Lipotransfer Arthrex

Cennik

ZabiegCena
Lipo­trans­fer Arthrexod 5500 zł

Czym jest przeszczep tkanki tłuszczowej?

Zabiegi związane z odsysaniem tłuszczu powszechnie kojarzą się wyłącznie z np. zmniejszeniem obwodu brzucha czy ud. Tymczasem przeszczep tkanki tłuszczowej pozwala też na np. powiększenie biustu tłuszczem.

Samo odję­cie centy­me­trów z talii czy ud daje efekt wyszczu­ple­nia. Jednak w połą­cze­niu z powięk­sze­niem biustu czy pupy może dać wizu­al­ne wraże­nie niezwy­kłej smukło­ści. To też sposób na szyb­ką popra­wę propor­cji ciała, umoż­li­wia­ją­cy m.in. uzyska­nie wyma­rzo­nej figu­ry klep­sy­dry czy wymia­rów zbli­żo­nych do ideal­ne­go 90–60-90.

Więcej o lipotransferze

Odessa­nie tłusz­czu z jednej partii ciała daje możli­wość prze­nie­sie­nia go do innej. Najczę­ściej chodzi o:

 • powięk­sze­nie biustu własnym tłuszczem,
 • mode­lo­wa­nie pośladków,
 • korek­cja rysów twarzy,
 • powięk­sze­nie ust.

Istnie­ją inne meto­dy powięk­sza­nia pier­si czy poślad­ków. Wszyst­kie jednak są mniej natu­ral­ne niż powięk­sza­nie biustu tkan­ką tłusz­czo­wą pacjen­ta, która prze­cież stano­wi skład­nik wystę­pu­ją­cy natu­ral­nie w jego ciele i przez to całko­wi­cie dla niego neutralny.

Lipo­trans­fer Arth­rex to inno­wa­cyj­na proce­du­ra pole­ga­ją­ca na prze­szcze­pie tłusz­czu, która wyko­rzy­stu­je specjal­nie zapro­jek­to­wa­ne urzą­dze­nia i tech­ni­ki, aby maksy­ma­li­zo­wać żywot­ność prze­szcze­pia­nych komó­rek tłusz­czo­wych oraz efek­tyw­ność zabie­gu. Dzię­ki precy­zyj­nej tech­no­lo­gii, lipo­trans­fer Arth­rex pozwa­la na bezpiecz­ne pobra­nie tłusz­czu z jedne­go obsza­ru ciała, jego oczysz­cze­nie i przy­go­to­wa­nie, a następ­nie wstrzyk­nię­cie w miej­sca, które wyma­ga­ją wypeł­nie­nia lub korek­ty obję­to­ści. Tech­ni­ka ta znaj­du­je zasto­so­wa­nie w odmła­dza­niu twarzy, mode­lo­wa­niu pier­si i poślad­ków, a także w lecze­niu różnych defek­tów estetycznych.

Zale­ty Lipo­trans­fe­ru Arthrex

Natu­ral­ność i bezpie­czeń­stwo: Wyko­rzy­sta­nie własne­go tłusz­czu pacjen­ta mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i odrzu­ce­nia, zapew­nia­jąc natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce rezultaty.

Wszech­stron­ność zasto­so­wa­nia: Lipo­trans­fer Arth­rex może być stoso­wa­ny niemal w każdym obsza­rze ciała, gdzie potrzeb­na jest korek­ta obję­to­ści lub konturu.

Długo­trwa­łe efek­ty: Zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia zapew­nia wyso­ką żywot­ność prze­szcze­pio­nych komó­rek tłusz­czo­wych, co prze­kła­da się na trwa­łość rezultatów.

Mini­mal­nie inwa­zyj­na meto­da: Proce­du­ra jest mniej inwa­zyj­na niż trady­cyj­ne meto­dy chirur­gicz­ne, co ozna­cza krót­szy czas rekon­wa­le­scen­cji i mniej­sze ryzy­ko powikłań.

Dla kogo jest pole­ca­ny zabieg?

Lipo­trans­fer Arth­rex jest ideal­nym rozwią­za­niem dla osób szuka­ją­cych natu­ral­nych i bezpiecz­nych metod popra­wy wyglą­du. Zabieg ten jest szcze­gól­nie pole­ca­ny dla pacjen­tów pragnących:

 • popra­wić kontu­ry i obję­tość pier­si lub poślad­ków bez użycia implantów,
 • zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia i przy­wró­cić młodzień­czy wygląd twarzy,
 • skory­go­wać nierów­no­ści skóry po lipo­suk­cji lub innym zabie­gu chirurgicznym,
 • popra­wić wygląd innych obsza­rów ciała, które wyma­ga­ją korek­ty objętości.

Podsu­mo­wa­nie

Lipo­trans­fer Arth­rex to nowo­cze­sna, efek­tyw­na i bezpiecz­na meto­da popra­wy wyglą­du ciała i twarzy, która wyko­rzy­stu­je natu­ral­ny poten­cjał własne­go tłusz­czu pacjen­ta. Dzię­ki tej tech­ni­ce możli­we jest osią­gnię­cie długo­trwa­łych, natu­ral­nie wyglą­da­ją­cych rezul­ta­tów przy mini­mal­nym ryzy­ku i czasie rekon­wa­le­scen­cji. Jeśli marzysz o odmło­dze­niu swojej twarzy, mode­lo­wa­niu sylwet­ki lub korek­cie este­tycz­nej bez użycia synte­tycz­nych mate­ria­łów, lipo­trans­fer Arth­rex może być ideal­nym rozwią­za­niem speł­nia­ją­cym Twoje oczekiwania.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Wszechstronny

Nikt nie narzu­ci Ci, jaki będzie efekt, ani skąd dokąd ma być prze­trans­fe­ro­wa­ny tłuszcz. Możesz zade­cy­do­wać o tym sam, uzysku­jąc wygląd marzeń i zacho­wu­jąc swoją indywidualność.

Naturalny

Powięk­sza­nie tłusz­czem biustu czy poślad­ków to meto­da najbar­dziej neutral­na dla orga­ni­zmu – w końcu to Twój własny tłuszcz! Tym góru­je np. nad implantami.

Szybki

Jak na zabieg o tak spek­ta­ku­lar­nym dzia­ła­niu jest on wyjąt­ko­wo szyb­ki – zamy­ka się w kilku­dzie­się­ciu minu­tach. Po kilku dniach pacjent może wrócić do codzien­nych zajęć, bez długo­trwa­łej rekonwalescencji.

Częste pytania

 • Czy przeszczep tkanki tłuszczowej boli?

  Zabieg wyko­nu­je się w znie­czu­le­niu, więc nie boli. Po nim przez ok. tydzień mogą wystę­po­wać natu­ral­ne w tej sytu­acji obja­wy, jak uczu­cie ciągnię­cia czy wraż­li­wo­ści w miej­scu pobra­nia i prze­szcze­pu tkan­ki tłuszczowej.

 • Jakie jest ryzyko powikłań?

  O ile zabieg jest wyko­ny­wa­ny w facho­wym gabi­ne­cie, w steryl­nych warun­kach i przez leka­rza, który ma wykształ­ce­nie i prak­ty­kę, ryzy­ko powi­kłań jest niewiel­kie. Szcze­gól­nie w porów­na­niu do takich metod powięk­sza­nia biustu czy poślad­ków jak wszcze­pia­nie implan­tów, które prze­cież stano­wią dla orga­ni­zmu ciało obce.

 • Co po przeszczepie tkanki tłuszczowej?

  Pacjent może być popro­szo­ny o pozo­sta­nie w klini­ce do ok. doby po zabie­gu. Po ok. tygo­dniu zosta­ną zdję­te szwy; po ok. 7–14 dniach będzie mógł całko­wi­cie zdjąć opatrun­ki i cieszyć się swoją nową sylwetką.

Przeciwwskazania

 • proble­my sercowo-naczyniowe,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • ciąża i laktacja,
 • stany zapal­ne skóry,
 • cukrzy­ca.

Lipotransfer Arthrex krok po kroku

1

Badania

Do wyko­na­nia zabie­gu potrze­bu­jesz aktu­al­nych wyni­ków badań krwi i moczu. Lekarz wska­że Ci, które bada­nia trze­ba zrobić.

2

Zabieg

W wybra­nym dniu zgło­sisz się na zabieg. Razem z leka­rzem zdecy­du­je­cie, jak długo pozo­sta­niesz po nim w klini­ce (zazwy­czaj do kilku godzin).

3

Zdjęcie szwów

Po ok. tygo­dniu przyjdź na kontro­lę i zdję­cie szwów.

Przeszczep tłuszczu okiem eksperta

90%

30–90 min.

Tylko tyle trwa cały zabieg.

80%

1–2 tyg.

Po tym czasie nastą­pi zdję­cie opatrun­ków i szwów, a Ty będziesz mógł cieszyć się swoją nową sylwetką.

Jak działa Lipotransfer Arthrex?

11

Przygotowanie do zabiegu

Poda­nie uzgod­nio­ne­go wcze­śniej z leka­rzem znieczulenia.

22

Pierwsza faza

Pobra­nie tłusz­czu w wybra­nym obszarze.

33

Druga faza

Tłuszcz jest odwi­ro­wy­wa­ny, co pozwa­la go oczy­ścić przed podaniem.

44

Trzecia faza

Poda­nie tkan­ki tłusz­czo­wej w wybra­nym miejscu.

55

Ostatnia faza

Zależ­nie od tego, czy pacjent jest podda­ny znie­czu­le­niu ogól­ne­mu, czy miej­sco­we­mu, różny jest czas, jakie­go potrze­bu­je na dojście do siebie po zabie­gu. Najczę­ściej może wrócić do domu tego same­go dnia.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry