Metamorfozy — galeria efektów zabiegów w Novoderm w Łodzi

Przeszczep włosów — efekty przed i po (zdjęcia)

Lipotransfer — efekty przed i po (zdjęcia)

Modelowanie ust — efekty przed i po (zdjęcia)

Rewitalizacja szyi — efekty przed i po (zdjęcia)

Rewitalizacja dłoni — efekty przed i po (zdjęcia)

Nici stymulujące — implantacja (zdjęcia)

Nale­ży pamię­tać, że efek­ty zabie­gu są kwestią indy­wi­du­al­ną uzależ­nio­ną od osobi­stych uwarun­ko­wań i nie są iden­tycz­ne w przy­pad­ku każde­go pacjen­ta. Na efekt w szcze­gól­no­ści mogą wpły­wać takie czyn­ni­ki jak wiek, stan zdro­wia, trybu życia pacjen­ta oraz stoso­wa­nia się do zale­ceń poza­bie­go­wych. Możli­we do osią­gnię­cia efek­ty w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach omawia­ne są podczas wizy­ty w gabi­ne­cie specjalisty.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry