Lifting HIFU Liftera Advance

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg1 500 — 2 500 zł
usuwanie zmarszczek hifu

Czym jest HIFU Liftera Advanced?

Lifting HIFU Liftera Advanced — Perła Dermatologii estetycznej 2020

Za pomo­cą HIFU Lifte­ra Advan­ced możli­we jest wymo­de­lo­wa­nie twarzy, unie­sie­nie brwi czy usunię­cie “chomi­ków”. Zabieg nie jest inwa­zyj­ny, ale niezwy­kle skutecz­ny, co potwier­dza­ją opinie zado­wo­lo­nych Klien­tów. Urzą­dze­nie, w którym zasto­so­wa­no najnow­sze tech­no­lo­gie przy­spie­sza prze­bu­do­wę kola­ge­nu, poprzez silne podgrze­wa­nie włókien kola­ge­no­wych na okre­ślo­nej głębokości.

Liftera Advance Lifting to nieinwazyjny zabieg liftingująco-modelujący na twarz, szyję i ciało.

Jest to pierw­szy zabieg Lifte­ra ™, wyko­rzy­stu­ją­cy orygi­nal­ną teorię Tech­no­lo­gii Tera­pii Termo­prze­pusz­czal­nej (TDT ™). Teoria zabie­gu jest w stanie skutecz­niej wpro­wa­dzać do skóry różne rodza­je ener­gii ciepl­nej i jest skutecz­ny we wzmac­nia­niu skóry i ciała, takim jak lifting twarzy, napi­na­nie skóry i korek­ta linii.

Obszary zastosowania HIFU Liftera Advanced

Zabieg pole­ca­ny jest wszyst­kim osobom, które pragną odmie­nić wygląd twarzy i wymo­de­lo­wać kontu­ry. Głów­nie dzia­ła na:

  • Lifting i mode­lo­wa­nie twarzy
  • Wyszczu­pla­nie linii żuchwy
  • Zmniej­sza­nie “chomicz­ków
  • Zmniej­sza­nie podbródka
  • Unie­sie­nie brwi

HIFU (High-Inten­si­ty Focu­sed Ultra­so­und) to prze­ło­mo­wa tech­no­lo­gia, która zmie­nia obli­cze medy­cy­ny este­tycz­nej i onko­lo­gii. Dzię­ki swojej precy­zji i mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści, HIFU staje się coraz popu­lar­niej­szą meto­dą w walce z ozna­ka­mi starzenia

Jak Dzia­ła HIFU?

HIFU wyko­rzy­stu­je skon­cen­tro­wa­ne fale ultra­dź­wię­ko­we o wyso­kiej inten­syw­no­ści, które są kiero­wa­ne w precy­zyj­nie okre­ślo­ne obsza­ry ciała. Fale te gene­ru­ją ciepło, które nisz­czy tkan­kę doce­lo­wą na pozio­mie komór­ko­wym, nie uszka­dza­jąc przy tym otacza­ją­cych tkanek. W medy­cy­nie este­tycz­nej, HIFU stosu­je się do liftin­gu skóry, reduk­cji zmarsz­czek i mode­lo­wa­nia sylwet­ki. W onko­lo­gii, tech­no­lo­gia ta znaj­du­je zasto­so­wa­nie w lecze­niu niektó­rych typów nowo­two­rów, takich jak rak prosta­ty, przez precy­zyj­ne nisz­cze­nie komó­rek nowotworowych.

Zasto­so­wa­nia HIFU:

HIFU jest ideal­nym rozwią­za­niem dla osób szuka­ją­cych niein­wa­zyj­nych metod popra­wy wyglą­du skóry. Może być stoso­wa­ne do liftin­gu twarzy, szyi, reduk­cji zmarsz­czek, a także do mode­lo­wa­nia sylwet­ki poprzez reduk­cję tkan­ki tłuszczowej.

Korzy­ści z HIFU:

  • Mini­mal­na Inwa­zyj­ność: HIFU pozwa­la na precy­zyj­ne lecze­nie bez koniecz­no­ści naci­na­nia skóry.
  • Krót­szy Czas Rekon­wa­le­scen­cji: Pacjen­ci po zabie­gu HIFU często mogą szyb­ko wrócić do codzien­nych aktywności.
  • Wyso­ka Efek­tyw­ność: Tech­no­lo­gia HIFU oferu­je wyso­ką skutecz­ność w medy­cy­nie estetycznej
  • Bezpie­czeń­stwo: HIFU jest uzna­ne za bezpiecz­ną meto­dę, z ogra­ni­czo­nym ryzy­kiem powikłań.

Podsu­mo­wa­nie:

HIFU to tech­no­lo­gia, która łączy w sobie efek­tyw­ność, bezpie­czeń­stwo i mini­mal­ną inwa­zyj­ność, co czyni ją atrak­cyj­ną opcją dla pacjen­tów poszu­ku­ją­cych metod popra­wy wyglą­du. Rozwój i coraz szer­sze zasto­so­wa­nie HIFU w medy­cy­nie otwie­ra nowe perspek­ty­wy w lecze­niu i popra­wie jako­ści życia wielu osób.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Urzą­dze­nie uzyska­ło nagro­dę Perły Derma­to­lo­gii este­tycz­nej w 2021 r. Jest niezwy­kle skutecz­ne i poma­ga w sposób niein­wa­zyj­ny zwal­czyć proble­my, z który­mi bory­ka­ją się panie i pano­wie w każdym wieku.

Komfort

Zabieg jest niein­wa­zyj­ny, co ozna­cza ogrom­ny komfort dla pacjen­ta. W prze­ci­wień­stwie do trady­cyj­ne­go liftin­gu, meto­da ta jest mniej bole­sna i pole­ca­na przez eksper­tów dla pacjen­tów, którzy nie chcą inge­ro­wać za pomo­cą chirur­gicz­nych metod.

lifting twarzy urządzenie

Przeciwwskazania

W przy­pad­ku tego zabie­gu wystę­pu­ją stan­dar­do­we prze­ciw­wska­za­nia. W zabie­gu nie powin­ny przy­stę­po­wać kobie­ty w ciąży czy karmią­ce piersią.

HIFU Liftera Advanced krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja ze specja­li­stą, usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do zabiegów.

2

Pierwszy etap

Ultra­dź­wię­ki o inten­syw­nym ogni­sko­wa­niu są napro­mie­nia­ne do głębo­kiej warstwy skóry zwanej SMAS, znaj­du­ją­cej się 3–4,5 mm pod powierzch­nią skóry, z dużą szyb­ko­ścią (0,1 sekun­dy). Powo­du­je to szyb­kie nagrze­wa­nie się tkanek skóry w warstwie SMAS do doce­lo­wej tempe­ra­tu­ry (65 ° C).

3

Drugi etap

Warstwa SMAS ulega uszko­dze­niu komór­ko­we­mu, co powo­du­je powsta­wa­nie kola­ge­nu w górnej i dolnej części skóry właści­wej. Warstwa SMAS to warstwa skóry, w której aktyw­nie odby­wa się produk­cja kola­ge­nu i elasty­ny. Ponie­waż zabieg jest skie­ro­wa­ny do głębo­kich warstw skóry, powierzch­nia skóry pozo­sta­je nienaruszona.

4

Trzeci etap

Produk­cja kola­ge­nu i elasty­ny ​​poma­ga popra­wić nową struk­tu­rę skóry. Zmarszcz­ki ulega­ją spły­ce­niu, a efekt liftin­gu i napię­cia tkan­ki skór­nej jest zauważalny.

HIFU Liftera Advanced okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

W prze­ci­wień­stwie do ogól­nej proce­du­ry HIFU, zabieg Lifte­ra naświe­tla na okre­ślo­ną głębo­kość w skórze bez uszko­dze­nia naskór­ka. Lifte­ra HIFU to ideal­ny zabieg dla pacjen­tów poszu­ku­ją­cych szyb­kie­go, skutecz­ne­go i bezbo­le­sne­go rozwią­za­nia w zakre­sie kontu­ro­wa­nia twarzy i ciała.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efekt widocz­ny jest już po pierw­szym zabie­gu i utrzy­mu­je się długo.

Jak działa HIFU Liftera Advanced?

11

Przygotowanie do zabiegu

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

22

Pierwsza faza

Jest to zabieg wyko­ny­wa­ny w gabi­ne­cie, umoż­li­wia­ją­cy powrót do normal­ne­go trybu życia natych­miast po zabie­gu. Nie jest wyma­ga­na żadna specjal­na pielę­gna­cja. Zabieg trwa zwykle około 15–30 minut, w zależ­no­ści od leczo­nych obszarów.

33

Druga faza

Zabieg daje prak­tycz­nie natych­mia­sto­we efek­ty widocz­ne na twarzy. Skóra staje się jędr­na, ale i napię­ta. Dzię­ki tej tech­no­lo­gii można efek­tyw­nie uzyskać różne rodza­je ener­gii ciepl­nej w skórze, co znaj­du­je skutecz­ne zasto­so­wa­nie w zabie­gach wzmac­nia­ją­cych skórę, takich jak: lifting twarzy, napię­cie skóry, mode­lo­wa­nie i kształ­to­wa­nie sylwet­ki. W prze­ci­wień­stwie do trady­cyj­nych tech­nik liftin­gu­ją­cych Lifting Lifte­ra jest znacz­nie mniej bole­sny dla Pacjenta.

44

Trzecia faza

Zabieg urzą­dze­niem Lifte­ra przy­no­si natych­mia­sto­we efek­ty, zaraz po jego wykonaniu.

55

Ostatnia faza

Final­ne rezul­ta­ty widocz­ne są w ciągu 2 miesię­cy, od wyko­na­nia zabiegu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry