Rewitalizacja dłoni i dekoltu kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
Rewi­ta­li­za­cjia dłom­ni i dekol­tu kwasem hialuronowym10 ml HYAcorp MLF1 — 1500 zł
Rewi­ta­li­za­cja dłoni i wypeł­nie­nie kwasem hialu­ro­no­wym Neau­via Stimulate1 ml — 800 zł
Rwita­li­za­cja dłoni tropokolagenem4 ml — 750 zł

Czym jest modelowanie dłoni i dekoltu?

Odświeżenie, odżywienie, odmłodzenie w szybki, prosty i naturalny sposób.

Dłonie, dekolt czy szyja to bardzo deli­kat­ne obsza­ry, które często są wysta­wia­ne na oddzia­ły­wa­nie licz­nych nega­tyw­nych czyn­ni­ków. Stąd też u wielu osób bardzo szyb­ko widać na nich pierw­sze ozna­ki starze­nia. Skóra staje się wiot­ka, traci skór kolo­ryt i natu­ral­ny blask, poja­wia­ją się na niej zmarszcz­ki, prze­bar­wie­nia, uwidacz­nia­ją żyły. Jak sobie z tym pora­dzić? Z pomo­cą przy­cho­dzi medy­cy­na este­tycz­na i spraw­dzo­ny, inno­wa­cyj­ny prepa­rat HYAcorp MLF1, które­go bazą jest usie­cio­wa­ny kwas hialuronowy.

Kwas hialu­ro­no­wy (HA) to substan­cja, która wystę­pu­je w naszych orga­ni­zmach w natu­ral­ny sposób. Stąd też jej poda­nie prak­tycz­nie nie wiąże się z ryzy­kiem niepo­żą­da­nych efek­tów. Jedno­cze­śnie pozwa­la osią­gnąć rezul­ta­ty bardzo natu­ral­ne, wyko­rzy­stu­ją­ce wewnętrz­ne możli­wo­ści rege­ne­ra­cyj­ne skóry. HA cechu­je się bowiem wyjąt­ko­wy­mi właści­wo­ścia­mi wiąza­nia wody, znako­mi­cie nawil­ża­jąc, rewi­ta­li­zu­jąc i odży­wia­jąc tkan­ki. Do tego korzyst­nie oddzia­łu­je także na kola­gen, czyli najważ­niej­sze dla kondy­cji skóry biał­ko – wzmac­nia obec­ne w skórze wiąza­nia kola­ge­no­we oraz pobu­dza tworze­nie nowych. Co więcej, wypeł­nia też ubyt­ki tkan­ko­we, szyb­ko i skutecz­nie wygła­dza­jąc wybra­ne obsza­ry ciała.

Mode­lo­wa­nie dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym HYAcorp MLF 1 to jedno­ra­zo­wy zabieg, który na długie miesią­ce komplek­so­wo odmło­dzi Twoją skórę.

Modelowanie dłoni i dekoltu kwasem hialuronowym

Rewi­ta­li­za­cja dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym to niechi­rur­gicz­na proce­du­ra, która pole­ga na wstrzyk­nię­ciu kwasu hialu­ro­no­we­go w głąb skóry w celu popra­wie­nia jej kondy­cji. Kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nym skład­ni­kiem skóry, który odpo­wia­da za jej nawil­że­nie i elastycz­ność. Wraz z wiekiem poziom kwasu hialu­ro­no­we­go w skórze zmniej­sza się, co prowa­dzi do utra­ty jędr­no­ści i sprę­ży­sto­ści skóry, powsta­wa­nia zmarsz­czek oraz widocz­no­ści naczy­nek krwionośnych.

Podczas rewi­ta­li­za­cji kwasem hialu­ro­no­wym lekarz wstrzy­ku­je go w głąb skóry dłoni lub dekol­tu, gdzie dzia­ła jako natu­ral­ny wypeł­niacz, popra­wia­jąc nawil­że­nie i elastycz­ność skóry oraz redu­ku­jąc widocz­ność zmarsz­czek i naczy­nek krwio­no­śnych. Proce­du­ra jest prze­pro­wa­dza­na za pomo­cą cien­kiej igły, co mini­ma­li­zu­je dole­gli­wo­ści bólo­we. Efek­ty są widocz­ne po ok. 2–3 tygo­dniach  i utrzy­mu­ją się nawet do kilku lat, w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych cech organizmu.

Rewi­ta­li­za­cja dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym to nowo­cze­sny zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, który zysku­je na popu­lar­no­ści jako skutecz­ny sposób na przy­wró­ce­nie skórze młodzień­cze­go wyglą­du. Dłonie i dekolt są często zanie­dby­wa­ny­mi obsza­ra­mi, które jednak najbar­dziej zdra­dza­ją wiek. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu właści­wo­ści kwasu hialu­ro­no­we­go, możli­we jest inten­syw­ne nawil­że­nie, odży­wie­nie oraz wygła­dze­nie skóry w tych właśnie obszarach.

Na czym pole­ga rewi­ta­li­za­cja dłoni i dekol­tu kwasem hialuronowym?

Rewi­ta­li­za­cja dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym to zabieg pole­ga­ją­cy na wstrzyk­nię­ciu prepa­ra­tów zawie­ra­ją­cych kwas hialu­ro­no­wy bezpo­śred­nio w skórę tych obsza­rów. Kwas hialu­ro­no­wy, będą­cy natu­ral­ną substan­cją wystę­pu­ją­cą w orga­ni­zmie czło­wie­ka, jest znany ze swoich właści­wo­ści inten­syw­nie nawil­ża­ją­cych i rege­ne­ru­ją­cych. Dzię­ki zdol­no­ści do wiąza­nia cząste­czek wody, kwas hialu­ro­no­wy przy­wra­ca skórze elastycz­ność, sprę­ży­stość oraz gładkość.

Korzy­ści z rewi­ta­li­za­cji dłoni i dekol­tu kwasem hialuronowym

 1. Inten­syw­ne nawil­że­nie: Zabieg zapew­nia głębo­kie nawil­że­nie skóry, co jest kluczo­we w zacho­wa­niu jej młodzień­cze­go wyglądu.
 2. Reduk­cja zmarsz­czek: Regu­lar­nie stoso­wa­ny kwas hialu­ro­no­wy wygła­dza drob­ne linie i zmarszcz­ki, przy­wra­ca­jąc skórze jędrność.
 3. Popra­wa tekstu­ry skóry: Zabieg popra­wia ogól­ną kondy­cję i tekstu­rę skóry, czyniąc ją bardziej mięk­ką i promienną.
 4. Odmło­dze­nie wyglą­du: Rewi­ta­li­za­cja dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym przy­czy­nia się do odzy­ska­nia młodzień­cze­go wyglą­du tych często zanie­dba­nych obszarów.
 5. Mini­mal­ne ryzy­ko: Kwas hialu­ro­no­wy jest dobrze tole­ro­wa­ny przez orga­nizm, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko aler­gii i skut­ków ubocznych.

Dla kogo jest rewi­ta­li­za­cja dłoni i dekol­tu kwasem hialuronowym?

Zabieg ten jest ideal­ny dla osób, które zauwa­ży­ły ozna­ki starze­nia na dłoniach i dekol­cie, takie jak utra­ta elastycz­no­ści, poja­wie­nie się zmarsz­czek czy prze­bar­wień. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób poszu­ku­ją­cych niein­wa­zyj­nych metod odmła­dza­nia oraz dla tych, którzy pragną popra­wić wygląd swojej skóry, nada­jąc jej zdro­wy i młody wygląd.

Jak prze­bie­ga zabieg rewi­ta­li­za­cji dłoni i dekol­tu kwasem hialuronowym?

Zabieg rozpo­czy­na się od dokład­nej konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry i omówi ocze­ki­wa­ne efek­ty. Następ­nie, po zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, specja­li­sta wyko­nu­je serię mikro­iniek­cji zawie­ra­ją­cych kwas hialu­ro­no­wy. Proce­du­ra jest stosun­ko­wo krót­ka i trwa zwykle około 30–60 minut, a jej efek­ty są widocz­ne natychmiast.

Podsu­mo­wa­nie

Rewi­ta­li­za­cja dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym to skutecz­ny sposób na odmło­dze­nie i inten­syw­ne nawil­że­nie skóry, pozwa­la­ją­cy cieszyć się młodzień­czym wyglą­dem tych często zanie­dby­wa­nych obsza­rów. Zabieg ten jest bezpiecz­ny, szyb­ki i przy­no­si długo­trwa­łe efek­ty, co spra­wia, że jest coraz chęt­niej wybie­ra­ny przez osoby dbają­ce o swój wygląd. Aby zapew­nić sobie najlep­sze rezul­ta­ty, ważne jest, aby zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny estetycznej.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zado­wo­le­nia pacjen­tów i pacjen­tek, a także reko­men­da­cje specja­li­stów wska­zu­ją, że mode­lo­wa­nie dłoni czy dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym to zabieg odzna­cza­ją­cy się wyso­ką jako­ścią. Bez wątpie­nia warto!

Bezpieczeństwo

Jest to zabieg uzna­wa­ny za wyjąt­ko­wo bezpiecz­ny. Kwas hialu­ro­no­wy jest bowiem substan­cją, którą natu­ral­nie posia­da­my w swoich orga­ni­zmach. Co się z tym wiąże, jej poda­nie nie stano­wi zwykle zagrożenia.

Komfort

Przed zabie­giem mode­lo­wa­nia dłoni i/lub dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym poda­wa­ne jest miej­sco­we znie­czu­le­nie, które redu­ku­je ewen­tu­al­ny dyskomfort.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są pierwsze efekty?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są natych­miast to zaapli­ko­wa­niu prepa­ra­tu HYAcorp MLF1. Jednak od razu po zabie­gu skóra może być jesz­cze nieco zmęczo­na, czego obja­wa­mi są lekki obrzęk czy zaczer­wie­nie­nie. Prepa­rat potrze­bu­je też chwi­li, by odpo­wied­nio „ułożyć się” w skórze. Stąd też final­ny rezul­tat najle­piej oceniać po około 14 dniach.

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg nie wiąże się z bole­sno­ścią. Przed jego wyko­na­niem skóra pacjentki/pacjenta jest odpo­wied­nio przy­go­to­wy­wa­na, w tym m.in. zosta­je miej­sco­wo znie­czu­lo­na. Redu­ku­je to ewen­tu­al­ne nieprzy­jem­ne uczu­cia, maksy­mal­nie dbając o komfort zgła­sza­ją­cych się do nas osób.

 • Ile trwa zabieg?

  Mode­lo­wa­nie dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym to zabie­gi bardzo krót­kie – trwa­ją od kilku­na­stu do kilku­dzie­się­ciu minut. Po zabie­gu można zaś od razu opuścić Klini­kę i wrócić do codzien­nych aktywności.

Przeciwwskazania

 • ciąża oraz okres karmie­nia piersią,
 • aktyw­na infek­cja lub stan zapal­ny w obsza­rze zabiegowym,
 • nieto­le­ran­cja jakie­go­kol­wiek skład­ni­ka preparatu,
 • lecze­nie przeciwzakrzepowe,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • tenden­cja do powsta­wa­nia blizn przerostowych,
 • ostre lub prze­wle­kłe choro­by skóry.

Modelowanie dłoni i dekoltu krok po kroku

1

Konsultacja

Przed mode­lo­wa­niem dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym odby­wa się konsul­ta­cja wstęp­na ze specja­li­stą, z którym omawia się prze­bieg zabie­gu, zakła­da­ne rezul­ta­ty, a także ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia. Jest to najlep­szy czas na zada­nie leka­rzo­wi wszel­kich nurtu­ją­cych pytań.

2

Pierwszy zabieg

Obszar zabie­go­wy jest dokład­nie przy­go­to­wy­wa­ny, w tym m.in. apli­ku­je się znie­czu­le­nie. Następ­nie specja­li­sta dokład­nie wyzna­cza punk­ty iniek­cji prepa­ra­tu HYAcorp MLF1 i przy­stę­pu­je do jego podania.

3

Kolejne zabiegi

Rezul­ta­ty odmła­dza­nia i mode­lo­wa­nia skóry kwasem hialu­ro­no­wym mogą utrzy­my­wać się na dłoniach czy dekol­cie nawet przez okres kilku­na­stu miesię­cy. Po tym czasie można ponow­nie podejść do zabie­gu (po wcze­śniej­szej konsul­ta­cji ze specjalistą).

4

Konsultacja kończąca

Ostat­nim etapem jest ocena rezul­ta­tów zabie­gu – lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej spraw­dza, czy zakła­da­ne efek­ty zosta­ły osią­gnię­te, a prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym odpo­wied­nio wypeł­nił wszyst­kie obsza­ry podda­ne terapii.

Modelowanie dłoni i dekoltu kwasem hialuronowym okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Nie jest wyma­ga­ny żaden szcze­gól­ny okres rekon­wa­le­scen­cji, a pacjent lub pacjent­ka może od razu po zabie­gu wrócić do codzien­nych aktywności.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty mode­lo­wa­nia dłoni i dekol­tu kwasem hialu­ro­no­wym utrzy­mu­ją się od kilku­na­stu miesię­cy do nawet kilku lat, co w dużej mierze zale­ży od czyn­ni­ków indy­wi­du­al­nych. Po tym czasie można powtó­rzyć zabieg.

Jak działa modelowanie dłoni i dekoltu kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem zosta­je prze­pro­wa­dzo­na wstęp­na konsul­ta­cja medyczna.

22

Pierwsza faza

Miej­sce zabie­go­we zosta­je przy­go­to­wa­ne do zabie­gu, m.in. apli­ko­wa­ne jest znieczulenie.

33

Druga faza

Zosta­je przy­go­to­wa­ny prepa­rat, a specja­li­sta wyzna­cza konkret­ne miej­sca iniekcji.

44

Trzecia faza

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej apli­ku­je prepa­rat HYAcorp MLF2.

55

Ostatnia faza

Efekt końco­wy podle­ga ocenie specjalisty.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry