym wybo­rem dla osób w każdym wieku, które pragną popra­wić wygląd i kondy­cję swojej skóry, bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom kosme­tycz­nym. Jest szcze­gól­nie pole­ca­ny dla osób zmaga­ją­cych się z suchą, mato­wą skórą, poszu­ku­ją­cych skutecz­ne­go rozwią­za­nia na proble­my zwią­za­ne z trądzi­kiem, nadmier­nym łojo­to­kiem czy ozna­ka­mi starzenia.

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we to przy­szłość pielę­gna­cji skóry, łączą­ca zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię z natu­ral­ny­mi proce­sa­mi rege­ne­ra­cji. Dzię­ki temu zabie­go­wi, możesz cieszyć się zdro­wą, jędr­ną i promien­ną cerą, nie nara­ża­jąc skóry na skut­ki ubocz­ne. Zapra­sza­my do skorzy­sta­nia z tej wyjąt­ko­wej meto­dy w naszym salo­nie, gdzie profe­sjo­nal­ni kosme­to­lo­dzy pomo­gą Ci odkryć najlep­sze rozwią­za­nie dla Twojej skóry. Zare­zer­wuj swoją sesję już dziś i doświadcz rewo­lu­cji w pielę­gna­cji skóry z oczysz­cza­niem wodorowym.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Wielofunkcyjny

Możesz zdecy­do­wać się na oczysz­cza­nie wodo­ro­we Hydra­pe­el one 6w zamiast serii wielu innych zabie­gów prze­ciw­zmarszcz­ko­wych czy oczysz­cza­ją­cych. Jest więc ideal­ny dla osób, których skóra ma wiele potrzeb.

Łagodny

Mimo dużej skutecz­no­ści jest łagod­ny. Możesz wrócić do codzien­nych zajęć od razu po zabie­gu. W trak­cie nie odczu­wasz bólu, a po nim nie poja­wia­ją się podraż­nie­nia. Dlate­go może też poprze­dzać inne zabie­gi medy­cy­ny estetycznej.

Nowoczesny

Dzia­ła dzię­ki najno­wo­cze­śniej­szym tech­no­lo­giom takim jak ultra­dź­wię­ki, fale radio­we. Podczas zabie­gu lekarz korzy­sta z zaawan­so­wa­ne­go sprzę­tu opar­te­go na najnow­szej wiedzy naukowej.

Częste pytania

 • Dla kogo jest zabieg?

  Mogą z niego korzy­stać już młode osoby, które szuka­ją ulgi przy proble­mach trądzi­ko­wych. Świet­nie spraw­dza się u osób w wieku 25–35 lat, gdy dzia­ła­nie prze­ciw­zmarszcz­ko­we dobrze jest łączyć wciąż z walką z trądzi­kiem, zatka­ny­mi pora­mi i blizna­mi potrą­dzi­ko­wy­mi. U osób star­szych doce­nio­ne zosta­nie dzia­ła­nie prze­ciw zmarszcz­kom, ujędr­nia­ją­ce i dotleniające.

 • Czy są jakieś skutki uboczne?

  Nie. Jest to jeden z najbez­piecz­niej­szych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej. Nie pozo­sta­wia też podrażnień.

 • W jaki sposób wykonuje się wodorowe oczyszczanie twarzy?

  Służy do tego specjal­ny aparat Hydra­pe­el one 6w1. Ważne, by był orygi­nal­ny i spraw­ny, a obsłu­gu­ją­cy go perso­nel doświad­czo­ny, dlate­go lepiej korzy­stać z zabie­gu tylko w spraw­dzo­nych, zaufa­nych gabinetach.

 • Czy zabieg jest tylko na twarz?

  Można go wyko­nać również na szyję, plecy i dekolt.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja
 • nowo­two­ry
 • cukrzy­ca
 • aktyw­ne infek­cje twarzy

Oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1 krok po kroku

1

Oczyszczanie skóry

Wodo­ro­we oczysz­cza­nie skóry daje spek­ta­ku­lar­ne efek­ty, a w prze­ci­wień­stwie do manu­al­ne­go jest bezbo­le­sne i nie pozo­sta­wia podrażnień.

2

Peeling

Za pomo­cą peelin­gu kawi­ta­cyj­ne­go i kwasów w łagod­ny sposób usunię­te zosta­je serum i martwy naskórek.

3

Laminacja

To wpro­wa­dza­nie w głąb skóry aktyw­nych skład­ni­ków anty­ok­sy­da­cyj­nych za pomo­cą specjal­nej głowi­cy dzia­ją­cej pod ciśnieniem.

4

Sonofpreza

To masaż głowi­cą ultra­dź­wię­ko­wą, który popra­wia jędr­ność i krąże­nie skóry. Poprze­dza go infu­zja tlenowa.

Oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1 okiem eksperta

6%

6

6 różnych głowic pozwa­la dobrać dzia­ła­nia do kondy­cji skóry pacjen­ta i dzia­łać cało­ścio­wo. Tak szero­ki wachlarz zasto­so­wań czyni z urzą­dze­nia do wodo­ro­we­go oczysz­cza­nia twarzy wszech­stron­ne narzę­dzie tera­pii dla osób w każdym wieku.

60%

60

60 min – najwy­żej tyle trwa zabieg. W tym czasie w użyciu jest sześć głowic o różno­rod­nym dzia­ła­niu, a więc po godzi­nie można odczuć efek­ty jak po sześciu różnych zabiegach.

Jak działa oczyszczanie wodorowe Hydrapeel one 6w1 ?

11

Hydrabrazja

Czyli oczysz­cza­nie twarzy wodo­rem pod ciśnieniem.

22

Eksfoliacja

Oczysz­cza­nie skóry: najpierw za pomo­cą peelin­gu kawi­ta­cyj­ne­go, później kwasami.

33

Infuzja

Infu­zja tlenem, czyli dotle­nie­nie i popra­wa stanu skóry. Szcze­gól­nie pole­ca­na dla osób żyją­cych w mieście, prze­mę­czo­nych, o zanie­czysz­czo­nej skórze twarzy i słabym krążeniu.

44

Ultradźwięki

Pozwa­la­ją dotrzeć z masa­żem i skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi w głąb skóry.

55

Ultradźwięki

Pozwa­la­ją dotrzeć z masa­żem i skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi w głąb skóry.

55

Fale radiowe

Dzię­ki nim skóra jest podgrze­wa­na w głębi. To pobu­dza ją do produk­cji kola­ge­nu i odnowy.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry