Mezoterapia dutasterydem na wypadanie włosów

Cennik

ZabiegCena
Skóra głowy500 zł

Czym jest mezoterapia dutasterydem?

Co jest mezoterapia dutasterydem?

Mezo­te­ra­pia igło­wa skóry głowy duta­ste­ry­dem to proce­du­ra wyko­rzy­sty­wa­na w lecze­niu łysie­nia. Zabieg pole­ga na śród­skór­nych iniek­cjach prepa­ra­tu z duta­ste­ry­dem – lekiem powszech­nie stoso­wa­nym u pacjen­tów dotknię­tych proble­mem nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów. Iniek­cje śród­skór­ne leku (tech­ni­ką mezo­te­ra­pii) – bezpo­śred­nio w okoli­cę miesz­ków włosów spra­wia­ją, że lek nie trafia w krwio­obie­gu i pozwa­la­ją unik­nąć wielu przy­krych skut­ków ubocz­nych w odróż­nie­niu od poda­nia doust­ne­go. Mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem to dobra alter­na­ty­wa dla pacjen­tów, którzy źle tole­ru­ją tera­pię fina­ste­ry­dem lub dutasterydem.

WIĘCEJ O MEZOTERAPII DUTASTERYDEM

Mezo­te­ra­pia igło­wa skóry głowy duta­ste­ry­dem to zabieg, który wyróż­nia się pośród konku­ren­cyj­nych proce­dur i oferu­je pacjentowi:

 • Zaha­mo­wa­nie nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów
 • Szyb­ki odrost włosów
 • Pogru­bie­nie włosów
 • Zwięk­sze­nie licz­by włosów

Jakie są zale­ty mezo­te­ra­pii dutasterydem?

Mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem oferu­je szereg zalet, które czynią ją atrak­cyj­ną opcją lecze­nia łysie­nia androgenowego:

 • Celo­wa­ne dzia­ła­nie: Bezpo­śred­nie dostar­cze­nie duta­ste­ry­du do skóry głowy pozwa­la na bardziej efek­tyw­ne hamo­wa­nie dzia­ła­nia DHT w miej­scach, gdzie jest to najbar­dziej potrzebne.
 • Mini­ma­li­za­cja skut­ków ubocz­nych: Lokal­ne stoso­wa­nie duta­ste­ry­du może zmniej­szyć ryzy­ko ogól­no­ustro­jo­wych skut­ków ubocz­nych, które mogą poja­wić się przy doust­nym przyj­mo­wa­niu leku.
 • Szyb­kie efek­ty: Pacjen­ci często zauwa­ża­ją popra­wę w kondy­cji włosów już po kilku sesjach zabiegu.
 • Bezpie­czeń­stwo: Mezo­te­ra­pia jest proce­du­rą mini­mal­nie inwa­zyj­ną, a jej wyko­na­nie przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę mini­ma­li­zu­je ryzy­ko komplikacji.

Efek­ty stoso­wa­nia mezo­te­ra­pii dutasterydem

Regu­lar­ne sesje mezo­te­ra­pii z użyciem duta­ste­ry­du mogą przy­nieść znaczą­cą popra­wę w walce z łysie­niem andro­ge­no­wym, w tym:

 • Zmniej­sze­nie tempa wypa­da­nia włosów,
 • Stymu­la­cja wzro­stu nowych włosów,
 • Popra­wa ogól­nej gęsto­ści włosów,
 • Zwięk­sze­nie siły i grubo­ści włosów.

Dla kogo prze­zna­czo­na jest mezo­te­ra­pia dutasterydem?

Mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem jest szcze­gól­nie pole­ca­na mężczy­znom cier­pią­cym na łysie­nie andro­ge­no­we, którzy nie osią­gnę­li zado­wa­la­ją­cych efek­tów przy użyciu innych metod lecze­nia lub którzy poszu­ku­ją alter­na­ty­wy dla doust­nych form lecze­nia z powo­du obaw przed skut­ka­mi ubocz­ny­mi. Ważne jest, aby przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu skon­sul­to­wać się z leka­rzem specja­li­zu­ją­cym się w medy­cy­nie este­tycz­nej, który oceni indy­wi­du­al­ną sytu­ację i potwier­dzi brak prze­ciw­wska­zań do terapii.

Podsu­mo­wa­nie

Mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem otwie­ra nowe możli­wo­ści w lecze­niu łysie­nia andro­ge­no­we­go, oferu­jąc skutecz­ne i bezpiecz­ne rozwią­za­nie dla osób poszu­ku­ją­cych alter­na­ty­wy dla trady­cyj­nych metod. Dzię­ki tej nowo­cze­snej meto­dzie pacjen­ci mogą cieszyć się lepszy­mi efek­ta­mi lecze­nia przy jedno­cze­snym mini­ma­li­zo­wa­niu ryzy­ka efek­tów ubocz­nych. Jako inno­wa­cyj­na i skutecz­na proce­du­ra, mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem zysku­je coraz więk­sze uzna­nie wśród specja­li­stów i pacjen­tów dążą­cych do popra­wy wyglą­du i zdro­wia swoich włosów.

 

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem stabi­li­zu­je łysie­nie andro­ge­no­we u mężczyzn i kobiet. Lek apli­ko­wa­ny miej­sco­wo w skórę owło­sio­ną głowy pozwa­la cieszyć się pożą­da­ny­mi rezul­ta­ta­mi bez długo­trwa­łej rekon­wa­le­scen­cji czy uciąż­li­wych skut­ków ubocznych.

Efekty

Mezo­te­ra­pia igło­wa owło­sio­nej skóry głowy wyma­ga od pacjen­ta nieco cier­pli­wo­ści. Pierw­sze efek­ty są widocz­ne po około 3–6 miesią­cach od rozpo­czę­cia kuracji.

Komfort

W trak­cie mezo­te­ra­pii duta­ste­ry­dem pacjent może odczu­wać lekki dyskom­fort, jednak z regu­ły nie jest to bole­sna proce­du­ra zabiegowa.

Częste pytania

 • Czy mezoterapia dutasterydem jest bolesna?

  Zabieg mezo­te­ra­pii igło­wej nie jest bardzo bole­sny, osoby o niskim progu bólu mogą odczu­wać pewien dyskom­fort w trak­cie iniekcji.

 • Kiedy zobaczę pierwsze efekty mezoterapii?

  Efekt tera­peu­tycz­ny w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­ne­go przy­pad­ku jest zauwa­żal­ny po około 3–6 miesią­cach kuracji.

 • Czy rezultaty mezoterapii dutasterydem są długotrwałe?

  Jako że łysie­nie jest prze­wle­kłą choro­bą derma­to­lo­gicz­ną, dlate­go gdy kura­cja zosta­je prze­rwa­na, włosy ponow­nie zaczy­na­ją wypa­dać. Dlate­go zale­ca­na jest kura­cja podtrzy­mu­ją­ca, która pole­ga na profi­lak­tycz­nych iniek­cjach duta­ste­ry­du wyko­ny­wa­nych raz na 3 miesiące.

 • Czy mezoterapia dutasterydem to jednorazowy zabieg?

  W przy­pad­ku lecze­nia łysie­nia wyma­ga­na jest seria zabie­gów. Lek w mezo­te­ra­pii igło­wej owło­sio­nej skóry głowy jest apli­ko­wa­ny raz na 3 miesiące.

 • Ile czasu trwa mezoterapia dutasterydem?

  Jedna sesja zabie­go­wa trwa około 30 minut.

 • Czy po mezoterapii dutasterydem wymagana rekonwalescencja?

  Pacjent może od razu wrócić do codzien­nych aktyw­no­ści. Jednak przez 24 godzi­ny od wyko­na­nia zabie­gu mezo­te­ra­pii nie powin­no się korzy­stać z sauny ani basenu.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • egze­ma,
 • łusz­czy­ca,
 • anty­bio­ty­ko­te­ra­pia,
 • zaży­wa­nie kortykosteroidów,
 • niele­czo­na cukrzyca,
 • choro­ba nowotworowa.

Mezoterapia dutasterydem krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg mezo­te­ra­pii duta­ste­ry­dem poprze­dza konsul­ta­cja wstęp­na ze specja­li­stą, podczas której omawia­ne są wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia oraz poten­cjal­ne efek­ty kura­cji. Pacjent infor­mu­je też leka­rza o swoich ocze­ki­wa­niach co do zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Najpierw lekarz dezyn­fe­ku­je skórę głowy, a następ­nie wyko­nu­je iniek­cje w proble­ma­tycz­nych rejonie.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­na mezo­te­ra­pia jest prze­pro­wa­dza­na po 3 miesią­cach. Licz­ba zabie­gów usta­la­na jest indywidualnie.

4

Konsultacja kończąca

Na rezul­ta­ty tera­pii lecze­nia łysienia/wypadania włosów nale­ży pocze­kać 3–6 miesięcy.

Mezoterapia dutasterydem okiem eksperta

90%

Koniecz­ność powtarzania 

Kura­cja wyma­ga kilku sesji tera­peu­tycz­nych, po zakoń­cze­niu zale­ca­ne jest podda­wa­nie się zabie­gom podtrzy­mu­ją­cym uzyska­ne efekty.

80%

Trwa­łość efektów

Dla podtrzy­ma­nia rezul­ta­tów (zwłasz­cza w przy­pad­ku łysie­nia andro­ge­no­we­go) mezo­te­ra­pia duta­ste­ry­dem wyma­ga ciągło­ści kuracji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry