Cellulit detector – profesjonalna metoda wykrywania i klasyfikacji cellulitu

Cennik

Detek­cja cellulitu400 zł

Czym jest Cellulit detector?

Cellulit detector to termograficzny system kontaktowy, chroniony międzynarodowym patentem, który służy wykrywaniu i klasyfikowaniu termicznych oznak cellulitu.

Dzię­ki temu urzą­dze­niu można precy­zyj­nie zloka­li­zo­wać obsza­ry, które wyma­ga­ją diagno­zy, tera­pii i inten­syw­niej­szej pielę­gna­cji. Urzą­dze­nie to potra­fi zdia­gno­zo­wać problem i wska­zać potrze­bę podda­nia się lecze­niu. W skład urzą­dze­nia wcho­dzą: 1 płyt­ka zimna dla tempe­ra­tur 27,3° – 31,1° C, 1 płyt­ka gorą­ca dla tempe­ra­tur 30,3° – 35,1° C, płyt­ki wielo­krot­ne­go użyt­ku, wbudo­wa­ny termo­metr, instruk­cja obsługi.

W KLINICE NOVODERM WYKORZYSTUJEMY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI URZĄDZENIE AROSHA, KTÓREGO ZADANIEM JEST OKREŚLENIE SKALI PROBLEMU ZWIĄZANEGO Z CELLULITEM, A CO ZA TYM IDZIE DOBRANIE ODPOWIEDNIEJ TERAPII.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Korzy­sta­nie z urzą­dze­nia Cellu­lit detec­tor firmy Arosha to inwe­sty­cja we własne ciało. Prawi­dło­wa diagno­za, tj. okre­śle­nie skali i miejsc wystę­po­wa­nia najtrud­niej­szej posta­ci cellu­li­tu, daje szan­sę na skutecz­ną tera­pię. Cena diagno­zy pozwa­la zatem zmini­ma­li­zo­wać kosz­ty tera­pii, które w przy­pad­ku dzia­łań niepo­par­tych znajo­mo­ścią proble­mu, były­by na pewno większe.

Bezpieczeństwo

Diagno­za z wyko­rzy­sta­niem urzą­dze­nia Cellu­lit detec­tor jest prze­pro­wa­dza­na przez specja­li­stę i gwaran­tu­je pacjent­ce całko­wi­te bezpie­czeń­stwo. Diagno­sty­ka nie powo­du­je żadne­go bólu, jest szyb­ka, czuła i wiarygodna.

Komfort

Diagno­za prze­pro­wa­dza­na są przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w całko­wi­cie steryl­nych i komfor­to­wych warun­kach warun­kach. Pole­ga jedy­nie na lekkim doci­śnię­ciu płyt­ki detek­to­ra w bada­nym miejscu.

Częste pytania

 • Do czego właściwie służy to urządzenie?

  To po prostu anali­za­tor skóry, wyko­rzy­sty­wa­ny do tego, by dokład­niej zbadać skórę w celu dobra­nia odpo­wied­nich zabie­gów ujędr­nia­ją­co- wyszczuplających.

 • Czy to urządzenie wytwarza jakieś szkodliwe promieniowanie?

  Nie, to jest system termo­gra­ficz­ny system, który nale­ży do tzw.badań nieniszczących.

 • Czy korzystanie z tego urządzenia jest potrzebne?

  Niko­go nie zmusza się do tego bada­nia, jest ono jednak zale­ca­ne, aby nie dzia­łać po omac­ku. Dokład­ne okre­śle­nie proble­mu ułatwia i skra­ca terapię.

Przeciwwskazania

Nie ma zasad­ni­czo prze­ciw­wska­zań, by poddać się bada­niu, jednak samo lecze­nie cellu­li­tu nie może odby­wać się w okre­ślo­nych przy­pad­kach, np. w sytuacji:

 • ogól­ne osła­bie­nie organizmu
 • ciąża i laktacja
 • zapa­le­nie żył,  żylaki
 • uszko­dze­nie naskórka

Cellulit detector – krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja ze specja­li­stą, usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do zabiegów.

2

Pierwszy etap

Zgło­sze­nie się na konsultację.

3

Drugi etap

Konsul­ta­cja mają­ca na celu omówie­nie proble­mu i możli­wo­ści zwal­cza­nia cellu­li­tu oraz nadmia­ru tkan­ki tłuszczowej.

4

Trzeci etap

Bada­nie — usytu­owa­nie płyt­ki detek­to­ra na obsza­rze bada­nym;  doko­na­nie klasy­fi­ka­cji rodza­ju cellu­li­tu (cellu­lit obrzę­ko­wy czy tłusz­czo­wy) oraz stadium jego rozwoju.

4

Czwarty etap

Porów­ny­wa­nie  obra­zów ze zdjęć wyko­na­nych  na różnych etapach kuracji.

5

Piąty etap

Dobór odpo­wied­nich zabie­gów drenu­ją­cych, wyszczu­pla­ją­cych i antycellulitowych.

Adivive okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Nie wystę­pu­je.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Jeśli nastę­pu­je nawrót proble­mu i nale­ży powtó­rzyć terapię.

Jak działa Cellulit detector?

11

Pierwsza faza

Profe­sjo­nal­na konsul­ta­cja doko­na­na w celu omówie­nia proble­mu i możli­wo­ści zwal­cza­nia cellu­li­tu oraz nadmia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej. Przy wyku­pie­niu zabie­gu konsul­ta­cja i anali­za skóry jest nieodpłatna.

22

Druga faza

Lekkie doci­śnię­cie płyt­ki detek­to­ra na obsza­rze bada­nym;  doko­na­nie klasy­fi­ka­cji rodza­ju cellu­li­tu (cellu­lit obrzę­ko­wy czy tłusz­czo­wy) oraz stadium jego rozwoju.

33

Trzecia faza

Porów­ny­wa­nie  obra­zów z klisz na różnych etapach kuracji.

44

Czwarta faza

Dobór w zależ­no­ści od rodza­ju cellu­li­tu odpo­wied­nich zabie­gów drenu­ją­cych, wyszczu­pla­ją­cych i antycellulitowych.

55

Ostatnia faza

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry