PCA Skin — kosmetyki specjalistyczne

Cennik

ZabiegCena

Czym jest zabieg PCA Skin?

PCA Skin to kosmetyki terapeutyczne przeznaczone dla skóry potrzebującej profesjonalnego wsparcia.

Zawie­ra­ją skład­ni­ki aktyw­ne, które pobu­dza­ją natu­ral­ne proce­sy tkan­ko­we i niwe­lu­ją proble­my este­tycz­ne oraz derma­to­lo­gicz­ne. Zabie­gi pole­ca­ne są w przypadku:

 • każde­go typu skóry;
 • cery wraż­li­wej;
 • skóry tłustej;
 • drob­nych zmarszczek;
 • uszko­dze­nia barie­ry hydrolipidowej;
 • wzmo­żo­ne­go rogo­wa­ce­nia naskórka;
 • nadmier­nej sucho­ści i odwod­nie­nia skóry;
 • rozsze­rzo­nych ujść gruczo­łów łojowych;
 • skóry trądzi­ko­wej, skłon­nej do wykwitów;
 • foto­usz­ko­dzeń i obja­wów stre­su oksydacyjnego;
 • skóry pozba­wio­nej blasku, o szarym, ziemi­stym odcieniu;
 • profi­lak­ty­ki, także jako meto­da bankietowa.

WIĘCEJ O ZABIEGACH PCA Skin

Głów­ne właści­wo­ści zabie­gu zale­żą od zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu z serii PCA Skin:

 • Oxyge­na­ting Trio – stosu­je się go jako zabieg bankie­to­wy, ideal­ny przed ważną uroczy­sto­ścią lub po prostu w celu popra­wy kondy­cji skóry. Proce­du­ra ta dotle­nia i detok­sy­ku­je skórę. Neutra­li­zu­je wolne rodni­ki powsta­ją­ce pod wpły­wem stre­su oksy­da­cyj­ne­go i czyn­ni­ków zewnętrz­nych, uzna­wa­ne za jeden z głów­nych powo­dów pogor­sze­nia wyglą­du cery. Ponad­to skład­ni­ki prepa­ra­tu popra­wia­ją mikro­krą­że­nie, dotle­nia­jąc tkan­ki i nada­jąc cerze promien­ne­go wyra­zu. Docho­dzi też do pobu­dze­nia odbu­do­wy włókien kola­ge­no­wych i elasty­no­wych, zapew­nia­ją­cych tkan­kom elastycz­ność i gęstość oraz gliko­za­mi­no­gli­ka­nów odpo­wie­dzial­nych m.in. za nawil­że­nie skóry.
 • Deto­xi­fy – zabieg oczysz­cza­ją­cy, który odblo­ko­wu­je ujścia gruczo­łów łojo­wych, norma­li­zu­je wydzie­la­nie sebum i redu­ku­je zmia­ny trądzikowe.
 • Hydra­te – zabieg nawil­ża­ją­cy i wygła­dza­ją­cy skórę. Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i odżyw­czo, łago­dząc podraż­nie­nia spowo­do­wa­ne np. niewła­ści­wą pielę­gna­cją i czyn­ni­ka­mi zewnętrznymi.
 • Revi­ta­li­ze – zabieg prze­ciw­zmarszcz­ko­wy, popra­wia­ją­cy gęstość skóry i niwe­lu­ją­cy obja­wy foto­sta­rze­nia. Spły­ca drob­ne zmarszcz­ki, wyrów­nu­je powierzch­nię cery, popra­wia jej kolo­ryt i sprężystość.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Skład­ni­ki aktyw­ne, w zależ­no­ści od wybra­ne­go produk­tu PCA Skin, stymu­lu­ją rege­ne­ra­cję kola­ge­nu i elasty­ny, nada­ją skórze promien­no­ści, chro­nią ją przed stre­sem oksy­da­cyj­nym i niwe­lu­ją wiele niedo­sko­na­ło­ści jednocześnie.

Naturalne efekty

Tuż po zabie­gu zauwa­ża się popra­wę kondy­cji skóry. Efek­ty są natu­ral­ne, ale wyra­zi­ste. Cera jest mięk­ka, odży­wio­na i pełna blasku.

Komfort

Proce­du­ra jest niein­wa­zyj­na, bezbo­le­sna i krót­ko­trwa­ła. Zabie­gi PCA Skin nie wyma­ga­ją rekon­wa­le­scen­cji – część z nich spraw­dza się ideal­nie jako zabie­gi bankietowe.

Częste pytania

 • Kiedy można przeprowadzić zabieg?

  Zabieg wyko­nu­je się nieza­leż­nie od pory roku, pamię­ta­jąc o protek­cji przeciwsłonecznej.

 • Jak się przygotować do zabiegu?

  Nie ma potrze­by specjal­nych przy­go­to­wań. Nale­ży poin­for­mo­wać specja­li­stę o wszyst­kich przyj­mo­wa­nych lekach i ewen­tu­al­nej alergii.

 • Jak dbać o skórę po zabiegu?

  Zabieg nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji, ale przez kilka dni po nim zale­ca się m.in. unika­nie zanie­czysz­czeń i stoso­wa­nie prepa­ra­tów z filtra­mi SPF. O koniecz­nych krokach infor­mu­je specjalista.

Przeciwwskazania

 • względ­nie ciąża (przed zabie­giem nale­ży zapy­tać leka­rza prowa­dzą­ce­go ciążę)
 • okres lakta­cji
 • uczu­le­nie na sali­cy­la­ny lub inny skład­nik preparatu
 • skóra hiper­w­raż­li­wa

PCA Skin krok po kroku

1

Konsultacja

Podczas konsul­ta­cji specja­li­sta ocenia kondy­cję skóry i pozna­je ocze­ki­wa­nia pacjen­ta. Wyklu­cza­ne są też ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

2

Pierwszy zabieg

W trak­cie zabie­gu na oczysz­czo­ną skórę, w odpo­wied­niej kolej­no­ści, nakła­da­ne są indy­wi­du­al­nie dobra­ne prepa­ra­ty PCA Skin.

3

Kolejne zabiegi

W zależ­no­ści od potrzeb skóry zabie­gi można powta­rzać co 1–3 miesiące.

4

Konsultacja kończąca

Wizy­ta kontro­l­na nie jest potrzeb­na. Pierw­sze efek­ty zabie­gu są widocz­ne od razu.

PCA Skin okiem eksperta

90%

Efek­ty

Efek­ty poja­wia­ją się szyb­ko i są naturalne.

80%

Trwa­łość efektów

Dla utrzy­ma­nia rezul­ta­tów zabie­gi PCA Skin można powtarzać.

Jak działają zabiegi PCA Skin?

11

Pierwsza faza

W pierw­szej kolej­no­ści skóra jest dokład­nie oczysz­cza­na przy użyciu specjal­ne­go żelu i osusza­na. Specja­li­sta ocenia też jej wrażliwość.

22

Druga faza

Na twarz, ewen­tu­al­nie szyję i dekolt, nakła­da­na jest maska z gamy PCA Skin, dobra­na do potrzeb skóry. Etap ten trwa od kilku do kilku­na­stu minut – maski pozo­sta­wia się na obsza­rze zabie­go­wym od 30 sekund do 10 minut.

33

Trzecia faza

Po zmyciu maski obszar zabie­go­wy jest toni­zo­wa­ny. Następ­nie nakła­da­ne jest odpo­wied­nio dobra­ne serum korygujące.

43

Czwarta faza

Zabieg kończy się apli­ka­cją prepa­ra­tu PCA Skin o dzia­ła­niu wyci­sza­ją­cym, nawil­ża­ją­cym i ochron­nym przed promie­nia­mi UV.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry